Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké novinky nás čakajú v zákone o cenných papieroch od júna 2021?

zákon o cenných papieroch
zákon o cenných papieroch Foto: Getty Images
24. novembra 2020 Tlačiť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza novela zákona o cenných papieroch a investičných službách. Novela zákona by mala zjednodušiť fungovanie menších obchodníkov s cennými papiermi a tiež upraviť pravidlá pre veľkých obchodníkov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách sa predkladá z dôvodu povinnosti transponovať smernicu EÚ do slovenského právneho poriadku s cieľom zjednodušiť fungovanie menších investičných spoločností a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky.

Ďalej sa návrhom zákona preberá aj smernica EÚ, ktorej cieľom je posilnenie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu a európskymi orgánmi dohľadu. Zmeny sa týkajú aj vytvárania platforiem spolupráce, ktoré sú účinným nástrojom na dosiahnutie intenzívnejšej a včasnej spolupráce medzi orgánmi dohľadu, a teda na zlepšenie ochrany spotrebiteľa. Zmeny sa týkajú aj regulačného rámca pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a to tak, že udeľovanie povolení a výkon dohľadu nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov sa presunie z národného orgánu dohľadu (Národná banka Slovenska) pod Európsky orgán  dohľadu (ESMA).

Súčasťou návrhu zákona sú aj ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 26. júna 2021.

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom v rozsahu podľa tohto zákona.Novelou sa vypúšťa úprava poskytovania služieb vykazovania údajov. Ide o transpozíciu smernice EÚ, ktorou sa  vypúšťa  udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti. Udeľovanie povolenia poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti prechádza do pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Vymedzenie základných pojmov

Nakoľko sa z rozsahu smernice MiFID II vypúšťa udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti, navrhuje sa z vymedzenia základných pojmov vypustiť dotknuté pojmy – Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania, Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému, Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ a Poskytovateľ služieb vykazovania údajov je poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania.

V § 8 písm. b) prvom bode sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,“. Ide o zosúladenie so zákonom č. 330/2007 Z. z.  o registri trestov, Národná banka Slovenska je na účely preukázania dôveryhodnosti oprávnená získavať len výpis z registra trestov.

V § 8 písmeno c) znie:

„c) finančnou inštitúciou finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu,“.

V § 8 písmená t) a u) znejú:

„t) podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jedného alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi,

u) kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi,“.

V § 8 písm. v) a w) sa za slovo „údajov“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu“.

Paragraf 8 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) rodovo neutrálnou politikou odmeňovania  politika odmeňovania založená na rovnakej odmene pre zamestnancov a zamestnankyne za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.“.

Podoba cenného papiera

V § 10 ods. 3 sa slová „dlhopisy na doručiteľa“ nahrádzajú slovom „dlhopisy“. Týmto ustanovením sa zvýši účinnosť dohľadu Národnej banky Slovenska o emitovaných dlhopisoch, čím sa zabezpečí vyššia ochrana spotrebiteľov na finančnom trhu.

Povolenie na poskytovanie investičných služieb

V § 54 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l. Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Povolenie sa nevyžaduje pre poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu.

Ide o transpozíciu smernice EÚ, ktorá vyníma z rozsahu pôsobnosti smernice MiFID II poskytovateľov služieb hromadného financovania, čo znamená, že poskytovatelia služieb hromadného financovania na svoju účinnosť nemusia žiadať o povolenie na výkon svojej činnosti podľa zákona o cenných papierov.

V § 54 odseky 11 až 15 znejú:

„(11) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), je najmenej 750 000 eur.

(12) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi iného ako uvedeného v odsekoch 11,13 a 14 je najmenej 150 000 eur.

 (13) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) alebo písm. g) a ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta,  je najmenej 75 000 eur.

(14) Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. i) je najmenej 750 000 eur, ak tento obchodník s cennými papiermi obchoduje na vlastný účet.

(15) Na zloženie počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje osobitný predpis.50a)“.

V § 54 sa vypúšťa odsek 16.

Ide o transpozíciu smernice, ktorej základným cieľom je vyňať investičné spoločnosti (v podmienkach SR ide o obchodníkov s cennými papiermi) a klásť na obchodníkov s cennými papiermi prudenciálne požiadavky, ktoré sa zavádzajú smernicou IFD a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a sú prispôsobené činnostiam obchodníkov s cennými papiermi.

