Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Všetko o brigádnickej práci študentov-podmienky, odvody, dane

Saving for education
Thinkstock
8. júna 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia a s tým aj záujem študentov stredných a vysokých škôl zarobiť si počas letných brigád. Pozrime sa preto na to, s kým a za akých podmienok môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov a na to, aké odvody a dane sa z príjmu z takejto dohody platia.

Odporúčame ebook:

Podmienky uzatvorenia brigádnickej dohody so študentom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť takúto dohodu s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá súčasne nedovŕšila 26 rokov veku.

POZOR! Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom osoba dovŕši 26 rokov veku.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa riadi týmito pravidlami:

Pravidlá si môžete prečítať v časti pre členov klubu:

  • možno ju uzatvoriť na určitý čas, a to najviac na 12 mesiacov
  • povinnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta (to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého roka)
  • v dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia
  • je nevyhnutné ju uzatvoriť písomne, inak je neplatná
  • musí byť v nej uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za prácu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára
  • jedno vyhotovenie dohody musí dať zamestnávateľ študentovi
  • prácu možno vykonávať v priemere v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, pričom tento priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celé obdobie, na ktoré bola dohoda uzatvorená.

Okamžité skončenie dohody o brigádnickej práci študentov je možné dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer (študent bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, závažne porušil pracovnú disciplínu, nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia, je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie).

Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou. Táto lehota pritom začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Odmenu za vykonanú prácu musí zamestnávateľ brigádnikovi vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa brigádnik prácu vykonal.

Odvody z dohôd o brigádnickej práci študenta

Predošlá vláda Roberta Fica zaviedla od januára 2013 platenie odvodov z dohôd. Pre dohodu o brigádnickej práci študentov platí výnimka, a to do sumy 200 eur mesačne. Znamená to, že do tejto sumy je študent oslobodený od platenia odvodov. Ak študent na jednu dohodu zarobí v hrubom do 200 eur, tak jeho zamestnávateľ z tohto príjmu platí do Sociálnej poisťovne len odvody na garančné poistenie (0,25 % z príjmu) a odvody na úrazové poistenie (0,80 % z príjmu). Celkové odvody zamestnávateľa pri príjme študenta do 200 eur vrátane tak dosahujú 1,05 % z hrubého príjmu.

Bližšie sa na odvody pozrieme v tejto časti:

Ak by bol príjem študenta vyšší ako 200 eur, vznikne študentovi, ako aj jeho zamestnávateľovi povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Od zdravotných odvodov, nemocenských odvodov a odvodov na poistenie v nezamestnanosti je príjem z brigádnických dohôd bez ohľadu na výšku zárobku oslobodený.

Vymeriavacím základom študenta na platenie poistného na dôchodkové poistenie je jeho mesačný príjem po odpočítaní 200 eur. Ak by teda študent na jednu dohodu zarobil napríklad 400 eur, musel by z čiastky 200 eur zaplatiť dôchodkové poistenie. Študent by z tejto sumy odviedol poistné v celkovej výške 7 %, z čoho by bolo:

– poistné na starobné poistenie – 4 %

– poistné na invalidné poistenie – 3 %

Jeho zamestnávateľ by zo sumy presahujúcej 200 eur musel odviesť poistné v celkovej výške 22,8 % z príjmu, a to v tejto štruktúre:

– poistné na starobné poistenie – 14 %

– poistné na invalidné poistenie – 3 %

– poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 %

– poistné na garančné poistenie – 0,25 %

– poistné na úrazové poistenie – 0,80 %

POZOR! Výnimku z platenia dôchodkových odvodov si môže študent uplatniť len na jednu dohodu.

Ak by mal u toho istého zamestnávateľa uzatvorené napríklad dve dohody, alebo by mal dve dohody uzatvorené u dvoch rozličných zamestnávateľov, tak odvodovú úľavu do príjmu vo výške 200 eur si môže uplatniť len na jednu dohodu. Z celého príjmu z druhej dohody musí študent platiť povinné dôchodkové poistenie vo výške 7 % z príjmu a jeho zamestnávateľ je povinný platiť z celého príjmu z tejto druhej dohody poistné na dôchodkové, garančné a úrazové poistenie v celkovej výške 22,8 %.

Aké povinnosti má samotný študent?

Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne to, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel. Musí ísť o čestné vyhlásenie, o tom, že si výnimku z platenia dôchodkových odvodov v tom istom kalendárnom mesiaci súčasne neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa.

Povinnosti študentov si objasníme v časti pre členov klubu:

Právne účinky uplatnenia výnimky nastanú odo dňa vzniku dohody o brigádnickej práci, ak študent uplatnenie výnimky zamestnávateľovi oznámil najneskôr v deň vzniku dohody. Ak sa tak nestalo, právne účinky uplatnenia výnimky nastanú až od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi uplatnenie výnimky.

Ak chce študent ukončiť uplatňovanie výnimky, je povinný písomne informovať svojho zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude výnimku ďalej uplatňovať. Právne účinky ukončenia uplatňovania výnimky nastanú od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi ukončenie uplatňovania výnimky.

