Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Opatrenia súvisiace s koronavírusom v oblasti dane z príjmov. Do kedy je možné podať daňové priznanie a kedy dostanete preplatok?

daň z príjmov
daň z príjmov Foto: Getty Images
21. apríla 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s koronavírusom vláda schválila už niekoľko opatrení, ktoré majú zmierniť dopady a vzhľadom na meniacu sa situáciu stále pripravuje nové opatrenia a novelizácie zákonov. V článku sme sa zamerali na opatrenia, ktoré boli schválené, alebo sú momentálne v schvaľovaní v oblasti dane z príjmov a na najčastejšie otázky k týmto opatreniam.

Registrácia na daň z príjmov

Ak daňovník nestihol podať žiadosť o registráciu na daň podľa § 49a zákona o dani z príjmov a zákonom stanovená lehota na podanie tejto žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, zo zákona sa mu odpustí  zmeškanie tejto lehoty. Podmienkou však je, že túto žiadosť podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Daňové priznanie k dani z príjmov

Na základe mimoriadnej situácie sa posúva lehota na podanie daňového priznania. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov  uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napríklad vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania končí 31.8.2020 a v tejto lehote je daň aj splatná. V prípade daňovníkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2, dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto ustanovením, začína nové preddavkové obdobie, v ktorom sa vypočítajú preddavky splatné podľa § 34 ZDP na ďalšie preddavkové obdobie plynúce od 1.9.2020 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020.
Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe:
  • Oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa predchádzajúceho odseku (mesiac po skončení pandémie) predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o tri kalendárne mesiace, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná.
  • Oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa predchádzajúceho odseku (mesiac po skončení pandémie) predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorá sa končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.
Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania (mesiac po skončení pandémie) predĺžiť lehota najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nemožno odvolať.
U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote podľa prvého odseku (mesiac po skončení pandémie).
Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje prvá odsek (možnosť podania daňového priznania mesiac po skončení pandémie). To isté platí ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka.

Čo ak daňovník podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020?

Aj ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 prostredníctvom oznámenia napríklad do 31.5.2020 alebo do 30. 6. 2020 vzťahuje sa na vás stále možnosť podať daňové priznanie za rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote musíte daň aj zaplatiť. Ak teda vláda vyhlási skončenie pandémie v auguste 2020, daňové priznanie ste povinný podať do 30. 9. 2020.
Rovnako predĺženie lehoty na koniec mesiaca po skončení pandémie platí aj na daňovníka, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky a predĺžil si lehotu na podanie daňového priznania napr. do 31. 3. 2020.

Čo ak daňovník nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania?

Ak si daňovník nepredĺžil som lehotu na podane daňového priznania prostredníctvom oznámenia, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zmenu lehoty nie je potrebné nijakým spôsobom oznamovať. Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020, ale nezaplatil v tejto lehote daň, môže zaplatiť daň v novej lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Aj daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a daň zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Ak daňovník podá daňové priznanie v lehote mesiac po skončení pandémie a poukáže podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, kedy prijímateľ tento podiel dostane?

Správca dane po splnení podmienok podiel zaplatenej dane poukáže na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania – t. j. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie dane za rok 2019, v akej lehote je zamestnanec povinný podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov?

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je zamestnanec povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa je potrebné podať do 30. septembra 2020.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie (12.3.2020), správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020.

Ak napríklad daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov 15.04.2020, v ktorom si vyčísli daňový preplatok, správca dane vráti daňvníkovi tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané, t. j. najneskôr do 10.06.2020.
Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov ešte pred obdobím pandémie, napríklad dňa 10.03.2020, správca dane vráti daňovému subjektu tento daňový preplatok do 40 dní odo 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.05.2020.
Ak však daňový preplatok vznikol daňovému subjektu z dôvodu, že uhradil vyššiu sumu dane než ako bola vyčíslená v daňovom priznaní, daňový subjekt si v tomto prípade musí podať žiadosť o vrátenie daňového preplatku, pričom postupuje sa podľa § 79 daňového poriadku. Postup podľa § 79 daňového poriadku sa uplatní aj na prípad, ak daňový subjekt v daňovom priznaní k dani z príjmov nepožiada o vrátenie daňového preplatku, ale následne podá žiadosť o jeho vrátenie.

Preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka.Toto opatrenie sa vzťahuje preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby vypočítané podľa § 34 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie a rovnako preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vypočítané podľa § 42 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie.
Základňou pre zistenie poklesu tržieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku je rovnaké obdobie roka 2019. Na skutočnosť či bude daňovník platiteľom mesačných preddavkov na daň z príjmov povinný platiť preddavky za mesiac máj do konca mája 2020, bude rozhodujúce, či tržby za apríl 2020 budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby dosahované v apríli 2019.

V prípade platenia štvrťročných preddavkov bude na oslobodenie od platenia preddavkov na daň z príjmov v príslušnom kalendárnom alebo hospodárskom štvrťroku dôležité porovnanie úhrnu tržieb za mesiace tvoriace predchádzajúci kalendárny alebo hospodársky štvrťrok s úhrnom tržieb dosahovaných za rovnaké mesiace roka 2019. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý platí štvrťročné preddavky napr. za mesiace máj, jún a júl 2020 splatné 31. 7. 2020, bude pre uplatnenie neplatenia preddavkov porovnávať výšku tržieb dosiahnutých za mesiace február, marec, apríl 2020 oproti tržbám dosahovaným v mesiacoch február až apríl 2019.
Neplatenie preddavkov uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa podmienky, príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov.  Vyhlásenie je možné podať elektronicky, pričom v prípade ak daňovník nemá povinnosť elektronickej komunikácie podľa daňového poriadku a ani ju nevyužíval, môže vyhlásenie v období pandémie zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom nie je potrebné ho doručiť aj v listinnej podobe. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.
Neplatenie preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020, pričom pri platení preddavkov za predchádzajúce mesiace alebo štvrťroky sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov. To znamená, že daňovník za mesiac apríl a predchádzajúce mesiace zdaňovacieho obdobia je povinný platiť preddavky na daň z príjmov podľa poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018, pričom možnosť požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak.
Tento postup môže uplatniť aj daňovník, ktorý určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak. Ak sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov týka obdobia, pre ktoré určil rozhodnutím správca dane platenie preddavkov na daň z príjmov inak, neuplatní sa platenie preddavkov podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje tento postup.
Tržbou sa rozumejú
  • výnosy podľa osobitného predpisu u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
  • príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu, a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu.
Ak správca dane vydal rozhodnutie o platení preddavkov inak pre daňovníka, ktorý je mesačným platiteľom preddavkov, na mesiace apríl, máj a jún 2020 a daňovník následne zistí, že jeho tržby v apríli 2020 poklesli oproti aprílu 2019 o viac ako 40 %, možnosť využiť inštitút neplatenia preddavkov na daň za mesiac máj 2020 na základe vyhlásenia, pričom dochádza k „vypnutiu“ rozhodnutia platenia preddavkov inak na mesiac máj 2020 aj do budúcnosti. Ak by správca dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov za mesiac máj 2020, t.j. pokles tržieb za apríl bol menej ako 40 %, keďže došlo k „vypnutiu“ rozhodnutia o platení preddavkov inak na mesiac máj 2020 na daňovníka sa vzťahuje platenie preddavkov na daň z príjmov vo výške vyčíslenej na základe podaného daňového priznania ako keby nebolo rozhodnutie správcu dane o platení preddavkov inak vydané.
Novovzniknutý daňovník neplatí do lehoty na podanie daňového priznania preddavky na daň, čo v nadväznosti na posunutie lehoty na podanie daňového priznania znamená, že do mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie neplatí preddavky.