V tejto súvislosti sa stanovuje požiadavka na počiatočný kapitál obchodníkov s cennými papiermi. Na uvedenú požiadavku na počiatočný kapitál je naviazané aj udelenie povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi, ktorá nahrádza súčasnú požiadavku na základné imanie. Nariadenie ustanovuje zloženie počiatočného kapitálu.

Novou právnou úpravou investičných spoločností dochádza k tzv. kategorizácii obchodníkov s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi prvej kategórie je spoločnosť, ktorej činnosť spočíva vo výkone obchodovania na vlastný účet alebo upisovania a umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ak spĺňa podmienky podľa §7b zákona o bankách a požiada o udelenie bankového povolenie.

Takýto obchodník sa po novom bude považovať za úverovú inštitúciu (v podmienkach SR ide o banku) a budú sa na neho vzťahovať požiadavky podľa zákona o bankách a nebudú sa na neho vzťahovať požiadavky zákona o cenných papieroch.

Obchodník s cennými papiermi mínus prvej kategórie (osobitný obchodník) je spoločnosť, ktorej činnosť spočíva vo výkone obchodovania na vlastný účet alebo upisovania a umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, v prípade ak takýto obchodník nie je obchodníkom s komoditami a emisnými kvótami, podnikom kolektívneho investovania alebo poisťovňou a spĺňa ktorúkoľvek podmienku podľa článku 1 odsek 2 nariadenia IFR alebo ak spĺňa všetky podmienky podľa článku 1 odsek 5 nariadenia IFR alebo ide o obchodníka s cennými papiermi podľa § 54d odsek 1. Na takéhoto obchodníka sú budú naďalej vzťahovať prudenciálne požiadavky a požiadavky na zverejnenie podľa zákona o bankách.

Obchodník druhej kategórie je obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia zákona o cenných papieroch, ktoré nanovo definujú požiadavky na tohto obchodníka a sú lepšie prispôsobené jeho činnostiam, predovšetkým ide o „miernejšie“ prudenciálne požiadavky oproti doterajšej právnej úprave.

Obchodník tretej kategórie tzv malý a neprepojený obchodník, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia nariadenia IFR. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu má však právomoc v určitých situáciách vyžadovať od takéhoto obchodníka, aby splnil požiadavky podobne ako obchodník druhej kategórie.

Malý a neprepojený obchodník

Vymedzuje sa, kto sa rozumie malým a neprepojeným obchodníkom s cennými papiermi a ktoré ustanovenia zákona sa na neho nevzťahujú a tiež sa ustanovuje lehota, do ktorej musí obchodník s cennými papiermi, ktorý prestane spĺňať podmienky, aby sa mohol považovať za malého a neprepojeného obchodníka, zosúladiť svoju činnosť s požiadavkami zákona o cenných papieroch.

Malým a neprepojeným obchodníkom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Na malého a neprepojeného obchodníka sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu, ak Národná banka Slovenska neudelila výnimku od ich uplatňovania za podmienok podľa osobitného predpisu.

Na obchodníka s cennými papiermi, ktorý začne spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu, a tieto podmienky spĺňa sústavne bez prerušenia šesť mesiacov odo dňa začatia plnenia týchto podmienok a túto skutočnosť oznámil Národnej banke Slovenska, po uplynutí šiestich mesiacov sa na tohto obchodníka s cennými papiermi nevzťahujú ustanovenia § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d až 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhá veta.

Ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu, oznámi to Národnej banke Slovenska a zosúladí svoju činnosť s ustanoveniami § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d až 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhej vety do 12 mesiacov od vykonania hodnotenia.

Ustanovenia § 71db sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,v účtovnom období nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom zistil, že prestal spĺňať tieto podmienky.

Osobitný obchodník

Na osobitného obchodníka s cennými papiermi resp. obchodníka s cennými papiermi mínus prvej kategórie sa v oblastiach ako napr. zásady odmeňovania, výkon dohľadu na konsolidovanom základe, požiadavky na tlmiace rezervy, riadenie rizika, zverejňovanie správ vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o bankách. Prísnejšie prudenciálne požiadavky a zverejňovanie správ podľa zákona o bankách sa na osobitného obchodníka s cennými papiermi zavádzajú z dôvodu, že ich obchodné modely a rizikové profily sú podobné obchodným modelom a rizikovým profilom bánk, preto je odôvodnené klásť na nich rovnaké prudenciálne požiadavky.

