Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na ako dlho bude možné pozastaviť živnosť od 1.7.2021 a čo už obec od vás nebude môcť požadovať?

pozastavenie živnosti
pozastavenie živnosti Foto: Getty Images
24. marca 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament v prvom čítaní schváli návrh novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Jedným z cieľov návrhu zákona je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Ďalšími oblasťami zmien sú:

 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore,
 • zníženie počtu remeselných živností,
 • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní,
 • úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.

Novela zákona zároveň reaguje na potrebu niektorých dodatočných legislatívnych úprav, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Novelou by sa malo upraviť tiež znenie § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona o obecnom zriadení tak, aby bolo jednoznačné, že obce nie sú oprávnené ukladať fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám povinnosť oznamovať obci čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.

Prekážky prevádzkovania živnosti

V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa ruší povinnosť vyžiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na daný účel. Text zákona sa upresňuje a zosúlaďuje s terminológiou podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Živnostenské oprávnenie

Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vznikla potreba osobitne upraviť vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť v prípade niektorých zahraničných osôb, tzv. príslušníkov tretích krajín priamo v živnostenskom zákone. V prípade príslušníkov tretích krajín sa vznik živnostenského oprávnenia podmieňuje udelením povolenia na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Zavedenie tejto požiadavky je reakciou na požiadavky praxe v nadväznosti na legislatívne zmeny súvisiace s obchodným registrom – od 1. októbra 2020 sa predmetná skupina zahraničných podnikateľov – živnostníkov nezapisuje do obchodného registra.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.

Zodpovednému zástupcovi sa tak umožňuje oznámiť ukončenie výkonu funkcie, ak súčasne preukáže, že o ukončení výkonu svojej funkcie vopred písomne informoval podnikateľa. K oznámeniu o ukončení činnosti môže dôjsť až po samotnom ukončení funkcie. Novou právnou úpravou sa má umožniť zodpovednému zástupcovi oznámiť ukončenie výkonu svojej funkcie, a to bez toho, aby bol odkázaný na súčinnosť podnikateľa. Podmienkou je splnenie oznamovacej povinnosti voči podnikateľovi.

Prevádzkareň

V záujme zjednodušenia živnostenského podnikania sa predlžuje lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť do 15 dní od jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby zákona nahrádzajú
 • a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Znižuje sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe. Predĺžením lehoty na preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach.

Ohlásenie živnosti

Fyzická osoba a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom zistenia splnenia podmienky bezúhonnosti o fyzických osobách, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak tieto údaje nie je možné získať z informačného systému podľa osobitného predpisu.

Zmierňujú sa tak požiadavky na predkladanie údajov pri ohlasovaní živnosti. Ide o rozšírenie princípu „jedenkrát a dosť“ využívaním už poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údajov známych z doterajšej úradnej činnosti. Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať preukazovanie niektorých skutočností, medzi ktoré bude pravdepodobne najčastejšie patriť: miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana Slovenskej republiky.

Zánik živnostenského oprávnenia

Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako jeden mesiac a dlhšie ako štyri roky.
S cieľom predísť možným rizikám a problémom z aplikačnej praxe, sa jednoznačne ustanovuje účinok pozastavenia živnostenského oprávnenia a v záujme zlepšenia podnikateľského prostredia sa upravuje minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti.
Minimálna lehota na pozastavenie živnosti sa skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac. Vďaka tejto zmene sa inštitút stáva oveľa flexibilnejším a pravdepodobne bude v praxi častejšie využívaný. Predĺženie maximálnej lehoty z troch rokov na štyri roky má zabezpečiť väčší časový priestor na vysporiadanie sa s okolnosťami, pre ktoré došlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti. Určenie hornej hranice lehoty na pozastavenie výkonu živnosti je nevyhnutné najmä z dôvodu zabezpečenia korektnosti údajov v živnostenskom registri.

Remeselné živnosti

Znižuje sa počet remeselných živností. Na základe poznatkov aplikačnej praxe je záujem o vznik oprávnení na podnikanie Galvanizácia kovov a Smaltovanie za posledných desať rokov minimálny. Z dôvodu verejného záujmu sa tieto činnosti nadobudnutím účinnosti tohto zákona stávajú voľnými živnosťami. V prílohe č. 1 Remeselné živnosti skupine 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov sa vypúšťajú riadky s por. č. 4. a 5.

Viazané živnosti

Pri viazaných živnostiach Vývoj a výroba zbraní alebo streliva a Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore, požadovaná prax sa skracuje z desať rokov na šesť rokov. Pri viazanej živnosti Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore, požadovaná prax sa skracuje z dvoch rokov na jeden rok. Pri viazanej živnosti Vyučovanie v odbore umenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praktickej činnosti v odbore, požadovaná praktická činnosť sa skracuje z desiatich rokov na šesť rokov. Pri viazaných živnostiach Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a Prevádzkovanie cestovnej agentúry sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praxe v odbore, a to v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Pri viazanej živnosti Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praktickej činnosti v odbore reštaurovania, a to v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Pri viazanej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa vypúšťa požiadavka preukazovania praktickej činnosti v odbore a terminologicky sa upresňuje názov dokladu o odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní. Upravuje a rozširuje sa preukazovanie odbornej spôsobilosti pri viazanej živnosti Zasielateľstvo. Skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe v odbore Zasielateľstvo.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021

Živnostenské oprávnenia na činnosť Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2021. Napriek zrušeniu remeselných živností na vykonávanie činnosti Galvanizácia kovov, Smaltovanie, živnostenské oprávnenia na vykonávanie týchto činností vydané podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

Zmeny v zákone o obecnom zriadení

V zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa precizuje ustanovenie § 4 ods. 5 písm. a) tretieho bodu zákona tak, aby bolo zrejmé, že obec nemôže nad rámec zákona vyžadovať od podnikateľov oznamovanie konkrétneho času predaja v obchode, ani oznamovanie konkrétneho času prevádzky služieb. Obec môže prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia ustanoviť iba čas (dobu) predaja v obchode a čas (dobu) prevádzky služieb. Ustanovenie má tiež zabezpečiť rovnaké podmienky podnikania z hľadiska času predaja v obchode a času prevádzky služieb na vymedzenom území pre všetky podnikateľské subjekty bez dodatočného uplatňovania výnimiek nad rámec ustanovený všeobecne záväzným nariadením. Priamo všeobecne záväzné nariadenie má komplexne určovať vymedzeným subjektom rozpätie času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 7. 2021.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

pozastavenie živnostirok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X