Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z motorových vozidiel za rok 2015, všetko čo potrebujete k vyplneniu daňového priznania

Luxusné automobily a úprava základu dane z príjmu
Ilustračná fotografia, Thinkstock Businessman Holding Car
11. januára 2016 Tlačiť

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 sa blíži. Pri jeho vypĺňaní budeme prvýkrát postupovať podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (ďalej len „zákon o dani z MV“) a mení sa aj tlačivo daňového priznania. Sadzby dane, ich zvýšenie, zníženie, ako aj oslobodenie od dane platia v zmysle nového zákona o dani z motorových vozidiel pre celé Slovensko. U nás nájdete príklady, sadzby, tlačivo a ďalšie informácie pre daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a jej platenie.

 Ktoré vozidlá podliehajú pre daň z motorových vozidiel 2015

 • motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L (L1e až L7e – motocykle, trojkolky, štvorkolky) , M (M1 – osobné automobily, M2 a M3 – autobusy), N (N1 až N3 – nákladné vozidlá) a O (O1 až O4 – prípojné vozidlá),
 • je evidované v Slovenskej republike a
 • používa sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. finanční sprostredkovatelia, tlmočníci, športovci, hudobníci atď.)

Pozn.:  Daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nepodlieha motorové vozidlo, ktoré je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

Upozornenie: Na rozdiel od predchádzajúcich rokov podliehajú prvýkrát dani z motorových vozidiel aj vozidlá kategórie L, t. j. motocykle, trojkolky a štvrkolky.

Ktoré vozidlá nepodliehajú dani z MV

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností – takéto vozidlo musí súčasne spĺňať tieto tri podmienky: nie je určené na prepravuje určené na vykonávanie špeciálnych činností, v dokladoch je označené ako špeciálne vozidlo (napr. autožeriav, obytný automobil, zdvíhacia plošina atď).

 Kto je daňovníkom dane z MV

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

 Oslobodenie od dane z MV

 Od dane z MV sú oslobodené:

 • vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov; daňové priznanie pri vozidlách diplomatických misií a konzulárnych úradov sa nepodáva,
 • vozidlá záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej ochrany; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní,
 • vozidlá osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní,
 • vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel 2015 je uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a platí pre celé Slovensko. Na správne priradenie ročnej sadzby dane je dôležité správne určenie základu dane:

 • pre elektrické vozidlá (ich jediným zdrojom energie je elektrina) sa základ dane určuje v závislosti od výkonu motora v kW (vozidlá kategórie L, M a N),
 • pre osobné vozidlá je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla (uvedené platí pre motocykle, trojkolky, štvorkolky, osobné automobily),
 • pre úžitkové vozidlá je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu (autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá).

Pozn.: V daňových priznaniach k dani z MV za rok 2015 sa prvýkrát použijú jednotné sadzby pre celé Slovensko na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď sadzby dane z MV stanovili VÚC. 

V daňovom priznaní sa  ročná sadzba dane upravuje na základe dátumu prvej evidencie vozidla. V závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) sa ročné sadzby zvyšujú alebo znižujú nasledovne:

Ročná sadzba dane sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Ďalších 36 mesiacov sa použije ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Po týchto 36 mesiacoch sa ročná sadzba dane zvýši:

 • o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
 • o 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Osobitné zníženie o 50 % platí pre vozidlá, ktorými sú: hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon. Ďalšie zníženie sa týka vozidiel, ktoré sa použili v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie.

Uvedené neplatí pre:

 • právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie – daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie
 • nového daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. z dôvodu predaja vozidla dochádza k zmene osoby daňovníka, pričom predmet dane zostáva to isté motorové vozidlo)  – daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Vznik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní.

Oznamovacia povinnosť

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj  zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Upozornenie:
Ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla (t. z.  nebolo predmetom dane),  je podnikateľ povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. februára 2016.

Daňové priznanie k dani z MV

Termín podania daňového priznania za r. 2015

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z motorových vozidiel po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia do 1. februára 2016 a v tejto lehote daň zaplatiť.