Nová právomoc Národej banky Slovenska

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu, že na obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva investičné služby a investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f) sa vzťahuje osobitný predpis, ak celková hodnota konsolidovaných aktív obchodníka s cennými papiermi sa rovná alebo prevyšuje 5 000 000 000 eur vypočítaných ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov a ak platí aspoň jedno z týchto kritérií:

 1. obchodník s cennými papiermi vykonáva tieto činnosti v takej miere, že jeho zlyhanie alebo problémy by mohli viesť k systémovému riziku,
 2. obchodník s cennými papiermi je zúčtovacím členom podľa osobitného predpisu,
 3. Národná banka Slovenska zohľadní veľkosť, povahu, rozsah a zložitosť činností tohto obchodníka s cennými papiermi pri zohľadnení zásady proporcionality a aspoň jedného z týchto faktorov:
 • dôležitosť obchodníka s cennými papiermi pre hospodárstvo Európskej únie alebo hospodárstvo domovského členského štátu,
 • význam cezhraničných činností obchodníka s cennými papiermi,
 • prepojenosť obchodníka s cennými papiermi s finančným systémom.

Na takéhoto obchodníka s cennými papiermi sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia zákona o bankách a teda prísnejšie prudenciálne požiadavky. Národná banka Slovenska môže taktiež rozhodnúť, že na obchodníka s cennými papiermi sa už nebudú vzťahovať príslušné ustanovenia zákona o bankách. Rovnako, ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať kritéria na „prísnejší“ prudenciálny dohľad, bude sa na neho vzťahovať dohľad podľa zákona o cenných papieroch.

Toto sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami, správcovské spoločnosti a poisťovne.

Povolenie na poskytovanie investičných služieb

Na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb sa musí preukázať splnenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona. Podmienkou je aj odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti, investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť, investičnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo investičná holdingová spoločnosť alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,.

Ide o transpozíciu článku 52 smernice IFD, ktorá kladie kvalifikačné požiadavky na  členov riadiaceho orgánu investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti. Rozširuje sa súčasný rozsah aj na investičnú holdingovú spoločnosť, nakoľko smernica IFD zavádza tento nový typ holdingovej spoločnosti.

Rozširuje sa aj súčasný rozsah zákona v oblasti kvalifikačných požiadaviek aj na členov štatutárneho orgánu  investičnej holdingovej spoločnosti, nakoľko smernica IFD zavádza tento nový typ spoločnosti.

Určuje sa tiež rozsah predkladaných informácií pobočkou obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska.

Nakoľko sa z rozsahu smernice MiFID II vypúšťa udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti, navrhuje sa ustanovenie týkajúce možnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi požiadať o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov alebo o jeho zmenu vypustiť (§ 56 ods. 13).

Spresňuje sa tiež, v akých prípadoch sa poskytnutie investičnej služby zahraničným obchodníkom s cennými papiermi nepovažuje za výlučnú iniciatívu klienta a určuje sa rozsah predkladaných informácií pobočkou obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska.

Ak sa zahraničný obchodník s cennými papiermi priamo alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jeho mene alebo ktorá je s ním úzko prepojená alebo prostredníctvom akejkoľvek inej osoby konajúcej v jej mene, snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov, nepovažuje sa to za službu poskytnutú výlučne z vlastného podnetu klienta; tým nie sú dotknuté vzťahy v rámci skupiny.

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná raz ročne oznámiť Národnej banke Slovenska tieto informácie:

 1. veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 vykonávaných prostredníctvom pobočky,
 2. mesačnú minimálnu expozíciu, priemernú expozíciu a maximálnu expozíciu voči protistranám z Európskej únie, ak poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c),
 3. celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z protistrán z Európskej únie, upísaných alebo umiestnených na základe pevného záväzku za predchádzajúcich 12 mesiacov, ak poskytuje jednu alebo obidve investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. f),
 4. obrat a súhrnnú hodnotu aktív investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),
 5. podrobný opis opatrení na ochranu investorov, ktoré sú k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto klientov vyplývajúcich z Garančného fondu investícií alebo iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,
 6. politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované pri vykonávaní investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),
 7. mechanizmy riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich riadiace funkcie, ak ide o činnosti pobočky,
 8. ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon riadneho dohľadu podľa § 135.

