Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kedy môže exekútor zablokovať môj firemný účet?

Nápis "Daj mi peniaze" na chrbte muža
Fotobanka Pixmac
26. júna 2012 Tlačiť

Činnosť exekútorov upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Zákon neurčuje žiadnu minimálnu výšku dlhu, takže v exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu. Pri nižších dlžných sumách najčastejšie siahajú exekútori na peniaze v banke alebo na časť mzdy či dôchodku.

Exekútor musí na účte v banke nechať najmenej 99,58 eur. Pri zrážkach zo mzdy alebo dôchodku musí nechať aspoň 60 % životného minima na osobu dlžníka, čo je 111,23 eur a 25 % na každú vyživovanú osobu vrátane manžela či manželky, teda 46,35 eur. K pohľadávke sa účtujú aj trovy konania, exekúcie a náklady spojené s uplatnením nároku.

Ako prebieha exekúcia?

Veľa ľudí sa pýta napríklad, či môže exekútor zablokovať účet bez upovedomenia a len tak. Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia. Exekúcia sa začína na základe exekučného titulu. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade:

 1. rozhodnutí orgánov Európskej únie,
 2. rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,
 3. notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok, a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 4. vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
 5. osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
 6. vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 7. platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,
 8. vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,
 9. iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu  a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje označenie

 1. súdu, ktorý poveruje exekútora vykonaním exekúcie,
 2. exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,
 3. exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
 4. oprávneného a povinného,
 5. vymáhaného nároku,
 6. prípadne potvrdenie o vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

 • upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie, povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky,
 • zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii.

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.

Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná.

To isté platí, ak sa namieta, že oprávnení alebo povinní nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie,o námietkach netreba rozhodnúť.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz.Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených týmto zákonom. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

Exekučný príkaz musí obsahovať označenie

 1. exekútora, ktorý ho vydal,
 2. exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
 3. oprávneného a povinného,
 4. toho, komu sa doručuje príkaz na začatie exekúcie,
 5. vymáhaného nároku,
 6. spôsobu vykonania exekúcie.

Do akej výšky je exekúcia možná?

Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo je na ne exekúcia neprípustná.

Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie to neplatí, ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľnej veci, ktorá sa nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľnosti a povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávneného.

Ako možno exekúciu vykonať?

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

 1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 2. prikázaním pohľadávky,
 3. predajom hnuteľných vecí,
 4. predajom cenných papierov,
 5. predajom nehnuteľnosti,
 6. predajom podniku.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:

 1. vyprataním,
 2. odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 3. rozdelením spoločnej veci,
 4. uskutočnením prác a výkonov.

Exekúcia zrážkami zo mzdy

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

Exekúcia prikázaním pohľadávky

Exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať:

 1. prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
 2. prikázaním iných peňažných pohľadávok,
 3. postihnutím iných majetkových práv.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o vklad na vkladovom účte.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

 • prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného,
 • upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke do vlastných rúk. Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) do 14 dní po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli.

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a banke. Povinnému a banke sa doručí do vlastných rúk. Banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému; ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak. Ak exekútor nevydá exekučný príkaz, je povinný vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného.

Exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvod, pre ktorý došlo k odblokovaniu účtu, musí exekútor uviesť v príkaze na odblokovanie účtu. Príkaz na odblokovanie účtu sa doručí banke do vlastných rúk.

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa jej doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, tieto pohľadávky majú rovnaké poradie; ak nestačia prostriedky na účte povinného na uspokojenie všetkých týchto pohľadávok, uhradia sa pomerne.

Príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú aj na sumy, ktoré sa pripíšu na účty povinného po tom, keď sa príkaz banke doručil.

Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eur len na jednom z nich.

Účty vedené v zahraničí nepodliehajú exekúcii odpísaním z účtu v banke.

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Veci nepodliehajúce exekúcii 

Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú.

Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí:

 1. veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
 2. veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,
 3. veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.

Z exekúcie sú vylúčené

 • bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
 • domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
 • veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eur,
 • zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
 • veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci alebo peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
 • snubný prsteň a obrúčka,
 • hotové peniaze do sumy 99,58 eur,
 • študijná literatúra a hračky,
 • veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich exekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov a chovné zvieratá, t.j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.

Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

 1. upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí,
 2. zakáže povinnému, aby nakladal s vecami, ktoré spíše.

Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín dražby, súpis vecí a miesto konania dražby uverejní exekútor na úradnej tabuli exekútorského úradu a zároveň ich oznámi obci, v ktorej sa bude konať dražba; obec je povinná uverejniť tieto skutočnosti na svojej úradnej tabuli.

Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného.

Exekúcia predajom nehnuteľných vecí

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti súhlasí, a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti.

Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom, a kto urobil najvyššie podanie

Exekúcia predajom podniku

Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností a ustanovenia o predaji podniku na základe zmluvy.

Ak sa predáva na dražbe podnik alebo jeho časť, na vydražiteľa, ktorému bol právoplatne udelený príklep a ktorý zaplatil najvyššie podanie, prechádza vlastnícke právo k veciam, k právam a k iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, ku dňu udelenia príklepu

Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Ak je pre nadobudnutie alebo zachovanie týchto práv rozhodné uskutočňovanie určitej podnikateľskej činnosti, započítava sa do tejto činnosti vydražiteľa uskutočnenej po vydražení podniku aj činnosť uskutočnená pri prevádzke podniku pred jeho predajom na dražbe.

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú na vydražiteľa.Pri exekúcii predajom podniku nemožno zexekvovať samostatne iba obchodné meno podniku. To isté platí, ak ide o exekúciu časti podniku.

ph

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako investovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X