Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie rodiča na materskej – iné príjmy

Daňové priznanie rodiča na materskej - iné príjmy
Fotobanka Pixmac
20. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.    Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Rodič na materskej zdaňuje aj prenájom či živnosť

Daňovník, ktorý v roku 2013 dosiahol aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B, ak dosiahnuté príjmy prevyšujú sumu 1 867,97 €.

Príklad

Iveta Moravská poberala celý rok 2013 rodičovský príspevok. V roku 2013 dosiahla aj príjmy z prenájmu bytu vo výške 2 890 € a príjmy za príspevky do časopisov vo výške 340 €, ktoré boli zdanené zrážkou. Vzhľadom na to, že dosiahla príjmy prevyšujúce sumu 1 867,97 €, má povinnosť podať daňové priznanie.
Príjmy, ktoré dosiahla, patria do tzv. ostatných príjmov, preto podáva daňové priznanie typu B. Daňový bonus na dieťa si neuplatňuje, lebo si ho uplatňuje jej manžel. Rodičovský príspevok do daňového priznania neuvádza, lebo nejde o zdaniteľný príjem. 
Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Iveta Moravská
DIČ: 895712/2367
Trvalé bydlisko: Párovská 2, Nitra
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2013: 2 890 €
Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu
Upozornenie: S účinnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné pri príjmoch z prenájmu si uplatniť výdavky percentom z príjmov
1 420 €
Príjmy za príspevky do časopisov, pri ktorých bola daň vybratá zrážkou na základe § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov 340 €

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – uvedie RČ: 895712/2367.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – nevypĺňa.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE 
Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa.
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • Riadok 31 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje na manžela nezdaniteľnú časť základu dane.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
 • Riadok 32 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)
Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.
vyplnenie oddielu VI.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6) 
tabuľka č. 1
 • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v sume 2 390 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t. j. 2 890 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 1 174,33 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (2 390 € : 2 890 €) x 1 420 €  = 1 174,33 €.
 • Riadok 12 – uvedie údaj z riadku 10 v stĺpci príjmy a výdavky.
Pozn.: Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. 
 • Príjmy za príspevky do časopisov boli zdanené zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Vykonaním zrážky bola daňová povinnosť daňovníka vysporiadaná, preto sa tieto príjmy do daňového priznania neuvádzajú.
Pozn.: Ak by z týchto príjmov platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou, ktorú by platiteľ dane vopred písomne uzavrel s autorom podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, museli by sa tieto príjmy uviesť do daňového priznania. 
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 12 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 45 príjmy = 2 390 € a riadku 46 výdavky = 1 174,33 €.
 • Na riadku 47 sa vypočíta základ dane = r. 45 – r. 46 = príjmy – výdavky 2 390 € – 1 174,33 € = 1 215,67 €. Údaj z r. 47 sa prenesie do riadku 52 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa, lebo v roku 2013 nemala príjmy z kapitálového majetku.
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)
Oddiel VIII. Iveta Moravská nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemala príjmy tohto charakteru.
vyplnenie oddielov IX. a X.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Iveta Moravská nevypĺňa.
Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:
 • Riadok 68 – uvedie úhrn čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 zákona, t. j. v našom prípade 1 215,67 € /čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu/.
 • Riadok 70 – uvedie sumu z riadku 68, t. j. 1 215,67 €.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 78 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 77, 70 a 71. V našom prípade je to súčet 0 + 1 215,67 € + 0 = 1 215,67 €.
 • Riadok 79 – z daňového základu 1 215,67 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov,  ktorá predstavuje  230,9773 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 80 – nevypĺňa, lebo nemala príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 88 – uvádza údaje z riadku 79, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 230,97 €.
 • Riadok 93 – nevypĺňa.
 • Riadok 94 – uvedie sa rozdiel dane z r. 92 a daňového bonusu z r. 93, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 108 – daň na úhradu 230,97 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)
Oddiely XI. a XII. Iveta Moravská nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Iveta Moravská si túto možnosť neuplatňuje.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 • Riadok 122 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Iveta Moravská neprikladá žiadne prílohy, lebo pri príjmoch z prenájmu uplatňuje preukázateľné výdavky (vedie daňovú evidenciu), nie je účtovnou jednotkou.  ***Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania, t. j. minimálny počet príloh daňového priznania sú 2 prílohy, ktoré sa uvádzajú do počtu príloh, aj keď sú prázdne. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.
Na strane 11 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
Túto časť Iveta Moravská nevypĺňa, lebo si nežiada vyplatenie daňového bonusu a nevznikol jej ani preplatok na dani.

PRÍLOHA 1 – Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia (str. 12 daňového priznania)
nevypĺňa
PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
nevypĺňa
Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu (pdf)

DPFOB-MD, RD iné príjmy

*Aktualizácia: Správny počet príloh v príklade je: 2 (viz aktualizácia oddielu XIV.)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na materskejPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X