 Národná banka Slovenska na požiadanie oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) tieto informácie:

 1. povolenia pre pobočky udelené podľa § 56 a následné zmeny týchto povolení,
 2. veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností vykonávaných prostredníctvom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
 3. obrat a celkové aktíva investičných služieb a investičných činností podľa písmena b),
 4. označenie skupiny zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ku ktorej patrí.

Zakladanie pobočiek v zahraničí

Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu týkajúce sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu.

Národná banka Slovenska každoročne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zoznam pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 56.

Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi

Spresňuje sa rozsah informácií, ktoré sú dostupné pre členov predstavenstva na riadny výkon svojej funkcie a precizuje sa ustanovenie zákona, na základe ktorého je Národná banka Slovenska oprávnená konať v prípade nesplnenia podmienok na vykonávanie činnosti člena riadiaceho orgánu.

Riadenie rizík

Obchodník s cennými papiermi je povinný mať spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie rizík, ktoré musia byť prispôsobené jeho činnosti. Ustanovuje sa tiež podmienka, kedy je obchodník s cennými papiermi povinný zriadiť výbor pre riadenie rizík.

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nespĺňa požiadavku podľa § 71db ods. 18 písm. a), je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u príslušného obchodníka s cennými papiermi nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu obchodníka s cennými papiermi podstupovať riziká. Výbor pre riadenie rizík musí mať všetky dostupné informácie o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený, plní poradnú funkciu voči riadiacemu orgánu v oblasti stratégie riadenia rizík a spolupracuje pri dohliadaní nad uplatňovaním tejto stratégie.

Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie

 • a) významných zdrojov rizík a ich účinkov na klientov a akéhokoľvek ich významného vplyvu na vlastné zdroje, pričom sa zohľadní právny poriadok štátu, ktorým sa riadi oddelenie peňažných prostriedkov v držbe klienta,
 • b) významných zdrojov rizík a ich účinkov na trh a akéhokoľvek ich významného vplyvu na vlastné zdroje,
 • c) významných zdrojov rizík a ich účinkov na obchodníka s cennými papiermi, a to najmä tých, ktoré môžu vyčerpať úroveň vlastných zdrojov, ktoré sú k dispozícii; v odôvodnených prípadoch ide o významné zmeny účtovnej hodnoty aktív, vrátane nárokov voči viazaným sprostredkovateľom, zlyhanie klientov alebo protistrán, pozície vo finančných nástrojoch, zahraničných menách a komoditách a záväzky voči dôchodkovému zabezpečeniu,
 • d) rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, aby si obchodník s cennými papiermi udržal primeranú úroveň likvidných zdrojov, a to aj v súvislosti s riešením významných zdrojov rizík podľa písmen a) až c).

Stratégie, politiky, postupy a systémy podľa odseku 2 musia byť primerané zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti obchodníka s cennými papiermi a tolerancii voči riziku určenej predstavenstvom a zodpovedajú významu obchodníka s cennými papiermi v každom členskom štáte, v ktorom poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb sa považuje za spôsob riadenia rizík na účely podľa odseku 2 písm. a).

Obchodník s cennými papiermi je povinný zohľadňovať významné vplyvy na vlastné zdroje, ak takéto riziká nie sú primerane zohľadnené v požiadavkách na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.

Malý a neprepojený obchodník uplatňuje požiadavky podľa odseku 2 písm. a), c) a d).“.

Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenými a transparentnými právomocami a zodpovednosťou.

Spresňuje sa požiadavka na vnútorné riadenie, ktoré musí byť vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík obchodníka s cennými papiermi.

Zásady odmeňovania

Stanovujú sa zásady odmeňovania, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný uplatňovať na uvedené skupiny osôb a ktoré sú primerané jeho veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jeho činnosti. Upravujú sa pravidlá priznávania a vyplácania pohyblivej zložky celkovej odmeny.

Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať tieto zásady odmeňovania:

