Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Registrácia a jej zrušenie pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS

registrácia moss
registrácia moss Foto: Getty Images
23. septembra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v tuzemsku sa môže rozhodnúť každá zdaniteľná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadené svoje sídlo alebo prevádzkareň a okrem toho má zároveň pridelené identifikačné číslo pre DPH. Samozrejme táto zdaniteľná osoba musí poskytovať aspoň jednu z digitálnych služieb, ktoré spadajú do pôsobnosti osobitnej úpravy MOSS. Ak sa zdaniteľná osoba rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu, no nemá pridelené IČ DPH, mala by požiadať o registráciu podľa § 4, 4b alebo 7a zákona o DPH, inak nebude môcť použiť osobitnú úpravu MOSS.

Ak sa zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v členskom štáte spotreby, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie, oznámi daňovému úradu začatie tejto činnosti. Daňový úrad oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.

V nadväznosti na prijatú zmenu v posudzovaní miesta dodania digitálnych služieb došlo s účinnosťou od 1.1.2019 k spresneniu, že uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS sa vzťahuje len na digitálne služby, ktorých miestom dodania je členský štát, v ktorom je usadená nezdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom tejto služby.

Registrácia pre MOSS

Ak má zdaniteľná osoba záujem registrovať sa do osobitnej úpravy MOSS v SR, musí sa najskôr prihlásiť na webovej stránke FS SR do svojej osobnej internetovej zóny. V osobnej internetovej zóne si v autorizovaných službách vyberie možnosť MOSS, kde sa nachádza elektronický registračný formulár, ktorý slúži na odoslanie požadovaných údajov potrebných pre vydanie povolenia k uplatňovaniu osobitnej úpravy MOSS.

Zdaniteľná osoba vyplní v registračnom formulári všetky požadované údaje a následne ho elektronicky odošle Finančnej správe SR. Miestne príslušný správca dane zdaniteľnej osoby spracuje a posúdi oznámenie – žiadosť o registráciu. Správca dane musí v momente posudzovania overiť, či posudzovaná zdaniteľná osoba nie je registrovaná pre osobitnú úpravu MOSS v inom členskom štáte, resp. či nie je zdaniteľná osoba v karanténnom období, kedy sa nemôže registrovať do osobitnej úpravy, napr. z dôvodu, že v minulosti porušovala sústavne pravidlá osobitnej úpravy, za čo bola vylúčená členským štátom identifikácie. V prípade, ak zdaniteľná osoba v oznámení – žiadosti o registráciu uvedie prevádzkarne v inom členskom štáte, správca dane musí ešte overiť v registri MOSS skutočnosť, že žiadna iná zdaniteľná osoba v tuzemsku, ktorá je registrovaná do osobitnej úpravy, nedeklarovala totožné prevádzkarne pri registrácii.

V prípade kladného posúdenia oznámenia – žiadosti o registráciu, správca dane rozhodnutie o povolení uplatňovania osobitnej úpravy MOSS doručí zdaniteľnej osobe elektronickým spôsobom na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti. Rozhodnutie bude obsahovať aj identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým bude zdaniteľná osoba uplatňovať osobitnú úpravu MOSS (pridelené číslo bude totožné s pridelením číslom IČ DPH v bežnom režime, to znamená aktuálne IČ DPH, ktoré používa zdaniteľná osoba). Zároveň bude obsahovať informáciu o osobnom účte daňovníka, na ktorý bude zdaniteľná osoba uhrádzať svoju daňovú povinnosť z osobitnej úpravy MOSS. Zákon o DPH ani iná legislatívna norma EÚ priamo účinná v SR neukladá správcovi dane lehotu, v ktorej je povinný posúdiť oznámenie – žiadosť o registráciu do osobitnej úpravy. Keďže ide v tomto prípade o výhradne elektronickú komunikáciu a zdaniteľná osoba už prešla bežným registračným procesom pre účely zákona o DPH, správca dane rozhodne bez zbytočného odkladu a bez zbytočných prieťahov, ak následne po bežnej registrácii nevznikli žiadne pochybnosti alebo nejasnosti napríklad o postavení zdaniteľnej osoby alebo dôveryhodnosti zdaniteľnej osoby ako takej. Po úspešnom zaregistrovaní zdaniteľnej osoby do osobitnej úpravy MOSS, prepošle Slovenská republika ako členský štát identifikácie registračné údaje do všetkých ostatných členských štátov EÚ. Zdaniteľná osoba je povinná v rámci elektronického registračného formulára uviesť aj svoju e-mailovú adresu, na ktorú jej správca dane bude doručovať všetky písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy MOSS.

