Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

Účtovné knihy
úščtovanie, jednoduché účtovníctvo, účtovné knihy
7. augusta 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

V príspevku vám prinášame nielen prehľad všetkých účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva, ale aj ich vzory v programe excel, ktoré si môžete jednoducho stiahnuť a viesť v nich jednoduché účtovníctvo.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Účtovné knihy – najhlavnejšou je peňažný denník
 • Kniha pohľadávok
 • Kniha záväzkov
 • Zmeny v jednoduchom účtovníctve (JÚ)
 • Ktoré príjmy a výdavky ovplyvňujú základ dane?
 • Vzor peňažného denníka
 • Vzor knihy pohľadávok
 • Vzor knihy záväzkov

Účtovné knihy – najhlavnejšou je peňažný denník

Medzi hlavné účtovné knihy patrí kniha, v ktorej sa evidujú všetky finančné pohyby v hotovosti a na účte. Táto kniha sa nazýva peňažný denník.

V peňažnom denníku sú zaznamenané finančné pohyby, ktoré ovplyvňujú základ dane, a aj tie, ktoré ho neovplyvňujú, teda celkový finančný prehľad podnikateľa. Forma peňažného denníka nie je zákonom predpísaná, musí však obsahovať prehľady o konkrétnych účtovných prípadoch v predpísanom členení.

Peňažný denník musí obsahovať minimálne

 1. prehľad o peniazoch v hotovosti v členení na príjmy a výdavky
 2. prehľad o peniazoch na bankových účtoch v členení na príjmy a výdavky
 3. prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky. Vznikajú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami alebo pokladňou a bankovým účtom
 4. prehľad o príjmoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a sú zahrňované do základu dane (napr. príjmy z predaja výrobkov, tovaru, služieb)
 5. prehľad o výdavkoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a zahrňujú sa do základu dane (napr. nákup zásob, energie, vyplatenie miezd zamestnancom, zákonné poistenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne (§ 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
 6. prehľad o ostatných príjmoch, ktoré neovplyvňujú daňový základ (napr. DPH zaplatené odberateľmi, dotácie od úradu práce),
 7. prehľad o ostatných výdavkoch, ktoré nesmú ovplyvniť daňový základ.  Medzi tieto výdavky patria (§ 21 zákona o dani z príjmov):
 • platba dane z príjmu podnikateľa
 • platba DPH u platiteľov tejto dane
 • výdavky na osobnú spotrebu podnikateľa
 • nákup dlhodobého majetku
 • pokuty a penále okrem zmluvných pokút
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady
 • splátky úveru a pôžičiek
 • peňažné dary
 • ďalšie výdavky

Účtovná jednotka (teda podnikateľ), ktorá v rámci podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti prijíma platby v hotovosti, je povinná viesť záznamy denných tržieb (pomocou elektronickej registračnej pokladnice) a súhrnne o týchto tržbách účtovať v denníku minimálne jedenkrát mesačne.

Kniha pohľadávok

V  knihe pohľadávok (kniha pohľadávok a kniha vystavených alebo odberateľských faktúr) evidujeme pohľadávky voči našim zákazníkom, voči inštitúciám (ako napríklad voči daňovému úradu – daňový bonus, ďalej môže ísť o zamestnaneckú prémiu, preplatky na dani, nadmerný odpočet DPH, preplatky na odvodoch do zdr. a soc.poisťovne, poistné plnenia voči komerčným poisťovniam, či o príspevky a dotácie od úradu práce). Patria sem aj pohľadávky voči zamestnancom napríklad za manko zistené pri inventarizácii.

Kniha záväzkov

V  knihe záväzkov (kniha záväzkov a kniha prijatých alebo dodávateľských faktúr) evidujeme záväzky voči našim dodávateľom tovaru, materiálu, služieb, voči inštitúciám a zamestnancom.

Okrem toho evidujeme stav zásob v členení na: materiál, tovar, výrobky, zvieratá, hnuteľný majetok,  a odpisovaný hmotný a nehmotný majetok spolu s odpisovým plánom. V prípade, že podnikateľ používa k podnikaniu motorové vozidlo, môže byť ďalšou evidenciou kniha jázd.

Podnikateľovi – zamestnávateľovi pribudne mzdová a personálna agenda.

Vzory účtovných kníh

Zmeny v jednoduchom účtovníctve (JÚ)

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve boli výraznejšie novelizované dvomi novelami účinnými od roku 2014, a to:

 • od 1.1.2014 opatrením MF SR č. MF/17694/2013–74 (FS 12/2013) a
 • od 31.12.2014 opatrením MF SR č. MF/15523/2014–74 (FS 10/2014).

Posledná novela postupov účtovania v JÚ bola v roku 2016, a to:

 • od 1.1.2016 opatrením MF SR č. 18451/2015-74

Na základe novely účinnej od 1. 1. 2014 sa ako služby účtujú aj výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku a výdavky na školenie a odborné semináre. Medzi ostatné výdavky bola doplnená zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku, čo platí aj pre jednoduché účtovníctvo v roku 2017.

