Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zdaňovať kurzové rozdiely v roku 2023?

kurzové rozdiely
kurzové rozdiely Foto: Thinkstock
4. novembra 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

S kurzovými rozdielmi sa stretávajú všetky účtovné jednotky, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti obchodujú aj v cudzej mene. Z pohľadu slovenského zákona o účtovníctve a ďalších súvisiacich právnych predpisov je potrebné účtovať v mene euro. Ak sú však záväzky, pohľadávky alebo iné zložky aktív a pasív vyjadrené v cudzej mene, je potrebné ju prepočítať na menu euro. Pri tejto operácii vznikajú kurzové rozdiely. Pre kurzové rozdiely platia špeciálne pravidlá na účtovanie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve a zahŕňanie do základu dane.

Pre rok 2023 nenastávajú v oblasti kurzových rozdielov žiadne zmeny.

Aký kurz použiť?

Ocenenie účtovných prípadov, ktoré sú vyjadrené v cudzej mene je bližšie popísané v § 24 Zákona o účtovníctve. Všeobecným kurzom na prepočet cudzej meny na eurá je referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS.

Európska centrálna banka každý deň vyhlasuje referenčný výmenný kurz pre 34 hlavných svetových mien voči euru. Kurz vyhlásený ECB sa pri oceňovaní pohľadávok a záväzkov v cudzej mene používa prednostne.

NBS takisto preberá všetky kurzy, ktoré vyhlasuje ECB. K tým menám, ku ktorým ECB kurz nevyhlasuje, vydáva Národná banka Slovenska vlastný kurz. Takýto kurz sa použije aj na ocenenie účtovného prípadu.

Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to:

 • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
 • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • k inému dňu v priebehu účtovného obdobia, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Na ocenenie majetku a záväzkov sa používa referenčný výmenný kurz ECB alebo NBS:

 • v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,
 • v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

POZOR

Pri oceňovaní majetku a záväzkov v cudzej mene sa používa kurz ECB ku dňu predchádzajúcemu účtovnému prípadu a nie ku dňu účtovného prípadu.

Príklad:

Spoločnosť dostane prijatú faktúru od dodávateľa z Českej republiky. Dátum dodania služby je 16. apríla 2023. Suma na faktúre je 50 000 CZK. Spoločnosť je povinná pri zaúčtovaní faktúry v cudzej mene prepočítať sumu v cudzej mene na eurá kurzom z 15. apríla 2023. Ak ku koncu zdaňovacieho obdobia takáto faktúra nebude uhradená, spoločnosť musí vyčísliť a zaúčtovať kurzový rozdiel z titulu neuhradeného záväzku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu vznikajú kurzové rozdiely pri:

 • inkase pohľadávok,
 • platbe záväzkov,
 • predaji dlhodobého finančného majetku,
 • predaji krátkodobého finančného majetku

a účtujú sa na príslušných účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na MD stranu účtu 563 – Kurzové straty alebo na D stranu účtu 663 – Kurzové zisky.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ods. 1 postupov účtovania je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je potrebné prepočítať neuhradené pohľadávky a záväzky referenčným výmenným kurzom ku dňu skončenia účtovného obdobia. Stav salda pohľadávok a záväzkov musí verne a pravdivo zobrazovať skutočný stav prepočítaný na menu euro.

Výmena cudzej meny za euro a naopak

V prípade, že podnikateľ mení eurá na cudziu menu v hotovosti použije sa kurz komerčnej banky alebo zmenárne nasledovným spôsobom:

 • kurzom devízy predaj vykonávajú bezhotovostný predaj cudzej meny za eurá,
 • kurzom devízy nákup vykonávajú bezhotovostný nákup cudzej meny za eurá,
 • kurzom valuty predaj vykonávajú hotovostný predaj cudzej meny za eurá,
 • kurzom valuty nákup vykonávajú hotovostný nákup cudzej meny za eurá.

Zahrňovanie kurzových rozdielov do základu dane

Podľa § 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov sa kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zahrnujú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje, ak sa nerozhodne zahrnovať ich do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku.

Štandardne teda u väčšiny daňovníkov platí, že zostatky na účtoch 563 a 663 vstupujú do základu dane v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom bolo o nich účtované.

Príklad:

Spoločnosť dostala prijatú faktúru od dodávateľa z Českej republiky. Dátum dodania služby je 16. apríla 2023. Suma na faktúre je 50 000 CZK. Spoločnosť pri zaúčtovaní faktúry prepočítala cudziu menu kurzom z 15. apríla 2023. Ku koncu roka 2023 takáto faktúra nebola uhradená. Spoločnosť musí vyčísliť a zaúčtovať kurzový rozdiel z titulu neuhradeného záväzku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Nakoľko nevyužíva osobitný režim zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane, náklad na 563 (výnos na 663) je daňovým výdavkom (zdaniteľným výnosom).

Daňovník má však na výber aj možnosť, že kurzové rozdiely zahrnie do základu dane až v období, v ktorom dôjde k úhrade pohľadávok resp. záväzkov. Skutočnosť o osobitnom zahrňovaní kurzových rozdielov je povinný vyznačiť krížikom na prednej strane daňového priznania.

Kurzové rozdiely, ktoré daňovník  vyčísli v účtovníctve  z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku koncu zdaňovacieho obdobia,  pri zistení základu dane  pripočíta k výsledku hospodárenia na riadku 180 daňového priznania  alebo odpočíta od  výsledku hospodárenia na riadku 290 daňového priznania.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dane s.r.o.dane SZČOknow-howknowhowkurzové rozdielyPrémiový obsahrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X