Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kurzové rozdiely v podvojnom a jednoduchom účtovníctve

kurzové rozdiely
kurzové rozdiely Foto: Getty Images
9. mája 2019 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Mnohí podnikatelia obchodujú aj v zahraničí, preto často riešia vzniknuté kurzové rozdiely. Ako správne účtovať o kurzových rozdieloch v jednoduchom a podvojnom účtovníctve sa dozviete v článku.

Účtovná jednotka je v zmysle § 24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, nasledovne:

a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobom podľa § 25 zákona o účtovníctve

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je pre uvedené účely deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

V uvedenej skutočnosti je potrebné poznamenať, že v praxi je častým problémom správne stanovenie „dňa splnenia dodávky“, a to tak u odberateľa (kupujúceho) ako aj u dodávateľa (predávajúceho), keďže postupy účtovania deň splnenia dodávky nedefinujú. Preto pri stanovení dňa splnenia dodávky je potrebné vychádzať z iných právnych predpisov, ktoré deň splnenia dodávky definujú (napr. z Obchodného zákonníka), na základe ktorých je možné deň splnenia dodávky a teda aj deň uskutočnenia účtovného prípadu stanoviť, napr. dňom splnenia dodávky je deň odovzdania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi, alebo pôjde o deň prevzatia dodávky u kupujúceho, prípadne deň splnenia dodávky sa určí v zmluve po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Oceňovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spôsobom podľa § 27 zákona o účtovníctve
  • Kurzové rozdiely v podvojnom účtovníctve
  • Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve
  • Praktické príklady

b)  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spôsobom podľa § 27 zákona o účtovníctve

Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá ustanovuje § 24 zákona o účtovníctve. V súlade s § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve, ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, účtovná jednotka prepočítava majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „referenčný kurz“)

a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,

b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

c) v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

V uvedenej súvislosti treba poznamenať, že v rámci ustanovenia § 24 ods.3 zákona o účtovníctve je stanovené použitie kurzov inak, oproti všeobecnému pravidlu a to v prípadoch nákupu cudzej meny:

  • na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa § 24 ods. 4 zákona o účtovníctve, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu,
  • na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za inú cudziu menu, okrem ocenenia podľa § 24 ods. 4 zákona o účtovníctve, sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

Kurzové rozdiely v podvojnom účtovníctve

Vychádzajúc z ustanovenia § 24 ods.1 postupov účtovania v PÚ sa na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku účtujú kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. O kurzových rozdieloch sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu najmä z dôvodu postúpenia pohľadávky, vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky.

Príklad

Slovenská obchodná spoločnosť dňa 2. apríla 2019 kúpila tovar v sume 24 000 PLN. Referenčný kurz, kurz ECB k 1. aprílu 2019 bol vyhlásený na sumu 4,299 PLN/EUR. Týmto kurzom spoločnosť ocenila záväzok pri jeho vzniku. Záväzok bol uhradený 11. apríla 2019 z účtu vedeného v PLN, pričom slovenská spoločnosť má zvolenú metódu pre oceňovanie úbytku cudzej meny na menu euro referenčným kurzom. K 10. aprílu 2019 bol vyhlásený referenčný kurz 4,2833 PLN/EUR.

Podľa ustanovenia § 24 ods.6 zákona o účtovníctve je možné na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu použiť na prepočet cudzej meny na eurá cenu zistenú váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách (metóda FIFO). Pritom, ak je tento úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, použije sa hodnota z prepočtu podľa prvej vety na prepočet úhrady záväzku z cudzej meny na eurá.

V predmetnom prípade sa však používa referenčný kurz a účtovanie v slovenskej obchodnej spoločnosti bude mať nasledovnú podobu:

 

Dátum uskutočnenia účtovného prípadu Účtovný prípad

Suma

PLN

Suma

EUR

Účtovanie
MD D
2. apríl 2019

Nákup tovaru

Kurz ECB k 1. 4. 2019

4,299 PLN/EUR

24 000 5 582,69 132 321
11. apríl 2019

Úhrada záväzku z účtu PLN

kurz ECB k 10. 4. 2019

4,2833 PLN/EUR

24 000 5 603,16 321 221A
11. apríl 2019 Kurzový rozdiel 20,47 563 321

 

Nutné je v súvislosti s problematikou kurzových rozdielov pripomenúť, že kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je poskytnutý preddavok alebo prijatý preddavok na účte 314 – Poskytnuté preddavky, 324 – Prijaté preddavky alebo účte 475 –Dlhodobé prijaté preddavky podľa § 24 zákona o účtovníctve, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom pri účtovaní na týchto účtoch, napríklad zúčtovanie preddavku. Rovnako sa postupuje pri účtovných prípadoch rovnakého charakteru účtovaných na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom.

