Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sú nové podmienky odkladu platenia dane?

odklad dane
odklad dane Foto: Getty Images
23. februára 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Finančná správa zmiernila na základe novely daňového poriadku podmienky odkladu splátok. Vychádza tak v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Týka sa to všetkých daní, či už dane z nehnuteľnosti, DPH alebo dani z príjmov.

Dlžníci mali aj doteraz možnosť žiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur, či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Pre pandémiu koronavírusu sa však situácia mnohých občanov skomplikovala. Zjemnením týchto podmienok chce finančná správa vyjsť v ústrety tým, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí.

V okamihu, keď finančná správa povolí odklad platenia  dane, bude sa na nich hľadieť ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj Prvú pomoc. Zníži sa aj úrok z odkladu, ktorý sa vyrubuje za dobu povoleného odkladu  alebo splátok. Namiesto 10 % bude po novom úrok len vo výške 3 %.

Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných,
 2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma,
 3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR,
 4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Všeobecné predpoklady pre rozhodovanie o povolení odkladu/splátok

Tento inštitút sa vzťahuje na všetky dane, vrátane sankcií (pokuty, úrok z omeškania). Nevzťahuje sa však na preddavky na daň, pretože tieto nie sú daňou. Ustanovenie § 57 daňového poriadku sa vzťahuje aj na povolenie odkladu daňového nedoplatku alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach.

Predpokladom pre rozhodovanie o povolení odkladu/splátok je:

1. Podanie žiadosti

Daňový subjekt podáva žiadosť príslušnému správcovi dane písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne.

2. Náležitosti žiadosti

Správca dane posudzuje žiadosť podľa jej obsahu, avšak zo žiadosti musí byť zrejmé, kto žiadosť podáva, v akej veci a čo sa navrhuje. Písomná žiadosť musí byť podpísaná osobou, ktorá žiadosť podáva.

V prípade žiadosti o povolenie odkladu/splátok daňový subjekt musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu/splátok. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady preukazujúce jeho tvrdenia. Ak daňový subjekt svoje tvrdenie nepreukáže, a ani správca dane nemá tvrdenie daňového subjektu preukázané napr. dokladmi, písomnosťami získanými pri správe daní, nachádzajúcimi sa v daňovom spise tohto subjektu, tak žiadosti nevyhovie.

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných predložením napr. :

 • prehlásenia o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti,
 • potvrdenia od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu odkázaných,
 • rozhodnutia, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok,
 • aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku,
 • dokladov, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr. nájomné, mesačná platba inkasa, zaplatená daň z nehnuteľností, nákup paliva).

Daňový subjekt môže preukázať splnenie podmienok na odklad platenia dane resp. platenie dane v splátkach z dôvodu poklesu príjmov predložením napr. :

 • aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatenie dane by zvýšilo jeho platobnú neschopnosť pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR napr.:

 • predložením aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • predložením účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti,
 • uvedením konkrétneho dôvodu obmedzenia vykonávania podnikateľskej činnosti.

Pokiaľ žiadosť o povolenie odkladu/splátok bude mať také nedostatky, pre ktoré nebude spôsobilá na prerokovanie, daňový subjekt bude správcom dane vyzvaný, aby tieto nedostatky podľa pokynu a v určenej lehote odstránil. Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu a v určenej lehote odstráni, bude správca dane takéto podanie považovať za podané bez nedostatkov a bude v danej veci konať. Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu a v určenej lehote neodstráni, považuje sa toto podanie za nepodané a správca dane túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.

Okrem podstatných náležitostí žiadosti, bez ktorých nie je možné ďalej konať, je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok (splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej/stúpajúcej/klesajúcej výške) a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu.

Ak daňový subjekt v žiadosti o povolenie odkladu/splátok uvedie, že žiada povoliť odklad/splátky napr. odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane, správca dane môže povoliť odklad/splátky aj od iného dňa, než daňový subjekt žiada.

Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu alebo splátok v čase, keď sa daň stala daňovým nedoplatkom, pričom v žiadosti neuvedie, od ktorého dňa povolenie odkladu alebo splátok žiada, správca dane môže určiť, od ktorého dňa povolí odklad alebo splátky.

3. Zaplatenie správneho poplatku

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu/splátok podlieha poplatkovej povinnosti. Výška správneho poplatku je 9,50 eur.

Poznámka

Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok neplatí.

Zabezpečenie dlžnej sumy

Správca dane môže odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach podmieniť zabezpečením dlžnej sumy podľa § 81 daňového poriadku, a to vzhľadom na výšku dane, ktorej odklad platenia alebo platenie v splátkach žiada daňový subjekt, plnenie nepeňažných povinností daňového subjektu a jeho platobnú disciplínu, ak je to vzhľadom na jeho majetkové pomery možné.

Podmienky stanovené daňovým poriadkom

Daňový poriadok stanovuje zákonné podmienky pre povolenie odkladu/splátok:

 • Povoliť odklad/splátky možno len, ak daňový subjekt splnil podmienky určené v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu/splátok. Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu/splátok, ďalší odklad/splátky správca dane môže povoliť iba ak uplynuli najmenej 2 roky odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu/splátok určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.
 • Povoliť odklad/splátky je možné najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani.
 • Povoliť odklad/splátky možno, ak je to v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odklad platenia dane, resp. povolenie zaplatenia dane v splátkach sa nepovažuje za poskytnutie štátnej pomoci, ak výška úrokovej sadzby pre výpočet úroku pri odkladoch a splátkach je vyššia ako platná referenčná sadzba. Od 1.1.2021 stanovila Európska komisia pre SR základnú sadzbu pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby vo výške – 0,45 % (mínus 0,45 %). Pre stanovenie referenčnej sadzby sa k základnej sadzbe bežne pripočítava 100 bázických bodov t. j. 1 %.

Úrok z povoleného odkladu/splátok

Za dobu povoleného odkladu/splátok zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 3 %. Pod splatnosťou dane je potrebné rozumieť pôvodnú splatnosť dane vyplývajúcu napr. z daňového priznania alebo z rozhodnutia správcu dane.

Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu/splátok.

Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím v lehote kratšej ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach.

To znamená, že úrok z odloženej sumy sa počíta za skutočnú dobu odkladu platenia dane, resp. platenia dane v splátkach vrátane dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo dňa zaplatenia poslednej splátky za predpokladu, že daňový subjekt dodržal všetky splátky.

Podľa daňového poriadku v znení účinnom od 1. 1. 2021 úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur. Úrok z odloženej sumy je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odklad danerok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X