Správca dane v rozhodnutí o povolení osobitnej úpravy uvedie aj dátum, od ktorého môže zdaniteľná osoba osobitnú úpravu uplatňovať. Keď zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie, že má v úmysle využívať niektorú z osobitných úprav, uvedená osobitná úprava sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Zrušenie registrácie a vylúčenie z osobitnej úpravy
  • Dobrovoľná zmena
  • Zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu MOSS – vylúčenie
  • Príklady

Príklad

Zdaniteľná osoba so sídlom v Bratislave oznámila elektronickými prostriedkami prostredníctvom registračného formulára dňa 16.1.2019 správcovi dane v SR zámer uplatňovať osobitnú úpravu MOSS. Členským štátom identifikácie je v tomto prípade SR. Spoločnosť uviedla všetky požadované registračné údaje. Dňa 31. januára 2019 správca dane rozhodol, že spoločnosť spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy a rozhodnutie jej doručil elektronickými prostriedkami. Spoločnosť bude v tomto prípade na všetky dodávky digitálnych služieb uplatňovať osobitnú úpravu od 1. apríla 2019.

Existuje však aj výnimka zo základného pravidla, kedy nadobúda osobitná úprava účinnosť skôr. Výnimka je upravená v nariadení Rady 967/2012, podľa ktorého, ak sa však prvé poskytnutie služieb, na ktoré sa má vzťahovať uvedená osobitná úprava, uskutoční pred dátumom uvedeným v odseku 1 čl. 57d, osobitná úprava sa uplatňuje odo dňa tohto prvého poskytnutia služieb za predpokladu, že zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie začatie jej činností, na ktoré sa má úprava vzťahovať, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto prvému poskytnutiu služieb.

Cieľom výnimky je umožniť uplatňovanie osobitnej úpravy novo vzniknutým zdaniteľným osobám čo najskôr po ich vzniku. To znamená, že zdaniteľné osoby, ktoré vznikli napr. 3. januára 2019 a sú schopné už napríklad 20. januára 2019 poskytovať svoje služby konečným zákazníkom, nebudú musieť čakať do 1. apríla 2019 s poskytovaním svojich služieb, resp. sa nebudú musieť registrovať v tom období v iných členských štátoch EÚ, ale už zo služieb poskytnutých 20. januára 2019 môžu priznať a zaplatiť daň prostredníctvom osobitnej úpravy MOSS. Ak zdaniteľná osoba po doručení rozhodnutia o povolení osobitnej úpravy, ale pred dátumom účinnosti uplatňovania osobitnej úpravy uvedeným v tomto rozhodnutí, oznámi prostredníctvom zmeny registračného formulára dátum prvého poskytnutia služby a túto zmenu oznámi najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto prvému poskytnutiu služieb (v tomto prípade do 10.2.2019), daňový úrad zruší pôvodné rozhodnutie z úradnej moci a vydá nové rozhodnutie, ktoré bude obsahovať správny dátum nadobudnutia účinnosti uplatňovania osobitnej úpravy MOSS.