V prípade, že počas mesiaca zanikne jedna dohoda o brigádnickej práci, ku ktorej si študent uplatnil výnimku a následne v tom istom mesiaci vznikne ďalšia dohoda o brigádnickej práci, právne účinky uplatnenia výnimky k novej dohode nastanú najskôr od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ak si študent uplatní výnimku z platenia dôchodkových odvodov na viacero dohôd v tom istom mesiaci, môže mu za to Sociálna poisťovňa uložiť pokutu.

Daň z príjmu z brigádnických dohôd

Študent z príjmu z brigády platí daň, ktorá v zásade tvorí 19 % zo základu dane. Základom dane z príjmu študenta ako dohodára je jeho hrubá mzda, ktorá je znížená o:

  • prípadné zaplatené sociálne odvody
  • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá v tomto roku dosahuje 3 803,33 eura ročne, čo je 316,94 eura mesačne (ak študent podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

Pri mesačnom hrubom príjme do 200 eur tak študent neplatí ani odvody, ani daň z príjmov.

Ak by študent na jednu dohodu zarobil napríklad 190 eur a neodovzdal by zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, jeho zamestnávateľ by mu z jeho 190-eurového príjmu zrazil a odviedol 19-percentnú daň. Budúci rok však môže študent požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v ktorom si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane a daňový úrad mu zaplatenú daň vráti.

Príklad

20-ročný študent uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci s mesačným zárobkom 185 eur. Svojmu zamestnávateľovi oznámil, že túto dohodu si určuje ako dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne oznámil, že si neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel.

Pokračovanie príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

Keďže na túto dohodu zarobí menej ako 200 eur, nebude z nej platiť sociálne odvody.

Študent podpísal a odovzdal zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Keďže mesačný príjem študenta (185 eur) je nižší ako mesačná nezdaniteľná časť základu dane (316,94 eura), zamestnávateľ nebude študentovi sumu 185 eur zdaňovať.

Študent tak zo sumy 185 eur nezaplatí žiadne odvody, ani daň a bude mu tak túto sumu zamestnávateľ vyplácať ako čistú mzdu.

Príklad

22-ročný študent sa zamestnal na dohodu o brigádnickej práci študenta s mesačným príjmom 280 eur. Zamestnávateľovi oznámil, že túto dohodu si určuje ako dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne oznámil, že si neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel.

Pokračovanie príkladu nájdete tu:

Keďže zarobí viac ako 200 eur, zo sumy presahujúcej túto čiastku zaplatí 7-percentné sociálne odvody.

Odvody samotného študenta na starobné a invalidné poistenie tak budú tvoriť 7 % zo sumy 80 eur (280-200), čo je 5,60 eura.

Študent neodovzdal zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, a preto mu bude zamestnávateľ jeho zárobok zdaňovať.

Zárobok vo výške 280 eur zamestnávateľ zníži o odvody zaplatené študentom, teda o 5,60 eura, a zvyšnú sumu zdaní 19-percentnou sadzbou dane.

Daň tak bude predstavovať 52,13 eura ((280-5,60)x0,19).

Z 280 eur tak študent zaplatí na sociálne odvody 5,60 eura a daň 52,13 eura. Jeho čistý príjem tak bude 222,27 eura.

Ak študent v tomto roku zarobí do 3 803,33 eura (nezdaniteľná časť základu dane na rok 2016), v rámci ročného zúčtovania dane za rok 2016 mu daňový úrad túto daň budúci rok vráti.

Príklad

25-ročný študent uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci s mesačným príjmom 150 eur. Okrem toho však u iného zamestnávateľa pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta s mesačným príjmom 200 eur. Ako dohodu, z ktorej nebude platiť odvody, si určil dohodu s príjmom 200 eur.

Pokračovanie príkladu nájdete tu:

Zo 150-eurovej brigádnickej dohody preto musí odviesť 7-percentný sociálny odvod v plnej výške. Odvody študenta na sociálne poistenie zo sumy 150 eur tak budú predstavovať 10,50 eura.

Študent neodovzdal zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, a preto mu bude zamestnávateľ jeho zárobok zdaňovať. Zárobok vo výške 150 eur tak zamestnávateľ zníži o odvody zaplatené študentom, teda o 10,50 eura, a zvyšnú sumu zdaní 19-percentnou sadzbou dane.

Daň tak bude predstavovať 26,50 eura ((150 – 10,50)x0,19).

Zo 150 eur tak študent zaplatí na sociálne odvody 10,50 eura a daň 26,50 eura. Jeho čistý príjem tak bude 113 eur.

Ak študent v tomto roku na obe dohody zarobí do 3 803,33 eura (nezdaniteľná časť základu dane na rok 2016), v rámci ročného zúčtovania dane za rok 2016 mu daňový úrad zaplatenú daň z príjmov budúci rok vráti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

brigádyPrémiový obsahštudenti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X