Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na faktúry niektoré firmy neudávajú DIČ odberateľa. Je to v poriadku?

Muž vyberajúci papiere z aktovky
Fotobanka Pixmac
22. októbra 2012 Tlačiť

Zodpovedanie tejto otázky si vyžaduje zalistovať v príslušnej legislatíve, predovšetkým v zákone o účtovníctve ako aj v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH).

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, sú záväzné ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovný doklad musí obsahovať označenie jeho účastníkov

Aké sú povinné údaje na faktúre pre rok 2015, ale aj iné? Fyzické a právnické osoby, ktoré sú zdaniteľnými osobami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”), sa musia najviac pridŕžať predovšetkým tohto zákona.

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”) definuje v ust. § 10 ods. 1 účtovný doklad ako preukázateľný účtovný záznam, ktorý okrem slovného a číselného označenia účtovného dokladu, obsahu účtovného prípadu, peňažnej sumy, dátumu vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, podpisových záznamov osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenia účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, musí obsahovať označenie jeho účastníkov.

Zákon bližšie nešpecifikuje, aké údaje ohľadne účastníkov účtovného prípadu je potrebné uvádzať na účtovnom doklade. Zákon určuje len základné náležitosti účtovného dokladu.Zákon o DPH vymedzuje ďalšie náležitosti, ktoré má účtovný doklad obsahovať pre potreby DPH.

Zdaniteľné osoby podliehajúce zákonu o DPH, musia preto doplniť náležitosti účtovného dokladu tak, aby vyhovoval požiadavkám tohto zákona.Zákon o DPH pojednáva o náležitostiach jednotlivých druhov faktúr predovšetkým v ustanoveniach § 70 až § 76.

V zmysle cit. paragrafov:
1. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru

 • pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o dodanie tovaru alebo služby s oslobodením od dane podľa § 28 až 42,
 • pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte.

2. Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň v tuzemsku je povinná vyhotoviť faktúru

 • pri dodaní služby, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

V zmysle § 71 ods. 2 zákona o DPH faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku musí obsahovať:

 1. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne a identifikačné číslo pre daň platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
 2. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska a identifikačné číslo pre daň príjemcu tovaru alebo služby, ak mu je pridelené,
 3. poradové číslo faktúry,
 4. dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 5. dátum vyhotovenia faktúry,
 6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 7. základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 8. uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 9. výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

Obdobne

 • faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 72 zákona o DPH) musí obsahovať:
  • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne a identifikačné číslo pre daň platiteľa, ktorý dodáva tovar,
  • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne a identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru, pod ktorým tovar objednal,
 • faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu (§ 73 zákona o DPH) musí obsahovať
  • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne a jej identifikačné číslo pre daň zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu,
  • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne a identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým službu objednal.

Čo vyplýva zo zákona o DPH?

Zdaniteľné osoby sú povinné na faktúrach uvádzať identifikačné číslo pre daň:

 • platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
 • príjemcu tovaru alebo služby,
 • nadobúdateľa tovaru,
 • zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu,
 • príjemcu služby.

Avšak nie jeho DIČ.

O konštrukčných pravidlách daňového identifikačného čísla a identifikačného číslo pre daň  sme hovorili v článku IČO, DIČ, IČ DPH – čo znamenajú tieto skratky a kde ich hľadať?

V článku si zopakujeme, že:

 • Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečné 10 miestne číslo. V súlade s ust. § 67 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov daňové identifikačné číslo prideľuje daňovému subjektu správca dane pri registrácii na dani z príjmov, spotrebných daniach, miestnych daniach a pod.
 • Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) je zhodné daňovým identifikačným číslom, obsahuje však naviac prefix „SK“. Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) prideľuje správca dane osobám registrovaným pre DPHy.

Zákon o DPH v ust. § 75 povoľuje, aby vyhotovenie faktúry platiteľ zabezpečil aj prostredníctvom inej osoby. Faktúra však musí byť vyhotovená v mene a na účet platiteľa. Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá platiteľ. To aj v prípade, ak je faktúra vyhotovená prostredníctvom inej osoby alebo zákazníkom.

Typ osoby Neplatiteľ dane Platiteľ dane Platiteľ dane Platiteľ dane
Súvisiaca legislatíva § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. DPH v znení neskorších predpisov
Typ dokladu Účtovný doklad Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu
Náležitosti dokladu a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne nadobúdateľa tovaru a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar objednal,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru,
g) cenu tovaru, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) odkaz na § 42 alebo 43, odkaz na článok 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES alebo informáciu, že dodanie tovaru je oslobodené od dane,
i) pri dodaní investičného zlata oslobodeného od dane podľa § 67 ods. 3 odkaz na § 67 ods. 3, na článok 346 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH alebo informáciu, že investičné zlato je oslobodené od dane,
j) pri dodaní tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), pri ktorom je osobou povinnou platiť daň kupujúci v inom členskom štáte, odkaz na článok 195 smernice Rady 2006/112/ES alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný.
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu, a jej identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bola služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) cenu služby,
h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

Na záver

Zákon o účtovníctve, ktorý upravuje náležitosti účtovného dokladu a vzťahuje sa na fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami v zmysle zákona o DPH určuje, že účtovný doklad musí obsahovať okrem iného, aj označenie jeho účastníkov. Táto norma bližšie nešpecifikuje, aké údaje týkajúce sa účastníkov účtovného prípadu je potrebné uvádzať na účtovnom doklade, teda či na ňom musí byť uvedené aj DIČ dodávateľa alebo odberateľa.

Ak účtovné doklady neobsahujú všetky predpísané náležitosti, musí účtovná jednotka pristúpiť k ich doplneniu tak, aby sa stali predpísaným účtovným dokladom.

Zdaniteľné osoby podliehajúce zákonu o DPH sú povinné na faktúrach uvádzať identifikačné číslo pre daň:

 • platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
 • príjemcu tovaru alebo služby,
 • nadobúdateľa tovaru,
 • zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu,
 • príjemcu služby,

avšak nie jeho DIČ.

V prípade, že si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane na základe faktúry, ktorá nespĺňa náležitosti stanovené zákonom, má správca dane podľa daňového poriadku možnosť vyzvať platiteľa, aby zaistil doplnenie údajov u zdaniteľnej osoby, ktorá vystavila faktúru. V žiadnom prípade však nemôže meniť údaje platiteľ dane, v prospech ktorého bolo plnenie realizované.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X