 • a) politika odmeňovania je jednoznačne zdokumentovaná a primeraná veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti činností obchodníka s cennými papiermi,
 • b) politika odmeňovania je v súlade s rodovo neutrálnou politikou odmeňovania,
 • c) politika odmeňovania je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík obchodníka s cennými papiermi a podporuje ho,
 • d) politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi obchodníka s cennými papiermi a zohľadňuje dlhodobé účinky prijatých investičných rozhodnutí,
 • e) politika odmeňovania zahŕňa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretného podstupovania rizika,
 • f) členovia predstavenstva prijímajú a pravidelne skúmajú politiku odmeňovania a zodpovedajú za jej vypracovanie, schválenie a dodržiavanie,
 • g) členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi aspoň raz ročne vykonajú kontrolu dodržiavania celkových zásad odmeňovania,
 • h) členovia dozornej rady vykonávajú svoju funkciu nezávisle, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa ich dosahovaných výsledkov, a to nezávisle od vyhodnotenia dosahovaných výsledkov obchodníka s cennými papiermi,
 • i) na odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík a vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania dohliada výbor pre odmeňovanie podľa 71dd, ak sa zriaďuje alebo dozorná rada,
 • j) obchodník s cennými papiermi uplatňuje
 1. zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako – základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca/ pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
 1. pohyblivú zložku celkovej odmeny,
 • k) zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny.

Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi u

 • a) všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,
 • b) všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
 • c) vrcholového manažmentu,
 • d) osôb zodpovedných za podstupovanie rizík,
 • e) zamestnancov s kontrolnými funkciami,
 • f) všetkých zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e), ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu56aca) alebo aktív, ktoré spravuje a ktorí majú nárok na odmenu rovnajúcu sa najnižšej odmene osôb podľa písmena c) alebo písmena d).

Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť primeraný pomer medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca obchodníka s cennými papiermi v súlade s obchodnou stratégiou, súvisiacimi rizikami a vplyvom zamestnancov uvedených v odseku 2 na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi.

Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi spôsobom, ktorý je primeraný jeho veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jeho činností.

Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, pohyblivé zložky celkovej odmeny

 • a) členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady sa nepriznajú za hodnotené obdobie,
 • b) osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až f) sa obmedzia na časť čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou stratégiou obchodníka s cennými papiermi, jeho záujmami a s ukončením poskytnutej stabilizačnej pomoci.

Pohyblivá zložka celkovej odmeny

Na pohyblivú zložku celkovej odmeny, ktorú obchodník s cennými papiermi prizná a vyplatí osobám uvedeným v § 71da ods. 2 sa uplatňujú okrem zásad podľa § 71da ods. 4 aj zásady podľa odsekov 2 až 14.

Ak pohyblivá zložka celkovej odmeny závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny závisí od kombinácie posúdenia výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2, príslušného obchodného útvaru obchodníka s cennými papiermi a celkových výsledkov obchodníka s cennými papiermi, pričom pri hodnotení výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.

Hodnotenie výkonnosti je určené dlhodobou obchodnou stratégiou, ktorá zohľadňuje obchodný cyklus obchodníka s cennými papiermi a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou  obchodníka s cennými papiermi.

Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny sa zohľadňuje aj schopnosť obchodníka s cennými papiermi plniť povinnosti podľa § 74.

Ak obchodník s cennými papiermi plní povinnosti podľa § 74, osobe uvedenej v § 71da ods. 2, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s obchodníkom s cennými papiermi najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške.

Vyplatenie odstupného alebo odchodného závisí od dosiahnutej výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2 za hodnotené obdobie; zlyhanie alebo pochybenie tejto osoby pri plnení svojich úloh je dôvodom na ich nevyplatenie.

Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osoby uvedenej v § 71da ods. 2 musí byť v súlade s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.

Postup merania výkonnosti pre účely výpočtu pohyblivých zložiek celkovej odmeny musí zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík a náklady na kapitál  a likviditu podľa osobitného predpisu.

Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny zohľadňuje obchodník s cennými papiermi všetky druhy súčasných a budúcich rizík.

Najmenej 50 % pohyblivej zložky celkovej odmeny tvoria tieto nástroje:

 • a) akcie alebo rovnocenné majetkové podiely,
 • b) akcie alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje,
 • c) finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ae) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti,
 • d) bezhotovostné nástroje, ktoré zohľadňujú nástroje spravovaných portfólií.

Ak obchodník s cennými papiermi neemituje  nástroje uvedené v odseku 10, Národná banka Slovenska môže na tieto účely schváliť alternatívne opatrenia.

Najmenej 40% pohyblivej zložky celkovej odmeny sa odloží na obdobie troch až piatich rokov, pričom dĺžka tohto odkladu závisí od obchodného cyklu obchodníka s cennými papiermi, povahy jeho obchodnej činnosti, rizík a činnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2. Pri významne vysokej pohyblivej zložke celkovej odmeny, podiel odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny predstavuje najmenej 60%. Odmena, ktorá má byť vyplatená v súlade s podmienkami odkladu podľa prvej vety, sa neprideľuje rýchlejšie, ako by to bolo pri pomernom vyplácaní.

