Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovanie  zľavy  v  jednoduchom  účtovníctve

účtovanie zľavy
účtovanie zľavy Foto: Getty Images
13. augusta 2019 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Vo všeobecnosti predstavuje v obchodnej praxi podnikateľských subjketov zľava cenové zvýhodnenie, ktoré poskytuje dodávateľ odberateľovi, resp. predávajúci svojim zákazníkom. V rámci obchodnej činnosti sa za účelom podpory predaja používa množstvo marketingových nástrojov. A práve zľavy sú jedným z najpoužívanejších nástrojov v spomínanej oblasti. S cieľom dosiahnutia tzv. „vernostných zliav“ obchodníci vystavujú zákazníkom rôzne zákaznícke karty a na základe splnenia stanovených podmienok je im pri budúcom nákupe následne poskytnutá zľava, príp. je poskytnutý tovar v určitej hodnote zadarmo, resp. za „symbolickú” cenu. Iným druhom zliav sú zľavy poskytnuté ako náhrada nesprávneho dodania alebo náhrada dodania tovaru alebo služby nižšej kvality. V aplikačnej praxi sa možno stretnúť najčastejšie s poskytnutými zťavami vo forme rabatu, skontá, bonusu a zľavy z ceny z dôvodu uznanej reklamácie.

Zľavy ako také sú súčasťou cenovej politiky obchodného subjektu, pričom pojem „zľava” v žiadnom zákone definovaný nie je. Zľava je vo všeobecnosti rozdiel medzi pôvodnou cenou tovaru alebo služby a konečnou dohodnutou a zaplatenou cenou tovaru alebo služby pri splnení určitých dohodnutých podmienok. Pri poskytovaní zliav je dôležitá skutočnosť, že zľava sa poskytne každému, kto splní stanovené podmienky, ktorými môžu byť odobraté množstvo tovaru v merných jednotkách, objem odobratého tovaru v peňažnom vyjadrení alebo platba v hotovosti alebo platba pred dátumom splatnosti.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Používané  formy zliav
 • Zľavy v jednoduchom účtovníctve
 • Praktické príklady

Používané  formy zliav

Rabat predstavuje zľavu alebo zrážku z predajnej ceny produktu, ktorý sa vo väčšine prípadov vyjadruje v percentách. Rabat môže mať nasledujúci charakter:

 1. množstvový rabat –zákazník nakúpi väčšie množstvo tovaru alebo služieb, za čo dostane zľavu
 2. príležitostný rabat – predajca ponúkne zľavu napr. po sezóne, keď chce naskladniť nový tovar
 3. vernostný rabat – predajca si zaviaže zákazníka, ktorý sa stal jeho pravidelným nakupujúcim, zľavou z tovaru alebo služby

Zľava vo forme rabatu sa poskytuje k príslušnej dodávke, má vplyv na jej cenu a prejaví sa ako zníženie ceny dodávky. Zľavy vo forme rabatu sa však môžu poskytnúť napr. na poškodený alebo rozbalený tovar, pri zavádzaní nového tovaru, kde poskytne rabat výrobca predajcovi, študentské zľavy, seniorské zľavy, rodinné zľavy, zľavová karta, zľavový kupón a iné.

Ďalšou často využívanou formou zľavy je tzv. skonto. Toto predstavuje zrážku z ceny už pri platbe, čím podporuje včasnú úhradu od odberateľa. Odberateľ takto získava zľavu, keď zaplatí hneď v hotovosti alebo ešte pred dohodnutou lehotou. Dodávateľ týmto spôsobom získa rýchlejšie peňažné prostriedky, ktoré môže ďalej využiť v podnikaní.

Bonus sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom. Bonus sa poskytuje pri pravidelnom väčšom množstve odobraného produktu alebo pri prekročení určitej hodnoty fakturácie pri konkrétnej dodávke. Na rozdiel od skonta je bonus naviazaný na cenovú podmienku. Zľava formou bonusu sa môže poskytnúť tiež vo forme dodávky ďalšieho odberu tovaru alebo služby s cenovým zvýhodnením.

