Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poslanci rozhodnú o zmenách vo verejnom obstarávaní

Poslanci rozhodnú o zmenách vo verejnom obstarávaní
Poslanci poèas hodiny otázok a odpovedí, ktorá bola súèasou programu rokovania pokraèujúcej 49. schôdze NR SR. Bratislava, 23. apríl 2015. Foto: SITA/Robert Tappert SITA/Robert Tappert
4. mája 2015 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Pripravili sme prehľad vybraných zmien zákonov, ktoré čakajú poslancov na májovej schôdzi.

Na májovej schôdzi budú poslanci rokovať o týchto témach

Jednou z hlavných ekonomických zmien, o ktorej budú poslanci parlamentu rokovať na májovej schôdzi, je úprava zákona o verejnom obstarávaní. Zákonodarcovia by mali okrem iného rozhodnúť aj o vytvorení nového registra konečných užívateľov výhod. Okrem návrhu odsúhlaseného vládou sú v programe schôdze aj dva návrhy od opozičných poslancov, ktorých cieľom je taktiež odkryť konečných užívateľov výhod pri obchodoch so štátom.

Okrem týchto zmien sa budú poslanci zaoberať aj ďalšími vládnymi návrhmi zákonov, ktoré upravujú napríklad vydávanie investičných certifikátov či prinášajú zmeny v účtovníctve. Už tradične je v programe schôdze parlamentu aj viacero návrhov, ktoré pripravili poslanci. Tí chcú napríklad upraviť výšku pokút pri výbere mýta, presadiť do legislatívy zákaz pre výrobcov montovať do výrobkov tzv. kazítka či zmeniť Obchodný zákonník, systém platenia DPH a zákon o dani z pridanej hodnoty. Poslanci rozhodnú aj o návrhu, ktorého cieľom je zrušenie gastrolístkov.

Podnikam.SK vám prináša prehľad vybraných zmien zákonov, ktoré čakajú poslancov na schôdzi začínajúcej v utorok 5. mája.

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách – druhé čítanie

Cieľom tejto novely je podľa ministerstva financií odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh. Konkrétne ide o investičné certifikáty a obmedzenia pri ich vydávaní, keďže v súčasnosti platí právna úprava, že ich môžu vydávať len banky, a novelou sa toto vydávanie rozširuje aj na obchodníkov s cennými papiermi.

Novela má účinnosť s výnimkou niektorých ustanovení navrhnutú od 1. júla 2015.

Novela zákona o účtovníctve – druhé čítanie

Súčasťou pripravených zmien v zákone o účtovníctve je napríklad zmena, podľa ktorej budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu. Novelou sa taktiež upravujú aj podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a vypúšťa sa oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, pričom sa upravujú podmienky pre oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa odpisovanie goodwillu.

Účinnosť má novela stanovenú s výnimkou niektorých ustanovení od 1. júla 2015.

Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní – prvé čítanie

Jedným z hlavných zámerov novely, ktorú vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie, je vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania. Cieľom tohto kroku je dosiahnuť efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní. Do registra by mali byť zapísané údaje týkajúce sa konečných užívateľov výhod, teda fyzických osôb, ktoré sú skutočnými a nie len formálnymi vlastníkmi subjektov participujúcich na verejnom obstarávaní.

Podstatou navrhovanej právnej úpravy je zákonná požiadavka, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom obstarávaní s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie zapísaných konečných užívateľov výhod.

Novela by mala účinnosť nadobudnúť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia, okrem niektorých častí, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2015.

Novela poslancov Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka, ktorou sa mení zákon o výbere mýta – prvé čítanie

Novelou poslanci strany Smer-SD znižujú výšku pokút za priestupky a správne delikty v súvislosti s výberom mýta. V niektorých prípadoch sa pevná sadzba pokút  nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti. Zároveň sa upravujú znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.

Novela mala účinnosť navrhnutú od 1. apríla  2015.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od poslancov Otta Brixiho a Antona Martvoňa- prvé čítanie

Poslanci Smeru-SD chcú prostredníctvom legislatívy postihnúť výrobcov za prípadné montovanie tzv. kazítok do výrobkov. Cieľom pripravenej novely je podľa predkladateľov zakotviť do legislatívy novú zákazovú normu, podľa ktorej nesmú výrobca, dovozca, dodávateľ a predávajúci upraviť výrobok tak, že v dôsledku jeho používania, plynutím času alebo iným vonkajším zásahom dôjde mimo obvyklého opotrebenia k cielenému zníženiu kvality, použiteľnosti alebo skráteniu životnosti výrobku. „V tejto súvislosti sa rovnako zakazuje výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi a predávajúcemu do výrobku vložiť súčasť, ktorá povedie alebo môže spôsobiť skrátenie životnosti výrobku alebo jeho nefunkčnosť, prípadne vznik vady výrobku, ktorá by nevznikla, keby výrobok neobsahoval túto súčasť,“ uvádzajú poslanci strany Smer-SD.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. septembra 2015.

Novela Obchodného zákonníka poslancov Igora Matoviča a Martina Fecka – prvé čítanie

Poslanci z hnutia OĽaNO chcú zaviesť povinnosť pre podnikateľov vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy, ktorou sa požaduje splnenie peňažného záväzku. „Takouto úpravou sa zamedzí uprednostňovaniu určitých osôb pri vyplácaní faktúr alebo iných peňažných záväzkov, kde firmy zväčša uprednostňujú „veľkých hráčov“ pred malými živnostníkmi alebo podnikateľmi,“ uvádzajú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. augusta 2015.

