Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Môže za nezaplatenie daňovej licencie hroziť väzenie?

Môže za nezaplatenie daňovej licencie hroziť väzenie?
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
14. decembra 2014 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Daň by nemala by slúžiť na to, aby podnikateľov aktivovala k rušeniu spoločností.

Už na budúci rok začnú platiť podnikatelia daňové licencie. Z ra­cio­nál­ne­ho poh­ľa­du je však podľa právnika da­ňo­vá li­cen­cia pop­lat­kom, a nie da­ňou. Čo môže nasledovať po je prípadnom nezaplatení ukáže až prax, preto ak chcete postupovať „na istotu“, radšej spoločnosť nechajte zlikvidovať. Autorom komentára o možnom postupe štátu pri nezaplatení daňovej licencie je JUDr. Ján Marônek.

Štát mal radšej zjednodušiť pro­ces zru­še­nia a vý­ma­zu spo­loč­nos­ti

Čo je to vlastne daňová licencia? Z racionálneho pohľadu ide o istý poplatok, ktorý zaťažuje toho kto vlastní obchodný podiel, resp. akciu. Dôkazom uvedeného je to, že tento poplatok sa musí platiť aj keď sa nepodniká (napríklad strata a alebo obchodný podiel, akcia v neživej spoločnosti).

Legislatívny pohľad by mal logicky vychádzať z racionálneho pohľadu. Legislatívne je však daňová licencia „posadená“ do zákona o dani z príjmov. Ale prečo, keď sa musí platiť aj keď nie je príjem? Prečo je potom daňovým subjektom samotná spoločnosť? Každopádne racionálny a legislatívny pohľad „nesedia“, čo môže spôsobovať nemalé komplikácie.

Hoci ide z racionálneho pohľadu o poplatok zaťažujúci vlastníka, štát ju zadefinoval v zákone o dani z príjmov striktne legislatívne ako minimálnu daň, ktorá zaťažuje samotnú spoločnosť, vďaka čomu sa v prípade jej dožadovania môže opierať aj o trestné právo. Ak by bola zadefinovaná inak, resp. ako poplatok, tak by sme nemohli hovoriť o trestnom čine nezaplatenia dane. Je až smutné, že „niekde“ unikajú milióny, ale drobný podnikateľ môže byť stíhaný, ak neuhradí daňovú licenciu vo výške 480,- €, hoc nedosiahol z podnikania žiaden príjem, ba dokonca sa o podnikanie ani len nesnažil. 

Da­ňo­vá li­cen­cia za­ťa­žu­je nielen tých, kto­rí pod­ni­ka­jú, prí­pad­ne sa sna­žia pod­ni­kať, hoc do­siah­li stra­tu (pr­vá sku­pi­na), ale aj tých, kto­rí už ne­pod­ni­ka­jú a ani sa o pod­ni­ka­nie nes­na­žia(dru­há sku­pi­na). Prík­la­dom tejto druhej skupiny mô­žu byť ne­ži­vé spo­loč­nos­ti, kto­ré len for­mál­ne „vi­sia“ v ob­chod­nom re­gis­tri, pri­čom ich ma­ji­te­lia up­red­nos­tňu­jú rad­šej po­hodl­né nu­lo­vé kaž­do­roč­né priz­na­nia k da­ni z príj­mov pred ná­roč­ným zru­še­ním spo­loč­nos­ti a jej nás­led­né­ho vý­ma­zu z ob­chod­né­ho re­gis­tra. Te­da to, že „dr­žia na se­be“ spo­loč­nosť nie je z dô­vo­du, že by chce­li pod­ni­kať, ale z dô­vo­du, že pro­ces jej zru­še­nia a vý­ma­zu je veľ­mi kom­pli­ko­va­ný. Táto skutočnosť môže byť veľmi dôležitou aj v trestnoprávnej rovine.

Mož­ný prí­pad stí­ha­nia za ne­zap­la­te­nia da­ňo­vej li­cen­cie v praxi:

Pod­ni­ka­teľ si v ro­ku 2005 za­lo­žil ese­roč­ku. V za­lo­že­nej spo­loč­nos­ti bol sám (spo­loč­ník so 100% po­die­lom, aj ko­na­teľ). Zá­klad­né ima­nie, „ako bo­lo vte­dy zvy­kom“, len za­úč­to­val do pok­lad­ne, hoc ho tam reál­ne nev­lo­žil. Pre ne­ho šlo len o úč­tov­nú ope­rá­ciu. Mal do­hod­nu­tý kon­trakt s ra­kús­kym od­be­ra­te­ľom na do­dáv­ku sta­veb­ných di­el­cov.

Po za­lo­že­ní spo­loč­nos­ti však ra­kús­ky od­be­ra­teľ „od­sko­čil“ od spolu­prá­ce a pod­ni­ka­te­ľo­vi os­ta­la spo­loč­nosť „na kr­ku“. Sna­žil sa zís­kať iné zá­kaz­ky, žiaľ bez vý­sled­ku. Po ča­se zva­žo­val aj zru­še­nie spo­loč­nos­ti, av­šak keď zis­til kom­pli­ko­va­nosť a fi­nan­čnú ná­roč­nosť zru­še­nia spo­loč­nos­ti, tak sa uchý­lil ku kaž­do­roč­né­mu po­dá­va­niu nu­lo­vých da­ňo­vých priz­na­ní k da­ni z príj­mov. Pla­ti­te­ľom DPH sa nik­dy nes­tal.

