Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Založenie s.r.o. v roku 2015 v siedmich krokoch

Založenie s.r.o. v roku 2015 v siedmich krokoch
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
24. februára 2015 Tlačiť

Základné imanie • Rezervný fond  • Spoločenská zmluva •  Konkrétny postup na úradoch

Založenie s. r. o. online v roku 2015

Vzory, slovník pojmov, postupnosť krokov, ceny

Spoločnosť s ručeným obmedzením – s.r.o.:  je obchodnou spoločnosťou, je to právnická osoba, ktorá sa zakladá za účelom podnikania. Podstata spoločnosti s ručením obmedzeným vyplýva už z jej názvu: spoločnosť sama zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, ale spoločník ručí za záväzky spoločnosti iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

S.r.o. je kapitálovou spoločnosťou, to znamená, že pri svojom vzniku si povinne vytvára základné imanie, ktorého výška sa zapisuje do obchodného registra. V súčasnosti je s.r.o. veľmi obľúbenou, dokonca najrozšírenejšou formou podnikania. V porovnaní so živnosťou má niekoľko výhod a nie je to len cena, toto je však témou pre samostatný článok.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba (môže to byť fyzická aj právnická osoba), môže však mať najviac 50 spoločníkov. Táto forma podnikania je teda prvotne určená pre relatívne menšie podniky. V závislosti od počtu zakladateľov – budúcich spoločníkov –  sa spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá buď spoločenskou zmluvou, keď spoločnosť zakladá viac spoločníkov, alebo zakladateľskou listinou, keď spoločnosť zakladá jeden spoločník.

Slovník pojmov a vysvetlenie funkcií

Predtým, ako sa rozhodnete založiť s.r.o., je dobré si bližšie zistiť, aké sú orgány spoločnosti, aké majú povinnosti a oprávnenia pri rozhodovaní o záležitostiach a samotnom chode spoločnosti. Následne sa treba zamyslieť a určiť budúcu štruktúru spoločnosti, nakoľko už spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina musí obsahovať základné atribúty spoločnosti, ktorými sú:

Konateľ

– je štatutárnym orgánom spoločnosti, orgánom, ktorý koná v mene spoločnosti. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. V spoločenskej zmluve je možné určiť, aby konatelia konali za spoločnosť spoločne.

Z hľadiska praktickosti spoločné konanie nie je veľmi dobrá voľba, nakoľko každý jeden úkon musia konatelia urobiť spoločne, a to sa netýka len podpisovania zmlúv ale aj napr. preberania pošty.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba a vymenúva ich valné zhromaždenie spoločnosti. Konatelia rozhodujú predovšetkým o obchodnom vedení spoločnosti a sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia sú ďalej povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

Spoločník (majiteľ)

  základnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad do spoločnosti. Každý spoločník sa môže podieľať na spoločnosti iba jedným vkladom, výška vkladov však môže byť rozdielna.

Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, preto je najlepšie, ak spoločník splatí celý svoj vklad hneď pri založení spoločnosti.

Základným právom spoločníka je podieľať sa na zisku spoločnosti vo výške zodpovedajúcej jeho splateného vkladu do spoločnosti, spoločenská zmluva však môže určiť aj iný pomer rozdelenia zisku medzi spoločníkmi. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje o zásadných otázkach spoločnosti.

Prokurista

– prokúra je forma splnomocnenia, ktorou spoločnosť splnomocňuje prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým pri prevádzke podniku dochádza, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo.

Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.

V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, len keď je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra, v tom je rozdiel oproti konateľovi, nakoľko konateľovi vzniká jeho funkcia vymenovaním na valnom zhromaždení spoločníkmi. Ide o voliteľnú a nie až tak často využívanú funkciu

Základné imanie

– je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa základné imanie vytvára povinne a jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. Jeho minimálna výška pri s.r.o. je 5000 eur.

