Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako na prepis, prihlásenie a odhlásenie auta v roku 2024?

prepis, prihlásenie, odhlásenie auta
prepis, prihlásenie, odhlásenie auta foto: Getty images
16. februára 2024 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Nové auto, či už v podnikaní alebo v súkromnom živote, si od nás vyžaduje nielen peňažné prostriedky na jeho kúpu, ale aj niekoľko administratívnych úkonov s tým spojených, aby sme ho mohli bez problémov využívať. Hneď po kúpe nového auta vás čaká jeho prihlásenie, V prípade ojazdeného auta pôjde o jeho prepis.

V roku 2023 došlo k niekoľkým výrazným zmenám. Od 1. 1. 2023 sú vydávané nielen nové EČV, takže už nemusíte riešiť problematiku okresov. Zmeny tiež nastali v procese prepisu áut aj v pravidlách úhrady správnych poplatkov.

Prihlásenie nového auta (vozidla)

Pri kúpe auta máte povinnosť prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte prislúchajúcom k vášmu trvalému bydlisku.Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí.  Ak auto kupuje právnická osoba, je potrebné ho prihlásiť na dopravnom inšpektoráte podľa sídla právnickej osoby. Auto môžete prihlásiť osobne alebo elektronicky. Je potrebné pritom uviesť, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ. Ak táto osoba nie je totožná s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla zapíše jeho vlastník.

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka vozidla. Ako vlastník vozidla smie byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba.

Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o evidencii časť I a časť II zapísaná len jedna osoba. Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť skúmať, či má vlastník vozidla súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie úkonov súvisiacich s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel.

Pri prihlásení nového auta je potrebné preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • platný doklad totožnosti
  • osvedčenie o evidencii časť II vystavené predajcom vozidla,
  • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
  • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP)
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • v prípade právnickej osoby výpis z Obchodného registra
  • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené cez leasing,
  • overené splnomocnenie o tom, že ste novým vlastníkom vozidla (ak dochádza k prepisu od inej osoby)
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby
  • uhradiť správny poplatok.

Žiadateľ tiež uvádza, aký druh tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy,
 • pridelenie TEČ, ktoré má žiadateľ ponechané u seba z predošlého vozidla.

Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo. Prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla vydá osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Existuje aj možnosť požiadať urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Poplatok je 30 Skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I.Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Obhliadka vozidla sa nevykonáva.

Orgán Policajného zboru prihlási motorové vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení  potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Vlastník vozidla je povinný hodnovernými dokladmi preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla. Na základe týchto dokladov orgán Policajného zboru zapíše vlastníka do osvedčenia o evidencii.

Iná osoba môže za vlastníka alebo za držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa, alebo na základe úradného rozhodnutia.

Ideálne je, ak prídu starý aj nový majiteľ vozidla spolu na dopravný inšpektorát, kde pôvodný majiteľ podá žiadosť prevod držby na inú osobu a nový majiteľ zároveň požiada o zápis nového držiteľa vozidla. Všetky žiadosti je možné podať aj elektronicky, budete však potrebovať kvalifikovaný elektronický podpis. Ak ste auto kúpili od oficiálneho predajcu, ten za vás môže vybaviť celé prihlásenie vozidla.

Na prihlásenie automobilu môžete využiť aj elektronické služby. Elektronické služby v oblasti vykonania zmeny v evidencii vozidiel môžete využívať v prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Na úspešné dokončenie niektorých služieb je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny.

Pri zápise zmeny držiteľa vozidla bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla. Pri elektronických službách, pri ktorých je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur.

Prihlásenie auta (vozidla)

Podľa novely zákona platnej od 1. 1. 2023 už sú evidenčné čísla naviazané priamo na konkrétne vozidlo, nie na jeho majiteľa. V prípade prepisu auta na inú osobu už teda nebude nutné meniť tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Rovnaká tabuľka môže na vozidle zostať až do konca jeho využitia. Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Ak by si chcel majiteľ auta pri prepise auta nechať pôvodné tabuľky EČV, ktoré by následne pridelil na svoje ďalšie vozidlo, existuje aj takáto možnosť. O pridelenie pôvodnej tabuľky na iné auto je potrebné požiadať do jedného roka.

