Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie s odpočtom daňových strát z rôznych zdaňovacích období

Dane a odvody/dan z prijmu/danove priznanie odpocet danova strata rozne zdanovacie obdobia
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
10. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Vyplnenie DP FO, ktorá dosiahla za rok 2014 niekoľko druhov príjmov a uplatňuje si daňové straty alebo ich časti z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Daňové priznanie s odpočtom daňových strát

Príklad:

Peter Seneši vykonáva na základe živnostenského oprávnenia maloobchodnú činnosť – prevádzkuje predajňu mäsa a mäsových výrobkov. Je platiteľom DPH. V roku 2014 dosiahol aj  príjem z prenájmu dvoch bytov, ktoré nemá zaradené v obchodnom majetku. Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus jeho manželka. Účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

Daňovník vykázal za rok 2014 príjmy z:

 • podnikania,
 • prenájmu nehnuteľností.

Uplatňuje si neuplatnené daňové straty (alebo ich časť) z predchádzajúcich zdaňovacích období:

Rok 2009 –   450,00 €

Rok 2010 –   380,80 €

Rok 2012– 2 189,78 €

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Peter Seneši
DIČ: 1020103466
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: SLSP, a.s., 0028413290/0900
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o DZP za rok 2014: 47 190,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2014: 35 290,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 2 591,76 €
Suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 655,74 €
Suma nedoplatkov na zdravotnom poistení za predchádzajúce obdobia na základe RZZP:    79,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 1 597,89 €
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2014: 12 590,00 €

Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu

Upozornenie: S účinnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné pri príjmoch z prenájmu si uplatniť výdavky percentom z príjmov.

6 413,90 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 901,67 €. Vzhľadom na to, že Peter Seneši mal príjmy, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B označené MF/18544/2014-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo).

TIP: Daňové tlačivo B za rok 2014 v elektronickej forme už je k dispozícii

Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane.

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103466.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod s mäsom“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Túto časť nevypĺňa, lebo si na manželku neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Túto časť nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňový bonus na deti.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel Peter Seneši nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 47 190,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  35 290,00 €.

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností platí nasledovné:

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

Preto daňovník postupuje nasledovne:

 • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 12 090,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t. j. 12 590,00 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 6 159,17 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (12 090 € : 12 590 €) x 6 413,90 €  = 6 159,17 €.
 • Riadok 12 – uvedie údaj z riadku 10 v stĺpci príjmy a výdavky.
 • Pod tabuľkou č. 1 je text:
 • Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“ – túto časť vyplní len daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu.
 • Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – vyplní len daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky.

Peter Seneši vedie jednoduché účtovníctvo, nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek.

 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 2 591,76 €. Nezahŕňajú sa sem dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

 • Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý:
 • vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z prenájmu alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu ),
 •  daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.

 • Tabuľka č. 1b –  vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov).

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 47 190,00 € a riadku 38 výdavky = 35 290,00 €.

 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 47 190,00 € – 35 290,00 € = 11 900,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 12 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 45 príjmy = 12 090,00 € a riadku 46 výdavky = 6 159,17  €.
 • Na riadku 47 sa vypočíta základ dane = r. 45 – r. 46 = príjmy – výdavky = 12 090,00 € – 6 159,17 € = 5 930,83 €. Údaj z r. 47 sa prenesie do riadku 52 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel Peter Seneši nevypĺňa, lebo v roku 2014 nemal príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Peter Seneši nemal v roku 2014 takýto druh príjmov, preto túto časť nevypĺňa.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Peter Seneši za predchádzajúce daňové obdobia vykázal daňové straty, ktoré si chce uplatniť.

   Pre uplatnenie odpočítania daňovej straty za rok 2009 a za roky 2010 až 2013 platí nasledovné:

1. neuplatnená daňová strata za r. 2009 (daňovník ju môže odpočítať naposledy v daňovom priznaní za rok 2014)

 • neuplatnenú daňovú stratu z roku 2009 alebo jej časť si môže daňovník odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, t. j.:
  • z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona), alebo
  • z príjmov z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3 a 4 zákona),
  • z príjmov  z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
  • z ostatných príjmov (§ 8 zákona).

2. neuplatnené daňové straty za roky 2010 až 2013

 • súčet neuplatnených daňových strát za tieto roky môžete uplatniť rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017,
 • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t. j. za každý rok ¼,
 • za zdaňovacie obdobie 2014 si môžete uplatniť  ¼  zo sumy neuplatnených daňových strát za uvedené roky, maximálne však do sumy vykázaného čiastkového základu dane z príjmov,
 • daňová strata sa odpočíta len z aktívnych príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov),

Poznámka: 

 • Do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011.
 • Ak vykážete základ dane nižší, ako je pomerná časť straty na odpočítanie v príslušnom zdaňovacom období, prichádzate o možnosť odpočítania tejto pomernej časti.