Nás­led­ne sa za­mes­tnal, na spo­loč­nosť za­bu­dol, vždy len do kon­ca mar­ca vy­pl­nil tla­či­vo a od­ov­zdal ho na da­ňo­vý úrad. Ne­dáv­no sa doz­ve­del, že štát za­vie­dol da­ňo­vé li­cen­cie, pri­čom jed­ným z hlav­ných cie­ľov bol ok­rem vý­be­ru da­ní aj vý­maz ne­ži­vých spo­loč­nos­tí z re­gis­trov. Je­ho ka­ma­rát, kto­rý je práv­nik, mu po­ra­dí, že nech nič nep­la­tí, fir­ma pred­sa ne­má ma­je­tok, ne­má z čo­ho za­pla­tiť splat­nú daň. Tým sa ne­mô­že do­pus­tiť trestného činu ne­zap­la­te­nia da­ne.

Vznik­ne mu sí­ce dlh na da­ni, av­šak je­di­ným ve­ri­te­ľom bu­de len štát – da­ňo­vý úrad a nik iný. A keď­že nej­de as­poň o dvoch roz­diel­nych ve­ri­te­ľov, tak nie sú spl­ne­né pod­mien­ky na ini­ciá­ciu kon­kur­zné­ho ko­na­nia, čo ho ako šta­tu­tá­ra zba­vu­je tej­to po­vin­nos­ti.

Pod­ni­ka­teľ to te­da ne­chá tak ako do­te­raz, ne­zap­la­tí da­ňo­vú li­cen­ciu… po ča­se však prí­de tres­tné ozná­me­nie zo stra­ny správ­cu da­ne, na­koľ­ko z pril­ože­nej sú­va­hy, kto­rá je sú­čas­ťou da­ňo­vé­ho priz­na­nia vy­plý­va, že v pok­lad­ni je v ča­se splat­nos­ti da­ne 5 tis eur, kto­ré bo­li zlo­že­né ako vklad spo­loč­ní­ka do spo­loč­nos­ti a pred­sta­vu­jú zlo­že­né zá­klad­né ima­nie. Ako bu­de prí­beh pok­ra­čo­vať ďa­lej uká­že blíz­ka bu­dúc­nosť a prax.

Dú­faj­me, že ne­dôj­de tres­tným stí­ha­niam bez to­ho, aby orgány činné v trestnom konaní skú­ma­li či pe­nia­ze spo­loč­nosť reál­ne má ale­bo ne­má /nep­re­be­ra­júc auto­ma­tic­ky zos­tat­ky z vý­ka­zov, resp. nep­re­be­ra­júc auto­ma­tic­ky zá­ve­ry správ­cu da­ne, čo pri správ­nom pos­tu­pe ani ne­mô­žu/. Od do­ká­za­nia tej­to sku­toč­nos­ti pred­sa zá­vi­sí ok­rem iné­ho aj za­vi­ne­nie, te­da ak pod­ni­ka­teľ mal za to, že pe­nia­ze v spo­loč­nos­ti reál­ne nie sú, hoc úč­tov­ne vo vý­ka­zoch sú, tak sa ne­mo­hol do­pus­tiť trestného činu, na­koľ­ko chý­ba úmy­sel….

O tom, že z ra­cio­nál­ne­ho poh­ľa­du je da­ňo­vá li­cen­cia pop­lat­kom, a nie da­ňou, hoc zá­kon ju tak po­me­nú­va a de­fi­nu­je, som pí­sal vy­ššie. Mož­no vďa­ka to­mu­to „zneu­ži­tiu prá­va“ nao­zaj štát zís­ka sil­nú a účin­nú zbraň v po­do­be tres­tné­ho prá­va.

Sa­moz­rej­me, chá­pem štát, že chce do­nú­tiť ta­kých­to pod­ni­ka­te­ľov k ak­ti­vi­te (aby ru­ši­li ne­ži­vé spo­loč­nos­ti), av­šak nes­to­tož­ňu­jem sa s tým, aby bo­lo k to­mu vy­uží­va­né zavedenie novej dane, resp. poplatku pod hrozbou tres­tného prá­va, čo je pod­ľa mňa ab­sur­dné.

Daň má slúžiť predsa na zaťaženie činnosti, príjmu, majetku, atď. Nemala by slúžiť na to, aby podnikateľov aktivovala k rušeniu spoločností. Trestný čin nezaplatenia dane má predsa slúžiť na ochranu toho aby sa riadne vyberali dane a nie ako hrozba pre tých, čo nebudú rušiť svoje neživé spoločnosti.

Ro­zum­nej­šie by bo­lo, aby sa za pl­ne­nia is­tých pod­mie­nok (spo­loč­nosť ne­má zá­väz­ky, žia­den zos­tat­ky, je ne­ži­vou) uľah­čil a zjednodušil pro­ces zru­še­nia a vý­ma­zu spo­loč­nos­ti, čím by štát zrejme efektívnejšie do­sia­hol svoj cieľ v podobe rušenia a výmazu neživých spoločností z registrov.

Autor: JUDr. Ján Marônek, spolumajiteľ M2 Business, zaoberajúcej sa akvizíciami, zakladaním, predajom, rušením, likvidáciou a správou obchodných spoločností

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňová licencia

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X