Zľavy v jednoduchom účtovníctve

Pri účtovaní zliav v sústave jednoduchého účtovníctva je potrebné sa riadiť:

 1. zákonom č.431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o účtovníctve“), 
 2. Opatrením č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej iba „postupy účtovania v JÚ“),
 3. zákonom č.595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“) a
 4. zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“). 

Vychádzajúc z ustanovenia § 6 ods.1 postupov účtovania v JÚ sa v knihe dlhodobého majetku účtuje dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. V knihách dlhodobého majetku sa pritom uvádza aj zľava z ceny, ak je poskytnutá pred zaradením dlhodobého majetku do používania. Uvedené vyplýva aj z ustanovenia § 10 ods.20 postupov účtovania v JÚ, podľa ktorého súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú zľavy z ceny poskytnuté do termínu uvedenia do užívania, pričom ocenenie dlhodobého majetku sa v knihe dlhodobého majetku o tieto položky upraví. Za zľavu z ceny sa však nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý dlhodobý majetok.

Pri zásobách, sa v rámci knihy zásob účtujú zásoby podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách s výnimkou zásob podľa § 11 ods.8 postupov účtovania v JÚ. V knihe zásob sa pritom uvádza aj prijatá zľava z ceny k zásobám, ktoré v čase jej prijatia má účtovná jednotka na sklade. Následne na to podľa § 11 ods.9 postupov účtovania v JÚ sú súčasťou ocenenia zásob zľavy z ceny, pričom ocenenie zásob sa v knihe zásob o tieto položky znižuje.

Ak je zľava z ceny poskytnutá k už uhradeným zásobám, potom sa účtuje v peňažnom denníku ako zníženie výdavkov na obstaranie zásob v členení, v ktorom boli zásoby pôvodne účtované. O výšku zľavy z ceny poskytnutú k ešte neuhradeným zásobám sa v knihe záväzkov účtuje zníženie výšky záväzku.

Za zľavu z ceny zásob sa však v žiadnom prípade nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý druh zásoby.

Ak sa jedná o prípady poskytnutia zľavy pri obstarní služieb, potom treba vychádzať z § 23 ods.1 postupov účtovania v JÚ, v zmysle ktorého sa zľava z ceny prijatej služby účtuje ako zníženie výdavkov medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v druhovom členení  medzi „služby“. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý druh služby.

Z aspektu problematiky dane z pridanej hodnoty je nutné pripomenúť, že ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy. Jednou z povinných náležitostí obsahu faktúry je aj základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene. Do základu dane sa však nezahŕňa zľava z ceny tovaru a zľava za skoršiu úhradu ceny tovaru v prípade dovozu tovaru.

Príklad

Podnikateľ pri nákupe dňa 15.júla 2019 využil množstevnú zľavu, kde pri nákupe tonerov do tlačiarne s bežnou cenou 3,00 € za kus, zakúpil 25 kusov so zľavou 10%. Faktúru zaplatil dňa 17.júla 2019. 

Keďže ide o zľavu poskytnutú pred vznikom daňovej povinnosti, dodávateľ mu vystavil faktúru s nasledovnými údajmi: 

 • dátum vystavenia:                                                                      15.7. 2019 
 • dátum dodania:                                                                          15.7. 2019 
 • dátum splatnosti:                                                                        29.7. 2019 
 • tonery 25 kusov pri jednotkovej cene 3,00 €/ks                        75,00 € bez DPH 
 • 10 % zľava                                                                   7,50 € bez DPH 
 • základ dane                                                                                   67,50 € 
 • 20 % DPH                                                                                     13,50 € 
 • k úhrade:                                                                                     81,00 € 

Podnikateľ bude v jednoduchom účtovníctve postupovať následovne: 

Peňažný denník: 

Dátum Text Peňažné prostriedky Výdavky
ovplyvňujúce ZD
Výdavky neovplyvňuj. ZD
Príjem Výdaj Celkom Tovar DPH
17. 7. 2019 Nákup tovaru 81,00 67,50 67,50 13,50