Rezervný fond

– možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát spoločnosti. Rezervný fond povinne vytvára spoločnosť s ručením obmedzeným zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke („čistý zisk“). Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania príplatkami spoločníkov nad výšku vkladov.

Keď sa obrátite so založením s.r.o. na M2Business, radi Vám poskytneme odborné rady a vysvetlíme rozdiely v právach a povinnostiach jednotlivých orgánov s.r.o., žiaľ v tomto článku na to nie je adekvátny priestor.

Spoločenská zmluva / Zakladateľská listina – čo musí obsahovať

Minimálne náležitosti, ktoré spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina  musí povinne podľa obchodného zákonníka obsahovať sú: (kde je v ďalšom texte uvedená iba spoločenská zmluva, myslí sa aj zakladateľská listina)

1. Obchodné meno

V prvom rade obchodné meno, názov, pod ktorým budete podnikať. Treba myslieť na to, že sa musí vybrať obchodné meno, ktoré ešte neexistuje, resp. nie je zapísané v obchodnom registri (obchodné meno sa musí líšiť od už zapísaného aspoň jedným písmenom, na dodatku obchodného mena nezáleží, to znamená, že napr. ani s. r. o. a akciová spoločnosť nemôže mať rovnaké obchodné meno).

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“. Či je obchodné meno už zapísané v Obchodnom registri, si môžete overiť na adrese: www.orsr.sk

2. Sídlo spoločnosti

Ďalšou podstatnou náležitosťou je sídlo spoločnosti. V spoločenskej zmluve sa musí uviesť presná adresa sídla spoločnosti. Sídlom spoločnosti môže byť akákoľvek stavba, ktorá má pridelené súpisne číslo, byt alebo nebytový priestor. Samozrejme vlastník nehnuteľnosti musí súhlasiť s tým, aby spoločnosť mala v uvedenej nehnuteľnosti svoje sídlo.

Za týmto účelom sa musí vypracovať buď súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom, ktorý vlastník nehnuteľnosti podpíše (podpis nemusí byť úradne overený), alebo sa podpíše klasická nájomná zmluva medzi vlastníkom nehnuteľnosti a spoločnosťou.

Treba však pamätať na to, aby v nájomnej zmluve bolo výslovne uvedené, že prenajímateľ súhlasí, aby si nájomca dal nehnuteľnosť zapísať do obchodného registra ako svoje sídlo. V praxi sa často stáva, že sídlom spoločnosti je adresa trvalého pobytu spoločníka alebo konateľa s výhodami ale i rizikami, ktoré to prináša.

Tip 1: Ak chcete oddeliť pracovný život od osobného (nechcete mať na trvalom pobyte sídlo firmy) a zároveň pre svoje podnikanie aspoň v začiatkoch nepotrebujete mať prenajaté kancelárie, ale viete napr. podnikať z domu – pouvažujte nad výhodami virtuálneho sídla.

Je to služba, ktorá k nám prišla zo zahraničia, a jej výhody využíva čoraz viac podnikateľov. Sídlo spoločnosti máte zapísané i profesionálnej spoločnosti, a poplatok je štandardne o 70% nižší ako prenájom.

Ak sa potrebujete stretnúť s klientom, využijete jednu zo zasadačiek.  Viac o výhodách a úsporách služby virtuálneho sídla sa dočítate na adrese: www.virtualnesidlo.sk  Ak si u nás objednáte virtuálne sídlo firmy na 1 rok, dokonca Vám založíme s.r.o. so zľavou 200 eur, teda takmer zadarmo – viac o založení sro so zľavou tu.

3. Definícia spoločníkov

Spoločenská zmluva musí obsahovať určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby. Rodné číslo – podľa obchodného zákonníka nemusí byť uvedené, a ani vo výpise z obchodného registra nie je uvedené.

