Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké pravidlá platia pre prácu z domu a BOZP počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu?

home office
home office Foto: Getty Images
18. mája 2021 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie alebo preventívnych opatrení v oblasti ochrany zdravia, pracujú v súčasnosti mnohí zamestnanci z domu. Aj v priestoroch domova sú však rovnako ako na pracovisku povinní dodržiavať ustanovené pravidlá a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V aktuálnom článku si priblížime, aké povinnosti má zamestnávateľ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, aj jeho zamestnanec vykonáva prácu v priestoroch svojho domova.

V novele zákonníka práce počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní boli prijaté ustanovenia ukotvené v § 250b zákonníka práce. Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu týmto získal zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office.

Prácu z domu však zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi len za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje. Uvedenou novelou tak zamestnanci získali právo vykonávať prácu z domu, to však tiež len za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa neexistujú žiadne vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domu.

Rozdiel medzi home office a domáckou prácou, respektíve teleprácou

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 podrobnejšie upravila pravidlá domáckej práce a telepráce. O domácku prácu a teleprácu (ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku) v zmysle tohto ustanovenia ide vtedy, ak sa práca vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Povinnosti zamestnávateľa
 • Zodpovednosť za pracovisko
 • Kontrolná činnosť a odporúčania Národného inšpektorátu práce
 • Ďalšie odporúčania inšpektorátu práce

Upozornenie:

Za domácku prácu alebo teleprácu sa tak nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.

Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa v praxi vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v uvedená priamo v jeho pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve možno dohodnúť a ustanovenie, ktoré hovorí, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka práca alebo telepráca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

Práca formou home office je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta to umožňuje (§ 52 ods. 5 zákonníka práce).

Upozornenie:

Pri výbere miesta výkonu práce formou home office je tiež potrebné zohľadniť charakter vykonávanej práce s ohľadom na skutočnosť, či je výkon práce možný aj domova pracovníka. Miesto výkonu práce zároveň musí byť vhodné a prispôsobené na výkon daného druhu práce, a to aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Povinnosti zamestnávateľa

Ak si práca formou home office vyžaduje, aby zamestnanec vykonával určené pracovné činnosti prostredníctvom pracovných prostriedkov, tak je zamestnávateľ povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca (§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov). Zamestnávateľ má zároveň povinnosť prideliť zamestnancovi pracovný prostriedok, ktorý je bezpečný a má overený stav bezpečnosti.

Pri vykonávaní práce prostredníctvom výpočtovej techniky je potrebné zohľadniť tiež aspekt bezpečnosti v súvislosti s ochranou firemných dát a zásady ochrany osobných údajov (spôsob a ochrana pripojenia sa na internetové siete, preposielanie citlivých dokumentov, softvérové vybavenie na ochranu dát, VPN, a pod.).

Pri práci prostredníctvom výpočtovej techniky je zamestnávateľ z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami povinný najmä: 

 • zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce (§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v platnom znení „ďalej NV SR č. 276/2006 Z. z.“),
 • zabezpečiť, aby používanie ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnancov (časť A. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.),
 • zabezpečiť, aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám (výška, sklon, tvarovanie) (bod 1 časť C čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.).

Upozornenie:

Pri pridelení notebookov zamestnancom na prácu je potrebné prideliť im spolu s ním aj klávesnicu a myš spĺňajúcu ergonomické požiadavky – samotná klávesnica a touchpad notebooku nespĺňajú tieto požiadavky. Obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu zamestnanca, ak bol zamestnancovi pridelený notebook na celodennú prácu, je preto lepšie prideliť zamestnancovi aj monitor vhodnej veľkosti.

Zamestnávateľ je tiež povinný oboznamovať a informovať zamestnancov v súlade s § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zákonnú požiadavku je potrebné plniť aj pri práci formou home office s dôrazom na vykonávanie pracovných činností pri práci so zobrazovacími jednotkami aj vo vzťahu k ergonomickým požiadavkám na pracovné miesto, odkiaľ budú zamestnanci svoje pracovné činnosti vykonávať. Zamestnancov je potrebné oboznámiť aj so zásadami správneho sedenia a častého prerušovania sedavej práce pohybom a naťahovacími cvikmi.

Zamestnávateľ je ďalej povinný určiť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, respektíve byť online dostupný s cieľom vykonávania telefonických hovorov, videohovorov, chatu a iných nevyhnutných pracovných úkonov. Zamestnávateľ je pritom povinný brať do úvahy prestávky na odpočinok a jedenie, ako aj prestávky pri práci so zobrazovacou jednotkou.