Obchodník s cennými papiermi je povinný v zásadách odmeňovania určiť kritériá na zrážky z pohyblivej zložky celkovej odmeny a na spätné vymáhanie vyplatenej pohyblivej zložky celkovej odmeny, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší alebo je negatívna; týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Zrážkam z pohyblivej zložky celkovej odmeny a spätnému vymáhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny podlieha až 100% pohyblivej zložky celkovej odmeny. Kritéria v zásadách odmeňovania musia zahŕňať situáciu, keď sa osoba uvedená v § 71da ods. 2 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám obchodníka s cennými papiermi alebo bola za také konanie zodpovedná a už sa nepovažuje za odborne spôsobilú a vhodnú.

Obchodník s cennými papiermi je povinný v rámci zásad odmeňovania určiť kritériá pre dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia  v súlade s jeho obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osoba uvedená v § 71da ods. 2 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s obchodníkom s cennými papiermi pred vznikom nároku na starobný dôchodok, obchodník s cennými papiermi bude počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osobe uvedenej v § 71da ods. 2 vznikne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10, a to pri uplatnení päťročného odkladu.

Osoby uvedené v § 71da ods. 2 nemôžu zabezpečiť nevyplatenie svojej pohyblivej zložky celkovej odmeny hedžingovými stratégiami ani uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia.

Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená formou finančných nástrojov alebo spôsobom, ktorý by umožnil nedodržiavanie tohto zákona alebo osobitného predpisu.50cb)

Na pohyblivú zložku celkovej odmeny podľa odseku 10 sa primerane vzťahuje retenčná politika za účelom zosúladenia s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.

Ustanovenia odsekov 10,12 a 14 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na

 • a) obchodníka s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich hospodárskemu roku,
 • b) osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako štvrtina jej celkovej ročnej odmeny.“.

Výbor pre odmeňovanie

Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť rodovo vyvážený výbor pre odmeňovanie alebo určiť osobu zodpovednú za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi, ak nespĺňa podmienku uvedenú v § 71db ods. 18 písm. a).  Výbor pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi

 • zodpovedne a nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, kapitálu a likvidity,
 • zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom a
 • zohľadňuje verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka s cennými papiermi pri príprave svojich rozhodnutí.

 Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie musia byť členmi predstavenstva a nesmú vykonávať výkonnú funkciu u obchodníka s cennými papiermi.

Výbor pre odmeňovanie môže byť zriadený na úrovni skupiny.

Spresňuje sa tiež, že obchodník s cennými papiermi informuje Národnú banku Slovenska o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena u obchodníka s cennými papiermi je najmenej 1 000 000 eur v príjmovej skupine 1 milión eur, vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných zložkách mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie.

Na požiadanie Národnej banky Slovenska je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť informácie o celkovej výške odmien každého člena predstavenstva alebo vrcholového manažmentu.

Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom

Obchodník s cennými papiermi je povinný sústavne spĺňať požiadavky na vlastné zdroje podľa nariadenia IFR. Ustanovuje sa tiež rozsah a spôsob zverejňovania informácií pre niektoré kategórie obchodníkov s cennými papiermi. Ustanovuje sa povinnosť pre obchodníkov s cennými papiermi hodnotiť primeranosť vnútorného kapitálu a likvidných aktív, okrem obchodníkov, ktorí sa považujú za malých a neprepojených.

Ruší sa požiadavka na vytváranie tlmiacej rezervy vzhľadom na charakter činnosti obchodníkov s cennými papiermi.

Stanovuje sa, kedy Národná banka Slovenska uloží na základe preskúmania a hodnotenia obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje.

Na základe rozhodnutia môže Národná banka Slovenska vyžadovať, aby výška vlastných zdrojov presahovala hodnotu minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske cykly neviedli k porušeniu týchto požiadaviek alebo neohrozovali schopnosť tohto obchodníka postupne ukončiť alebo zastaviť výkon povolených činností riadnym spôsobom.  Stanovuje sa tiež, kedy Národná banka Slovenska uloží na základe preskúmania a hodnotenia obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na likviditu.

Obchodná dokumentácia

Na účely výkonu dohľadu je obchodník s cennými papiermi povinný zdokumentovať aj systémy a postupy podľa zákona a nariadenia IFR.

Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi

Požiadavka, aby návratnosť aktív, určená ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy ako súčasť výročnej správy vyplývala pre obchodníkov s cennými papiermi zo smernice CRD. Smernicou IFD boli pre obchodníkov s cennými papiermi stanovené nové požiadavky na zverejnenie, pričom požiadavka  návratnosť aktív, určená ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy nie je súčasťou požiadaviek podľa smernice IFD.

V súlade s nariadením o ESA´s činnosť a udelenie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ prechádza do pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) s výnimkou podľa čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení, kedy udeľovanie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ zabezpečí príslušný orgán dohľadu (v podmienkach SR Národná banka Slovenska).

Činnosť a udelenie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ustanovuje osobitný predpis.

Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie a vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu60u) nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)  a nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), monitoruje činnosť poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) a získava informácie s cieľom posúdiť dodržiavanie podmienok podľa osobitného predpisu.

Nakoľko sa z rozsahu smernice MiFID II vypúšťa udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti, navrhuje sa vypustiť príslušné ustanovenia zákona (§ 79c až 79k).

Dohľad

Subjekty, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska sa rozširuje aj o investičnú holdingovú spoločnosť.

Nanovo sa upravuje preskúmavanie, ktoré vykonáva Národná banka Slovenska v rámci dohľadu. Preskúmavanie podľa smernice IFD je lepšie prispôsobené činnostiam a veľkosti obchodníkov s cennými papiermi než doterajšia právna úprava. Pri vykonávaní preskúmania Národná banka Slovenska zohľadňuje okrem iného aj riziká, obchodný model obchodníka s cennými papiermi alebo aj geografické umiestnenie expozícií obchodníka s cennými papiermi. Frekvenciu a rozsah preskúmavania určí Národná banka Slovenska primerane k veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi, doterajšia právna úprava ustanovovala preskúmanie aspoň raz do roka. V rámci výkonu dohľadu má Národná banka Slovenska prístup aj programom a zápisniciam zo zasadnutí predstavenstva. V rámci preskúmavania Národná banka Slovenska aspoň každé tri roky preskúma, či obchodník s cennými papiermi dodržiava požiadavky týkajúce sa povolenia používať interné modely.

Stanovujú sa povinnosť Národnej banke Slovenska informovať Európsky orgán dohľadu.

Na účely dohľadu týkajúceho sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníka s cennými papiermi sa definuje spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi rôznych členských štátov. Vymedzujú sa informácie, ktoré si orgány dohľadu navzájom poskytujú. Dôverné informácie možno použiť len pri výkone dohľadu a len na presne stanovené účely.

Dohľad na konsolidovanom základe

Nanovo sa definuje dohľad na konsolidovanom základe.

Národná banka Slovenska je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe alebo nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny, ak skupinu obchodníkov s cennými papiermi riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike alebo ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, je rovnaká materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo rovnaká materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, ak je investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť založená v Slovenskej republike.

Dohľad na konsolidovanom základe sa vykonáva podľa čl. 7 nariadenia IFR alebo formou súladu s kapitálovým testom skupiny podľa čl. 8 nariadenia IFR. Kapitálový test skupiny možno použiť v prípade skupinových štruktúr, ktoré sa považujú za dostatočne jednoduché. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe aj v prípade, ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi je rovnaká investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, a žiadnemu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi nebolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola zriadená investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak najvyššiu celkovú hodnotu aktív má obchodník s cennými papiermi.

Ak dvaja  alebo viacerí obchodníci s cennými papiermi alebo zahraniční obchodníci s cennými papiermi, ktorí sú dcérskymi spoločnosťami rovnakej materskej spoločnosti, ktorá má ústredie v štáte, ktorý nie je členským štátom a nepodliehajú účinnému dohľadu na úrovni skupiny, Národná banka Slovenska preverí, či obchodník s cennými papiermi podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe. Pokiaľ uvedený dohľad nie je rovnako účinný, Národná banka Slovenska zahrnie takéhoto obchodníka do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.

Stanovuje sa povinnosť Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu na konsolidovanom základe v prípade vzniku kritickej situácie informovať Európsky orgán dohľadu, Európsky výbor pre systémové riziká a príslušné orgány o vzniknutej situácii.

Stanovuje sa povinnosť Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu na konsolidovanom základe zriadiť kolégium orgánov dohľadu na účely zákonom stanovených úloh.

