Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Šance na uspokojenie pohľadávok v konkurze sa zvýšili

Šance na uspokojenie pohľadávok v konkurze sa zvýšili
Fotobanka Pixmac
15. apríla 2012 Tlačiť

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii priniesla nové princípy v rámci konkurzného konaniaNedávne obdobie hospodárskej krízy a jej doznievajúce následky sa prejavili aj v novelizácií zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania miezd, outsourcingu účtovníctva a daňového poradenstva, prináša informácie o zmenách obsiahnuté v novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii – pozitívne kroky voči veriteľom, menej formálne prihlasovanie pohľadávok, väčšie šance na uspokojenie pohľadávok.

Cieľom novely č. 348/2011 Z. z., ktorou sa zmenil pôvodný zákon o konkurze a reštrukturalizácii, je posilniť postavenie veriteľov a zvýšiť šance na uspokojenie ich nárokov. Okrem technických korekcií, úpravy lehôt a spresnení niektorých ustanovení, priniesla táto novela viacero významných zmien, ktorých potrebu si vyžiadala samotná prax. Vo väčšom rozsahu nadobudla novela účinnosť od 1. januára 2012, výnimkou sú niektoré ustanovenia, ktoré budú platiť od začiatku budúceho roka.

Pojmy „platobne neschopný“ a „predĺžený“

Z pôvodnej definície platobnej neschopnosti sa ponechal iba jej základ. Konkrétne za platobne neschopného sa považuje ten, ktorý nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky, prípadne viac, voči jednému veriteľovi. Upustilo sa od špecifikácie, čo sa rozumie pohľadávkou voči jednému veriteľovi.„V praxi to znamená, že veriteľ bude môcť kedykoľvek postúpiť časť svojej pohľadávky na tretí subjekt, samozrejme, ak tomu nebránia iné skutočnosti. Tým sa zabezpečí dôvodný predpoklad platobnej neschopnosti dlžníka, ktorý je základnou podmienkou pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu veriteľom,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka.Od 1. januára 2013 sa na určenie statusu predĺženia budú aplikovať konkrétne zákonné ustanovenia. Za predĺženého sa bude považovať ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a majetku sa bude vychádzať z účtovníctva alebo zo znaleckého posudku, ktorý bude mať prednosť pred stavom zisteným podľa účtovníctva. Zároveň sa budú brať do úvahy aj očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku prípadne z ďalšieho prevádzkovania podniku, ak sa v prevádzkovaní bude pokračovať. Nevyhnutné je zdôrazniť, že do sumy záväzkov sa nebudú započítavať záväzky, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani tie, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené pohľadávky.

Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu

Možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa výrazne zjednodušila. Do konca roka 2011 musel mať veriteľ v rukách právoplatné rozhodnutie súdu alebo iný exekučný titul.„Po novom bude postačovať, ak pohľadávka navrhovateľa a ďalšieho veriteľa bude po splatnosti viac ako 30 dní a dlžník bol písomne vyzvaný na zaplatenie aspoň jedným veriteľom,“ uviedla Zuzana Chmeľová.Pri podávaní návrhu veriteľ – navrhovateľ uvedie údaje nielen o svojej pohľadávke, ale zároveň identifikuje ďalšieho veriteľa a jeho pohľadávku a návrh doloží príslušnými dokladmi. Takouto listinou môže byť písomné uznanie dlhu s overeným podpisom dlžníka, vykonateľné rozhodnutie, alebo aj potvrdenie audítora, správcu alebo súdneho znalca, že veriteľ – navrhovateľ eviduje pohľadávku vo svojom účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi. Novela zároveň zavádza viaceré procesné pravidlá pri vyhlasovaní konkurzu na návrh veriteľa.

