Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Čoho sa obávať, ak si konateľ neplní povinnosti zodpovedne

Čoho sa obávať, ak si konateľ neplní povinnosti zodpovedne
Fotobanka Pixmac
25. marca 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Odborná starostlivosť zahŕňa aj rozpoznanie hranice, kedy konateľ už nemá dostatočné vedomosti, aby mohol rozhodnúť, a preto by mal vyhľadať odborníka.

Prototyp konateľa podľa Obchodného zákonníka

Základnými požiadavkami na výkon funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka je, aby konateľ konal s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia majú konať odborne a byť lojálni nielen voči spoločnosti, ale aj jej spoločníkom.

Pod odbornosťou je potrebné rozumieť schopnosť rozhodovania so znalosťou veci a s ohľadom na podnikanie spoločnosti. Pred prijatím rozhodnutia je preto dôležité, aby si konateľ zaobstaral všetky dostupné informácie, ktoré mu pomôžu nájsť najvhodnejšie riešenie pre spoločnosť.

Podľa judikatúry odborná starostlivosť zahŕňa aj rozpoznanie hranice, kedy konateľ už nemá dostatočné vedomosti, aby mohol rozhodnúť, a preto by mal vyhľadať odborníka. Typicky pôjde o poverenie účtovníka vedením účtovníctva alebo získanie právneho názoru k (ne)výhodnosti zmluvy pre spoločnosť, pravdepodobnosti rizika sporu, preskúmania právnych následkov určitého konania, atď.

Lojalita vo vzťahu k spoločnosti a jej spoločníkom predstavuje povinnosť zachovávania mlčanlivosti o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť spoločnosti škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, ako aj povinnosť neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Porušenie povinnosti a zodpovednosť konateľa

Pri výkone svojej funkcie konateľ spoločnosti zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením svojej povinnosti, resp. nevykonaním určitej povinnosti. Ak však porušili povinnosť viacerí konatelia, za škodu zodpovedajú konatelia spoločne a nerozdielne.

Povinnosť konateľa nemusí vyplývať len zo zákona, ale aj zo spoločenskej zmluvy, stanov, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo zmluvy o výkone funkcie (ak zmluva o výkone funkcie nebola uzatvorená, povinnosti vyplývajú z úpravy mandátnej zmluvy).

Obchodný zákonník ako príklady porušenia povinnosti konateľom uvádza protiprávne poskytnutie plnenia spoločníkom (napríklad vyplatenie preddavku na zisku spoločnosti alebo vyplatenia úrokov z vkladov do spoločnosti) a nadobudnutie majetku spoločnosťou v rozpore s Obchodným zákonníkom. Uvedené situácie však z ďaleka nie sú jediné.

Typickým príkladom porušenia povinnosti konateľa je situácia, kedy je podľa spoločenskej zmluvy na uzatvorenie zmluvy s určitým finančným objemom potrebný súhlas valného zhromaždenia. Ak konateľ uzatvorí zmluvu bez takéhoto súhlasu, zmluva je platná, ale spoločnosť môže od neho požadovať náhradu škody, ktorá spoločnosti vznikla v dôsledku porušenia povinnosti získať súhlas.

Všeobecne je predpokladom zodpovednosti konateľa splnenie troch základných podmienok:

  • vznik škody, pričom škoda musela reálne vzniknúť (nepostačuje iba hrozba vzniku škody),
  • porušenie povinnosti konateľa,
  • súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody.

Pre vznik zodpovednosti konateľa za škodu sa vyžaduje, aby boli splnené všetky tri podmienky. Upozorňujeme, že konateľ zodpovedá za škodu bez ohľadu na to, či povinnosť porušil úmyselne alebo z nedbanlivosti. A pozor. Konateľ zodpovedá za vzniknutú škodu celým svojím majetkom.

Ako sa môžem zbaviť zodpovednosti?

Obchodný zákonník dáva konateľovi možnosť zbaviť sa zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. V takom prípade nedôjde k porušeniu povinnosti. Dôkazné bremeno v súdnom konaní však bude na konateľovi a bude jeho úlohou, aby preukázal, že si plnil svoje povinnosti a konal s odbornou starostlivosťou.

Konatelia taktiež nebudú zodpovedať za škodu spôsobenú konaním, ak ním vykonávali uznesenie valného zhromaždenia. Podmienkou však je, že dané uznesenie nemôže byť v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami.

