Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Podnikanie prostredníctvom zodpovedného zástupcu

zodpovedný zástupca
zodpovedný zástupca Foto: Getty Images
26. októbra 2018 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V praxi pomerne často dochádza k situáciám, kedy sa podnikatelia alebo budúci podnikatelia chcú venovať podnikateľskej činnosti v oblasti, ktorú nevyštudovali alebo v nej nemajú dostatočnú zákonom požadovanú prax. Zákon pamätá aj na tieto prípady a umožňuje podnikateľom výkon podnikateľskej činnosti (prevádzkovanie živnosti) prostredníctvom tzv. inštitútu zodpovedného zástupcu. V aktuálnom článku si priblížime, za akých podmienok možno ustanoviť zodpovedného zástupcu a aké povinnosti a špecifiká sú spojené s týmto právnym inštitútom.

Inštitút zodpovedného zástupcu

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len ako „živnostenský zákon“) umožňuje podnikateľom výkon voľných, remeselných a viazaných živností. Pri voľných živnostiach nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť. Tieto aktivity tak môže vykonávať ktorýchkoľvek podnikateľ bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie a získanú prax. Musí len získať oprávnenie na podnikanie v zmysle všetkých príslušných zákonných ustanovení. Iné je to už v prípade remeselných a viazaných živnostiach. Zákon pre výkon týchto činností v rámci podnikania vyžaduje splnenie podmienok odbornej spôsobilosti. Tie sa líšia v závislosti od jednotlivých živností (predmetov podnikania). Zoznam remeselných a viazaných živností tvorí neoddeliteľnú prílohu živnostenského zákona.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Ustanovenie zodpovedného zástupcu
 • Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
 • Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
 • Kto môže byť ustanovený do funkcie zodpovedného zástupcu?
 • Ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu
 • Pokuty

TIP:

Predtým, ako pridáte do firmy novú činnosť alebo pred založením podnikania je tak vždy dobré prelistovať si najprv tento zoznam a zistiť, či je zvolený predmet podnikania nespadá do remeselných a viazaných živností s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu

V prípade, že si zvolíme pre svoje podnikanie niektorú z remeselných alebo viazaných živností, je potrebné zistiť, akú odbornú spôsobilosť je potrebné preukázať. Toto je úlohou fyzickej osoby – podnikateľa (živnostníka). Ak odbornú spôsobilosť nesplňuje, prichádza na rad možnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Upozornenie:

Pri právnických osobách, ktoré prevádzkujú remeselnú alebo viazanú živnosť platí táto povinnosť v každom jednotlivom prípade, kedy prevádzkujú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Zodpovedného zástupcu ustanovuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá už podniká. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. Uvedené však neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom manžel alebo manželka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade, podnikateľov súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, tak jej starosta.

Zodpovedný zástupca musí okrem odbornej stránky spĺňať aj všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti tak, ako každý podnikateľ. Tieto podmienky si na tomto mieste pripomenieme.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • ak živnostenský zákon neustanovuje iné podmienky.

Za bezúhonného sa na účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Za bezúhonného sa nepovažuje ani osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu. Živnostenský zákon ďalej ustanovuje, že u slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a právnická osoba.

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju takýto zákon vyžaduje. U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca.

Kto môže byť ustanovený do funkcie zodpovedného zástupcu?

Živnostenský zákon definuje, že zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu. Okrem toho sa môže stať zodpovedným zástupcom fyzická osoba, ktorá okrem týchto spĺňa aj všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby naopak nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

Upozornenie:

Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viac ako jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch však môže živnostenský úrad povoliť výnimku z tohto pravidla.

Vyššie uvedené obmedzenie sa tak týka najmä podnikateľov, ktorí majú zriadených viac ako jednu prevádzkareň a v nich prevádzkujú remeselné alebo viazanú živnosť. Zo zákona týmto subjektom vyplýva povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu pre každú z týchto prevádzkarní, alebo môžu v zmysle § 11 ods. 5 živnostenského zákona požiadať o udelenie výnimky na živnostenskom úrade.

 • Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť a nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti ani jedna zo zákonom menovaných osôb.
 • Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, alebo ak tieto podmienky spĺňa, ale nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak živnostenský zákon neustanovuje inak.
 • Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch, ak podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň a prevádzkuje v nich remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň. Nemusí to však urobiť, ak spĺňa podmienky podľa § 12 živnostenského zákona, a to vtedy, ak možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať len dokladom vydaným na meno podnikateľa.

TIP:

Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených vo výnimke od živnostenského úradu vo viacerých takýchto prevádzkarňach.

Ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu

Ustanovenie zodpovedného zástupcu a ukončenie výkonu jeho funkcie je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu napríklad z dôvodu straty spôsobilosti alebo z akýkoľvek iných dôvodov na základe vlastného rozhodnutia, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu.

Upozornenie:

Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

Pokuty

Na záver ešte niekoľko slov k pokutám hroziacim za niektoré činnosť alebo nečinnosť spojenú s týmto právnym inštitútom zodpovedného zástupcu. Fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe možno uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur za to, že si nesplnila povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu. Pokutu vo výše až do 663 eur možno podnikateľom uložiť, ak si nesplnia napríklad nasledovné povinnosti:

 • podnikateľ neoznámil skončenie funkcie zodpovedného zástupcu,
 • podnikateľ neohlásil ustanovenie zodpovedného zástupcu,
 • podnikateľ neoznámil potrebné zmeny a doplnenia údajov o zodpovednom zástupcovi,
 • zodpovedný zástupca vykonáva svoje povinnosti vo viac ako jednej prevádzkarni a ďalšie.

Pri ukladaní vyššie uvedených a ďalších pokút ustanovených živnostenským zákonom živnostenský úrad vždy prihliada na závažnosť, čas trvania a spôsobené následky protiprávneho konania. Od týchto faktorov sa následne odráža potom aj vyrubená výšky pokuty.

Niekoľko slov na záver

Mnohí z nás v mladosti často vôbec nevedia, čo ich bude v budúcnosti baviť a tak sa bežne stáva, že vyštudujú odbor svojich rodičov alebo prarodičov bez toho, aby čo i len tušili, že ich zaujíma niečo celkom iné. Iní z nás sa zase po nejaký čas profesionálne venujú činnosti, v ktorej už ďalej nechcú pokračovať, pretože zistili, že ich nenapĺňa alebo nie je dostatočne rentabilná, nemá budúci potenciál či z akýchkoľvek iných dôvodov sa chcú uberať iným smerom.

Dnes to už našťastie nie je žiadnou výnimkou a možnosti pre každého z nás sú skutočne úžasné. Stačí sa len poobzerať a nájdeme, čo hľadáme. Aj pre tieto prípade je tu inštitút zodpovedného zástupcu. Môže sa zdať zvláštne, že o tom takto hovorím, ale mnohí z nás nemajú také povedomie o týchto veciach. Nedávno som mala klientku, ktorá sa hneď v úvode vyľakala, že nemôže ísť za vytúženým podnikaní len preto, že nemajú požadovanú odbornú spôsobilosť. Veľmi sa potešila, keď získala informácie o tom, že to možno realizovať aj iným spôsobom – prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Na tejto našej profesionálnej podnikateľskej ceste sa vždy naučíme množstvo rôznorodých vecí a postupne zisťujeme, ako to chodí v iných oblastiach týkajúcich sa nášho podnikania. Každý začínajúci podnikateľ aj podnikateľský veterán určite potvrdí, že podnikanie je škola života a rozsahom nových poznatkov ju často pokojne môžeme porovnať s formálnym vzdelaním získaným na rôznych akademických inštitúciách. Dokonca možno povedať, že takýto proces nám často poskytne oveľa viac informácií, pohľadov na život a celkové profesionálne fungovanie ako samotná formálne vzdelanie. Poďme sa teraz ponoriť do ustanovení živnostenského zákona a osviežiť si problematiku dôležitého inštitútu zodpovedného zástupcu.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahzodpovedný zástupca

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X