Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo treba skontrolovať pred podaním daňového priznania

Dane odvody/dan prijmu/treba skontrolovat pred podanim danoveho priznania najcastejsie chyby
Ilustračné foto: SITA
23. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.

Použitie správneho a aktuálneho tlačiva

  • daňové priznanie typu A – pri príjmoch zo závislej činnosti, t. j. príjmy zo zamestnania a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
  • daňové priznanie typu B – iné druhy príjmov, napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku atď. 
 
Pozn.: Ak daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, ale aj iné príjmy (napr. zo živnosti, z prenájmu, predaja nehnuteľnosti atď.), podáva daňové priznanie typu B.  
 

Identifikačné údaje (DIČ, resp. rodné číslo) 

Každý daňovník, ktorý má pridelené DIČ, je povinný uvádzať toto číslo na každej strane daňového priznania. Ak daňovník DIČ nemá, uvádza svoje rodné číslo. Pri elektronickom vypisovaní daňového priznania sa číslo uvedené na prvej strane prenáša na všetky strany daňového priznania, preto je dôležité najmä pri ručnom vypĺňaní daňového priznania skontrolovať, či je uvedené na každej strane.
 

Kód SK NACE

Vypĺňa ho len daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., pričom zoznam kódov možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke hlavná prevažná činnosť sa uvádza názov činnosti, z ktorej daňovník dosiahol najvyšší príjem.
 

Druh daňového priznania

Je potrebné vyznačiť, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie. 
 

 

Zdaňovacie obdobie

Uvádza sa rok, za ktorý sa podáva priznanie, t. j. 2013
 

Údaje o manželke/manželovi

Uvádzajú sa len v prípade, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.
 

Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z manželov. Je potrebné vyznačiť, či si ho uplatňuje za 12 kalendárnych mesiacov – krížikom sa vyznačí okienko 1-12. V prípade uplatnenia len za niektoré mesiace sa vyznačí krížikom okienko príslušného mesiaca. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, uvedie ostatné deti v XIV. oddieli daňového priznania a uvedie túto skutočnosť do riadku 33 daňového priznania. 
 

Príjem z prenájmu

Od. 1. 1. 2013 nie je možné pri príjmoch z prenájmu používať paušálne výdavky. Príjmy z prenájmu sa uvádzajú po odpočítaní sumy 500 €, ktorá predstavuje sumu oslobodenú od dane. 
 

Vyznačenie spôsobu uplatnenia výdavkov pri príjmoch z podnikania

Zaškrtnúť, či si daňovník uplatňuje daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. 
 

 

Preukázateľne zaplatené poistné

Týka sa príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorých daňovník do kolónky vyplní sumu preukázateľne zaplateného poistného ako daňového výdavku znižujúceho príjmy. 
 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Od roku 2013 sa sprísňujú podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej čiastky. 
 
Nárok na ňu je len v prípadoch, ak:
  • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môže ísť aj o dieťa osvojené, resp. prevzaté do náhradnej starostlivosti. 
 
  • manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 
  • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
 
  • manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa môže odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období zaplatila z tohto vlastného príjmu. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.
 
 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – dôchodcu

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2013, poberateľom dôchodku (starobného , predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok priznaný spätne k 1. 1. 2013,
  • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2013 v úhrne nepresahuje sumu 3 735,94 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 735,94 € a vyplatenou sumou dôchodku,
 
  • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2013 v úhrne presahuje sumu 3 735,94 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 
Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2013, t. j. nebola poberateľom dôchodku k 1. 1.2013, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 458 €.
 
Pozn.: Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

 

Daň vyberaná zrážkou

Príjmy autorov, z ktorých bola vybratá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, sa neuvádzajú do daňového priznanie. Rovnako sa do daňového priznania neuvádzajú preplatky zo zdravotného poistenia. 
 

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP

Ak daňovník nechce poukázať  2%, resp. 3 % zo zaplatenej  dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, vyznačí písmenom „x“ kolónku pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“. Ak sa rozhodne poukázať 2 %, resp. 3 % dane, vyplní na riadku 120 sumu predstavujúcu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, minimálne však 3 eurá.  Nesmie zabudnúť  na svoj podpis (str. 10 DP). 
 

Správne uvedenie počtu príloh a ich priloženie k DP

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potrebné prílohy. V prípade príjmov zo závislej činnosti ide o potvrdenia od všetkých zamestnávateľov zo SR aj zo zahraničia, v prípade uplatňovania daňového bonusu sa prikladá kópia rodného listu dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy (u stredoškolákov a vysokoškolákov). Ak daňovník takéto doklady už predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou priznania.
 
Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania, t. j. minimálny počet príloh daňového priznania sú 2 prílohy, ktoré sa uvádzajú do počtu príloh, aj keď sú prázdne. Účtovné výkazy Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch (pri jednoduchom účtovníctve) a Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky (pri podvojnom účtovníctve), ktoré daňovník predkladá v lehote na podanie daňového priznania správcovi dane, už nie sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu (nemusia byť podané spolu s daňovým  priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnú do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania 
 

 

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

Zaškrtnúť, či daňovník žiada vrátiť daňový preplatok, resp. vyplatiť daňový bonus. Uviesť spôsob,  či sa má preplatok/bonus vrátiť poštovou poukážkou alebo na účet. Ak žiada o vyplatenie na účet, uviesť údaje o účte IBAN, číslo účtu, kód banky.
 

Podpis na daňovom priznaní

Daňové priznanie je potrebné podpísať na viacerých stranách. Priznanie bez podpisu nie je platné. Daniari odporúčajú podpísať  prílohy č. 1 a č. 2 aj vtedy, ak sa v nich neuvádzajú žiadne údaje.
 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X