Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dane na Slovensku

ThinkstockPhotos 495668956
Close up of female accountant or banker making calculations
20. februára 2016 Tlačiť

Daňový systém tvoria viaceré dane a druhy daní. Slovensko má v porovnaní s ostatnými susednými krajinami ale aj krajinami EÚ veľmi podobný daňový systém s viacerými špecifikami, pričom niektoré z nich celý systém robia prehľadnejším a jednoduchším, iné ho naopak mierne komplikujú. Z hľadiska celej Európy má ale Slovensko štandardný daňový systém.

Dane na Slovensku majú rôzne sadzby, či už ide o daň z príjmu alebo daň z pridanej hodnoty. Iná je sadzba napríklad pre fyzické osoby a iná pre právnické osoby. Pre každý typ dane vo väčšine prípadov existuje osobitný zákon o dani z príjmov alebo osobitná legislatíva, pričom vo všeobecnosti sa rozlišujú dane na priame a nepriame dane. Priame dane sú najmä dane z príjmu a majetku, kým nepriame dane sú také, ktoré sú už zahrnuté v cene tovarov, napríklad spotrebné dane.

Daň z príjmu

Daň z príjmu riadi Zákon o dani z príjmu, pričom v tomto prípade sa rozoznáva daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb. Platiť daň z príjmu sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období, čo je spravidla kalendárny rok, dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako určitá hranica. Pre rok 2016 platí, že za rok 2015 museli byť dosiahnuté zdaniteľné príjmy vyššie ako 1.901,67 €. Výška a sadzba dane z príjmu je rôzna pre fyzické a pre právnické osoby.

Daň z príjmu fyzickej osoby

Daň z príjmu FO (fyzických osôb) je najčastejšie platená daň na Slovensku, pričom sa dotýka každého občana, či už je podnikateľ alebo nepodnikateľ, ktorý má za kalendárny rok, čo je štandardné zdaňovacie obdobie, príjmy nad určitú hranicu. Pre rok 2016 platí, že táto hranica je nad 1.901,67 € za príjmy v roku 2015. Do celkových zdaniteľných príjmov fyzických osôb sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Najčastejšie ide o daň z príjmu SZČO, čiže živnostníka a daň zo závislej činnosti, čiže z trvalej práce.

Koľko percent je daň z príjmu a aká je jej sadzba?

 1. Základnou sadzbou je daň z príjmu 19% – táto sadzba sa uplatňuje pri príjmoch, ktoré nepresahujú 176,8 násobok sumy životného minima
 2. Zvýšenou sadzbou je daň z príjmu 25% – táto sadzba sa uplatňuje pri príjmoch, ktoré presiahnu predošlú spomenutú hranicu

SZČO, čiže živnostník, musí podať daňové priznanie cez na to určené tlačivo a to samostatne, pričom koncovým termínom je posledný marcový deň roku nasledujúcom po období, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Za zamestnanca to robí zamestnávateľ. Čo sa týka preddavkov na daň z príjmu, pre fyzické osoby – podnikateľov platí, že ak výška ich poslednej známej daňovej povinnosti presiahla sumu 2.500 €, sú povinný platiť daňové preddavky a to buď štvrťročne alebo mesačne v závislosti od výšky tejto daňovej povinnosti.

Daň z príjmu právnickej osoby

Daň z príjmu PO (právnických osôb) platí pre právnické osoby vymenované v zákone, pričom najčastejšie síce ide o spoločnosti sro (s.r.o.), ale právnickou osobou sa rozumie podľa zákona napríklad aj združenie fyzických a právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, napríklad rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie. Najčastejšie sa však myslí pod právnickou osobou nejaká obchodná a podnikateľská spoločnosť a subjekt.