Čo ak právnická osoba podala daňové priznanie do 31.3.2020, ako má platiť preddavky?

Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 – t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 1. januára 2020 až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta). Ak daň na účely určenia výšky preddavkov nepresiahne 5 000 eur, daňovník štvrťročné preddavky v období od 1. januára 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 neplatí.

Kedy môže daňovník požiadať o vrátenie preplatku na zaplatených preddavkoch do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ak obdobie pandémie skončí napr. v júli 2020?

Od 1. januára 2020 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie – t. j. do 31. augusta 2020 daňovník platí preddavky z daňového priznania za rok 2018. Ak takto zaplatené preddavky na daň
sú vyššie ako vyplývajú z podaného daňového priznania za rok 2019, v nadväznosti na § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov daňovník môže požiadať o vrátenie preplatku na zaplatených preddavkoch najskôr 1. septembra 2020.

Ako platí preddavky daňovník fyzická osoba?

Preddavkové obdobie končí až uplynutím lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2020, do 31.8.2020 máte povinnosť platiť preddavky na daň vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2018. Nové preddavkové obdobie začne plynúť až od 1.9.2020.

Odpočet daňovej straty

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Takýto odpočet daňovej straty môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019.
Nárok na odpočet daňovej straty daňovník vo výške jej časti, ktorá ešte nebola uplatnená v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, napr. ak vykázal daňovú stratu v zdaňovacom období roku 2016 a odpočítal v roku 2017 a 2018 po 1/4 daňovej straty, v roku 2019 odpočíta celú zostávajúcu časť (2/4 z vykázanej daňovej straty) a to do výšky základu dane.
Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, to znamená, že nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov môže uplatňovať odpočet štandardným postupom.
Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.Ak by daňovník vykázal daňovú stratu v roku 2015, 2016 a 2017, najskôr odpočíta zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2015, potom zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2016 a nakoniec zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2017 do výšky vyčísleného základu dane. Daňovník si v nadväznosti na uplatnenie odpočtu daňových strát musí viesť evidenciu akú výšku z ktorej daňovej straty odpočítal, aby v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vedel uplatniť odpočet zostávajúcej časti neuplatnených daňových strát podľa pravidiel ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Oznámenie o odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov

Ak lehota na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 11 uplynie počas pandémie a daňovník, ktorý je platiteľom tejto dane v tejto lehote oznámenie nepodá, správca dane mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že takéto
oznámenie podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie napr. ak pandémia skončí v júli a daňovník (platiteľ dane) oznámenie za mesiac apríl, ktorého lehota uplynie 15. mája
2020, podá do 31. augusta 2020, správca dane mu odpustí zmeškanie tejto lehoty. V tomto prípade nie je potrebné žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Rovnako daňový subjekt nebude sankcionovaný úrokom z omeškania, pokiaľ daň vyberanú zrážkou, ktorá sa stala splatnou počas obdobia pandémie odvedie v ustanovenej výške do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Hlásenie a ročné zúčtovanie

Z dôvodu vyhlásenia pandémie sa predlžuje lehota aj na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane pre zamestnávateľa. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, hlásenie možno podať v lehote do 30. septembra 2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.
Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Preplatky vypočítané zamestnancovi, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.

Ak už zamestnávateľ hlásenie podal a zistí, že je nesprávne, má hlásenie v ktorom chybu opraví označiť ako opravné alebo dodatočné hlásenie?

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, hlásenie podané pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia, t. j. hlásenie podané do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie označí ako opravné hlásenie.

V akej lehote je zamestnávateľ povinný odviesť vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie?

Zamestnávateľ je povinný vybrané preddavky daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie, odviesť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške, potom správca dane nevyrubí úrok z omeškania. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, zamestnávateľ je povinný odviesť vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti do 31. augusta 2020.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Covid-19covid19daň z príjmovdaňové priznaniedaňové priznanie 2019daňové priznanie 2020koronavírusmimoriadna situáciamimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznis

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X