Príklad

Zdaniteľná osoba so sídlom v SR bola zapísaná do obchodného registra SR dňa 3. januára 2019. Zdaniteľná osoba podala dňa 10. januára 2019 žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH. Daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa dane a pridelil jej identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) dňa 20. januára 2019. Zdaniteľná osoba poskytla dňa 25. januára 2019 elektronickú službu konečnému zákazníkovi v Českej republike. Keďže sa zdaniteľná osoba dobrovoľne rozhodla uplatňovať miesto dodania digitálnych služieb podľa usadenia nezdaniteľnej osoby  a využívať osobitnú úpravu MOSS, dňa 9. februára 2019 informovala zdaniteľná osoba elektronickým spôsobom prostredníctvom oznámenia – žiadosti o registráciu správcu dane o tom, že má záujem uplatňovať osobitnú úpravu MOSS. V žiadosti zdaniteľná osoba musí vyplniť nasledovné políčko „Služba, na ktorú sa má vzťahovať osobitná úprava MOSS už bola poskytnutá? Žiadateľ vyplní políčko Áno/Nie. „Ak áno, uveďte prosím deň, kedy bola táto služba poskytnutá. Tento deň bude zároveň dňom odkedy môžete uplatňovať osobitnú úpravu.“ Ak do oznámenia – žiadosti o registráciu zdaniteľná osoba uvedie dátum 25. január 2019 (deň, kedy poskytla prvú službu v rámci osobitnej úpravy MOSS), od tohto dňa sa bude na zdaňovanie digitálnych služieb vzťahovať osobitná úprava MOSS. Správca dane do rozhodnutia o povolení uplatňovania osobitnej úpravy uvedie deň 25.1.2019 ako dátum, od ktorého sa uplatňuje osobitná úprava MOSS.

Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, správca dane uplatňovanie osobitnej úpravy rozhodnutím nepovolí. Negatívne rozhodnutie správcu dane môže byť napríklad spôsobené skutočnosťou, že zdaniteľná osoba, ktorá požiadala o registráciu pre osobitnú úpravu MOSS v SR, bola vylúčená z osobitnej úpravy MOSS za sústavné porušovanie pravidiel v inom členskom štáte EÚ a z uvedeného dôvodu je v tzv. karanténnom období. Zdaniteľná osoba, ktorá je vylúčená z využívania osobitných úprav MOSS za sústavné porušovanie pravidiel, zostáva vylúčená z využívania osobitných úprav MOSS v každom členskom štáte EÚ osem kalendárnych štvrťrokov nasledujúcich po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bola vylúčená. Správca dane uvedie v rozhodnutí všetky skutočnosti, ktoré ho viedli k nepovoleniu uplatňovania osobitnej úpravy.

Správca dane by mal zamietnuť žiadosť o registráciu do osobitnej úpravy MOSS najmä z nasledujúcich dôvodov:

– správca dane zistí skutočnosť, že zdaniteľná osoba je už registrovaná do osobitnej úpravy v inom členskom štáte EÚ,

– v momente procesu registrácie sa zdaniteľná osoba nachádza v karanténnom období, počas ktorého nemôže využívať osobitnú úpravu MOSS,

– správca dane zistí, že zdaniteľná osoba uviedla v žiadosti o registráciu prevádzkareň v inom členskom štáte, ktorú už pri registrácií uviedla iná zdaniteľná osoba, ktorej preukázateľne patrí.

Zdaniteľná osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým nepovolil zdaniteľnej osobe uplatňovanie osobitnej úpravy.

Zrušenie registrácie a vylúčenie z osobitnej úpravy

Zmena členského štátu identifikácie a ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy

Nariadenie Rady upravuje situácie, kedy je možné zrušiť, respektíve ukončiť využívanie osobitnej úpravy. Ide o prípady, kedy zdaniteľná osoba z rozličných dôvodov zmení miesto svojho sídla alebo prevádzkarne v rámci členských štátov EÚ, čo následne automaticky vyvolá potrebu zmeny členského štátu identifikácie pre osobitnú úpravu MOSS. Nariadenie tiež upravuje dobrovoľnú zmenu členského štátu identifikácie v prípade zdaniteľnej osoby, ktorá využíva osobitnú úpravu MOSS a ktorá nemá na území EÚ zriadené svoje sídlo, no má v rámci EÚ viacero prevádzkarní. Keďže uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS je dobrovoľné, zdaniteľná osoba je oprávnená dobrovoľne ukončiť využívanie tejto úpravy, aj keď naďalej poskytuje služby, na ktoré by sa mohla osobitná úprava vzťahovať.

