Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prehľad dôležitých zmien na programe parlamentnej schôdze

Prehľad dôležitých zmien na programe parlamentnej schôdze
Ilustračné foto SITA
15. októbra 2013 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť
Poslanci parlamentu rozhodnú v najbližších dňoch na aktuálnej schôdzi parlamentu o viacerých zmenách, ktoré ovplyvnia podnikanie.
 
Pripravené zmeny by po odsúhlasení zákonodarným zborom mali podnikateľom priniesť zníženie administratívneho zaťaženia, ale v niektorých prípadoch aj nové povinnosti. 
 

Poslanci by mali odsúhlasiť zmeny, ktoré znížia administratívnu záťaž

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH)

Asi najzásadnejšou zmenou v rámci úpravy zákona o dani z pridanej hodnoty je zavedenie tzv. kontrolných výkazov. Platitelia DPH budú mať po odsúhlasení novely povinnosť predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme. Ministerstvo financií očakáva, že prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly údajov bude následne finančná správa vedieť efektívne plánovať daňové kontroly. 
 
Aj keď niektoré veľké energetické a telekomunikačné spoločnosti požadovali od ministerstva financií posunutie termínu elektronického podávania kontrolných výkazov k DPH, rezort financií zatiaľ neustúpil a potvrdil, že elektronický kontrolný výkaz bude zavedený od nového roka. Po definitívnom schválení zmien tak prvýkrát budú musieť posielať platcovia DPH tento výkaz daniarom najneskôr do 25. februára 2014.
 
Ďalšie zmeny v novele zákona o DPH:
 • rozširuje sa vecná pôsobnosť už existujúcich opatrení, napr. v podobe povinnosti skladať zábezpeku aj u osôb, ktoré sa stanú platiteľmi dane zo zákona, alebo zmenia typ registrácie
 • rozširuje sa tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti, a to o vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody
 
 • Účinnosť návrhu novely zákona o DPH je stanovená na 1. január 2014
 • Viac informácií nájdete tu.
 

Novela zákona o účtovníctve 

Zámerom tejto novely je podľa ministerstva financií prijatie legislatívnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. 
 
Predmetom novely zákona je:
 • Zostavovanie účtovnej závierky v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné jednotky

» Účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Zjednodušuje sa rozsah účtovnej závierky. Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zostavuje v skrátenom rozsahu. Poznámky obsahujú len minimum údajov, ktoré smernica požaduje uvádzať. Obsah účtovnej závierky je vymedzený tak, aby obsahoval všetky základné údaje potrebné pre používateľa účtovnej závierky.

 • Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok 

» Na rozdiel od súčasnej úpravy, sa do registra budú ukladať aj výročné správy a zaniká povinnosť ukladania priebežných účtovných závierok.

 • Zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre mikro účtovné jednotky
» Ide o významné odbúranie oceňovania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vytvára sa priestor, aby mikro účtovné jednotky nemuseli vynakladať finančné prostriedky na získanie informácií o reálnej hodnote.
 
 • Znižuje sa periodicita na inventarizáciu majetku
» Dlhodobý majetok sa bude musieť inventarizovať len raz za štyri roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 
Novelou by si mali zaviesť aj pravidlá pre finančnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch. Cieľom tohto opatrenia je v čase všeobecného prepadu dopytu napomôcť životaschopným malým a stredným podnikom podporiť udržať zamestnanosť. Nástrojom dosiahnutia tohto cieľa bude finančná pomoc pre malé a stredné podniky vo forme poskytnutia záruky za úver alebo úhrady časti úroku z úveru poskytnutého na účely udržania zamestnanosti.
 
 • Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára 2014
 • Viac informácií nájdete tu.
 

 

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

V tejto novele rezort financií navrhuje s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb ustanoviť také povinnosti pre výrobcov, dovozcov a predajcov pokladníc, pre podnikateľov ako aj pre servisné organizácie, ktoré umožnia kontrolným orgánom ľahší prístup k údajom zaevidovaným v pokladnici a uľahčia kontrolu používania elektronických registračných pokladníc. 
 
Novelou sa ukladajú povinnosti: 
 • výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici,
 • podnikateľom umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom, na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predkladať kontrolné záznamy a sprístupniť pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu,
 • servisným organizáciám ukladať pri výmene fiskálnej pamäte údaje z nej na dátové médium 
Novelou by sa malo upraviť aj používanie pokladníc na trhových miestach. V záujme toho, aby predávajúci na trhových miestach používali elektronickú registračnú pokladnicu, sa navrhuje, aby pri vydávaní povolenia na takýchto miestach obec takéto povolenie vydala len v prípade, ak sa predávajúci preukáže tým, že má pridelený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, resp. predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu. 
 
 • Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2014
 • Viac informácií tu.
 

Novela zákona o daňových poradcoch

Novelou sa upravujú podmienky pre vykonávanie daňového poradenstva na Slovensku a vykonávajú sa legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocuje používaná terminológia. Pripravená zmena zákona napríklad zavádza definíciu daňového poradenstva a ustanovuje vzdelanie a prax ako jednu z podmienok na vykonávanie daňového poradenstva. 
 
 • Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2014
 • Viac informácií tu.
 

Novela zákona o správnych poplatkoch 

Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša, je zrušenie kolkových známok s predpokladanou účinnosťou od 1. júla 2014. Ministerstvo financií však upravuje možnosť platenia kolkovou známkou až do 31. decembra 2014, ak poplatník už mal zakúpenú kolkovú známku. 
 
 
Podľa nových pravidiel bude možné poplatky možné platiť priamo na príslušnom orgáne (kiosk, špeciálna registračná pokladňa) alebo platobnou kartou (POS terminál). V prípade elektronickej komunikácie bude možné platiť poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu. 
 
 • Účinnosť novely je navrhnutá od 1. decembra 2013
 • Viac informácií tu.
 

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Rezort financií chce prostredníctvom týchto dvoch noviel zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok. Novelami ustanovuje s účinnosťou od 1. októbra 2014 nový systém tlače kontrolných známok založený na štátnej tlačiarni, pričom sa zavádzajú aj nové ochranné prvky na kontrolnej známke.
 
Zriadením štátnej tlačiarne sa podľa ministerstva financií:
 • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku, 
 • zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok,
 • eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok. 
 
 • Účinnosť sa navrhuje od 1. decembra 2013 v prípade prvej z noviel a v prípade druhej od 1. januára 2014
 • Viac informácií tu a tu.
 

Novela zákona o cenách

Novelou by sa mala znížiť administratívna záťaž podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien. Rezort financií navrhuje zrušiť povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu s výnimkou tých, ktorí spĺňajú minimálne dve z nasledujúcich troch podmienok, a to celková suma ich majetku presahuje 350 000 eur, obrat presahuje 700 000 eur a ide o podnikateľov s počtom zamestnancov vyšším ako desať.
 
 • Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2014
 • Viac informácií tu.
 

Novela Obchodného zákonníka 

Novelou sa zavádza povinnosť zakladateľa spoločnosti s ručením obmedzeným splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Spomínané ustanovenie v novele rieši spôsob splácania peňažných vkladov alebo ich častí, tak že v súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné. 
 
Osoba správcu vkladu nebude môcť postupovať tak, že výpis z jedného účtu v banke predloží ako prílohu k podaniu do obchodného registra vo viacerých prípadoch prvozápisu rôznych spoločností. V zásade bude platiť pravidlo priloženia konkrétneho výpisu z účtu v banke len k jednému návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra.
 
TIP:
 
 • Účinnosť novely sa navrhuje od 1. decembra 2013
 • Viac informácií tu.
 

Návrh novely zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji poslancov Otta Brixiho a Antona Martvoňa

Poslanci strany Smer-SD novelu pripravili v reakcii na tzv. „šmejdov“, ktorí v rámci predajných akcií spotrebiteľom prezentujú a ponúkajú tovary alebo služby. Novela upravuje osobitný režim predajnej akcie a jej notifikáciu Slovenskou obchodnou inšpekciou. Navrhovaná právna úprava vymedzuje náležitosti písomného oznámenia predajnej akcie, pričom ustanovuje ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k uzavretiu spotrebiteľských zmlúv. 
 
Spotrebitelia by mali mať po schválení novely možnosť tovar po odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu až potom, ako predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Návrh zároveň zavádza sankcie za používanie nekalých obchodných praktík. Ak predávajúci bude napriek uloženému zákazu používať nekalé obchodné praktiky, bude sa to po novom posudzovať ako osobitne závažné porušenie povinností, za ktoré hrozí zrušenie živnostenského oprávnenia.
 
 • Účinnosť novely je navrhnutá dňom vyhlásenia
 • Viac informácií tu a tu.

 

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X