Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

Účtovné knihy
úščtovanie, jednoduché účtovníctvo, účtovné knihy
7. augusta 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

V príspevku vám prinášame nielen prehľad všetkých účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva, ale aj ich vzory v programe excel, ktoré si môžete jednoducho stiahnuť a viesť v nich jednoduché účtovníctvo.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Účtovné knihy – najhlavnejšou je peňažný denník
 • Kniha pohľadávok
 • Kniha záväzkov
 • Zmeny v jednoduchom účtovníctve (JÚ)
 • Ktoré príjmy a výdavky ovplyvňujú základ dane?
 • Vzor peňažného denníka
 • Vzor knihy pohľadávok
 • Vzor knihy záväzkov

Účtovné knihy – najhlavnejšou je peňažný denník

Medzi hlavné účtovné knihy patrí kniha, v ktorej sa evidujú všetky finančné pohyby v hotovosti a na účte. Táto kniha sa nazýva peňažný denník.

V peňažnom denníku sú zaznamenané finančné pohyby, ktoré ovplyvňujú základ dane, a aj tie, ktoré ho neovplyvňujú, teda celkový finančný prehľad podnikateľa. Forma peňažného denníka nie je zákonom predpísaná, musí však obsahovať prehľady o konkrétnych účtovných prípadoch v predpísanom členení.

Peňažný denník musí obsahovať minimálne

 1. prehľad o peniazoch v hotovosti v členení na príjmy a výdavky
 2. prehľad o peniazoch na bankových účtoch v členení na príjmy a výdavky
 3. prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky. Vznikajú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami alebo pokladňou a bankovým účtom
 4. prehľad o príjmoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a sú zahrňované do základu dane (napr. príjmy z predaja výrobkov, tovaru, služieb)
 5. prehľad o výdavkoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a zahrňujú sa do základu dane (napr. nákup zásob, energie, vyplatenie miezd zamestnancom, zákonné poistenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne (§ 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
 6. prehľad o ostatných príjmoch, ktoré neovplyvňujú daňový základ (napr. DPH zaplatené odberateľmi, dotácie od úradu práce),
 7. prehľad o ostatných výdavkoch, ktoré nesmú ovplyvniť daňový základ.  Medzi tieto výdavky patria (§ 21 zákona o dani z príjmov):
 • platba dane z príjmu podnikateľa
 • platba DPH u platiteľov tejto dane
 • výdavky na osobnú spotrebu podnikateľa
 • nákup dlhodobého majetku
 • pokuty a penále okrem zmluvných pokút
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady
 • splátky úveru a pôžičiek
 • peňažné dary
 • ďalšie výdavky

Účtovná jednotka (teda podnikateľ), ktorá v rámci podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti prijíma platby v hotovosti, je povinná viesť záznamy denných tržieb (pomocou elektronickej registračnej pokladnice) a súhrnne o týchto tržbách účtovať v denníku minimálne jedenkrát mesačne.

Kniha pohľadávok

V  knihe pohľadávok (kniha pohľadávok a kniha vystavených alebo odberateľských faktúr) evidujeme pohľadávky voči našim zákazníkom, voči inštitúciám (ako napríklad voči daňovému úradu – daňový bonus, ďalej môže ísť o zamestnaneckú prémiu, preplatky na dani, nadmerný odpočet DPH, preplatky na odvodoch do zdr. a soc.poisťovne, poistné plnenia voči komerčným poisťovniam, či o príspevky a dotácie od úradu práce). Patria sem aj pohľadávky voči zamestnancom napríklad za manko zistené pri inventarizácii.

Kniha záväzkov

V  knihe záväzkov (kniha záväzkov a kniha prijatých alebo dodávateľských faktúr) evidujeme záväzky voči našim dodávateľom tovaru, materiálu, služieb, voči inštitúciám a zamestnancom.

Okrem toho evidujeme stav zásob v členení na: materiál, tovar, výrobky, zvieratá, hnuteľný majetok,  a odpisovaný hmotný a nehmotný majetok spolu s odpisovým plánom. V prípade, že podnikateľ používa k podnikaniu motorové vozidlo, môže byť ďalšou evidenciou kniha jázd.

Podnikateľovi – zamestnávateľovi pribudne mzdová a personálna agenda.

Vzory účtovných kníh

Zmeny v jednoduchom účtovníctve (JÚ)

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve boli výraznejšie novelizované dvomi novelami účinnými od roku 2014, a to:

 • od 1.1.2014 opatrením MF SR č. MF/17694/2013–74 (FS 12/2013) a
 • od 31.12.2014 opatrením MF SR č. MF/15523/2014–74 (FS 10/2014).

