Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dotácia na nájomné: Ako ju účtovať, ako zdaniť a aké sú podmienky čerpania?

Dotácia na nájomné
Dotácia na nájomné Foto: Getty Images
17. septembra 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti so stále prebiehajúcou koronakrízou pripravila vláda v rámci opatrení na zmiernenie jej následkov pomoc pre prenajímateľov a nájomcov. Jej zmyslom je znížiť cenu nájomného pre nájomcu a kompenzovať prípadný výpadok príjmov z prenájmu pre prenajímateľov. Na úvod si zopakujme základné podmienky čerpania dotácie, ktoré vo svojom stanovisku zverejnilo ministerstvo hospodárstva.

Podmienky čerpania dotácie

Dotácia sa týka tých nájomných vzťahov (vrátane nájmov majetku štátu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 2020, ktorých predmetom je miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností určené rozhodnutím stavebného úradu na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo trhové miesto.

Príklad: Nájomca má uzatvorenú zmluvu dňa 13. 1. 2020, na základe ktorej má nájomca právo užívať nehnuteľnosť na podnikanie od 1. 2. 2020. Nájomca má v nebytových priestoroch obchod so športovými potrebami. V danom prípade je splnená podmienka existencie nájomného vzťahu pred februárom 2020.

Aj keď je príjemcom dotácie na úhradu nájomného nájomca, o dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj vlastný účet.

Osobitný režim počas pandémie pri nájme majetku štátu je upravený v § 13c ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, podľa ktorého sa nájomné počas obdobia sťaženého užívania za prenájom nehnuteľného majetku štátu znižuje na polovicu, ak správca ako prenajímateľ podá žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného. O zvyšok pôvodne dohodnutého nájomného (vo výške 50% nájomného) správca požiada v mene nájomcu formou elektronického formulára od ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca de facto priamo neuhradí správcovi žiadne nájomné, pretože pôvodne dohodnuté nájomné sa zníži o polovicu zo zákona a zvyšná časť pôvodne dohodnutého nájomného bude správcovi uhradená na jeho účet z dotácie ministerstva hospodárstva.

Do sumy nájomného, na ktoré sa žiada dotácia, sa nezaratúvajú úhrady za plnenia obvykle spojené s užívaním predmetu nájmu. Preto povinnosť nájomcu uhradiť vyčíslené prevádzkové náklady (uhrádzané napr. vo forme zálohovej platby) ostáva zachovaná aj napriek žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného. Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj úhrady za plnenia, a nie je možné ich oddeliť od samotného nájomného, zákon predpokladá, že úhrady za plnenia tvoria 5 % z výšky nájomného. V tomto prípade sa za nájomné teda pokladá 95 % takto dohodnutej výšky nájmu.

Ak nebude dotácia na úhradu nájmu z nejakého dôvodu poskytnutá (nesplnenie podmienok, nepožiadanie), je nájomca povinný správcovi ako prenajímateľovi uhradiť dohodnuté nájomné v plnej výške podľa nájomnej zmluvy.

POZOR:

Dotáciu je možné čerpať len na úhradu nájmov takých priestorov, ktoré boli povinne zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Účtovný pohľad u nájomcu v podvojnom účtovníctve
  • Účtovný pohľad u prenajímateľa v podvojnom účtovníctve
  • Dotácia na nájomné z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty

Účtovný pohľad u nájomcu v podvojnom účtovníctve

V rámci podvojného účtovníctva sa nájomca stretne v súvislosti s dotáciou s 3 účtovnými prípadmi. Bežný nájom účtuje nájomca na základe zmluvy alebo na základe faktúry nasledovne:

  • náklad na nájom účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia 325 – Ostatné záväzky
  • ak by išlo o dlhodobý nájom, záväzok sa účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu

V súvislosti s poskytnutím dotácie musí prenajímateľ poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom, aby mohol dotáciu obdržať. Zľavu na nájomnom dostane nájomca od prenajímateľa prostredníctvom dobropisu. Nájomca bude dobropis účtovať analogicky, ako bežnú faktúru za nájom, avšak s opačným znamienkom. V nákladoch tak bude mať sumu nájmu zníženú o zľavu. Dobropis k nájmu účtuje nájomca nasledovne:

  • náklad na nájom účtuje s mínusovým znamienkom na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia resp. 325 – Ostatné záväzky
  • ak by išlo o dlhodobý nájom, záväzok sa účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu

Tretím prípadom, ktorý je potrebné zaúčtovať je dotácia zo štátneho rozpočtu. Dotácia sa v zmysle postupov účtovania účtujú na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Suma dotácie sa účtuje do výnosov v tom období, v ktorom sa voči nej rozpúšťajú náklady.

Príklad: Faktúru za nájom účtuje nájomca za druhý kvartál 2020 v sume 2 000 €. S prenajímateľom sa dohodli na 50 % zľave. V nákladoch tak má nájomca 1 000 € (dobropis znížil pôvodnú faktúru o polovicu). Dotáciu zaúčtuje v sume 1 000 € 346/648 a tým má vo výnosoch 1 000 €, ktoré sa vzťahujú k nákladu na nájom, na ktorý bola poskytnutá dotácia.

Účtovný pohľad u prenajímateľa v podvojnom účtovníctve

Bežný nájom účtuje prenajímateľ na základe zmluvy alebo na základe faktúry nasledovne:

  • výnos z nájmu sa účtuje v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb a na ťarchu účtu 311 – Odberatelia
  • v prípade, ak by išlo o jednorazový prenájom, výnos sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu

V súvislosti s poskytnutím dotácie musí prenajímateľ poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom, aby mohol dotáciu obdržať. Zľavu na nájomnom dostane nájomca od prenajímateľa prostredníctvom dobropisu. Prenajímateľ bude dobropis účtovať analogicky, ako bežnú faktúru za nájom, avšak s opačným znamienkom. Dobropis k nájmu účtuje prenajímateľ nasledovne:

  • dobropis k nájmu sa účtuje s mínusovým znamienkom v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb a na ťarchu účtu 311 – Odberatelia

POZOR:

V prípade ak je nájom fakturovaný na prelome rokov, je potrebné dať si pozor, aby bol náklad aj výnos zaúčtovaný v tom období, s ktorým časovo aj vecne súvisí. Podľa toho sa následne u nájomcu rozpúšťa prijatá dotácia.

Dotácia na nájomné z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty

Podľa súčasne platného zákona sú dotácie stále považované za zdaniteľný príjem. Dotácie, ktoré účtuje nájomca do výnosov tak budú súčasťou výsledku hospodárenia a budú rovnako súčasťou základu dane nájomcu.

POZOR:

U nájomcu stále platí, že výdavky (náklady) na prenájom nehnuteľnosti sú daňovo uznateľné až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Pri riešení uplatnenia dane z pridanej hodnoty je potrebné postupovať v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty. V prípade vystavenia dobropisu sa prenajímateľ riadi všeobecne platnými ustanoveniami § 25 zákona o dani z pridanej hodnoty. Na uplatnenie DPH nemá žiadny vplyv, či dotácia bola alebo nebola poskytnutá.

Jedinou nejasnosťou z pohľadu DPH môže byť výška dotácia a jej výpočet. K tomuto problému zaujalo stanovisko ministerstvo hospodárstva nasledovne. V prípade, keď ide o nájomcu, ktorý je neplatiteľ DPH, výška dotácia je počítaná z ceny vrátane DPH. Ak ide o nájomcu, ktorý je platiteľ DPH, výška dotácia sa počíta z ceny nájomného bez DPH.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19dotácie na nájomnékoronavírusPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X