Sankcie

Národnej banke Slovenska sa ukladá právomoc v rámci výkonu dohľadu uložiť obchodníkovi opatrenia na nápravu alebo sankcie aj v prípade, ak je preukázané, že obchodník s cennými papiermi počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pravdepodobne nedodrží ustanovenia zákona o cenných papieroch alebo nariadenia IFR.

Spresňuje sa, že v rámci opatrení, ktoré môže Národná banka Slovenska uložiť obchodníkovi s cennými papiermi pri porušení tohto zákona, môže od obchodníka žiadať predloženie plánu na jeho ozdravenie do jedného roka a stanoviť lehotu na jeho realizáciu.

Národná banka Slovenska môže uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby upravil výšku vlastných zdrojov a likvidné aktíva v prípade významných zmien v jeho obchodnej činnosti. Tiež môže uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi znížiť riziká spojené s činnosťami, produktmi a systémami obchodníka s cennými papiermi vrátane externe zabezpečovaných činností a  uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy tvorby rezerv alebo zaobchádzania s aktívami pri požiadavkách na vlastné zdroje.

Sankčné ustanovenia sa rozširujú o ďalšie opatrenia v rámci dohľadu, a to obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov akcionárom obchodníka s cennými papiermi alebo držiteľom nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ak sa na toto obmedzenie alebo zákaz nevzťahuje zákon č. 371/2014 Z. z., uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitné požiadavky na likviditu alebo uložiť obchodníkovi s cennými papiermi zníženie rizík bezpečnosti sietí a informačných systémov s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť, integritu a dostupnosť ich procesov, údajov a aktív.

Spresňuje sa právomoc Národnej banky Slovenska ukladať opatrenia poskytovateľom služieb vykazovania údajov len v tých prípadoch, pokiaľ je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad poskytovateľom služieb vykazovania údajov.

Ustanovuje sa Národnej banke Slovenska ukladať sankcie za porušenie zákona členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi investičnej holdingovej spoločnosti alebo odvolať z funkcie člena riadiaceho orgánu investičnej holdingovej spoločnosti, nakoľko prestala byť dôveryhodnou.

Ukladá sa povinnosť Národnej banke Slovenska oznámiť Európskemu orgánu dohľadu  (Európsky orgán pre bankovníctvo) informáciu o uložení každej sankcie,  o každom opravnom prostriedku uplatnenom proti rozhodnutiu o uložení týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku za porušenie požiadaviek v oblasti prudenciálneho dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi.

Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi

Navrhuje sa možnosť zaviesť nútenú správu v prípade, ak strata obchodníka s cennými papiermi presahuje 30% z jeho vlastných zdrojov. Doterajšia právna úprava bola naviazaná na výšku straty určenej zo základného imania.

Odobratie povolenia

Navrhuje sa vypustiť z dôvodov na odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb dôvody ako pokles vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi pod úroveň základného imania ako aj dôvod, keď vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi klesnú pod úroveň 25% jeho vlastných zdrojov a to z dôvodu prudenciálnych a dohľadových požiadaviek zadefinovaných smernicou IFD, ktoré majú preventívny charakter. V rámci dohľadu Národná banka Slovenska prijíma včasné opatrenia na riešenie nedostatkov v činnosti obchodníka.

Navrhuje sa tiež vypustiť z dôvodov na odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb dôvod dosiahnutia straty vo výške presahujúcej 50% základného imania v jednom roku alebo 10% v troch po sebe nasledujúcich rokoch, a to z dôvodu prudenciálnych a dohľadových požiadaviek zadefinovaných smernicou IFD, ktoré majú preventívny charakter. V rámci dohľadu Národná banka Slovenska prijíma včasné opatrenia na riešenie nedostatkov v činnosti obchodníka. Naviac tento dôvod limituje obchodníkov s cennými papiermi napr. pri možnej expanzii a rozvoji podnikania.

Nakoľko sa z rozsahu smernice MiFID II vypúšťa udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti, ako aj ustanovenia týkajúce sa odobratia povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov navrhuje sa vypustiť príslušné ustanovenie zákona.

 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

rok 2021spravodajstvozákon o cenných papieroch

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

26oct8:30Ako postupovať pri vrátenom tovare (dobropis/ťarchopis) z pohľadu colných povinností8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

28oct8:30Ako písať a štrukturovať texty8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

28oct8:30E-Commerce z pohľadu colných povinností (Nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X