Zodpovednosť za pracovisko

S ohľadom na charakter práce z domova a problematickou možnosťou kontroly súčasná platná a účinný legislatíva ustanovuje, že zamestnávateľ pri nariadení alebo umožnení práce formou home office nie je zodpovedný za sta pracoviska, kde bude zamestnanec vykonávať svoju práce pre neho.

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na stav a revíziu elektrickej inštalácie, vykurovacích zariadení a iného energetického vybavenia priestoru. Zamestnávateľ zároveň nie je zodpovedný za plnenie ergonomických požiadaviek na pracovisko avšak môže za účelom dosiahnutia alebo zvýšenia úrovne BOZP poskytnúť zamestnancovi ergonomické vybavenie pracoviska (napr. stoličku, stôl, podložku pod nohy a iné zdravotné pomôcky).

Upozornenie:

Zamestnanci vykonávajúci prácu v rámci home office sú tak sami povinní byť obozretní a dodržiavať pravidlá a zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli u zamestnávateľa riadne oboznámení, a to najmä s ohľadom na plnenie dohodnutých pracovných úloh a na pridelených pracovných prostriedkoch, zobrazovacích jednotkách a pri dodržiavaní ergonomických zásadách.

Kontrolná činnosť a odporúčania Národného inšpektorátu práce

Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky pripravil zoznam odporúčaní s ohľadom na kontrolnú činnosť v oblasti BOZP v období pandémie spojenej s ochorením COVID-19. Inšpektorát odporúča zamestnávateľom, aby boli tieto aktivity zameranú najmä na prevenciu ochrany život a zdravia zamestnancov, ako aj dodržiavanie odporúčaných a nariadených opatrení.

Kontrolnú činnosť odporúča inšpektorát vykonávať najmä na diaľku, napríklad prostredníctvom denných výkazov, zasielaním vypracovaných dokumentov, realizáciou telefonických hovorov, videohovorov, správ či emailov. Po ukončení mimoriadnej situácie a vyhodnotení efektívnosti práce vo forme home office môžu zamestnávatelia podrobnejšie upraviť tieto podmienky vo svojich vnútorných predpisoch tak, aby mohli zamestnanci aj naďalej vykonávať prácu z domu.

Ďalšie odporúčania inšpektorátu práce

Za účelom vhodného usporiadania domáceho pracoviska pri práci so zobrazovacími jednotkami zamestnancom odporúčajú dodržiavať nasledovné pokyny:

 • pri rozmiestnení výpočtovej techniky zohľadnite, že priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia (bod 2 časť C. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • doska pracovného stola musí mať dostatočné rozmery (dĺžka minimálne 1 200 mm a šírka minimálne 750 mm) a musí umožniť variabilné rozmiestnenie zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov, a pod. (bod 1 časť D. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • pracovné sedadlo musí byť upravené tak, aby zabezpečovalo zamestnancovi stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov (bod 1 časť E. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • celkové osvetlenie pracovného priestoru, ako aj mieste osvetlenie musia zabezpečiť vhodný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím, pričom vhodným usporiadaním pracoviska je potrebné predchádzať rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo na iných zariadeniach (časť B. čl. II. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • vrchná hrana obrazovky (monitora, ako aj notebooku) má byť vo výške očí (podloženie alebo nastavenie výšky obrazovky);
 • pravidelne prerušujte svoju prácu, prejdite sa a ponaťahujte sa;
 • nájdite rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, určte si hranice a správne si rozvrhnite čas na prácu;
 • zamerajte sa na produktivitu – stanovte si priestor na plnenie pracovných úloh a snažte sa eliminovať rušivé vplyvy a veci, ktoré vás môžu pri práci rozptyľovať.

Zamestnávateľom pri nariaďovaní, respektíve umožňovaní práce formou home office odporúčajú aj nasledovanie nižšie uvedených pokynov: 

 • vyhodnoťte riziká pracovného času vo vzťahu k nepravidelnému a pružnému usporiadaniu pracovného času (online a offline);
 • zabezpečte, aby vedúci zamestnanci boli v kontakte so zamestnancami na home office, aby dochádzalo ku pravidelnej komunikácii ohľadom prideľovania a plnenia pracovných úloh;
 • umožnite, aby zamestnanci na home office mohli byť v kontakte s kolegami prostredníctvom prostriedkov audiovizuálnej komunikácie na diaľku; je to prínosom nielen pre psychohygienu, ale aj pre konštruktívnu diskusiu o pracovných úlohách;
 • pri zavedení home office zabezpečte, aby zamestnanci rotovali – t. j. aby bol umožnený aj výkon z ich bežného pracoviska za účelom zaistenia psychohygieny prostredníctvom striedania pracovného prostredia;

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

home officeknow-howknowhowPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X