Dobrovoľná zmena

Prvou možnosťou je tzv. „dobrovoľná zmena“ členského štátu identifikácie, ku ktorej môže viesť akýkoľvek dôvod, ktorý bude mať zdaniteľná osoba. V praxi sa môže zdaniteľná osoba rozhodnúť, že už nechce pre uplatňovanie osobitnej úpravy mať členský štát identifikácie napr. Rakúsko, ale rozhodne sa pre Nemecko. Upozorňujeme na skutočnosť, že k dobrovoľnej zmene členského štátu identifikácie nemôže dôjsť, ak má zdaniteľná osoba na území EÚ zriadené svoje sídlo.

K dobrovoľnej zmene členského štátu identifikácie môže dôjsť najskôr po dvoch kalendárnych rokoch, ktoré nasledovali po roku, kedy sa zdaniteľná osoba zaregistrovala pre osobitnú úpravu v príslušnom členskom štáte. V každom prípade pôjde opäť o novú dobrovoľnú registráciu ako aj o dobrovoľné zrušenie registrácie v pôvodnom členskom štáte identifikácie. Preto musí mať zdaniteľná osoba najprv zrušenú registráciu v pôvodnom členskom štáte identifikácie a riadiť sa postupom registrácie v novom členskom štáte identifikácie podľa štandardných pravidiel. Zdaniteľná osoba bude opäť v novom členskom štáte identifikácie viazaná tzv. ochrannou lehotou, v ktorej nebude môcť zmeniť členský štát identifikácie.

Druhou možnosťou zmeny členského štátu identifikácie bude situácia, kedy zdaniteľná osoba presunie svoje sídlo alebo prevádzkareň z členského štátu identifikácie do iného členského štátu.

Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, prestane spĺňať podmienky uvedené v definícii členského štátu identifikácie, členský štát, v ktorom bola identifikovaná, prestane byť členským štátom identifikácie. Ak zdaniteľná osoba naďalej spĺňa podmienky na využívanie úpravy MOSS, v záujme ďalšieho využívania tejto úpravy uvedie ako nový členský štát identifikácie iný členský štát, v ktorom si zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, že si nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň. Toto sa nevzťahuje na situáciu, ak zdaniteľná osoba nemá sídlo na území EÚ a nedochádza k zmene umiestnenia prevádzkarne z členského štátu, v ktorom je táto zdaniteľná osoba identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS, do iného členského štátu a zdaniteľná osoba sa rozhodne „dobrovoľne“ zmeniť členský štát identifikácie do členského štátu, v ktorom má umiestnenú inú prevádzkareň.

Ak sa členský štát identifikácie zmení, táto zmena sa uplatňuje odo dňa, keď zdaniteľná osoba prestala mať sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorý sa predtým uvádzal ako členský štát identifikácie.

V praxi takýto prípad nastane vtedy, keď zdaniteľná osoba presunie sídlo svojej ekonomickej činnosti z členského štátu identifikácie do iného členského štátu, alebo ak prestane mať sídlo v členskom štáte identifikácie, ale chce pokračovať v používaní úpravy z členského štátu, v ktorom má prevádzkareň. Zdaniteľná osoba bude povinná zrušiť registráciu osobitnej úpravy v starom členskom štáte identifikácie a zaregistrovať sa v novom členskom štáte identifikácie. V tomto prípade bude dátum zrušenia registrácie a novej registrácie dátumom zmeny a neuplatní sa karanténne obdobie. Zdaniteľná osoba je však povinná informovať oba členské štáty (starý členský štát identifikácie a nový členský štát identifikácie) o zmene najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, kedy došlo ku zmene. Správca dane doručí zdaniteľnej osobe oznámenie o zrušení povolenia uplatňovať osobitnú úpravu prostredníctvom elektronickej pošty na jej e-mailovú adresu, ktorú uviedla v žiadosti o registráciu.

