Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Opatrenia súvisiace s koronavírusom v oblasti dane z pridanej hodnoty

dph
dph Foto: Getty Images
24. apríla 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
V súvislosti s koronavírusom vláda schválila už viacero opatrení, ktoré majú zmierniť dopad pandémie na podnikateľov. V článku sme sa zamerali na opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty

Na na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR sa nebude zverejňovať zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakovaného nezaplatenia DPH (vlastnej daňovej povinnosti) v období pandémie potenciálne vznikne dôvod na zrušenie registrácie pre DPH. K zverejneniu týchto platiteľov dane však dôjde, ak si tieto subjekty nesplnia uvedené povinnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

Nadmerný odpočet

Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Tento postup sa uplatní aj v prípade oneskoreného podania daňového priznania k DPH za nasledujúce zdaňovacie obdobie (aj v období pandémie)

Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného sa považuje za splnenú, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného sa teda nebude brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu.

Podanie daňového priznania k DPH

Ak v období pandémie nestíhate podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá daňové priznanie k DPH). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote. Každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať.
Uvedené platí aj v prípade, ak občan nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, pričom mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a túto lehotu vzhľadom na súčasnú situáciu (obdobie pandémie) nestíha. Lehota na podanie daňového priznania k DPH začína plynúť až od nadobudnutia nového dopravného prostriedku, to znamená odo dňa, kedy je auto fyzicky odoslané alebo prepravené z iného členského štátu do SR. V prípade, ak v období pandémie nebolo auto fyzicky prepravené do SR, lehota na podanie daňového priznania neplynie.

Spôsob podania žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie. Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou podá žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu (formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “). Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou môže žiadosť podať v listinnej podobe.

Platenie DPH

Daňový poriadok neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH ako ani lehoty na zaplatenie DPH. Daňový úrad však môže odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných konkrétnych dôvodov, ak o to požiadate najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobíte zmeškaný úkon (podáte daňové priznanie k DPH a zaplatíte daň). Ak správca dane rozhodnutím tejto žiadosti vyhovie, tak nebude uložená ani sankcia. Zároveň, ak s podaním daňového priznania aj zaplatíte DPH, nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania.

Lehota splatnosti DPH uvedená v zákone o DPH sa nijakým spôsobom neposúva. V prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti, daňový úrad uplatní úrok z omeškania. Za daňový nedoplatok sa však nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Táto dlžná suma dane sa nebude považovať za daňový nedoplatok na účely exekúcie, nebude sa vymáhať a nebude sa uvádzať ani v potvrdení o stave osobného účtu ako daňový nedoplatok.

Môžete tiež podať žiadosť na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku. Odporúčame podať návrh čo najskôr, pretože odklad platenia alebo platenie v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení. V prípade povolenia odkladu alebo povolenia platenia  v splátkach sa uplatní úrok z omeškania.

Registrácia pre DPH

Ak Vám vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH z dôvodu dosiahnutia obratu počas obdobia pandémie a túto žiadosť nepodáte do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat, zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o registráciu, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí za podmienky, že žiadosť o registráciu podáte najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňový úrad následne postupuje podľa § 4 ods. 3 zákona o DPH, t. j. vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Platiteľom dane sa stávate až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii. V týchto prípadoch nepôjde o oneskorenú registráciu a zdaniteľná osoba nebude podávať tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Covid-19covid19Daň z pridanej hodnotydphkoronavírusmimoriadna situáciamimoriadne opatrenia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X