Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké biznis ukazovatele používať v malom podnikaní? Ako si ich vypočítať z daňového priznania či výkazov z účtovníctva?

Muž s perom a kalkulačkou v ruke
Fotobanka Pixmac
4. júna 2012 Tlačiť

Aj malý podnikateľ si môže urobiť vlastnú analýzu svojej situácie, a to na základe viacerých ukazovateľov. Hlavným zdrojom informácií pre finančnú analýzu podniku sú výkazy, ktoré sa pripájajú k účtovnej závierke podniku. Ide o Výkaz ziskov a strát, Súvahu a Prehľad peňažných tokov.

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát obsahuje informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia podniku. Skladá sa z nasledovných častí:

 • Prevádzkové výnosy – Prevádzkové náklady = Prevádzkový výsledok hospodárenia
 • Finančné výnosy – Finančné náklady = Výsledok hospodárenia z finančných operácií
 • – Daň z príjmov = Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
 • Mimoriadne výnosy – Mimoriadne náklady – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti +/- Mimoriadny výsledok hospodárenia ´Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Súvaha

Súvaha poskytuje informácie o majetku podnikateľa (aktíva) a finančných zdrojoch jeho krytia (pasíva).

Prehľad peňažných tokov – výkaz Cash Flow

Prehľad peňažných tokov (výkaz CF) – poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch. Peňažné toky sa vo výkaze členia na 3 oblasti:

 • základné podnikateľské činnosti,
 • investičné činnosti,
 • finančné činnosti.

Obsah prehľadu peňažných tokov tvoria tieto základné časti:

 • A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností
 • B. Peňažné toky z investičných činností
 • C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A. + B.)
 • D. Peňažné toky z finančných činností
 • E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia
 • F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)
 • G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
 • H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia

Ďalšie zdroje informácií môžu byť aj výročné správy, priebežné správy, informácie špecializovaných firiem.

Základné ukazovatele finančnej analýzy

Medzi základné ukazovatele finančnej analýzy, ktoré môžeme vypočítať zo súvahy alebo výkazu ziskov a strát patria:

 1. Ukazovatele likvidity
  • Likvidita 1. stupňa
  • Likvidita 2. stupňa
  • Likvidita 3. stupňa
 2. Ukazovatele aktivity
  • Doba obratu zásob
  • Doba inkasa pohľadávok
  • Doba úhrady záväzkov
  • Obrat aktív
 3. Ukazovatele rentability
  • Rentabilita celkového kapitálu
  • Rentabilita vlastného imania
  • Rentabilita základného imania
  • Rentabilita tržieb
 4. Ukazovatele zadĺženosti
  • Celková zadĺženosť
  • Stupeň finančnej samostatnosti
  • Ukazovatele trhovej hodnoty
  • Účtovná hodnota akcie
  • Čistý zisk na akciu
  • Pomer trhovej ceny k účtovnej hodnote akcie

Ako sa počítajú a interpretujú jednotlivé ukazovatele?

Likvidita 1. stupňa = finančný majetok a ekvivalenty / krátkodobé záväzky

S056 Finančné účty súčet (r.057 až r. 061) / S102 Krátkodobé záväzky súčet (r.103 až 111) + S114 Bežné bankové úvery (221A,231,232,23x,461A,46XA) + S115 Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A /-/255A)

Ukazovateľ hovorí o schopnosti podniku hradiť svoje práve splatné záväzky likvidnými prostriedkami v hotovosti alebo na účte, alebo krátkodobými cennými papiermi. Výsledky pohotovej likvidity by mali dosahovať hodnoty od 0,2 do 0,6.

Likvidita 2. stupňa = (obežné aktíva – zásoby) / krátkodobé záväzky<

S056 Finančné účty súčet (r.057 až r. 061) + S048 Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až r.055) / S102 Krátkodobé záväzky súčet (r.103 až 111) + S114 Bežné bankové úvery (221A,231,232,23x,461A,46XA) + S115 Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A /-/255A)

Ukazovateľ likvidity 2.stupňa hovorí o schopnosti podniku hradiť svoje záväzky, rozširuje výpočet o hodnotu krátkodobých pohľadávok. Hovorí o schopnosti podniku hradiť všetky svoje záväzky zo všetkých peňažných prostriedkov a uhradených pohľadávok od odberateľov. Interval odporúčaných hodnôt <1 – 1,5 >

Likvidita 3. stupňa = obežné aktíva/ krátkodobé záväzky

S056 Finančné účty súčet (r.057 až r. 061) + S048 Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až r.055) + S033 Zásoby súčet (r.034 až r. 040)  / S102 Krátkodobé záväzky súčet (r.103 až 111) + S114 Bežné bankové úvery (221A,231,232,23x,461A,46XA) + S115 Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A /-/255A)