Na druhej strane však Obchodný zákonník zakazuje akékoľvek dohody medzi spoločnosťou a jej konateľom, ktoré by vopred vylučovali alebo obmedzovali jeho zodpovednosť. Tú rovnako nemôže obmedziť ani vylúčiť spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.

Jedinou možnosťou je vzdanie sa nárokov spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi alebo uzatvorenie dohody o urovnaní. Takýto postup je akceptovateľný len ak sú splnené určité podmienky. Vzdať sa nárokov, resp. uzatvoriť dohodu o urovnaní je možné najskôr po troch rokoch od vzniku škody a so súhlasom valného zhromaždenia. Ďalšou podmienkou je, že proti rozhodnutiu, ktorým sa udelil súhlas nebol do zápisnice z valného zhromaždenia vznesený protest spoločníka alebo spoločníkov, ktorých vklady majú minimálne 10% základného imania spoločnosti.

Keď konateľovi zaklope na dvere veriteľ

Nárok na náhradu škody vzniknutú porušením povinnosti konateľa si však nemusí uplatňovať len spoločnosť, ale aj veriteľ spoločnosti. Toto právo mu vznikne iba v prípade, ak:

  • na strane spoločnosti vznikla škoda, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti konateľa,
  • pohľadávka veriteľa smeruje voči spoločnosti, v ktorej je konateľ štatutárnym orgánom,
  • pohľadávku nie je možné uhradiť z majetku spoločnosti.

Bude však na veriteľovi, aby uvedené skutočnosti preukázal v súdnom konaní. Ak však konateľ osvedčí, že konal s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, ďalej že konal v záujme spoločnosti, veriteľova žaloba nebude úspešná. A hoci nároky veriteľov nezaniknú ani v prípade vzdania sa nároku na náhradu škody alebo uzatvorenie dohody o urovnaní, uvedené podmienky a potreby dokazovania spôsobujú, že sa takéto žaloby vyskytujú len v obmedzenom rozsahu.

Pozor na hroziaci konkurz

Správca konkurznej podstaty môže od konateľa žiadať sumu vo výške základného imania spoločnosti, maximálne však do výšky 10.000 EUR, ak konateľ včas nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Konateľ je tak nútený priebežne sledovať finančnú situáciu spoločnosti, t.j. či spoločnosť nie je platobne neschopná (spoločnosť nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky voči viacerým veriteľom) alebo predlžená (spoločnosť má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje jeho majetku) a podnikať kroky na odvrátenie úpadku.

Spôsob ako odvrátiť úpadok spoločnosti je napríklad postúpenie pohľadávok, predaj časti podniku alebo neformálna reštrukturalizácia spoločnosti. Ak je úpadok spoločnosti nezvratný, konateľ musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní odkedy sa dozvedel o predlžení spoločnosti.

POZOR: Skončením funkcie konateľa táto povinnosť nezaniká. Zodpovedný je každý konateľ, ktorý v období počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania návrh nepodal za predpokladu, že spoločnosť bola v úpadku.

Aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii umožňuje konateľovi, aby sa zbavil zodpovednosti, ak preukáže, že:

  • návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný včas,
  • konal s odbornou starostlivosťou, t.j. starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu po zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na konanie (napr. oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu bolo spôsobené tým, že sa aktívne snažil odvrátiť úpadok),
  • ostatní konatelia spoločnosti neboli súčinní pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu pričom bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedel, resp. mohol sa dozvedieť, o povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu uložil do zbierky listín oznámenie, že spoločnosť je v predlžení.

Vedenie spoločnosti sa dá zhrnúť dvoma prísloviami: dvakrát meraj a raz rež a viac hláv, viac rozumu. Relevantné informácie, získanie názoru a rady odborníka sú základom pre správne rozhodnutie a výkon funkcie konateľa s čistým štítom a zároveň môžu byť vašou oporou pri preukazovaní odbornej starostlivosti.

Autori: Lucia Regecová, Danica Valentová (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

konateľPrémiový obsahs.r.o.

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

14apr8:30Pandemická OČR a PN: Aké sú podmienky nároku?8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Koronavírus,Manažment

14apr8:30Pandemická OČR a PN: Aké sú podmienky nároku?8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Koronavírus

15apr8:30Zmeny v DPH pre e-shopy v roku 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X