Podriadené pohľadávky

Veritelia podriadených pohľadávok majú v konkurze, dá sa povedať, znevýhodnené postavenie, nakoľko na schôdzi veriteľov nemôžu hlasovať, nemôžu byť volení do veriteľských orgánov a v neposlednom rade ich pohľadávky sa uspokojujú z toho, čo zo speňaženého majetku dlžníka ostane po uspokojení ostatných veriteľov.Status podriadených pohľadávok od roku 2012 majú rovnako zmluvné pokuty a pohľadávky, ktoré patria alebo patrili tzv. spriaznenej osobe. Pojem spriaznená osoba je široko definovaný priamo v zákone, sú to napr. štatutári, blízke osoby, osoby s kvalifikovanou účasťou, t.j. s minimálne 5 % podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach u úpadcu. Podriadením takéhoto typu pohľadávok sa má zabrániť špekulatívnemu prednostnému uspokojovaniu subjektov spriaznených s úpadcom.Pre úplnosť uvádzame, že na prípadné zabezpečenie podriadených pohľadávok sa v konkurze nebude prihliadať, t.z., že ak by aj podriadená pohľadávka bola zabezpečená napr. záložným právom na majetok úpadcu, takáto zábezpeka nebude braná do úvahy.

Podmienky prihlasovania pohľadávok

Upustilo sa od doterajších striktných pravidiel pri prihlasovaní pohľadávok. Čiastočne sa znížila administratívna náročnosť pri prihlasovaní pohľadávok. Stačí ak sa prihláška doručí správcovi konkurznej podstaty v jednom rovnopise, oproti pôvodným dvom rovnopisom. Jeden rovnopis prihlášky veriteľ i naďalej doručuje súdu.Povinnosť podať samostatnú prihlášku sa vzťahuje iba na zabezpečené pohľadávky, a teda, nezabezpečené pohľadávky bude možné prihlásiť aj prostredníctvom jedného tlačiva, čo výrazne zjednoduší prihlasovanie pohľadávok.Základná 45-dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok ostala zachovaná. Podstatnou zmenou je fakt, že ak veriteľ zmešká túto lehotu, môže si pohľadávku uplatniť dodatočne, t.z., že jeho právo na uspokojenie nezaniká, ako to bolo doteraz. Oneskorene prihlásené pohľadávky správca zverejnív Obchodnom vestníku.„Veritelia, ktorí prihlásia svoju pohľadávku neskôr, nestrácajú svoje šance na uspokojenie, avšak takýto omeškaný veriteľ je znevýhodnený tým, že počas konkurzného konania nebude môcť uplatňovať hlasovacie a ďalšie práva spojené s jeho prihlásenou pohľadávkou, prípadne zanikne zabezpečenie pohľadávky, ak sa na ňu vzťahovalo,“ uviedla Zuzana Chmeľová.Zo zákona sa vypustila zodpovednosť veriteľa za nesprávnu prihlášku spojená s pokutou. Podľa aktuálne platného stavu správca spracuje prihlásené pohľadávky a súdu predloží zoznam podaní, na ktoré sa podľa neho nemá v konkurze prihliadať. Súd o týchto podaniach rozhodne uznesením, ktoré doručí správcovi. Správca následne upovedomí konkrétnych veriteľov.

Popretie pohľadávok zo strany veriteľa

Novela rozšírila právo poprieť pohľadávku aj na veriteľa. Do účinnosti novely patrilo toto právo výlučne správcovi, veriteľ iba mohol dať správcovi podnet na popretie niektorej pohľadávky.Pri popretí pohľadávky musí veriteľ postupovať predpísaným spôsobom. Pohľadávku je možné poprieť na predpísanom tlačive u správcu, pričom je potrebné uviesť dôvod popretia (právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku, poradie pohľadávky, zabezpečenie, poradie zabezpečovacieho práva). Poprieť pohľadávku možno iba do 30 dní po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, resp. zverejnenia zoznamu oneskorene prihlásených pohľadávok v Obchodnom vestníku. Zároveň veriteľ, ktorý pohľadávku popiera, musí zložiť na bankový účet správcu kauciu vo výške 350 EUR. Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu oznámi dotknutému veriteľovi.Veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá, má právo domáhať sa na súde určenia svojej pohľadávky podaním žaloby voči všetkým, ktorí jeho pohľadávku popreli. Návrhom na určenie popretej pohľadávky sa bude zaoberať súd, ktorý navrhovateľovi ako aj odporcovi uloží povinnosť zložiť preddavok na trovy konania vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny advokáta počítanej podľa hodnoty popretej pohľadávky za päť úkonov. Ak navrhovateľ tento preddavok neuhradí, súd konanie zastaví. Ak preddavok nebude uhradený zo strany popierajúceho veriteľa, súd rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.V súvislosti s týmto novým oprávnením veriteľa možno očakávať zvýšený počet určovacích žalôb, s ktorými sa konkurzný súd bude musieť zaoberať. Predovšetkým pri popretí pohľadávok bude musieť súd rozhodnúť o priznaní, resp. nepriznaní hlasovacích práv veriteľom, ktorých pohľadávky boli popreté.