Návrh poslanca Ľudovíta Kaníka na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty – prvé čítanie

Poslanec SDKÚ-DS navrhuje, aby platiteľ dane mal povinnosť zaplatiť DPH len za faktúry alebo sumy v inom doklade o predaji, ktoré mu boli uhradené. Ak mu boli tieto sumy uhradené len čiastočne, je povinný uhradiť DPH pomerne k výške uhradenej sumy, navrhuje Kaník. Cieľom tejto navrhovanej úpravy je podľa neho predísť tomu, aby boli podnikatelia povinní platiť DPH za faktúry, ktoré im neboli uhradené, čo ich privádza do ťažkej finančnej situácie.Novela má účinnosť navrhnutú od 1. septembra 2015.

Novela zákona o verejnom obstarávaní od poslancov Daniela Lipšica, Igora Matoviča a Ľubomíra Galka – prvé čítanie

Poslanci pripravili túto novelu s cieľom umožniť odhalenie reálnej vlastníckej štruktúry právnických osôb. Konkrétne tých, ktoré vstupujú do kvalifikovaného vzťahu so subjektmi verejnej správy tým, že nadobúdajú verejné zdroje v kontexte verejného obstarávania, zdravotného poistenia, dotácií, eurofondov, prevodov majetku zo štátu a od orgánov samosprávy, či v rámci privatizácie národného majetku. „Zámerom je, aby do týchto kvalifikovaných vzťahoch s orgánmi verejnej správy nemohli vstupovať tzv. schránkové firmy, ktoré majú nejasnú vlastnícku štruktúru,“ uvádzajú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. augusta 2015.

Novela zákona o verejnom obstarávaní od Miroslava Beblavého a Martina Fedora – prvé čítanie

Aj cieľom tejto novely je podľa predkladateľov odkryť konečných užívateľov výhod pri všetkých obchodoch so štátom. Novelou sa má zabezpečiť vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejných zdrojov, a to s cieľom dosiahnuť efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami.

Novela má účinnosť navrhnutú pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia, okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.

Novela Zákonníka práce od Júliusa Brocku a Jána Figeľa – prvé čítanie

Poslanci KDH chcú predĺžením ochrannej doby zamestnankyne a zamestnanca na rodičovskej dovolenke zvýšiť právnu ochranu zamestnaných rodičov pri starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa a tým zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi. Konkrétne chcú poslanci presadiť zákaz výpovede počas šiestich mesiacov po návrate do zamestnania z rodičovskej dovolenky.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. septembra  2015.

Novela zákona o dani z príjmov Júliusa Brocku a Alojza Přidala – prvé čítanie

Cieľom tejto novely poslancov KDH je rozšíriť možnosť použitia časti zaplatenej dane daňovníkom. Poslanci navrhujú rozšíriť existujúcu možnosť daňovej asignácie, t.j. poukázania časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Výška takto poukázanej dane by sa určila na daňovníka sumou maximálne 50 eur za zdaňovacie obdobie.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2016.

Novela zákona o dani z príjmov od Viliama Novotného – prvé čítanie

Poslanec Viliam Novotný chce podľa jeho slov uľahčiť situáciu zamestnávateľom zjednodušením elektronického doručovania dokladov a potvrdení zamestnancom. „Kým totiž dnes môže zamestnávateľ zamestnancovi doručiť výplatnú pásku elektronicky, ostatné dokumenty súvisiace s vyúčtovaním daní, potvrdením príjmu a pod. musí stále doručovať osobne proti podpisu. V praxi to znamená úplne zbytočnú papierovú agendu a naháňanie zamestnancov kvôli ich podpisom,“ spresňuje poslanec. Navrhuje preto, aby možnosť elektronického doručovania platila aj pre dokumenty týkajúce sa vyúčtovania daní, potvrdení o príjme a pod.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2016.

Novela Zákonníka práce od Juraja Drobu a Miroslava Kadúca – prvé čítanie

Poslanci chcú touto novelou zo zákona odstrániť vydavateľov gastrolístkov ako zákonnej súčasti pracovnoprávnych pravidiel. Tak, ako je právna úprava postavená dnes, zabezpečuje zo zákona podľa predkladateľov niekoľkým subjektom pravidelný príjem, pričom oficiálne ide o podnikateľskú činnosť.„Navrhovaná právna úprava tam, kde sa stravovanie teraz zabezpečuje prostredníctvom sprostredkovateľa, zaručuje zamestnancovi, že od zamestnávateľa  dostane príspevok, ktorý na stravovanie vynakladal aj doteraz (55 % ceny jedla), plus mu nebude musieť zo mzdy strhávať druhú časť garantovanej výšky sumy (45 % ceny jedla) na stravu,“ navrhujú predkladatelia novely. Zamestnanec tak podľa nich bude mať vyššiu mzdu a to, akým spôsobom sa rozhodne s týmito peniazmi naložiť, je na jeho rozhodnutí.

Účinnosť má novela stanovenú od 1. januára 2016.

Návrh poslancov KDH na vydanie zákona o rodinnom podnikaní – prvé čítanie

Poslanci KDH chcú zaviesť do praxe tzv. rodinné podniky. Navrhovaná právna úprava podľa nich vytvára nielen právnu možnosť, ale i nástroje na podporu spoločnej ekonomickej aktivity členov rodín. „Rodinný podnik sa využitím navrhovaného zákona môže stať inštitútom, ktorý umožní rodine zvýšiť svoju ekonomickú samostatnosť, životnú úroveň, pocit spolunáležitosti a umožní členom rodiny, osobitne manželom, byť viac spolu,“ uvádzajú predkladatelia.

Pripravené zmeny majú účinnosť navrhnutú od 1. januára 2016.

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X