4. Predmety podnikania

Spoločenská zmluva musí ďalej obsahovať predmet podnikania (činnosti) spoločnosti. Treba myslieť na to aby znenia predmetov podnikania uvedené v spoločenskej zmluve boli v súlade s aktuálnym zoznamom živností, ktorý približne každý rok aktualizuje ministerstvo vnútra SR.

Nakoľko živnostenský úrad živnostenské oprávnenie pre iné znenie nevydá a v prípade nesúladu bude potrebné k spoločenskej zmluve prijať dodatok, inak môžu nastať problémy s jej zápisom do obchodného registra.

Keď chce spoločnosť podnikať v činnosti, ktoré vyžaduje vydanie osobitného oprávnenia, bude potrebné splniť konkrétnym zákonom určené podmienky na jeho získanie – vtedy ide o tzv. viazané alebo remeselné živnosti a jej vydanie je štandardne spoplatnené sumou 15 eur za každú živnosť. V prípade, ak sa  vydanie osobitného oprávnenia nevyžaduje, ide o tzv. voľnú živnosť a každá takáto živnosť je spoplatnená sumou 5 eur.

Aktuálny zoznam voľných živností pre rok 2015

Tip 2: Pri podávaní žiadosti o vydanie živnostenských listov pomocou zaručeného elektronického podpisu (využíva i M2 Business s.r.o.) – sa platí za vydanie každej viazanej resp. remeselnej živnosti len 7,5 eura namiesto 15 eur a vydanie voľných živností je dokonca zadarmo. Založili sme už viac ako 1000 spoločností a priemerne má jedna sro 10 voľných a 1 viazanú živnosť. Využitím služieb M2 Business tak viete len na živnostenských poplatkoch ušetriť 10 x 5 eur = 50 eur a za voľné a 1x 7,5 eura za viazané/remeselné živnosti, teda spolu 57,5 eura.

5.  Výška základného imania a výška vkladu spoločníkov

Spoločenská zmluva musí určiť výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka, ďalej výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu.

» Základné imanie

Základné imanie spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Obchodný zákonník definuje vklad spoločníka ako súhrn peňažných prostriedkov (ďalej len „peňažný vklad“) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (ďalej len „nepeňažný vklad“), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti.

Minimálna hodnota základného imania je 5000 eur. Hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 750 eur.

Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom(Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým číslom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti.)

» Nepeňažný vklad

Ak sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, musí spoločenská zmluva obsahovať určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.

Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra.

» Hlasovacie práva

Hlasovacie práva spoločníkov sa v zásade určujú podľa výšky ich vkladov do spoločnosti. V spoločenskej zmluve je však možné určiť hlasovacie práva aj inak, tak isto aj rozdeľovanie zisku.

Aj z takýchto dôvodov je dobré obrátiť sa so založením spoločnosti na odborníkov, aby Vaša spoločenská zmluva upravovala okrem nevyhnutných náležitostí aj skutočnosti, ktoré potrebujete a ktoré si želáte pri svojom podnikaní upraviť, aby ste nemuseli dodatočne pri vyskytnutí prvého problému tieto záležitosti dodatočne upravovať.

6. Definícia konateľov

V spoločenskej zmluve musia byť uvedené mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti, či sú oprávnení konať v mene spoločnosti iba spoločne alebo každý samostatne.

Spoločné konanie konateľov garantuje pre oboch konateľov istotu, že jeden bez druhého nemôžu podpísať žiadnu zmluvu, zadať akúkoľvek objednávku, výber v banke atď.. Takéto konanie však môže časom spôsobovať problémy, nakoľko ani len doporučenú poštu nemôže prebrať jeden bez druhého.

Je šťastnejšie riešenie, keď sa v spoločenskej zmluve určí obmedzenie spôsobu konania napr. do určitej výšky samostatné konanie, nad limit spoločné konanie. Treba však mať na pamäti, že uvedené nie je účinné voči tretím osobám. Rovnako ide o prípravu spoločenskej zmluvy na mieru, kde odporúčame osloviť odborníkov, ktorým dôverujete.