Od 1.1.2023 oproti predošlému spôsobu vykonávania prepisov vozidiel došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať zmenu držby na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom kompletná zmena sa vykoná na jednom pracovisku a tak kupujúci už nebude musieť žiadať o vydanie nových dokladov a TEČ na dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa svojho pobytu alebo sídla.

Pri zmene držby vozidla môžu byť prítomný predávajúci aj kupujúci. Ak nie je prítomný kupujúci, tak predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Písomné splnomocnenie môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby. Ďalšou možnosťou namiesto predloženia splnomocnenia je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve.

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku doterajšiemu držiteľovi vozidla; t. j. ak má byť novým držiteľom príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ):

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo.

Ak ostane TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Žiadateľ tiež uvedie, či

 • bude nový vlastník totožný s novým držiteľom,
 • zostane pôvodný vlastník (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla), alebo
 • bude vlastníkom iná osoba ako nový držiteľ.

Ideálne je objednať sa na  termín na dopravnom inšpektoráte prostredníctvom internetu, keďže v opačnom prípade sa vám môže stať, že sa v daný deň bez rezervácie nedostanete na rad. Objednaní občania majú na inšpektoráte prednosť. Univerzálny rezervačný systém vám umožní dohodnutie si termínu na konkrétny dátum a čas na vybraných agendách dopravného inšpektorátu. Po úspešnom zarezervovaní vám bude vygenerovaný PIN kód. V deň rezervácie zadáte PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku. Kiosk vám vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého vás privolajú na pracovisko. PIN kód je platný 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie.

Pozor

Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole a od 1.8.2019 sa už nepredkladajú papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri prepise auta potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii vozidla,  alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, ak sa tabuľky menia,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“,
 • správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, ktorý sa pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 vypočítava pre vozidlá s max. výkonom motora and 80 kW ako súčin sadzby pre výkon motora a tzv. koeficientu vekovosti vozidla.

Aj v tomto prípade je aj možnosť požiadať urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Poplatok je 30 €.

Pôvodné  povinné zmluvné poistenie zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel a stáva sa neplatným. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu nový držiteľ vozidla. Nový držiteľ vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ aj cez elektronickú službu.

Oznámiť orgánu Policajného zboru zmenu  môže občan:

 • sám za seba –  ak je osobou, na ktorú sa držba vozidla previedla, t.j. novým držiteľom,
 • v zastúpení právnickej osoby nového držiteľa vozidla,  ak je jej štatutárnym orgánom,
 • koná za nového držiteľa vozidla na základe elektronického plnomocenstva.

Splnomocnenie na prepis auta si môžete stiahnuť TU.

Odhlásenie auta (vozidla)

Vyradenie vozidla z evidencie natrvalo je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo elektronicky.

Držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť vyradenie vozidla z evidencie natrvalo, ktoré nepodlieha spracovaniu, do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pri odhlásení auta potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (toto zanikne okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu),
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Pri vyradení starého vozidla (kategória M1,N1,L2) je v prvom rade potrebné zabezpečiť ekologické spracovanie. To znamená, že ho musí odovzdať autorizovanému spracovateľovi, resp. osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel v SR alebo v rámci EÚ, ktorá môže vydať zároveň aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. V tomto prípade nie je potrebné  žiadať o vyradenie vozidla dopravný inšpektorát, pretože k vyradeniu dôjde automaticky na základe podnetu spracovateľa. Ak takéto potvrdenie nevydá, je potrebné o vyradenie požiadať tak, ako pri vozidlách ostatných kategórií.

