Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2017

Zranenie, úraz, PNka,
pracovnú úraz Zdroj: Thinkstock
24. mája 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zamestnancovi, ktorý je uznaný lekárom za dočasne pracovne neschopného v prípade choroby alebo úrazu, vypláca zamestnávateľ počas prvých desiatich dní náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Táto náhrada sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu a od 1. januára  2017 sa zvýšila maximálna suma denného vymeriavacieho základu, s ktorou sa musí vypočítaný denný vymeriavací základ porovnať.

Odporúčame ebook:

V prémiovej časti vám vysvetlíme nasledujúce témy:

 • výpočet a vyplácanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • výška náhrady príjmu pri dočasnej PN – denný vymeriavací základ,
 • kto má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • kto nemá nárok na náhradu príjmu,
 • povinnosti zamestnanca pri pracovnej neschopnosti.

Výpočet a vyplácanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa počíta za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • vypláca ju zamestnávateľ,
 • vypláca sa vo výplatných termínoch zamestnávateľa, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je od dane oslobodeným príjmom a nevstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca ani zamestnávateľa na platenie poistného na zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na invalidné poistenie, na úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu.

Poznámka Podnikam.sk: Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní, vzniká mu od 11. dňa nárok na dávku nemocenské, ktorú mu vypláca Sociálna poisťovňa.

 

Výška náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

 • od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  je vo výške  25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  je vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Poznámka Podnikam.sk: Denná výška náhrady príjmu môže byť dohodnutá v kolektívnej zmluve vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac však vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

 

Denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ = súčet vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období : počet dní rozhodujúceho obdobia

Výška vypočítaného denného vymeriavacieho základu nemôže byť vyššia ako maximálny denný vymeriavací základ, preto sa musí s ním porovnať.

Maximálne denné vymeriavacie základy na rok 2017:

ak sa denný vymeriavací základ určí z rozhodujúceho obdobia, ktorým je rok 2016, a použije sa na výplatu náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti  za obdobie od 1. januára 2017

56,2623 €

ak sa denný vymeriavací základ určí z rozhodujúceho obdobia, ktorým je rok 2017

58,0603 €

 

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu

kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť ak nemocenské poistenie zamestnanca trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roku predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca tohto kalendárneho roka ak zamestnancovi vzniklo nemocenské poistenie v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná nechopnosť ak zamestnancovi vzniklo nemocenské poistenie v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť (okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia podľa § 26 zákona o sociálnom poistení) ak zamestnancovi trvalo obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, menej ako 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
denný vymeriavací základ sa určí ako denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť ak zamestnanec nemá v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie

 

Zo zisteného rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia.

Ide o obdobie:

 • počas ktorého sa zamestnankyni poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou,
 • od prvého dňa starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo v súvislosti s pôrodom bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať,
 • počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného,
 • počas ktorého sa zamestnancovi vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné,
 • počas ktorého má zamestnanec ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku, čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem, je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,
 • má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
 • je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
 • čerpá rodičovskú dovolenku (ak ide o ženu),
 • čerpá rodičovskú dovolenku a nemá nárok na materské (ak ide o muža),
 • od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

Poznámka Podnikam.sk: Zamestnancovi, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa nemá, ale vzniká mu nárok na nemocenské z pobočky Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej PN.

Kto má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

 • zamestnanec,  ktorý je nemocensky poistený,
 • zamestnanec v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý nie je povinne nemocensky poistený (podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.), napr. zamestnanci s odvodovou úľavou.

Kto nemá nárok na náhradu príjmu

 • zamestnanec, ak má počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na
  • nemocenské,
  • materské, alebo
  • rodičovský príspevok okrem prípadu, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,
 • zamestnanec, ktorý sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
 • zamestnanec, ktorý porušil liečebný režim určený lekárom,a to odo dňa porušenia liečebného režimu,
 • zamestnanec, ktorý sa nezdržiava na určenom mieste počas dočasnej pracovnej neschopnosti, a to odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

Poznámka Podnikam.sk: Ak zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu dočasne práceneschopná a vznikne jej nárok na materské, zaniká jej nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Povinnosti zamestnanca pri pracovnej neschopnosti

 • Odovzdať zamestnávateľovi druhú časť päťdielneho tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Druhá časť potvrdenia sa skladá z dvoch ďalších častí:

 1. Diel IIa.  Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 2. Diel II. Žiadosť o nemocenské a úrazový príplatok (nárok na nemocenské si zamestnanec uplatňuje podaním dielu II. pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom svojho zamestnávateľa). Zamestnávateľ je povinný odovzdať tento diel pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca spolu s ďalšími dokladmi.
 • Ak trvá pracovná neschopnosť dlhšie ako jeden mesiac, je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi ku koncu každého kalendárneho mesiaca (alebo pobočke Sociálnej poisťovne) Potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanec predloží zamestnávateľovi Diel IV. Hlásenie zamestnávateľovi, platiteľovi nemocenského alebo úrazového príplatku o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.   Zamestnávateľ potvrdený IV. diel odovzdá pobočke Sociálnej poisťovne. Bez predloženia IV. dielu platiteľ nemôže vyplatiť nemocenské za posledný kalendárny mesiac dočasnej pracovnej neschopnosti.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

denný vymeriavací základdočasná pracovná neschopnosťmastermaximálny denný vymeriavací základPrémiový obsahrozhodujúce obdobie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X