Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Cezhraničné služby a neplatiteľ DPH

Cezhraničné služby a neplatiteľ DPH
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
5. augusta 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Aj neplatiteľom DPH vznikajú povinnosti v súvislosti s touto daňou. Ako to je, ak ide o dodanie služby do EU neplatcovi DPH?

Daňová povinnosť vniká zdaniteľným osobám v niektorých prípadoch poskytovania služby do členských štátov EÚ.

Dôležité je miesto dodania služby

Zdaniteľným osobám – neplatiteľom DPH, ktorí dodávajú alebo prijímajú služby z iných členských štátov, môžu vzniknúť povinnosti na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Rozhoduje teda miesto pre dodanie služby do EÚ, neplatca DPH je potom zdaniteľná osoba.

Kto je zdaniteľnou osobou

Zdaniteľnou osobou podľa ustanovenia § 3 zákona o DPH je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť. V podstate ide o činnosť, z ktorej opakovane dosahuje príjem. Ekonomická činnosť zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, výkon slobodných povolaní, duševnú tvorivú činnosť, športovú činnosť.

Určenie miesta dodania služby

Je dôležité z hľadiska správneho zdaňovania služieb. Na účely DPH sa miesto dodania služieb určí podľa všeobecných pravidiel uvedených v § 15 ods.1 a 2 zákona o DPH a osobitných pravidiel uvedených v § 16 zákona o DPH.

Školenie:

Podľa všeobecného pravidla na základe § 15 ods.1 novely zákona o DPH sa za miesto dodania služby poskytnutej zdaniteľnej osobe považuje miesto, kde je príjemca služby usadený. Zdaniteľná osoba je usadená tam, kde má sídlo alebo miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Ak sú poskytovateľ a príjemca služby usadení v rozdielnych členských štátoch, prenesie sa daňová povinnosť na príjemcu služby.

Povinnosť registrácie na základe § 7a zákona o DPH

– má zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH v týchto prípadoch:

  • ak prijíma službu z iného členského štátu, pričom platia podmienky:

  – dodávateľ služby má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v inom členskom štáte EÚ,  – miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, v našom prípade je ním tuzemsko,  – osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby, t.j. v našom prípade slovenský odberateľ (§ 69 ods. 3 zákona o DPH).

  • ak dodáva službu do iného členského štátu, pričom platia podmienky:

odberateľ služby má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v inom členskom štáte EÚ,- miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a nachádza sa v členskom štáte príjemcu služby,- osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby v členskom štáte EÚ.

Službami podľa § 15 ods. 1 sú napr.: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave (nakladanie, vykladanie tovaru), ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, nájom hnuteľného majetku s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, reklamné, poradenské, inžinierske, technické právne, účtovné, audítorské prekladateľské a tlmočnícke služby, nájom zamestnancov, telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania, služby dodávané elektronicky .

Kedy vzniká povinnosť registrácie podľa § 7a

Splnením uvedených podmienok vzniká zdaniteľnej osobe povinnosť registrovať sa na základe § 7a zákona o DPH, pričom platí, že žiadosť o registráciu pre daň miestne príslušnému daňovému úradu musí zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH podať ešte pred prijatím alebo poskytnutím služby, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Daňový úrad zaregistruje takúto zdaniteľnú osobu, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Pozor: Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH sa nestáva platiteľom dane (nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní).

Kedy zdaniteľná osoba nepodáva žiadosť o registráciu pre daň

– ak je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ,- ak príjme službu oslobodenú od dane v tuzemsku. resp. dodá službu oslobodenú od dane v členskom štáte príjemcu služby,- ak je služba prijatá od poskytovateľa usadeného v treťom štáte alebo je dodaná príjemcovi usadenému v treťom štáte,- ak dodáva službu nezdaniteľnej osobe z iného členského štátu (napr. občanovi),- ak dodáva alebo prijíma služby, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa § 16 zákona o DPH.

Povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

1. povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, t. j. v ktorom prijala službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a v tej istej lehote aj zaplatiť daň. Daňové priznanie podáva len v prípade, ak jej vznikla daňová povinnosť.2. podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala služby do iného členského štátu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a daňová povinnosť prešla na príjemcu služby. Súhrnný výkaz sa podáva do 20 dní po skončení obdobia elektronickými prostriedkami podľa § 80 zákona o DPH. Za obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba nedodala službu do iného členského štátu, súhrnný výkaz nepodáva.3.  osoba registrovaná podľa § 7a je povinná viesť záznamy o- dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH,- prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

TIP: Registrácia firmy k DPH je v rukách úradníkov

Prijatie služieb uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10, 11 zákona o DPH od zahraničného dodávateľa osobami neregistrovanými pre DPH (§ 69 ods. 2 zákona o DPH)

Ide o:-  služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na Slovensku,-  služby spočívajúce v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov v prípade jeho fyzického odovzdania zákazníkovi na Slovensku,-  dodanie služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sa tieto služby skutočne konajú v tuzemsku, t. j. SR,- dodanie služieb dopravy osôb na území Slovenska, – dodanie reštauračných a stravovacích služieb na Slovensku (okrem reštauračných a stravovacích služieb, ktoré sa fyzicky poskytnú na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskej únie).

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri týchto službách (§ 16 ods. 1 až 4, 10 a 11), ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku, t. j. na Slovensku. Uvedené sa týka aj podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH. Príjemca služby vykoná tzv. samozdanenie, t. j. vypočíta z fakturovanej sumy DPH, podá daňové priznanie k DPH a daň zaplatí správcovi dane.

Príklady

Príklad č. 1:

Prijatie sprostredkovateľskej služby z iného členského štátu

Rakúsky platiteľ realizuje sprostredkovateľské služby pre slovenského podnikateľa – neplatiteľa DPH. Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania služby SR, služba sa preto zdaní v SR. Rakúsky podnikateľ vystaví pre slovenského podnikateľa faktúru bez dane. 

Slovenský podnikateľ z fakturovanej sumy vypočíta DPH platnú v SR, daň uvedie v daňovom priznaní k DPH a zaplatí ju správcovi dane. Slovenský podnikateľ musí byť registrovaný podľa § 7a zákona o DPH.

Príklad č. 2:

Poskytnutie poradenských služieb do iného členského štátu

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný za platiteľa dane, poskytne poradenské služby  podnikateľovi, ktorý má sídlo a je identifikovaný pre daň v Česku. Miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto, kde má podnikateľ, ktorému je služba dodaná, sídlo alebo miesto podnikania. V tomto prípade je to Česko.

Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, t. j. český podnikateľ. Slovenský podnikateľ je povinný ešte pred uskutočnením služby podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň na základe § 7a zákona o DPH. Poradenské služby bude fakturovať bez DPH a dodanie služby uvedie v súhrnnom výkaze. Daňové priznanie k DPH nepodáva, lebo miestom dodania služby nie je tuzemsko, ale zahraničie.

Príklad č. 3:

Prijatie poradenských služieb z tretieho štátu

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný za platiteľa dane, príjme poradenskú službu od švajčiarskej spoločnosti. Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, takže je ním tuzemsko. Keďže dodávateľ služby nie je z Európskej únie, nevzniká slovenskému podnikateľovi povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH.

Príklad č. 4:

Poskytnutie reklamných služieb do tretieho štátu

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný za platiteľa dane, poskytne reklamné služby pre ukrajinskú spoločnosť. Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, takže je ním Ukrajina. Keďže odberaľom  služby je spoločnosť z tretieho štátu a nie z Európskej únie, nevzniká slovenskému podnikateľovi povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X