Doklady, ktoré musíte predložiť:

 • Potvrdenie od spracovateľa starých áut (v prípade, že bolo vystavené mimo Slovenska alebo Českej republiky, musí byť toto potvrdenie úradne preložené do slovenského jazyka)
 • Platný doklad totožnosti
 • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať aj o vyradenie takého starého vozidla z evidencie vozidiel, ktoré už neexistuje. Držiteľ vozidla pri vyradení vozidla z evidencie predloží namiesto potvrdenia o prevzatí starého vozidla vystaveného spracovateľom, rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR o neexistencii vozidla.

Správne poplatky – aké poplatky zaplatíte za prihlásenie, prepis a odhlásenie auta?

Správne poplatky za vydanie tabuliek s evidenčným číslom:

 • Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku 16,50 € za každú tabuľku (8 € pri elektronickom podaní),
 • Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku – 33 € za každú tabuľku (16,50 € pri elektronickom podaní),
 • Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku – 165,50 € za každú tabuľku (95,50 € pri elektronickom podaní),
 • Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla – 182 € za zadnú tabuľku (platí aj pre plastovú tabuľku s voliteľným evidenčným číslom) a za prednú tabuľku 16,50 €
 • vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov – 66 eur (1 ks) – motorka, 132 eur (2 ks) – osobné, nákladné
 • vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla – 16,50 €
 • vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku – 165,5 eur za každú tabuľku (95,50 € pri elektronickom podaní).
Úkon Poplatok
Zápis vozidla podľa výkonu 33 – 1000 €
Zápis elektromobilu 33 €
Zápis prípojného vozidla 33 €
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (plastové osvedčenie) 6 €
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch (papierové osvedčenie) 6 €
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu (urýchlené plastové osvedčenie) 30 €
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla, zástupca výrobcu vozidla, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla 33 €

Od 1.7. 2023 sa menili poplatky za výkon vozidla. Vo vzorci na výpočet správneho poplatku zostáva premenná výkon vozidla v kW, ale mení sa jej obsah. Oproti doterajším 16 rozsahov výkonov motorov vozidiel je len 10, pričom najvyššia kategória výkonu je 210 kW a viac.

Zmenil sa aj vzorec na výpočet správneho poplatku za prihlásenie a prepis vozidla. Zo vzorca sa odstránil vek vozidla a nahradil ho ekologický koeficient vozidla. Výslednú sumu, ktorú zaplatíte vyrátate podľa vzorca výkon vozidla x ekologický koeficient vozidla. 

Výkon vozidla
Výkon motora v kW Sadzba poplatku v EUR
nad do
80 vrátane 33
80 90 vrátane 60
90 100 vrátane 90
100 110 vrátane 120
110 125 vrátane 200
125 140 vrátane 300
140 155 vrátane 500
155 170 vrátane 700
170 210 vrátane 900
210 a viac 1 000
Ekologický koeficient vozidla
Druh vozidla vzhľadom na druh paliva* Ekologický koeficient vozidla
1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) 0,10
2. Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid) 0,20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c)
Emisná norma Dátum prvej evidencie**
Vozidlo Euro 1/I do 31. 12. 1996 1,00
Vozidlo Euro 2/II od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001 0,80
Vozidlo Euro 3/III od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 0,70
Vozidlo Euro 4/IV od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 0,60
Vozidlo Euro 5/V/EEV od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2016 0,50
Vozidlo Euro 6a, b, c/VIA, B, C od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020 0,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšie od 1. 9. 2020 0,40
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 eur.
* Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“.
** Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú, len ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.
Podanie žiadosti o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote
1.       do jedného roka …..

5 eur

2.       od jedného roka do dvoch rokov …..

20 eur

3.       od dvoch rokov do štyroch rokov …..

35 eur

4.       od štyroch rokov do šiestich rokov …..

70 eur

5.       od šiestich rokov do 10 rokov …..

170 eur

6.       nad 10 rokov …..

350 eur

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel …..

5 eur

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu (platí len pre vozidlá, ktoré nepodliehajú spracovaniu, t. j. vozidlá iných kategórií ako M1, N1 a L2)

5 eur

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowodhlásenie autaprepis autaprihlásenie autarok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Auto v podnikaní

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X