 Treťou možnosťou je zrušenie/ukončenie využívania osobitnej úpravy MOSS. Zdaniteľná osoba je oprávnená kedykoľvek sa rozhodnúť, že ukončí využívanie tejto úpravy, aj keď naďalej poskytuje služby, na ktoré sa táto osobitná úprava môže vzťahovať. Ak chce zdaniteľná osoba dobrovoľne ukončiť využívanie osobitnej úpravy, musí o tom informovať členský štát identifikácie najneskôr do 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom chce ukončiť využívanie tejto úpravy. Ukončenie využívania úpravy nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

V praxi to bude znamenať, že ak bude chcieť zdaniteľná osoba ukončiť resp. zrušiť registráciu v osobitnej úprave MOSS, bude tak môcť bez udania dôvodu urobiť. Zdaniteľná osoba však musí o takomto úmysle vopred informovať členský štát identifikácie v lehote podľa predchádzajúceho odseku. Oznámenie zdaniteľná osoba urobí elektronickým spôsobom cez elektronický formulár, ktorý je dostupný v jej osobnej internetovej zóne na webovom portáli FS SR v autorizovaných službách v časti MOSS – vylúčenie zo schémy MOSS. Správca dane akceptovanie žiadosti o zrušenie registrácie oznámi zdaniteľnej osobe. Oznámenie o zrušení uplatňovania osobitnej úpravy doručí správca dane zdaniteľnej osobe elektronickými prostriedkami na jej e-mailovú adresu, ktorú uviedla v žiadosti o registráciu.

Keď zdaniteľná osoba prestala používať osobitnú úpravu, záväzky vyplývajúce z poskytnutých digitálnych služieb (to znamená, keď vznik daňovej povinnosti z dodaných služieb nastal po dátume ukončenia), sa musia vysporiadať v dotknutých členských štátoch spotreby.

Zdaniteľná osoba si však musí uvedomiť, že ak dobrovoľne opustí osobitnú úpravu MOSS, tak bude vylúčená z možnosti opätovného používania osobitnej úpravy na dva nasledujúce kalendárne štvrťroky, tzv. karanténne obdobie. Uvedená lehota má opäť zabrániť zdaniteľným osobám častému meneniu členského štátu identifikácie za účelom zneužívajúceho chovania alebo za účelom vyhnutia sa platenia daňovej povinnosti resp.iným povinnostiam, ktoré im vyplývajú z uplatňovania osobitej úpravy.

Príklad

Zdaniteľná osoba so sídlom v Bratislave uplatňuje osobitnú úpravu od 1.4.2015. Spoločnosť dodáva najmä elektronické služby do takmer všetkých členských štátov EÚ. Manažment spoločnosti sa rozhodol, že už viac nechcú na dodávky svojich služieb využívať osobitnú úpravu. Spoločnosť má v úmysle zrušiť registráciu pre osobitnú úpravu v členskom štáte identifikácie – na Slovensku s účinnosťou k 1. aprílu 2019 a túto skutočnosť oznámila správcovi dane dňa 16. marca 2019 prostredníctvom elektronického formulára umiestneného v OIZ v autorizovaných službách v časti MOSS – vylúčenie zo schémy MOSS.

Správca dane na základe predloženej žiadosti o zrušenie registrácie doručí zdaniteľnej osobe oznámenie o zrušení uplatňovania osobitnej úpravy, v ktorom uvedie dátum nadobudnutia účinnosti ukončenia využívania osobitnej úpravy 1.4.2019.

V prípade, ak táto spoločnosť bude naďalej (po opustení osobitnej úpravy – tzn. po 1. apríli 2019) poskytovať digitálne služby pre nezdaniteľné osoby usadené v iných členských štátoch a miestom dodania týchto digitálnych služieb bude podľa § 16 ods. 14 písm. a) zákona o DPH miesto, kde je usadený zákazník – nezdaniteľná osoba, všetky povinnosti vyplývajúce z týchto dodaní bude táto spoločnosť povinná vysporiadať v príslušných členských štátoch spotreby. V praxi to bude znamenať, že za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej poskytovať tie isté služby do tých istých členských štátov EÚ ako pred 1. aprílom 2019, bude sa musieť registrovať v dotknutých členských štátoch spotreby, zároveň bude musieť podávať daňové priznania a platiť daň podľa pravidiel platných v príslušných členských štátoch. Zároveň táto spoločnosť bude môcť začať znova uplatňovať osobitnú úpravu až o dva kalendárne štvrťroky odo dňa ukončenia, to znamená, až od 1. októbra 2019. Uvedené pravidlo sa vzťahuje na možnosť uplatňovania osobitnej úpravy vo všetkých členských štátoch, to znamená nie len na Slovensku.