Sadzba dane a daňová licencia:

 • Sadzba dane v roku 2016 je pre všetky právnické osoby jednotná a to 22%
 • V prípade právnických osôb je treba počítať aj s licenciou, čo je v podstate minimálna výška dane pre právnické osoby
 • Ak nie je právnická osoba platiteľom DPH a má obrat do 500.000 €, výška daňovej licencie je 480 €, ak naopak je platiteľom DPH a má obrat do 500.000 €, výška daňovej licencie je už 960 €
 • Pokiaľ má právnická osoba vyšší obrat ako 500.000 €, výška daňovej licencie bez ohľadu na to, či je alebo nie je platcom DPH, je 2.880 €

To, ako vypočítať daň, ako zaplatiť a uhradiť daň z príjmu, to závisí aj od toho, či sa uplatňovali preddavky na daň z príjmu, ktoré musí právnická osoba platiť. Preddavky závisia od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Účtovanie pri právnických osobách musí byť vo forme podvojného účtovníctva, právnická osoba podáva daňové priznanie cez tlačivo, ktoré je pre tento typ daňovníka určený. Dôležité je vedieť určiť aj správny konštantný symbol pri platení dane.

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Z predaja nehnuteľnosti sa platia taktiež dane, konkrétne o daň za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti je zdaniteľný príjem, pričom v tomto prípade sa uplatňuje základná sadzba pre daň z príjmu, čiže 19% daň. Táto daň platí z rozdielu medzi výškou príjmu z predaja nehnuteľnosti a uplatnených výdavkov. Daň z predaja nehnuteľnosti platí pre predaj domu, bytu aj stavebného pozemku. Táto daň z príjmu má ale aj určité výnimky.

Oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti platí:

 • Z predaja nehnuteľnosti ak uplynulo 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
 • Z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia
 • Z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od vyradenia z majetku
 • V iných prípadoch vymenovaných presne v zákone

Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti

Daň z príjmu platí aj pre prenájom bytu, domu alebo inej nehnuteľnosti, pričom pre občanov platí v prípade, ak nejde o prenájom vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia. Daňovník je povinný podať vyhlásenie k dani z príjmov a daňové priznanie v prípade, že mu takáto povinnosť vyplynie z úhrnu súm zdaniteľných príjmov za kalendárny rok. Oslobodenie od dane z príjmu v prípade prenájmu nehnuteľností je do výšky 500 €, čiže do tejto sumy nie je treba platiť daň z prenájmu.

Čo treba vedieť pri prenájme:

 • Pri príjmoch z prenájmu sa dajú uplatniť preukázateľné výdavky potrebné na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu
 • Výdavky sa nedajú ale uplatniť v plnej výške, ale musia byť znížené rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 €
 • Pri príjmoch z prenájmu nie je možné vykázať daňovú stratu
 • Ak daňovník ešte nie je registrovaný na miestnom daňovom úrade a má príjem z prenájmu, musí sa zaregistrovať

Ostatné situácie

Čo sa týka napríklad výhier, tak daň z výhry na Slovensku sa neplatí v prípadoch vymedzených zákonom, pretože sa vyberá zrážkovým spôsobom, takže výherca už nemá povinnosť platiť túto daň. Pri predaji hmotného majetku v osobnom vlastníctve sa neplatí daň, to však neplatí napríklad pre predaj auta. Daň z príjmu je potrebné v tomto prípade zaplatiť, pokiaľ ste mali auto vo svojom vlastníctve v období kratšom ako jeden rok. Ak ste ho mali dlhšie, daň neplatíte.

Daň z pridanej hodnoty

Medzi dane na Slovensku patrí aj daň z pridanej hodnoty, zvaná aj DPH, ktorej podmienky upravuje Zákon o dani z pridanej hodnoty. Táto daň sa uplatňuje na tovar ako aj na služby, pričom v súčasnosti má táto daň dve sadzby a to podľa toho, na aký tovar alebo služby sa uplatňuje. Daň sa dotýka priamo najmä podnikateľských subjektov, ale nepriamo aj všetkých ostatných fyzických a právnických osôb, pretože je zahrnutá už v predajnej cene takmer všetkých tovarov a služieb.

Kto sú zdaniteľné osoby touto daňou?

 • Osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti
 • Podnikatelia, ale aj osoby, ktoré nie sú založené na podnikanie, ale vykonávajú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy a to na pokračujúcej báze a opakovane
 • Osoby, ktoré vykonávajú prípravné práce pred samotným začatím uskutočňovania zdaniteľných obchodov
 • Osoby, ktoré príležitostne dodajú nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu

Čo sa týka občanov nepodnikateľov, na nich sa vzťahuje taktiež povinnosť zaplatiť DPH a to v nasledovných prípadoch:

 1. Predaj nehnuteľnosti – len v prípade, ak koná občan v postavení zdaniteľnej osoby, čo znamená v praxi situáciu, ak pred predajom aktívne podniká kroky k predaju nehnuteľnosti s uplatnením podobných prostriedkov, ako používajú podnikateľské subjekty (výrobcovia, obchodníci, firmy poskytujúce služby), čiže ide o činnosti a kroky, ktoré nie sú normálne začlenené do rámca nakladania so súkromným majetkom; toto sa teda netýka väčšiny bežných predajov nehnuteľností
 2. Nájom nehnuteľnosti – ide o prípady, ak občan prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku na území Slovenskej republiky na pokračujúcej báze na účely dosahovania opakovaného príjmu; v tomto prípade je rozhodujúca výška obratu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom ak dosiahne obrat sumu 49.790 €, je občan povinný sa zaregistrovať za platiteľa DPH a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol tento obrat
 3. Kúpa nového dopravného prostriedku – povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty má občan, ktorý ako súkromný osoba kúpi a dovezie nový dopravný prostriedok z iného členského štátu do Slovenskej republiky, pričom pod pojmom dopravný prostriedok sa rozumie nielen osobný automobil, ale aj úžitkový automobil, motorka, štvorkolka, lietadlo, loď, iné plavidlo a ďalšie prostriedky vymedzené v zákone; táto povinnosť sa nevzťahuje na ojazdené, pričom „ojazdenosť“ je tiež vymedzená v zákone

Podnikateľský subjekt sa musí zaregistrovať pre DPH v prípade presne vymedzených situácií, pričom tieto situácie upravuje Zákon o DPH v § 4, v § 7 a v § 7a. Najčastejšie pri podnikateľoch to nastáva vtedy, ak výška dosiahnutého obratu za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49.790 € a viac. Možná je aj dobrovoľná registrácia podnikateľa za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím spomínané obratu, avšak je tiež potrebné splniť zákonom dané podmienky.

Nasledujúca tabuľka prehľadne ukazuje sadzby DPH na Slovensku pre rok 2016 a príklady, na aký druh služieb alebo tovaru sa vzťahujú:

Znížená sadzba DPH 10% Základná sadzba DPH 20%
Farmaceutické výrobky Bežný spotrebný tovar pre domácnosť
Antibiotiká Elektronika, domáca technika
Kontaktné šošovky Automobily
Okuliarové šošovky Oblečenie, obuv
Vozíky pre telesne postihnutých Všetky služby
Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti
Alkohol, tabak
Hudobniny Nábytok
Tlačené knižky a obrázkové knižky Stavebný materiál
Vybrané druhy potravín – vybrané druhy mäsa, mlieka, pekárenských výrobkov a maslo Ostatné druhy potravín

Daň z motorových vozidiel

Dane z motorových vozidiel upravuje Zákon o dani z motorových vozidiel, pričom táto daň sa dotýka najmä podnikateľských subjektov a podnikateľov. Touto daňou sa zdaňujú osobné automobily, motocykle, motorky, štvorkolky, trojkolky, autobusy, nákladné vozidlá a prípojné vozidlá. Naopak daň sa nevzťahuje na kolesové a pásové traktory, snežné skútre, pracovné stroje, prípojné vozidlá za traktory a vozidlá skupín S a V. Donedávna patrili tieto dane pod správu VÚC, dnes sú už jednotné a patria pod dane štátu.

Predmetom dane:

 • Sú vozidlá používané na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré sú evidované v Slovenskej republike
 • Nie sú vozidlá používané na skúšobné jazdy s prideleným evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M
 • Nie sú tiež ani vozidlá, ktoré majú v osvedčení o evidencii označenie ako špeciálne vozidlo a zároveň sú určené len na vykonávanie špeciálnych činností bez možnosti prepravy

Daňovníkom pre túto daň je právnická alebo fyzická osoba:

 • Ktorá je držiteľom vozidla podľa zápisu v osvedčení o evidencii vozidla
 • Ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku
 • Ktorá používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená
 • Ktorá používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
 • Ktorá je držiteľom vozidla a používa vozidlo na podnikanie

Základ dane sa určuje pri elektrických vozidlách podľa výkonu motora v kW, pri osobných vozidlách podľa objemu valcov motora v cm kubických a pri úžitkových vozidlách podľa najväčšej prípustnej celková hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav podľa dokladov od vozidla. Ročná sadzba dane sa určuje každý rok prílohou k zákonu, pričom pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, je priradená nulová ročná sadzba dane.

