Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Voľba spôsobu odpisovania hmotného majetku a jej vplyv na daňovú optimalizáciu podnikateľa

Voľba spôsobu odpisovania HM
Fotobanka Pixmac
4. mája 2011 Autor Adriana Vargová Tlačiť

Dôležitým daňovo optimalizačným nástrojom, ktorý sa v praxi často používa je  voľba spôsobu odpisovania hmotného majetku. Túto možnosť dáva podnikateľom  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).  V § 22 až § 29 zákon presne ustanovuje a charakterizuje hmotný a nehmotný majetok odpisovaný a neodpisovaný, vstupnú cenu odpisovaného majetku, odpisovanie prenajatého majetku (finančný lízing), formy odpisovania a technické zhodnotenie majetku.

Čo je daňový odpis?

Hmotný majetok

Výdavky,  ktoré daňový subjekt (fyzická alebo právnická osoba)  vynaloží na obstaranie hmotného majetku, presahujúce sumu 1700 eur a pri ktorom technicko-ekonomické využitie (doba použiteľnosti) tohto majetku je dlhšia ako jeden rok, nie je možné z daňového hľadiska zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov) jednorazovo.

To znamená, že ak si podnikateľ zaobstará hmotný majetok, ktorého cena je vyššia ako 1700 eur, nemôže si výdavky na tento majetok zahrnúť do základu dane naraz, v tom roku, keď si tento majetok zaobstaral. Tieto výdavky ovplyvňujú základ dane postupne počas niekoľkých rokov prostredníctvom daňových odpisov.

Nehmotný majetok

Výdavky na obstaranie nehmotného  majetku, ktorý si podnikateľ zaobstaral, a ktorého cena je vyššia ako 2400 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, nemôžu byť rovnako, ako pri hmotnom majetku zahrnuté jednorazovo, ale postupne, vo forme odpisov. Nehmotný majetok na účely zistenia základu dane sa však odpisuje v súlade s účtovnými odpismi.

Daňový odpis má charakter ročného daňového výdavku a na jeho uplatnenie za dané účtovné obdobie je potrebné mať tento majetok zaúčtovaný, resp. zaevidovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Drobný hmotný a nehmotný majetok

Odpisovať možno aj drobný majetok, teda majetok, ktorého cena nepresahuje sumu 1700 euro pri hmotnom majetku a 2400 eur pri nehmotnom majetku, ale technicko-ekonomické využitie je dlhšie ako 1 rok. Je na podnikateľovi, či sa rozhodne dať celé výdavky na tento majetok do zdaniteľných výdavkov v roku obstarania.  Ak tak urobí, v danom roku sa  tak výrazne zníži zdaniteľný príjem. V prípade, že podnikateľ nechce z určitých dôvodov znižovať svoj príjem, zaradí drobný majetok neodpisovaný do účtovnej evidencie ako majetok odpisovaný. Takto zaradený majetok musí teda odpisovať. V prvom roku tak zahrnie do výdavkov iba časť jeho vstupnej ceny. Ostatné časti,  teda ročné odpisy,  si nechá na ďalšie roky a využije tento majetok na zvýšenie výdavkov aj v ďalších rokoch.

Zákon dáva možnosť výberu formy odpisovania

Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.  Daňové odpisy sa používajú len na účely vyčíslenia základu dane a daňovej povinnosti. Nevyjadrujú skutočné používanie a opotrebenie majetku. Naproti tomu účtovné odpisy by mali vyjadrovať postupné fyzické opotrebovávanie majetku podnikateľa. Účtovné odpisy si teda určí podnikateľ vzhľadom na to, koľko bude majetok používať a ako predpokladá znižovanie jeho životnosti a sú mesačnou veličinou.

Na presné vyčíslenie daňových odpisov musí podnikateľ vypočítať, resp. určiť vstupnú cenu odpisovaného majetku. Ide teda o oceňovanie dlhodobého majetku ako oceňovanie iného majetku podniku.

Vstupnou cenou podľa § 25 ZDP sa chápe:

  • Obstarávacia cena – touto cenou sa oceňuje majetok obstaraný kúpu. Tvorí ju kúpna cena a  náklady spojené s obstaraním majetku (doprava, montáž, poplatky za kolkové známky spojené s prihlásením automobilu do evidencie,  atď…). Pokiaľ podnikateľ dostane napríklad automobil ako dar od inej fyzickej osoby, obstarávacou cenou vozidla je cena zistená u darcu, pokiaľ automobil nebol zaradený v majetku. Pokiaľ podnikateľ nie je platiteľom DPH, aj DPH vstupuje do obstarávacej ceny. Nepatria sem však náklady na bežnú prevádzku vozidla alebo na jeho opravu a údržbu.
  • Suma vo výške vlastných nákladov – touto sumou sa oceňuje majetok vyrobený vo vlastnej réžii a zaradený do obchodného majetku.
  • Reprodukčná obstarávacia cena – táto cena sa používa v prípade, ak nie je možné určiť obstarávaciu cenu. Je to suma, za akú by bol nadobudnutý majetok  v čase jeho  obstarania.Takúto cenu je možné určiť na základe znaleckého posudku alebo kvalifikovaným odhadom. Ak podnikateľ napríklad kúpi automobil, ktorý už predtým bol súčasťou obchodného majetku iného podnikateľa je pre neho rozhodujúca obstarávacia cena, teda cena, za ktorú on kúpi automobil a prípadne náklady súvisiace s obstaraním. Túto cenu bude u seba odpisovať štyri roky bez ohľadu na to, v akej cene a koľko rokov bol automobil odpisovaný predtým.