Pozn.: Toto sa nevzťahuje na  daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo ktorý zomrel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 sa podáva na tlačive vydanom Opatrením MF SR č. MF/21694/2014-725.

 Správa dane

Daňovník podáva daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho sídla v prípade právnickej osoby alebo podľa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu.

Pozn.: Uvedená zmena oproti predchádzajúcim rokom umožňuje daňovníkom podávať daňové priznanie a uhradiť daň správcovi dane podľa svojho sídla alebo trvalého pobyhu, a nie podľa toho, kde je auto zaevidované. 

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Úhrada dane a preddavokov na daň z MV

 • Daňovník, ktorý nebol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, má povinnosť zaplatiť daň v lehote na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 1. februára 2016.
 • Daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. februára 2016 po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
 • Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný tento rozdiel zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
 • Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniká daňovníkovi preplatok na dani, ktorý správca dane vráti na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť je súčasťou daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Daňovú povinnosť a preddavky na daň z MV je daňovník povinný uhradiť  za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti:

 • na číslo účtu: 501163–OUD/8180 
 • variabilný symbol na daň z MV: 1700992015
 • variabilný symbol na mesačné preddavky na daň: VS 1100012016  (január 2016) alebo VS 1100002016 pre trvalý príkaz na úradu)
 • variabilný symbol na štvrťročné preddavky na daň:VS1100412016 (I.  štvrťrok 2016) alebo VS 1100002016 (pre trvalý príkaz na úhradu)

Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).

Preddavky na daň na r. 2016

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

 Štvrťročné preddavky

 • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur,
 • výška štvrťročných preddavkov sa vypočíta ako jedna štvrtina predpokladanej dane,
 • splatnosť štvrťročných preddavkov je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

 Mesačné preddavky

 • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur,
 • výška mesačných preddavkov je jedna dvanástina predpokladanej dane,
 • splatnosť mesačných preddavky na daň je do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Pozn.: Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2016 a nie je oslobodené od dane.

Príklad

Podnikateľ  používa pri svojej podnikateľskej činnosti osobné motorové vozidlo Peugeot 307, ktoré je registrované v Slovenskej republike a v doklade vozidla je ako držiteľ uvedený tento podnikateľ. Motorové vozidlo bolo používané počas celého kalendárneho roka 2015. Podnikateľ  v roku 2015 neplatil preddavky na daň z MV. Dátum prvej evidencie vozidla je 11. marec 2013. 

Keďže držiteľom vozidla na základe dokladov k motorovému vozidlu je podnikateľ a uvedené vozidlo bolo používané na podnikanie a bolo evidované v SR, vzniká podnikateľovi povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV za r. 2015 a vypočítanú daň uhradiť najneskôr do 1. februára 2015. Pri výpočte dane sa použijú sadzby dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, ktoré sa upravia podľa § 7 ods. 1 citovaného zákona. V našom prípade sa bude ročná sadzba dane znižovať o 25 %, ktorá platí pre vozidla počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom dátume prvej evidencie vozidla (11. 3. 2013). Daňovníkovi teda vznikne daňová povinnosť vo výške 86,25 €.

Pri výpočte predpokladanej dane je potrebné postupovať tiež podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a uvedená daň bude upravená (znížená alebo zvýšená)  v zmysle § 7 zákona o dani z MV.

 1. Na základe prílohy č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel si nájdeme ročnú sadzbu dane pre motorové vozidlá kategórie M pri zdvihovom objeme valcov motora 1 210 cm3.
 2. Ročná sadzba dane je 115 €.
 3. Na základe údajov v technickom preukaze si vypočítame počet kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2016. Uvedené počítame počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla. V našom prípade od prvej evidencie vozidla uplynulo 34 mesiacov, preto ročnú sadzbu dane znižujeme o 25 %.
 4. Predpokladaná daň je 86,25 €.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z motorových vozidiel za 2015PodnikamPodnikám ako remeselníkPrémiový obsahsadzby dane z motorových vozidiel 2015tlačivo daň z motorových vozidiel za 2015

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X