Spotrebné dane

Ako už názov hovorí, tieto dane zdaňujú spotrebu, pričom ide o nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na určitý druh tovaru. Tieto dane sú jednostupňové, čiže sa vyberajú len na jednom stupni a v zásade pri vyskladnení tovaru od výrobcu. Tovar sa stáva totiž zdaniteľný už jeho výrobou, prípadne pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Výnos z daní patrí štátu, čiže ide o štátne dane. Tieto dane neplatia fyzické či právnické osoby priamo, ale nepriamo, pretože sú už zarátané do predajnej ceny.

Spotrebné dane na Slovensku upravujú konkrétne zákony o spotrebných daniach a vzťahujú sa na:

 1. Tabakové výrobky a tabakové suroviny – čiže na cigarety, cigary, cigarky, tabak, tabakové listy rastliny druhu Nicotiana tabacum, tabakové zvyšky a tabakové fólie
 2. Alkoholické nápoje – ide o lieh, víno, medziprodukt a pivo
 3. Elektrickú energiu, uhlie a zemný plyn
 4. Minerálne oleje – do tejto kategórie spadajú motorová nafta, motorový benzín, mazací olej, vykurovací olej, LPG a iné druhy minerálnych olejov

Správu týchto daní vykonávajú na rozdiel od predošlých daní colné úrady a teda nie daňové úrady. Pre každú spotrebnú daň sa uplatňujú iné základy dane, podmienky zdanenia, konkrétne sadzby, podmienky oslobodenia od spotrebnej dane a daňové povinnosti. Každá spotrebná daň sa riadi osobitným zákonom, konkrétne ide o Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Dane v tomto prípade majú aj nepriamu regulačnú funkciu, pričom štát pravidelne pristupuje k zmenám sadzieb zdanenia, aj keď nie s takou periodicitou ako je to napríklad pri daniach z motorových vozidiel alebo miestnych daniach. Tieto dane nepostihujú priamo fyzické alebo právnické osoby, avšak ich postihujú nepriamo a to nákupom týchto druhov tovaru, pretože spotrebná daň je už započítaná v cene tovaru. Pri každom nákupe napríklad alkoholu, benzínu, nafty alebo tabaku tak spotrebiteľ platí aj spotrebnú daň.

Miestne dane

Miestne dane sú upravené v Zákone o miestnych daniach, pričom ide o dane lokálne, ktoré patria pod miestne samosprávy, teda obce a mestá. Tie majú kompetenciu miestne dane ukladať, upravovať ich sadzby, znižovať ich, oslobodzovať spod daní a to všetko cez svoje vlastné všeobecne záväzné nariadenia. Okrem miestnych daní majú právo miestne samosprávy ukladať a vyberať aj miestne poplatky, najmä poplatky za odpad alebo za rôzne obecné či mestské služby.

Medzi miestne dane patria nasledovné dane:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovníkom v tomto prípade sú obyvatelia danej obce či mesta alebo iný občania, ktorí dané miesto navštívia a potrebujú napríklad ubytovanie alebo vykonávať špecifickú činnosť, ktorá zahŕňa aj predmety vyššie zmienených miestnych daní. Dane sa určujú každoročne a na obdobie od 1. dňa kalendárneho roka po posledný deň kalendárneho roka a to výnosom miestnej samosprávy vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Každá samospráva môže mať výšku daní individuálnu.

Správu týchto daní vykonáva miestna samospráva, pričom v prípade dane z nehnuteľnosti je to samospráva, kde sa nehnuteľnosť nachádza a pri ostatných daniach samospráva, ktorá daň zaviedla. V prípade Bratislavy a Košíc správu daní vykonáva príslušná mestská časť. Každá obec a mesto môže mať inú sadzbu a výšku konkrétnej dane a je len na rozhodnutí miestnej samosprávy, ktoré dane bude uplatňovať v akej výške, prípadne aké budú podmienky pre odpustenie časti alebo celej dane.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X