Dobrovoľné ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy MOSS môže využiť zdaniteľná osoba aj v prípade, ak v súvislosti s určením miesta dodania digitálnych služieb spĺňa podmienky uvedené v § 16 ods. 14 písm. b) zákona o DPH a nerozhodla sa uplatňovať miesto dodania digitálnych služieb podľa usadenia zákazníka v iných členských štátoch. Zdaniteľná osoba by mala pri svojom rozhodnutí dobrovoľne ukončiť osobitnú úpravu MOSS vziať do úvahy aj skutočnosť, že bude vylúčená z možnosti opätovného používania osobitnej úpravy na dva nasledujúce kalendárne štvrťroky a počas týchto dvoch kalendárnych štvrťrokov sa nemôže opätovne zaregistrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS ani v prípade, ak by prekročila obratový limit 10 000 eur.

Zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu MOSS – vylúčenie

V zmysle čl. 58 nariadenia Rady 967/2012 môže členský štát identifikácie vylúčiť zdaniteľnú osobu z uplatňovania osobitnej úpravy MOSS, ak táto zdaniteľná osoba spĺňa aspoň jedno z kritérií na vylúčenie. Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak

a) táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že už nedodáva digitálne služby,

b) možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava,

c) táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo

d) táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.

Ak je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, daňový úrad o zrušení povolenia uplatňovať osobitnú úpravu vydá rozhodnutie.

Keď zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie, že už neposkytuje digitálne služby, daňový úrad takejto osobe zruší povolenie na uplatňovanie osobitnej úpravy. Toto oznámenie zdaniteľná osoba vykoná elektronickým spôsobom cez elektronický formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke FS SR v jej osobnej internetovej zóne v autorizovaných službách v časti MOSS – vylúčenie zo schémy MOSS. Správca dane následne vydá rozhodnutie, v ktorom zruší tejto zdaniteľnej osobe možnosť uplatňovať ďalej osobitnú úpravu. Toto rozhodnutie zašle správca dane elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zdaniteľnej osoby. Rozhodnutie o vylúčení nadobúda účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania rozhodnutia o vylúčení osoby.

Daňový úrad zruší registráciu zdaniteľnej osobe v prípade, kedy možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa osobitná úprava vzťahuje. Takáto osoba skončila činnosť v takom prípade, keď neposkytla v priebehu ôsmich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov ani v jednom členskom štáte spotreby digitálne služby. Napríklad keď spoločnosť podala za posledných 8 kalendárnych štvrťrokov negatívne daňové priznanie DPH MOSS, pričom ôsme – posledné daňové priznanie podala napr. dňa 18. apríla 2019, tak daňový úrad vydá rozhodnutie, ktorým zruší povolenie uplatňovať osobitnú úpravu zdaniteľnej osobe. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania rozhodnutia o vylúčení osoby, to znamená v tomto prípade 1. júla 2019. Zdaniteľná osoba bude ešte povinná podať daňové priznanie DPH MOSS do 20. júla 2019 a v prípade, že nebude negatívne, aj zaplatiť daňovú povinnosť. Zrušenie registrácie z dôvodu uvedenom v § 68b ods. 9 písm. b) zákona o DPH nebráni uvedenej zdaniteľnej osobe využívať znovu osobitnú úpravu, ak opäť začne vykonávať svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava MOSS. Ak už však bolo zdaniteľnej osobe zaslané rozhodnutie o zrušení registrácie, platí, že zdaniteľná osoba je povinná podať novú žiadosť o registráciu v príslušnom členskom štáte identifikácie.

Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe povolenie na uplatňovanie osobitnej úpravy aj vtedy, keď už zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy. Aj v tomto prípade platí pravidlo, že vylúčenie nadobúda účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania rozhodnutia o vylúčení zdaniteľnej osoby s výnimkou, ak k vylúčeniu dôjde z dôvodu zmeny sídla alebo prevádzkarne zdaniteľnej osoby.

Jednou z podmienok pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS je podľa § 68b ods. 5 zákona o DPH, že zdaniteľná osoba musí byť v Slovenskej republike registrovaná pre daň podľa § 4, 4b, 7 alebo § 7a zákona o DPH. V praxi nastávajú situácie, že zdaniteľná osoba (platiteľ dane, skupina DPH alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7b zákona o DPH) registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS požiada o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81, 81a alebo § 82 zákona o DPH. Ak správca dane zruší zdaniteľnej osobe registráciu pre daň na základe jej žiadosti alebo z úradnej moci, zdaniteľná osoba už nemôže uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, keďže zrušením registrácie pre DPH zaniká aj platnosť identifikačného čísla pre daň, ktoré zdaniteľná osoba používala pri uplatňovaní osobitnej úpravy. Podľa § 68b ods. 8 zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že naďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy. Zdaniteľná osoba oznamuje všetky zmeny registračných údajov, ktoré predtým poskytla Slovenskej republike ako členskému štátu identifikácie, elektronicky prostredníctvom elektronického formulára umiestneného v OIZ, v časti autorizované služby – MOSS.

Ak k vylúčeniu z osobitnej úpravy MOSS dôjde z dôvodu zmeny sídla alebo prevádzkarne zdaniteľnej osoby, čo má za následok, že Slovenská republika už nemôže byť členským štátom identifikácie, vylúčenie nadobúda účinnosť odo dňa tejto zmeny. Správca dane bude toto ustanovenie uplatňovať najmä v prípadoch, keď zdaniteľná osoba, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu pre MOSS (to znamená, že má na území EÚ zriadené svoje sídlo alebo prevádzkareň) zruší na území EÚ svoje sídlo a nemá na tomto území ani prevádzkareň. Tak isto správca dane zruší registráciu aj zdaniteľnej osobe v prípade, kedy využíva osobitnú úpravu mimo únie (tzv. NON EU Schéma) a zriadi si na území EÚ svoje sídlo alebo prevádzkareň.

Zákon o DPH upravuje aj situácie, keď budú zdaniteľné osoby zámerne porušovať pravidlá platné pre osobitnú úpravu MOSS. Daňový úrad vylúči zdaniteľnú osobu, ktorá sústavne resp. opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy. Nariadenie Rady 967/2012 v článku 58b ods. 2 pomenúva niektoré skutočnosti, kedy môže správca dane zrušiť registráciu zdaniteľnej osobe za sústavné porušovanie pravidiel. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a správcovi dane je ponechaná právomoc zrušiť registráciu aj za iné porušovania pravidiel. Okrem toho je správca dane oprávnený zrušiť registráciu, resp. vylúčiť zdaniteľnú osobu na základe akejkoľvek dostupnej informácie vrátane informácií poskytnutých ktorýmkoľvek iným členským štátom. Za sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s uplatňovaním osobitnej úpravy zdaniteľnou osobou sa považujú prinajmenšom tieto prípady:

a) ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej osobe výzvy podľa článku 60a a zdaniteľná osoba nepodala daňové priznanie k DPH za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy;

b) ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej osobe výzvy podľa článku 63a a zdaniteľná osoba nezaplatila v plnej výške sumu priznanej DPH za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy okrem prípadov, keď je zostávajúca nezaplatená suma za každý kalendárny štvrťrok nižšia ako 100 EUR;

c) ak po žiadosti členského štátu identifikácie alebo členského štátu spotreby a jeden mesiac po nasledujúcej výzve od členského štátu identifikácie zdaniteľná osoba elektronicky nesprístupnila záznamy uvedené v článkoch 369 a 369k smernice 2006/112/ES.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

mossPrémiový obsahregistráciaregistrácia DPH

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X