Takisto kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo výnos budúceho obdobia účtovaný na účte 381 – Náklady budúcich období alebo na účte 384 – Výnosy budúcich období, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom, napríklad vznik nákladov alebo výnosov v budúcich účtovných obdobiach.

Pri zmene záväzku na účte 326 – Nevyfakturované dodávky, ktorý sa ide zaúčtovať na iný účet záväzku alebo pri zmene pohľadávky účtovanej podľa § 48 ods.3 postupov účtovania v PÚ, ktorá sa ide zaúčtovať na iný účet pohľadávky, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatňuje rovnaký kurz ako bol použitý pri vzniku nevyfakturovanej dodávky alebo nevyfakturovanej pohľadávky.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods.7 zákona o účtovníctve účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa § 24 ods.5 a ods.6 postupov účtovania v PÚ.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov účtovaných na účtoch časového rozlíšenia 385 – Príjmy budúcich období a 383 – Výdavky budúcich období, účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

Kurzové rozdiely z majetku a záväzkov podľa § 27 ods.1 zákona o účtovníctve sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov a to do výnosov alebo nákladov, alebo na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, napríklad pri cenných papieroch resp. pri derivátoch.

Kurzové rozdiely pri podieloch na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, ocenených metódou vlastného imania podľa § 27 ods.8 zákona o účtovníctve sú súčasťou ocenenia metódou vlastného imania.

Kurzové rozdiely však v podvojnom účtovníctve nevznikajú pri:

a) dlžníkovi pri zmene veriteľa a pri veriteľovi, ak za dlžníka prevzala plnenie iná osoba,

b) splácaní peňažných vkladov od spoločníka do obchodných spoločností a družstiev; rozdiel sa totiž účtuje ako pohľadávka alebo ako záväzok voči vkladateľovi.

Vychádzajúc z ustanovenia § 34 ods.1 postupov účtovania v PÚ platí, že na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, pričom súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú kurzové rozdiely. Podobne v zmysle ustanovenia § 35 ods.2 písm. g) postupov účtovania v PÚ sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku kurzové rozdiely.

Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve

Z ustanovenia § 21 ods.4 postupov účtovania v JÚ vyplýva, že cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách sa prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa ustanovenia § 4 ods.4 postupov účtovania v JÚ v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií medzi:

a) výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov v druhovom členení medzi „Ostatné výdavky“, ak ide o kurzovú stratu,

b) príjmy zahrnované do základu dane z príjmov celkom v druhovom členení medzi „Ostatné príjmy, ak ide o kurzový zisk.

Kurzové rozdiely pri obstarávaní dlhodobého majetku v cudzej mene nevstupujú ani v jednoduchom účtovníctve do jeho obstarávacej ceny. Z ustanovenia § 10 ods.28 postupov účtovania v JÚ vyplýva, že kurzové rozdiely vznikajúce pri úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií ako:

a) výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov v druhovom členení medzi „Ostatné výdavky“, ak ide o kurzovú stratu,

b) príjmy zahrnované do základu dane z príjmov celkom v druhovom členení medzi „Ostatné príjmy, ak ide o kurzový zisk.

Príklad

Podnikateľ eviduje v českej pokladni 1 625,10 CZK. Takýto bol aj počiatočný stav na začiatku roka k 1.1.2019. Ak v danej pokladni nenestane počas celého roka 2019 žiadna zmena, ako to bude podnikateľ účtovne riešiť ku koncu účtovného obdobia 31.12.2019?

V zásade platí, že cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách sa prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, ak ide o kurzovú stratu (v druhovom členení medzi „ostatné výdavky“) alebo ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov (v druhovom členení medzi „ostatné príjmy“), ak ide o kurzový zisk. 

Zostatok cudzej meny v CZK ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka za rok 2018, bol vo výške 1 625,10 CZK v ocenení 63,17 € (1 625,10 CZK : kurz 25,724 CZK/€ = 63,17 €).

Ak bude kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2019 napríklad vo výške 25,805 CZK/€, potom výpočet: 1 625,10 CZK : 25,805 = 62,98 €.

V predmetnom prípade tak vznikne kurzový rozdiel vo výške 0,19 €. Za týchto predpokladov pôjde o rozdiel charakteru kurzovej straty, ktorý je potrebné v peňažnom denníku zaúčtovať ako poslednú položku pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v druhovom členení medzi „ostatné výdavky“.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

jednoduché účtovníctvokurzové rozdielypodvojné účtovníctvoPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X