Ukazovateľ likvidity 3.stupňa hovorí o schopnosti podniku hradiť svoje záväzky v prípade keby podnik vyplatil tieto záväzky okamžite zo všetkých peňažných prostriedkov + uhradených pohľadávok od odberateľov + speňažených zásob. Interval odporúčaných hodnôt je <2 – 2,5 >

Doba obratu zásob = priemerné zásoby / denné tržby

S033 Zásoby súčet (r. 034 až r. 040) / V01 Tržby z predaja tovaru (604) + V05 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)

Ukazovateľ hovorí o tom, koľko dní trvá premena zásob na peňažné prostriedky. Cieľom firmy je znížiť počet dní jednej obrátky na minimum.

Doba inkasa pohľadávok = priemerné pohľadávky / denné tržby

S048 Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až r. 055) / V01 Tržby z predaja tovaru (604) + V05 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)<

Ukazovateľ hovorí o tom,  koľko dní trvá, kým odberatelia splatia svoje záväzky.

Doba úhrady záväzkov = priemerné záväzky / denné tržby

Ukazovateľ hovorí o tom, koľko dní v priemere trvá spoločnosti zaplatenie záväzku.

Obrat aktív = tržby / suma aktív

V01 Tržby z predaja tovaru (604) + V05 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) + V 19 Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) + V30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) / S001 Spolu majetok r. 002+r. 003+r. 032+r. 062

Ukazovateľ hovorí o tom, koľkokrát sa aktíva vrátia vo forme tržieb za rok.

ROA =  čistý zisk + nákladové úroky * (1‐ sadzba dane) / celkové aktíva

V64 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 – r. 63 + V 41 Nákladové úroky (562) * (1-20) / S 065 Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116

Ukazovateľ rentability (výnosnosti) celkového kapitálu označovaný tiež ako ROA (Return on Assets) hovorí o zhodnotení celkového kapitálu, ktorý spoločnosť využívala na podnikanie. Zhodnotením časti celkového kapitálu, ktorým je vlastný kapitál, je čistý zisk a zhodnotením časti cudzieho kapitálu (požičaného), je úrok, ktorý musí podnik zaplatiť.

ROE = čistý zisk / vlastný kapitál

V64 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 – r. 63 / S066 Vlastné imanie r. 067+r.071+r.078+r.082+r.085

Rentabilita vlastného imania (ROE) hovorí o výške zhodnotenia vlastného kapitálu.

ROI = čistý zisk / ZI

V64 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 – r. 63 / S067 Základné imanie súčet (r. 068 až r. 070)

Rentabilita základného imania  hovorí o výške zhodnotenia základného imania spoločnosti.

Rentabilita tržieb = zisk pred zdanením / tržby

V64 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 – r. 63 / V01 Tržby z predaja tovaru (604) + V05 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)

Ukazovateľ rentability tržieb hovorí o výške čistého zisku, ktorý pripadá na 1 eur tržieb.

Celková zadĺženosť = cudzí kapitál / celkový kapitál

S086 Záväzky r.87+r.91+r.102+r.112 / S001 Spolu majetok r.002+r.003+r.032+r.062

Ukazovateľ Celková zadlženosť vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Hovorí o použití cudzích zdrojov v porovnaní s vlastnými zdrojmi. Hovorí o tom, ako je podnik zadĺžený. Vysoká zadĺženosť predstavuje viac ako 50 % až 70 % z celkového kapitálu.

Stupeň samofinancovania = vlastný kapitál /celkový kapitál

S066 Vlastné imanie r.067+r.071+r.078+r.082+r.085 / S001 Spolu majetok r.002+r.003+r.032+r.062

Ukazovateľ Stupeň finančnej samostatnosti hovorí o štruktúre celkových zdrojov. Ukazuje, ako je spoločnosť samostatná a nezávislá od financovania cudzími zdrojmi.

Účtovná hodnota akcie = vlastný kapitál / počet kmeňových akcií

S066 Vlastné imanie r.067+r.071+r.078+r.082+r.085 / počet kmeňových akcií

Účtovná hodnota akcie hovorí o tom, koľko vlastného kapitálu podniku pripadá na jednu akciu.

Pomer trhovej ceny k účtovnej hodnote akcie = trhová cena akcie / účtovná hodnota akcie

Hodnota vyššia ako 1 vypovedá o tom, že akcie sa na trhu predávajú drahšie ako je ich účtovná hodnota.