Zodpovednosť subjektov v súvislosti s vyhlásením konkurzu

Doterajšia nefungujúca zodpovednosť osoby povinnej podať návrh na vyhlásenie konkurzu za škodu sa zruší. Od 1. januára 2013 sa zavedie nová sankcia pre štatutárny orgán dlžníka, resp. likvidátora alebo zákonného zástupcu dlžníka. Takáto osoba, ktorá počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania, pôsobila u dlžníka, a ktorá nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu, hoci na to boli splnené podmienky, t.j. spoločnosť bola v predĺžení, bude musieť prispieť určitou sumou do všeobecnej podstaty. Suma bude závisieť od výšky základného imania dlžníka, avšak správca môže od povinnej osoby požadovať maximálne dvojnásobok minimálnej výšky základného imania stanovenej zákonom. Povedzme, ak by išlo o dlžníka – spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním zapísaným v obchodnom registri vo výške 20.000 EUR, konateľ tejto spoločnosti, ktorý z nedbanlivosti nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu, by musel správcovi zaplatiť sumu 10.000 EUR. Táto čiastka sa započítava do všeobecnej podstaty, z ktorej sa uspokojujú veritelia dlžníka. Nová sankcia sa vzťahuje iba na spoločnosti, ktoré majú základné imanie, teda na tzv. kapitálové spoločnosti (a.s. a s.r.o.).Z procesného hľadiska o povinnosti zodpovedného subjektu zaplatiť sankciu rozhoduje súd uznesením na návrh správcu. Zodpovedný subjekt by mal pri posudzovaní ekonomickej situácie podniku brať do úvahy aktuálne účtovné výkazy, hospodárske plány, budúci vývoj podniku vrátane očakávaných výsledkov, a v prípade pochybností zabezpečiť vypracovanie finančných analýz prípadne odborného posudku, na základe ktorého by vedel zhodnotiť, či je podnik v predĺžení, a teda či má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak zodpovedný subjekt preukáže, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou, vyhne sa spomínanej peňažnej sankcii.

Ostatné zmeny

  • Ďalšia čiastková zmena účinná od 1. januára 2013 sa týka povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Do konca tohto roka má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu dlžník, ktorý je v úpadku, čo znamená subjekt, ktorý je buď platobne neschopný, alebo ktorý je v predĺžení. Od nového roka sa táto povinnosť bude vzťahovať iba na dlžníkov v predĺžení, zjednodušene povedané iba na podnikateľov.
  • Explicitne sa uzákonila povinnosť súdu vyzvať navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v návrhu na začatie konkurzného konania.
  • Táto novela priznala veriteľom ďalšie právo v súvislosti s odvolaním správcu. Správcu budú môcť veritelia vymeniť, ak výmenu schváli ľ väčšina hlasov všetkých veriteľov.
  • Novelou sa upravili viaceré lehoty (niektoré sa predĺžili, iné skrátili), sprehľadnilo sa poradie pohľadávok proti všeobecnej podstate pri ich uspokojovaní, bližšie sa špecifikovali podmienky, za ktorých je možné prevádzkovať podnik v rámci konkurzného konania.

Prebiehajúce konkurzné konania začaté pred januárom 2012 sa spravujú pôvodnou právnou úpravou, preto pár mesiacov po účinnosti novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii ťažko očakávať citeľné zmeny. „Novelu hodnotíme pozitívne a je len otázkou času, kedy sa nové princípy v rámci konkurzného konania zžijú s podnikateľským prostredím a naplno prejavia,“ dodala Zuzana Chmeľová.

Zdroj: Accace

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako investovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X