Daňovník sa môže rozhodnúť pre metódu odpisovania hmotného majetku. § 26 ZDP ustanovuje postup pri odpisovaní hmotného majetku. V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb  do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1. ZDP. V prípade majetku, ktorý nie je možné zaradiť podľa prílohy do žiadnej odpisovej skupiny, sa majetok zaradí do druhej odpisovej skupiny.

Tabuľka doby odpisovania

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov

Daňovník odpisuje hmotný majetok metódu rovnomerných odpisov alebo metódou zrýchlených odpisov. Pri obstaraní majetku a jeho zaradení do používania sa daňovník rozhodne pre jeden spôsob a počas celej doby odpisovania, túto formu odpisov nemôže meniť.

V prípade, že podnikateľ-živnostník preruší živnosť, nemôže si uplatniť daňové odpisy, ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v roku, keď mal prerušenú živnosť.  Hmotný majetok sa odpisuje len do výšky vstupnej ceny (obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady), prípadne výšky zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny. Zvýšená vstupná cena a zvýšená zostatková cena sa používajú pri výpočte daňových odpisov technicky zhodnoteného majetku.

Rovnomerné odpisovanie

Pri rovnomernom odpisovaní podľa § 27 ZDP sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP.

Tabuľka – rovnomerné odpisovanie

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/12
4 1/20

Zrýchlené odpisovanie

Zrýchlené odpisovanie ustanovuje  § 28 ZDP. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie.

Tabuľka – koeficienty pre zrýchlené odpisovanie

Odpisová skupina Koeficient pre prvý rok odpisovania Koeficient pre ďalšie roky odpisovania Koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20

Podľa § 28 ZDP ods. 2 sa určia zrýchlené odpisy nasledovne:

  1. v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania,
  2. v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny (vstupná cena  znížená o odpis v prvom roku, resp. zostatková cena znížená o odpisy v ostatných rokoch odpisovania) a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.

Zrýchlená metóda odpisovania dáva možnosť zahrnúť väčšiu časť vstupnej ceny do daňových výdavkov (nákladov) počas prvých rokov odpisovania, čím budú základ dane z príjmov a daň v prvých rokoch používania nižšie ako pri rovnomernej metóde.

Príklad:Podnikateľ  si zaobstaral formou kúpy osobný automobil, ktorý je zaradený do 1. odpisovej skupiny. Obstarávacia cena je vo výške 10 000 eur. Táto cena bude v tomto prípade aj vstupnou cenou pre daňové odpisovanie. Firma sa rozhoduje pre formu odpisovania s cieľom v prvých rokoch premietnuť čo najvyššiu hodnotu odpisov do daňových výdavkov na zníženie daňovej povinnosti.

Variant použitia rovnomerných odpisov

Obdobie Výpočet odpisov v EUR
1. rok 10 000 / 4 = 2 500
2. rok 10 000 / 4 =2 500
3. rok 10 000 / 4 =2 500
4. rok 10 000 / 4 =2 500

Variant použitia zrýchlených odpisov

Obdobie Výpočet odpisov v EUR Zostatková cena v EUR
1. rok 10 000/4=2500     10000–2500=7500
2. rok  (2×7500)/(5-1)=3750   7500–3750 = 3750
3. rok (2×3750)/(5-2)=2500   3750-2500=1250
4. rok (2×1250)/(5-3)=1250 1250-1250=0

Kým pri zvolenom odpisovaní osobného automobilu rovnomerným spôsobom odpíše podnikateľ v prvých dvoch rokoch 50 % vstupnej ceny, pri zrýchlenom odpisovaní odpíše za toto obdobie 62,5 % vstupnej ceny.

Pre zrýchlené odpisovanie sa pravdepodobne rozhodne daňovník, ktorý očakáva v nasledujúcich rokoch vysoký zisk a uplatnením zrýchlených odpisov ho môže znížiť v prvých rokoch viac, ako by mu umožňovali rovnomerné odpisy. Ak daňovník očakáva konštantné príjmy v nasledujúcich rokom, výhodnejšou alternatívou bude uplatniť rovnomerné odpisy.

av

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odpisovanie majetku

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X