Čistý zisk na akciu =čistý zisk / počet kmeňových akcií

V64 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.56+r.62-r.63 / počet kmeňových akcií
Tento ukazovateľ je pre akcionárov najdôležitejší, pretože odráža výkonnosť podniku.

Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu =  trhová cena akcie / čistý zisk na akciu
Hovorí o celkovom trhovom ohodnotení podniku. Hovorí o tom, koľko sú investori ochotní zaplatiť za peňažnú jednotku zisku na akciu.

Po výpočte a prehodnotení ukazovateľov si firma môže zhodnotiť, ktoré sú slabé stránky a ktoré sú silné stránky v rámci finančnej analýzy. Ukazovatele, ktoré poukazujú napríklad na vysokú zadĺženosť, či nízku likviditu, môžu byť pre firmu znakom, v ktorých oblastiach má firma zmeniť svoje finančné fungovanie.

Príklad
Z podkladov súvahy a výkazu ziskov a strát si môžme urobiť základnú finančnú analýzu. Údaje sú eurách.

Suma aktív 104 284 Suma pasív 104 284
Stále aktíva 41 229 Vlastné imanie 27 432
HIM 39 782 Základné imanie 21 967
Obežné aktíva 58 321 Cudzie zdroje 75 365
Zásoby 21 365 Krátkodobé záväzky 43 220
Krátk. pohľadávky 34 140 Bankové úvery 32 145
Pohot. peňažné prostriedky 2 816 Ostatné pasíva 1 477
Tržby z predaja vlastných výrobkov 188 844
Platené úroky 5 187
Hospodársky výsledok pred zdanením 9 316
Daň z príjmu bežnej činnosti 3 726
Hospodársky výsledok účtovného obdobia (čistý) 5 590

Ukazavatele likvidity

Likvidita 1. stupňa = pohotovostné peňažné prostriedkykrátkodobé záväzky = 2 81643 220 = 0,0652 (6,52 %)

Podnik je pohotovo schopný uhradiť 6,52 % svojich záväzkov. Potrebné hodnoty sa pohybujú medzi od 0,2 až 0,8.

Likvidita 2. stupňa  = pohotovostné peňažné prostriedky + pohľadávkykrátkodobé záväzky =
36 95643 220 = 0,855 (85,5 %)

Podnik vie bežne uhradiť 85,5 % svojich záväzkov. Ukazovateľ by sa mal pohybovať od 1 až 1,5.

Likvidita 3. stupňa = pohotovostné peňažné prostriedky + pohľadávky + zásobykrátkodobé záväzky  = 58 32143 220 = 1,3494 (134,94 %)

Ukazovateľ by sa mal pohybovať od 1,5 až 2,5.

Ukazovatele aktivity

Doba obratu zásob priemerná zásobadenné tržby = 21 365188 844/365 = 41,2945 dní (zásoby sa obrátia za 41,3 dní)

Doba inkasa pohľadávok = pohľadávkydenné tržby = 34 140188 844/365 = 65,99 dní (podnik zinkasuje pohľadávok za 66 dní)

Doba obratu celkových aktívcelkové aktívadenné tržby = 104 284188 844/365 = 201,56 dní (celkové aktíva sa obrátia za 201,6 dní)

Obrat stálych aktívtržbystále aktíva = 188 84441 229 = 4,58 x (stále aktíva sa obrátia 4,58-krát za rok)

Obrat zásobtržbyzásoby = 188 84421 365 = 8,84 x (zásoby sa obrátia 8,8-krát za rok)

Ukazovatele zadĺženosti

Ukazovateľ zadĺženosticudzí kapitálcelkový kapitál = 75 365104 284 =  0,7227 (72,27 %)
Zadĺženosť podniku je vysoká 72,27% (RIZIKOVÁ).

Stupeň finančnej samostatnosticudzí kapitálvlastný kapitál = 75 36527 432 =  2,7473
Podnik je finančne nesamostatný. Má o 2,7-krát viac cudzieho kapitálu ako vlastného.

Ukazovatele ziskovosti (rentability)

ROAzisk pred zdanením + úrokyvlastné zdroje = 9 316 + 5 187102 797 = 0,1411
Z jedného eura vložených zdrojov máme 14 centov zisku. Po vylúčení vplyvu používania cudzích zdrojov.

ROE  = čistý ziskvlastný kapitál = 5 59027 432 = 0,2038
Z jedného eura vlastných zdrojov máme 20 centov zisku.

Príklad spracovaný podľa www.ucebniobory.com

ph

Odporúčané ebooky

K téme

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomické ukazovatele

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

29jún9:00e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X