Na základe novely účinnej od 31. 12. 2014 bol stanovený nový vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve s označením Úč FO, ktorej súčasťou je výkaz o príjmoch a výdavkoch s označením Úč FO 1 – 01 a výkaz o majetku a záväzkoch s označením Úč FO 2 – 01. Uvedený vzor účtovnej závierky bol platný aj pre účtovné obdobie rok 2016 a ak nedôjde koncom roka 2017 k novelizácii, bude platný aj pre rok 2017. Hlavnou zmenou tohto nového vzoru bolo zlúčenie dvoch samostaných výkazov (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) do jedného formulára. Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve tvorí prehľad o príjmoch a výdavkov a prehľad o majetku a záväzkoch.

Novela v roku 2014 zaviedla aj nové členenie účtovných prípadov v jednoduchom účtovníctve, niektoré skupiny boli vylúčené a nahradené novými. V súčasnosti je potrebné každý účtovný prípad posúdiť, zaradiť do príslušnej skupiny a následne zaúčtovať v peňažnom denníku.

Skupiny v jednoduchom účtovníctve

Do skupiny ZÁSOBY patrí

 • materiál – suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely, obaly a PHM
 • vlastná výroba – nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky
 • zvieratá
 • tovar
 • hnuteľné veci s použiteľnosťou dlhšou ako rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu

Do skupiny SLUŽBY patria

 • energie
 • platba za použitie telekomunikačných služieb
 • poštovné
 • poplatky bankám
 • právne služby
 • nájomné
 • cestovné
 • poistenie (komerčné)
 • výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku
 • výdavky na školenie a odborné semináre

Do skupiny MZDY patria

 • čisté mzdy
 • poistné zamestnanca
 • daň zo mzdy
 • zamestnávateľovi vrátený daňový bonus a zamestnanecká prémia Daňovým úradom

Do skupiny ODVODY DO FONDOV patria

 • odvody na poistné podnikateľa
 • odvody na poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov

V skupine TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU (účtovanie sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctve) účtujeme iba tento výdavok. Použitie sociálneho fondu sa účtuje na základe určenia výdavkov, na ktoré boli prostriedky zo sociálneho fondu určené.

Do skupiny OSTATNÉ VÝDAVKY patria

 • kurzové rozdiely
 • odpisy
 • rezervy
 • stravné lístky
 • diaľničné známky
 • platba na Daň z motorových vozidiel
 • platba na Daň z nehnuteľností
 • zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku

Ktoré príjmy a výdavky ovplyvňujú základ dane?

Príjmy ovplyvňujúce základ dane sú tržby za tovar, výrobky a služby, ktoré podnikateľ predáva, vyrába alebo poskytuje. Takéto príjmy teda bezprostredne súvisia s podnikateľskou činnosťou podnikateľa.

Výdavky ovplyvňujúce základ dane sú presne tie, ktoré sú vynaložené v súvislosti s konkrétnym druhom činnosti podnikateľa, teda s predajom konkrétneho tovaru, s výrobou alebo poskytovanými službami. Vždy treba uplatniteľnosť výdavkov posudzovať individuálne v súvislosti s konkrétnou činnosťou podnikateľa, pretože ten istý výdavok môže byť u jedného podnikateľa uplatniteľný a u iného nie.

Výdavkom sú aj odvody na poistné – každý podnikateľ platí mesačný preddavok na zdravotné poistenie.

Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie pre zdravého podnikateľa, ktorý nie je zároveň zamestnaný, je pre rok 2017 v sume 61,81 €.

Po podaní daňového priznania za rok 2017 spracuje zdravotná poisťovňa Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a oznámi podnikateľovi výšku nedoplatku alebo preplatku a tiež výšku nového preddavku. Nedoplatok treba uhradiť v uvedenej lehote, preplatok zdravotná poisťovňa automaticky vráti ponížený o zrážkovú daň.

Odvod na poistné pre Sociálnu poisťovňu platí nový podnikateľ na základe prvého daňového priznania, ak presiahne stanovenú hranicu hrubých príjmov. V roku 2017 bolo najnižšie povinné poistné pre podnikateľov, ktorí presiahli hranicu hrubých príjmov v daňovom priznaní za rok 2016,  v sume 146,35 €.

Výšku odvodov do Sociálnej poisťovne každoročne prepočítava Sociálna poisťovňa na základe odovzdaného daňového priznania za predchádzajúci rok,  a tieto odvody musia povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) platiť vždy od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

Odporúčané ebooky

Odporúčané články

Témy

Prémiový obsahúčtovné knihy

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

27aug6:30Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

03sep6:30CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Cash flow,Manažérske zručnosti,Manažment

04sep6:30Obchodné právo nielen pre podnikateľov6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X