Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov, typ B, SZČO za rok 2011 paušálne výdavky

Daňové priznanie k dani z príjmov SZČO za rok 2011
SITA
14. februára 2012 Tlačiť

Ako by mal vypísať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 daňovník v prípade, že mal v roku 2011  príjmy zo živnostenského podnikania a rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky? Do ktorých riadkov tlačiva treba uviesť jednotlivé údaje? V akej lehote je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň? Aké vzory tlačív má použiť? Ktoré prílohy k daňovému priznaniu priložiť? O tom informujeme v nasledujúcom článku.

 

Príklad – modelová situácia:Ján Novák podnikal v období od 01.01.2011 do 31.12.2011 na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov), predmet činnosti: výroba kovov a kovových výrobkov. Za rok 2011 dosiahol príjmy zo živnostenského oprávnenia v sume: 19 200 €,  zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume: 1 861,56 €. Daňovník nie je platiteľom DPH.

 

Je ženatý, manželka v priebehu celého roka 2011 nemala žiadne príjmy. Má jedného syna vo veku 6 rokov žijúceho s ním v spoločnej domácnosti, na ktorého si chce uplatniť daňový bonus. Ján Novák sa rozhodol, že nebude uplatňovať preukázateľné výdavky, ale uplatní výdavky % z príjmov. Do ktorých riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby uviesť jednotlivé údaje?

 

Súvisiace informácie týkajúce sa daňovníka uvádzame v tabuľke č. 1:

Meno a priezvisko: Ján Novák
DIČ: 1020304050
Trvalé bydlisko: Letná 7, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 4002007815/7500
Meno a priezvisko manželky: Iveta Nováková
Rodné číslo manželky: 750515/5555
Meno a priezvisko dieťaťa: Tomáš Novák
Dátum narodenia dieťaťa: 060817/1111
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2011: 19 200,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2011: 7 680,00 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2011: 9 541,56 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 308,84 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 552,72 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 1 861,56 €

 

Ján Novák mal v roku 2011 príjmy na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011 mu vyplýva z dôvodov, že jeho príjmy boli vyššie ako 1 779,65 € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.

 

Ján Novák vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené kódom  DPFOBv11_1. Tlačivo je určené daňovníkovi, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu alebo na stránke portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

 

Ján Novák sa rozhodol uplatniť paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Kým za rok 2010 mohol živnostník s príjmami z remeselných živností, uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, súčasná legislatíva umožňuje živnostníkovi s príjmami z remeselných živností, uplatniť paušálne výdavky za rok 2011 vo výške 40 % z príjmov.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

 

Ján Novák vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:

 

Kompletne vyplnené daňové prizanie typu B z príkladu, časť 1

Kompletne vyplnené daňové prizanie typu B z príkladu, časť 2

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020304050.Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2011.Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – daňovník znakom „x“ vyznačí, že áno.Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 2599 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť tu alebo na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „výroba ostatných kovových výrobkov“.Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE – tento oddiel Ján Novák nevypĺňa.

 

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Riadok 31 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky. Keďže manželka daňovníka nemala, žiadne vlastné príjmy Ján Novák do riadku neuvádza žiadne údaje. Počet mesiacov, počas ktorých manželka žila s daňovníkom v spoločnej domácnosti, uvedie: 12.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)Riadok  32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)Tento oddiel Ján Novák nevypĺňa, nakoľko v roku 2011  nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 19 200,00 €.V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. (40% paušálne výdavky) 7 680,00 € + 1 861,56 € = 9 541,56 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

  • počet mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti, t.j. 12 mesiacov;
  • sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. 1 308,84 €;
  • sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. 552,72 €.

 

Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.

 

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 19 200,00 € a riadku 38 výdavky = 9 541,56 €.Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 19 200,00 € – 9 541,56 € = 9 658,44 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOVOddiel VII. A VIII. Ján Novák nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy tohto charakteru.

 

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty Ján Novák nevypĺňa.Vyplní časť Výpočet základu dane IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

Riadok 69 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 9 658,44 €.Riadok 70, 71, 72 Peter Kováč nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy podľa ustanoví § 6 ods. 3, § 7, § 8 zákona.Riadok 73 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona, čo je v tomto prípade suma 9 658,44 €.Riadok 75 a riadok 77 – prenáša sa údaj z riadku 73, t. j. suma 9 658,44 €.Riadok 78 – prenáša sa údaj z riadku 77, t. j. suma 9 658,44 €.Riadok 79 – prenáša sa údaj z riadku 77, t. j. suma 9 658,44 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

Riadok 80 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 9 658,44 €.Riadok 81 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 9 658,44 €.Riadok 82 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočítaná podľa pomôcky uvedenej na strane 8 Poučenia na vyplnenie daňového priznania. V prípade Jána Nováka je nezdaniteľná časť základu dane v sume 3 559,30 €.Riadok 83 – nezdaniteľná časť základu dane na manželku daňovníka vypočítaná podľa pomôcky uvedenej na strane 8 a 9 Poučenia na vyplnenie daňového priznania. V prípade Jána Nováka je  nezdaniteľná časť základu dane na manželku v sume 3 559,30 €.Riadok 84 – súčet r. 82 + r. 83 = súčet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a jeho manželku = 7 118,6 €.Riadok 85 – základ dane znížený o sumu uvádzanú r. 84, r. 85 = r. 80 – r. 84 = 9 658,44 € – 7 118,6 € = 2 539,84 €.Riadok 86 – daň vypočítaná použitím 19 % zo základu dane, r. 86 = 19 % x 2 539,84 € = 482,56 €.Riadok 89 – prenáša sa údaj z riadku 86, t. j. suma 482,56 €.Riadok 95 – prenáša sa údaj z riadku 89, t. j. suma 482,56 €.Riadok 99- prenáša sa údaj z riadku 95, t. j. suma 482,56 €.Riadok 100 – uvedie sa suma daňového bonusu za celý rok 2011, t.j. 482,56 €.Riadok 101 – uvedie sa daň znížená o daňový bonus, r. 101 = r. 99 – r. 100 = 482,56 € – 243,18 € = 239,38 €.Riadok 113 – daň na úhradu, vypočíta sa r. 113 = r. 99 – r. 100 = 239,38 €.

 

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA     

 

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII. Ján Novák nevypĺňa.

 

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Riadky 124 a 125 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.Riadok 124 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % x 239,38 € = 4,78 €.Riadok 125 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka. Zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2012.Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.

Riadok 126  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, Ján Novák uvedie 2 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Jedná sa o:

  • Kópiu rodného listu;
  • Potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

 

Upozornenie!V zmysle § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý uplatní paušálne výdavky vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Predmetné evidencie nie sú súčasťou príloh k daňovému priznaniu a správcovi dane sa nepredkladajú.

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

 

Ako vypísať daňové priznanie? Ručne alebo elektronicky?

Daňovník môže pri vyhotovení daňového priznania postupovať viacerými spôsobmi. Originál tlačiva si môže buď osobne vyzdvihnúť na daňovom úrade alebo si ho môže stiahnuť zo stránky Podnikam.SK alebo z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby bude možné spracovať aj prostredníctvom aplikácie eDane. Podľa aktuálnych informácií z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby platné pre rok 2011 bude do aplikácie eDane doplnené v najbližších dňoch.

Odporúčame daňovníkom využívať spomínanú aplikáciu, nakoľko program po zadaní prvotných údajov sám dopočíta súčtové riadky. Aplikácia používateľa v priebehu vypĺňania zároveň upozorňuje na chybne vyplnené riadky a vyzýva k oprave.

 

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X