    Na základe uvedeného Peter Seneši uviedol daňové straty do daňového priznania nasledovne:

 • Riadok 59  – uvedie sumu neuplatnenej daňovej straty (alebo jej časť) za rok 2009, t. j. 450 €.
 • Riadok 60 – uvedie neuplatnenú daňovú stratu za rok 2010, t. j. 380,80 €.
 • Riadok 61 – nevyplní, lebo v roku 2011 nedosiahol daňovú stratu.
 • Riadok 62 – uvedie neuplatnenú daňovú stratu za rok 2012, t. j. 2 189,78 €.
 • Riadok 63 – nevyplní, lebo v roku 2013 nevykázal daňovú stratu.
 • Riadok 64 – uvedie sa súčet neuplatnených daňových strát za r. 2010 až 2013, t. j. 2 570,58 €.
 • Riadok 65 – uvedie sa ¼ zo súčtu neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013, t. j. 642,65 €.
 • Riadok 66 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 11 900,00 €.

 • Riadok 67 – keďže sa daňovník rozhodol, že aj neuplatnenú stratu z roku 2009 si uplatní z príjmov z podnikania a ostatnej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, uvedie preto na tento riadok sumu neuplatnenej daňovej straty za r. 2009 a sumu neuplatnených strát za r. 2010 až 2013, t. j. sumu 1 092,65 €.
 • Riadok 68 – uvedie sa znížený čiastkový základ dane z r. 66 o stratu  predchádzajúcich zdaňovacích období, t.j. 10 807,35 €.

 • Riadok 69 – uvedie úhrn čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 zákona, t. j. v našom prípade 5 930,83 € /čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu/.

 • Riadok 70 – nevyplní, lebo neuplatnenú stratu za rok 2009 sa rozhodol uplatniť z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP a už ju uviedol do riadku 67.

 • Riadok 71 – uvedie sumu z riadku 69, t. j. 5 930,83 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 73 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  10 807,35 €.
 • Riadok č. 74 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 11 900,00 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2014 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok 75 – nevyplní, lebo si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.
 • Riadok 76 – nevyplní, lebo neplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 •  Riadok 77 – nevyplní, lebo neplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

 • Riadok 78 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane, t. j. 3 803,33 €, môže si ju uplatniť len do výšky základu dane na r. 73.
 • Riadok 79 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 73 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 78, v prípade pána Senešiho to je suma 7 004,02 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 79, 71 a 72. V našom prípade je to súčet 7 004,02 + 5 930,83 = 12 934,85 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 12 934,85 sa vypočíta 19 % daň z príjmov,  ktorá predstavuje  2 457,6215 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 2 457,62 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 2 457,62 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 2 457,62 €.
 • Riadok 95 – nevyplní.

 • Riadok 96 – uvedie sa rozdiel dane z r. 94 a daňového bonusu z r. 95, t. j. 2 457,62 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 2 457,62 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely XI. a XII. Peter Seneši nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 121 a 122 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 121 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 2 457,62 € = 49,1524 €. Po zaokrúhlení 49,15 €.
 • Riadok 122 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.

Pozn.: Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na riadok 123 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Prílohy, ktorá je súčasťou tlačiva daňového priznania (tá sa započítava do počtu príloh, aj keď ju daňovník nevypĺňa). Peter Seneši uvedie 2 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Prílohu – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (je súčasťou tlačiva),
 • účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2014 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2014).

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Peter Seneši nevypĺňa.

Príloha  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia.

POZOR: Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.Platba poistného za december 2014 zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí.

V našom príklade pán Seneši zapíše do riadku 12 sumu 1 597,89 €.

 • Riadok 13 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Seneši tento riadok nevypĺňa, lebo neplatil poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.
 • Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

POZOR: Platba preddavku za december 2014, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

 • Pán Seneši uvedie do r. 14 sumu  655,74 €.
 • Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t .j. platby preddavkov uhradené v januári 2014 až decembri 2014, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2013 uhradená v januári 2014.

POZOR: Platba preddavku za december 2014 uhradená v januári roku 2015 sa do tohto riadku nezahrnie.

Keďže pán Seneši v roku 2014 uhrádzal aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 79 €, musí o túto sumu znížiť sumu zaplateného poisteného na zdravotné poistenie v roku 2014, t. j. do riadku 15 uvedie len sumu 576,74 €, ktorú vypočíta ako rozdiel 655,74 – 79 = 576,74.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

DPFO_B_2014_SENESI_PETER

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X