7. Definícia dozornej rady (ak ju spoločnosť zriaďuje)

Pokiaľ sa zriaďuje pri založení spoločnosti dozorná rada (túto možnosť využíva približne len 1% klientov), spoločenská zmluva musí obsahovať mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady.

Dozorná rada sa zriaďuje predovšetkým vo väčších spoločnostiach, nakoľko zákon nevyžaduje povinné zriadenie dozornej rady pri s.r.o.

Je to v podstate kontrolný orgán, ktorý:

  • dohliada na činnosť konateľov, nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje
  • preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu
  • podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

8. Určenie správcu vkladov

Spoločenská zmluva musí obligatórne obsahovať určenie správcu vkladov, ktorým je vždy jeden zo spoločníkov (podľa obchodného zákonníka môže ním byť aj banka, nie je to však bežné).

9. Určenie výšky rezervného fondu

Ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, spoločenská zmluva musí obsahovať výšku rezervného fondu, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania. Nie je to však povinné, a považujem to aj za zbytočné, nakoľko spoločnosť musí vytvoriť rezervný fond keď prvýkrát vyprodukuje zisk.

10. Výhody pre zakladateľov spoločnosti

V spoločenskej zmluve treba uviesť výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť. Bežne sa takéto výhody neposkytujú, v takomto prípade to treba vyslovene uviesť v spoločenskej zmluve, uvedené v nej nesmie chýbať.

11. Náklady na založenie spoločnosti

Poslednou povinnou náležitosťou spoločenskej zmluvy podľa obchodného zákonníka sú predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom. Vyššie uvedené náležitosti nesmú v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine chýbať.

Spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu je potrebné podpísať pred notárom alebo na matrike, nakoľko podpisy zakladateľov musia byť úradne overené.

Týmto úkonom je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa obchodného zákonníka založená, je však potrebné absolvovať ešte niekoľko krokov aby aj vznikla.

Založenie s.r.o. v roku 2015 v siedmich krokoch

Ako založiť s.r.o. online? Po tom, čo nám na základe konzultácie odborník pripravil spoločenskú zmluvu, je potrebné pripraviť niekoľko ďalších dokumentov a začať komunikovať s úradmi. Postupnosť krokov a podpisov je nasledovná:

1. Podpis spoločenskej zmluvy a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Spoločenskú zmluvu je potrebné podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre živnostenský úrad, dva pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti (+ je dobré, ak má každý zo spoločníkov jedno vyhotovenie pre seba).

Okrem spoločenskej zmluvy je potrebné vypracovať a podpísať: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Ďalej sa prikladajú aj podpisové vzory konateľov spoločnosti. Na týchto dokumentoch sa podpisy účastníkov neoverujú.

Tip 3: Keď sa rozhodnete založiť s.r.o. pomocou M2Business, bude Vám stačiť overiť u notára o 70% menej podpisov, nakoľko vďaka elektronickej komunikácii s úradmi dokumenty len skenujeme a vraciame vám originály. Zakladateľské dokumenty naskenované a podpísané zaručeným elektronickým podpisom sa ďalej zasielajú na živnostenský úrad a na súd, ušetríte tak na notárskych poplatkoch nemalé peniaze.

2. Ohlásenie živností na Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania.

Spoločenskou zmluvou určení konatelia podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatky. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5- 7 pracovných dní. Ako využitím služieb odborníkov a elektronickým podaním viete ušetriť na správnych poplatkoch 57,5 eura sme Vám popísali vyššie.

Tip 4: V súčasnosti existujú aj činnosti, ktoré spoločnosť môže vykonávať bez akéhokoľvek podnikateľského oprávnenia, postačuje ich uviesť v spoločenskej zmluve (napr. poľnohospodárska výroba, prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom).

» 3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri

» 4. Vložiť základné imanie na účet v banke

» 5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do Obchodného registra

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri. Nakoľko v zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.

Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní.

Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postač,í ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

4. Vložiť základné imanie na účet v banke

Ďalšou povinnosťou, ktoré je najlepšie vybaviť, kým sa čaká na súhlas správcu dane a živnostenské osvedčenie, je vložiť peňažné vklady tvoriace základné imanie na účet v banke.

Spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou určený správca vkladu, po prevzatí peňažných vkladov od spoločníkov, sa vyberie do banky aj so spoločenskou zmluvou, a vloží peňažné prostriedky určené pre základné imanie na osobitný účet v banke. Banka mu vydá výpis z účtu, ktorý sa prikladá k návrhu do obchodného registra.

Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok.

Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania.

Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na vyhlásení nie je potrebné úradne overiť.

5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do Obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne overené.

Prílohou návrhu je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa ak spoločnosť zakladá jedna fyzická alebo právnická osoba, podpisové vzory konateľov, živnostenské osvedčenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom s výpisom z listu vlastníctva, súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri, výpis z účtu, všetko v dvoch vyhotoveniach v prípade, ak návrh nepodáva elektronicky ale štandardne vo fyzickej podobe. Úsporu na notárskych poplatkoch pri využití odborníkov sme si uviedli vyššie.

6. Úhrada súdneho poplatku

Pri podaní návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 331,50eur pri štandardnom papierovom podaní.

Tip 5: Pri elektronickom podaní cez M2 Business je súdny poplatok polovičný – teda len 165,75 eur. Vďaka využitiu našich služieb tak opäť šetríte veľké peniaze na fixných poplatkoch štátu, a môžete si dovoliť dať založiť firmu na klúč odborníkom, pričom vy sa venujete príprave na podnikanie.

Treba mať na pamäti, že návrh do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy. Registrový súd má na zápis spoločnosti do obchodného registra dvojdňovú lehotu, v praxi sa bežne táto lehota nedodržiava. Spoločnosť vznikne od okamihu zápisu do obchodného registra.

Nasleduje zápis spoločnosti do obchodného registra a prevzatie výpisu

Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok.

7. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu

Odo dňa zápisu do obchodného registra máte 30 dní na to aby ste sa zaregistrovali na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, inak Vám hrozí pokuta.

Je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, ktoré podpisuje konateľ, a priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky do dvoch týždňov alebo sa na prevzatí osvedčenia dohodnete osobne.

Posledné odporúčania

Po absolvovaní týchto krokov je vaša s.r.o. založená a registrovaná na daňovom úrade – teda môžete začať podnikať. Niektoré druhy biznisu si však vyžadujú i registráciu spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty. Teda sa budete musieť rozhodnúť či podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH alebo nie. K tejto téme nájdete veľa článkov v sekcii články a rady na webstránke www.m2b.sk

Zároveň pred spustením podnikania odporúčame, nájsť si kvalitného právnika, ktorý Vám pripraví všetky právne dokumenty, nakoľko neplatenie faktúr je častým javom. Dá sa proti nemu však bojovať podpisom kvalitných zmlúv, preberacích protokolov, preverovaním obchodných partnerov, atď. Samozrejme, každá spoločnosť musí mať kvalitne vedené účtovníctvo.

Odporúčame ísť na istotu a využiť referencie svojich známych, prípadne overených firiem, ktoré sa pravidelne vyjadrujú pre média a teda je vysoká pravdepodobnosť ich kvality. I v tejto oblasti, ako v každej inej, odporúčame uprednostniť kombináciu kvality a ceny, len pred cenou. Poistenie účtovnej kancelárii by malo byť samozrejmosťou.

Verím, že tento komplexný návod ako založiť s.r.o. Vám pomohol zorientovať sa v celej problematike a pomôže Vám správne sa rozhodnúť, koho týmto prvým krokom pri podnikaní poveriť. Želám veľa úspechov a v prípade, ak oslovíte M2 Business, teším sa na dlhodobú spoluprácu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X