Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v novele zákona o účtovníctve

Fotobanka Pixmac
16. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Pokuta nevedenia účtovníctva alebo nezostavenie účtovnej závierky sa zvyšuje na 3 milióny eur. Nastali v roku 2015 alebo od 1.1.2015 aj iné zmeny, napríklad v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve? A ktoré z nich sa prenesú aj do roku 2016?

Zákona spresňuje aj rozsah informácií poskytovaných vo výkaze ziskov a strát

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) zákonom č. 130/2015 Z. z. prináša okrem iného napr. zmeny týkajúce sa účtovných závierok, konsolidovanej účtovnej závierky,  zmeny v odpisovaní goodwillu a ruší oceňovanie majetku reprodukčnou obstarávacou cenou.

Niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť už od 1. júla 2015 (pozor, nie od 1.3.2015), ostatné až od 1. januára 2016. V článku sa zameriame len na niektoré zmeny z viacerých zmien platných pre účtovníctvo.

Zmeny účinné od 1. júla 2015

Upresnenie zatriedenia účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny  

 • účtovná jednotka, ktoré nespĺňajú podmienky na zatriedenie do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo konkurzu.

Účtovná závierka

 • zostavená účtovná závierka musí byť podpísaná osobou ustanovenou v § 17 ods. 2 písm. g) zákona,
 • deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka sama.

Subjekty verejného záujmu 

 • ktoré majú viac ako 500 zamestnancov uvádzajú vo výročnej správe ďalšie nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, tzv. oblasť „spoločenskej zodpovednosti“. Novelou zákona je vymedzená aj obsahová náplň týchto informácií.

Spresňuje sa znenie § 11 ods. 3 zákona o účtovníctve 

 • účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Pokuta za správny delikt

 • ktorým je nevedenie účtovníctva podľa § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve alebo nezostavenie účtovnej závierky podľa § 6 ods. 4 zákona o účtovníctve , sa zvyšuje na 3 000 000 eur z pôvodných 1 000 000 eur.

Zmeny účinné od 1. januára 2016

Definícia podielovej účasti 

 • v rámci definícií sa dopĺňa definícia podielovej účasti, ktorou sa rozumie aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky.

Spresňuje sa vymedzenie skupiny účtovných jednotiek, pre ktorú sa používa pojem konsolidovaný celok 

 • do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné   jednotky.

Výkaz ziskov a strát

 • novela zákona spresňuje rozsah informácií poskytovaných vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Výročná správa účtovnej jednotky

 • rozširuje sa obsah výročnej správy pre vybrané účtovné jednotky o osobitnú časť, ktorá sa zaoberá vykazovaním informácií o platbách orgánom verejnej moci,
 • výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia:

» audítor musí vyjadriť názor,

o    či výročná správa je v súlade s účtovnou závierkou, o    na vybrané informácie vo výročnej správe o    v prípade, ak audítor zistí na základe poznatkov o účtovnej jednotke významné nesprávnosti vo výročnej správe, musí uviesť       charakter každej takejto významnej nesprávnosti.

Dopĺňa sa povinnosť schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uložiť v registri účtovných závierok najneskôr do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky sa novelou vymedzujú povinnosti pri jej zostavovaní

 • povinnosť zostaviť tento druh účtovnej závierky má materská účtovná jednotka, ktorá vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu vrátane konsolidovanej správy o platbe. Novela zákona tiež vymedzuje podmienky, za ktorých materská spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Novela zákona vymedzuje podmienky na oslobodenie materskej účtovnej jednotky zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak:  

 • a) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek, nie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

1.    celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 €, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3

2.    čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 €

3.    priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250, alebo

 • b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, nie sú za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov splnené aspoň dve z týchto podmienok:

1.    celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 €, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2.    čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 €,

3.    priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.

eBooky:

Zamestnávanie na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Všetko o odvodoch pre začínajúceho a existujúceho podnikateľa

Ako zlikvidovať s.r.o. svojpomocne

Ochrana osobných údajov a podnikateľ

Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému by sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka, má len dcérske účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

a)    existujú dlhodobé prekážky, ktoré závažným spôsobom bránia materskej účtovnej jednotke vo výkone jej práv vo vzťahu k majetku dcérskej účtovnej jednotky alebo práv v riadení dcérskej účtovnej jednotky,

b)    údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky možno získať len za cenu neprimerane vysokých nákladov alebo s nadmerným omeškaním alebo

c)    podiel v dcérskej účtovnej jednotke drží materská účtovná jednotka len na účel jeho predaja

 Novela zákona zrušila možnosť oceňovania majetku reprodukčnou obstarávacou cenou a miesto nej umožňuje používať ocenenie reálnou hodnotou. Novela zákona vymedzuje, ktorý majetok sa oceňuje reálnou hodnotou.  Ustanovenie § 27 upravuje ocenenie jednotlivých zložiek majetku. Znenie tohto paragrafu sa mení kompletne z dôvodu, aby bolo možné ustanoviť ocenenie jednotlivých zložiek majetku reálnou hodnotou.

Reálnou hodnotou sa bude oceňovať:

1. majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,2. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,3. nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,4. majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu.

Novela zákona prináša zmenu aj v odpisovaní goodwillu, ak sa nedá jeho životnosť spoľahlivo odhadnúť.  V takomto prípade sa musí odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám popri práciPrémiový obsahSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X