Kniha záväzkov: 

Por. číslo Dátum doruč. Číslo faktúry Dodávateľ Suma

Vystavená

dňa

Splatná

dňa

Úhrada
Dátum Forma
XYZ 16.7. 2019 ABC/XY XXX 81,00 15.7. 2019 29.7. 2019 17.7. 2019 BU

Kniha DPH: 

Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania Zdaniteľné obchody Nárok na odpočet dane
Základ dane Daň Základ dane Plný nárok Bez nároku Koeficient
Prijatie v tuzemsku 15.7. 2019 15.7. 2019 67,50 13,50

Príklad

Podnikateľ zakúpil 15. júla 2019 ojazdený automobil od spoločnosti s ručením obmedzeným v cene 2 000 € bez DPH a s.r.o. mu vystavila faktúru s nasledovnými údajmi: 

 • dátum vystavenia:     15. 7. 2019 
 • dátum dodania:       7. 2019
 • dátum splatnosti:     29. 7. 2019
 • základ dane:      2 000,00 €
 • 20% DPH:      400,00 €
 • k úhrade:      2 400,00 € 

Uvedenú faktúru zaplatil v hotovosti dňa 17. júla 2017.  Spoločnosť ABC, s r.o. mu poskytla zľavu za úhradu faktúry do 3 dní vo výške 10% a vystavila faktúru s nasledovnými údajmi: 

 • dátum vystavenia:     19.7. 2019
 • dátum dodania:      7. 2019
 • dátum splatnosti:      8. 2019
 • základ dane:      200,00 € 
 • 20% DPH:      40,00 € 
 • k úhrade:      240,00 € 

Poskytnutú zľavu uhradil prevodom na bankový účet. Platba bola na účet pripísaná dňa 22. júla 2019. 

Podnikateľ bude účtovať nasledovne: 

V peňažnom denníku, v deň úhrady pôvodnej faktúry dodávateľovi, zaúčtuje výdavok neovplyvňujúci základ dane v položke majetok, pretože ide o nákup dlhodobého hmotného majetku (do daňových výdavkov sa dostane formou odpisov). Faktúru za poskytnutú zľavu, v deň úhrady od dodávateľa, zaúčtuje ako zníženie uvedeného výdavku. 

Peňažný denník: 

Dátum Text Peňažné prostriedky Výdavky
neovplyvňujúce ZD
Výdavky
ovplyvňujúce ZD
Príjem Výdaj Majetok DPH Celkom
17. 7. 2019 Nákup automobilu 2 400,00 2 000,00 400,00
22. 7. 2019 Poskytnutá zľava – 240,00 – 200,00 – 40,00

Kniha záväzkov: 

Dátum doruč. Číslo faktúry Dodávateľ Suma

Vystavená

dňa

Splatná

dňa

Úhrada
Dátum Forma
16.7. 2019 XYZ/2019 ABC.,s.r.o. 2 400,00 15.7. 2019 29.7. 2019 17.7. 2019 Hot.
20.7. 2019 …/2019 ABC,s.r.o. – 2 400,00 19.7. 2019 2.8. 2019 22.7. 2019

Kniha DPH: 

Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania Zdaniteľné obchody Nárok na odpočet dane
Základ dane Daň Základ dane Plný nárok Bez nároku Koeficient
Prijatie v tuzemsku 15.7. 2019 15.7. 2019 2 000,00 400,00
Oprava odpočít. dane 19.7. 2019 19.7. 2019 – 200,00 – 40,00

Podnikateľ zároveň musí v knihe dlhodobého hmotného majetku opraviť – znížiť obstarávaciu cenu automobilu na 1 800 €. 

Ak sa však na základe § 25 ods.6 zákona o DPH dodávateľ a odberateľ písomne dohodnú, že v prípade poskytnutia zľavy po vzniku daňovej povinnosti opravu základu dane robiť nebudú, uskutoční sa len finančné vyrovnanie bez vyhotovovania faktúry a zahrnutia do daňového priznania k DPH.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahzľavyzľavy v jednoduchom účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X