Posledná novela postupov účtovania v JÚ bola v roku 2016, a to:

 • od 1.1.2016 opatrením MF SR č. 18451/2015-74

Na základe novely účinnej od 1. 1. 2014 sa ako služby účtujú aj výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku a výdavky na školenie a odborné semináre. Medzi ostatné výdavky bola doplnená zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku, čo platí aj pre jednoduché účtovníctvo v roku 2017.

Na základe novely účinnej od 31. 12. 2014 bol stanovený nový vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve s označením Úč FO, ktorej súčasťou je výkaz o príjmoch a výdavkoch s označením Úč FO 1 – 01 a výkaz o majetku a záväzkoch s označením Úč FO 2 – 01. Uvedený vzor účtovnej závierky bol platný aj pre účtovné obdobie rok 2016 a ak nedôjde koncom roka 2017 k novelizácii, bude platný aj pre rok 2017. Hlavnou zmenou tohto nového vzoru bolo zlúčenie dvoch samostaných výkazov (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) do jedného formulára. Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve tvorí prehľad o príjmoch a výdavkov a prehľad o majetku a záväzkoch.

Novela v roku 2014 zaviedla aj nové členenie účtovných prípadov v jednoduchom účtovníctve, niektoré skupiny boli vylúčené a nahradené novými. V súčasnosti je potrebné každý účtovný prípad posúdiť, zaradiť do príslušnej skupiny a následne zaúčtovať v peňažnom denníku.

Skupiny v jednoduchom účtovníctve

Do skupiny ZÁSOBY patrí

 • materiál – suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely, obaly a PHM
 • vlastná výroba – nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky
 • zvieratá
 • tovar
 • hnuteľné veci s použiteľnosťou dlhšou ako rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu

Do skupiny SLUŽBY patria

 • energie
 • platba za použitie telekomunikačných služieb
 • poštovné
 • poplatky bankám
 • právne služby
 • nájomné
 • cestovné
 • poistenie (komerčné)
 • výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku
 • výdavky na školenie a odborné semináre

Do skupiny MZDY patria

 • čisté mzdy
 • poistné zamestnanca
 • daň zo mzdy
 • zamestnávateľovi vrátený daňový bonus a zamestnanecká prémia Daňovým úradom

Do skupiny ODVODY DO FONDOV patria

 • odvody na poistné podnikateľa
 • odvody na poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov

V skupine TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU (účtovanie sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctve) účtujeme iba tento výdavok. Použitie sociálneho fondu sa účtuje na základe určenia výdavkov, na ktoré boli prostriedky zo sociálneho fondu určené.

Do skupiny OSTATNÉ VÝDAVKY patria

 • kurzové rozdiely
 • odpisy
 • rezervy
 • stravné lístky
 • diaľničné známky
 • platba na Daň z motorových vozidiel
 • platba na Daň z nehnuteľností
 • zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku

Ktoré príjmy a výdavky ovplyvňujú základ dane?

Príjmy ovplyvňujúce základ dane sú tržby za tovar, výrobky a služby, ktoré podnikateľ predáva, vyrába alebo poskytuje. Takéto príjmy teda bezprostredne súvisia s podnikateľskou činnosťou podnikateľa.

Výdavky ovplyvňujúce základ dane sú presne tie, ktoré sú vynaložené v súvislosti s konkrétnym druhom činnosti podnikateľa, teda s predajom konkrétneho tovaru, s výrobou alebo poskytovanými službami. Vždy treba uplatniteľnosť výdavkov posudzovať individuálne v súvislosti s konkrétnou činnosťou podnikateľa, pretože ten istý výdavok môže byť u jedného podnikateľa uplatniteľný a u iného nie.

Výdavkom sú aj odvody na poistné – každý podnikateľ platí mesačný preddavok na zdravotné poistenie.

Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie pre zdravého podnikateľa, ktorý nie je zároveň zamestnaný, je pre rok 2017 v sume 61,81 €.

Po podaní daňového priznania za rok 2017 spracuje zdravotná poisťovňa Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a oznámi podnikateľovi výšku nedoplatku alebo preplatku a tiež výšku nového preddavku. Nedoplatok treba uhradiť v uvedenej lehote, preplatok zdravotná poisťovňa automaticky vráti ponížený o zrážkovú daň.

Odvod na poistné pre Sociálnu poisťovňu platí nový podnikateľ na základe prvého daňového priznania, ak presiahne stanovenú hranicu hrubých príjmov. V roku 2017 bolo najnižšie povinné poistné pre podnikateľov, ktorí presiahli hranicu hrubých príjmov v daňovom priznaní za rok 2016,  v sume 146,35 €.

Výšku odvodov do Sociálnej poisťovne každoročne prepočítava Sociálna poisťovňa na základe odovzdaného daňového priznania za predchádzajúci rok,  a tieto odvody musia povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) platiť vždy od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahúčtovné knihy

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

11oct6:30BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP,BOZP vo výrobe

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30EIA a stavebný zákon – vzájomné súvislosti6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X