Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Analýza novely zákona o účtovníctve

Novela Zákona o účtovníctve má zjednodušiť podnikateľom život
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
18. septembra 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť
Od januára 2014 by mala do platnosti vstúpiť novela Zákona o účtovníctve, ktorá má uľahčiť život malým podnikateľom a ukončiť niektoré nezmyselné byrokratické papierovačky.
 
Pozitívnymi zmenami v novele sú vytvorenie mikro účtovej jednotky, zjednodušenie účtovnej závierky, nové pravidlá pre register závierok a zracionalizovanie účtovania odpisov.
 

Novela zavádza pojem mikro účtovná jednotka

Na účely Zákona o účtovníctve (ďalej len „ZoU“) sa považuje za mikro účtovnú jednotku (ďalej len „MUJ“) obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu ZoU účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu a pozemkové spoločenstvo, ak:
 • a) sa rozhodla postupovať ako MUJ za účtovné obdobie, v ktorom vznikla alebo
 • b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:

1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur

–  pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 ZoU,

2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur

– pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo
 
 • c) dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za MUJ.
 
„Účtovná jednotka, ktorá spĺňa uvádzané podmienky, sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne. Pričom táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka iba v období, kým spĺňa tieto podmienky,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace.
 
POZNÁMKA: Vyššie uvedené sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a ZoU.
 

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Účtovná závierka MUJ sa skladá z troch častí a to zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Vzor účtovnej závierky obsahuje:
 • všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona;
 • súvahu;
 • výkaz ziskov a strát;
 • „skrátená“ verzia poznámok
 
Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 ZoU. Účtovná závierka sa doručuje daňovému úradu podľa § 23b ZoU a ukladá sa v termínoch podľa § 23a ZoU.
 
Opatrenie o MUJ sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2014. Obsahová náplň poznámok v prípade MUJ sa skladá zo slovne a číselne uvedených, pričom tam, kde to ustanovuje toto opatrenie sa použije tabuľková časť poznámok uvedených v prílohe č. 1.
 

Informácie v „skrátenej“ verzii poznámok

V poznámkach účtovnej závierky MUJ by sa mali uvádzať nasledujúce informácie:
 • právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka zostavuje mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky,
 • o mimoriadnych udalostiach, ktoré nastali v období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky vrátane poznámok,
 • o zvolenej metóde oceňovania, ak zákon alebo opatrenie umožňuje zvoliť metódu oceňovania majetku, záväzkov, nákladov alebo výnosov,
 • o zmenách účtovných zásad a účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatňovania a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 • o predmete účtovania významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na náklady, výnosy bežného účtovného obdobia alebo na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov,
 • údaj, či účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky a významné údaje týkajúce sa tohto ručenia,
 • o konsolidovanom celku a to:
a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka, pričom sa uvádza aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
b) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza:
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,
2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek,
 • o zamestnancoch v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 1 poznámok v prílohe č.1,
 • o štruktúre akcionárov a spoločníkov v rozsahu informácií v tabuľke č. 2 poznámok v prílohe č.1,
 • o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 3 poznámok v prílohe č. 1,
 • o vlastných akciách alebo vlastných obchodných podielov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 4 poznámok v prílohe č. 1,
 • o forme zabezpečenia majetku minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 5 a 6 poznámok v prílohe č. 1,
 • o pohľadávkach a záväzkoch a ich splatnosti v lehote minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 7 poznámok v prílohe č. 1,
 • o podmienenom majetku a podmienených záväzkoch minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 8  a 9 poznámok v prílohe č.1,
 • o čistom obrate v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 10 poznámok v prílohe č. 1,
 • údaje o položkách účtovaných na podsúvahových účtoch, napríklad o položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach z derivátov, o odpísaných pohľadávkach.
 

Postupy účtovania & mikro účtovná jednotka

 • MUJ nebude oceňovať obstarané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou. 
 • MUJ budú oceňovať cenné papiere určené na obchodovanie obstarávacou cenou (§25 ods. 7 ZoU).
 • V § 27 ods. 11 ZoU sa ustanovuje oslobodenie od oceňovania reálnou hodnotou a metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka aj pre MUJ. Oslobodenie sa netýka oceňovania majetku a záväzkov z dôvodu zániku účtovnej jednotky bez likvidácie. 
 
„Cieľom je odbúranie administratívnej záťaže spojenej so získaním reálnej hodnoty a ocenením metódou vlastného imania a odstránenie vzniku možných chýb z dôvodu nesprávneho zaúčtovania týchto hodnôt,“ uviedol Peter Pašek.  
 
Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 ZoU sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr. Zmena metódy oceňovania sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára  2014 a neskôr.
 
MUJ bude účtovať náklady, ktoré z vecného a časového hľadiska patria do nákladov budúcich období, a bude ich účtovať do nákladov bežného účtovného obdobia ak jednotlivo významne neovplyvňujú VH. MUJ rozpustia k 1.1.2014 oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. V prípade, že sa precenenie cenných papierov, derivátov reálnou hodnotou, účtovalo výsledkovo, účtuje sa dané rozpustenie cez účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.
 
Autor: Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X