Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2022?

zákon o účtovníctve
zákon o účtovníctve Foto: Getty Images
28. mája 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Navrhuje sa rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. Všetky právnické osoby by tak boli zaradené do verejnej časti registra. V neverejnej časti registra by zostali fyzické osoby – podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.

Navrhuje sa tiež, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

Ustanovujú sa tiež náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré nemajú vo svojom hmotnoprávnom predpise zadefinovaný obsah výročnej správy. Týka sa to predovšetkým občianskych združení a cirkevných organizácií, ak sú povinné mať audit účtovnej závierky a výročnej správy.

V zákone sú doplnené a špecifikované podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní elektronických účtovných záznamov. Upresňujú a zjednodušujú sa ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa ustanovujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu.

Na proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čo výrazne zjednoduší tento proces. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby. Zákon explicitne uvádza, kedy už nie je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam.

Ustanovuje sa spodná hranica výšky pokuty a  pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky a nesplní ich. Ustanovuje sa absolútna suma pokuty v prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné pokutu odvodiť z celkovej sumy majetku (nie je uložená účtovná závierka, je uložená účtovná závierka, ale účtovná jednotka vykazuje v majetku nulu, alebo vykazuje účelovo zjavne nízku sumu majetku).

Účinnosť zákona by mala nastať 1. 1. 2022. Ustanovenie o elektronickej podobe ukladania účtovných závierok sa bude vzťahovať na všetky účtovné závierky, ktoré sa budú ukladať do registra po 1. 1. 2022. Týka sa to účtovných závierok za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2021, ale aj účtovných závierok za minulé účtovné obdobia. Zverejnenie účtovných dokumentov vo verejnej časti registra sa bude uplatňovať na účtovné dokumenty ukladané za účtovné obdobie, ktoré končí po 1. 1. 2022.

Predmet úpravy

V nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka sa od 1. 1. 2020 nezapisujú do obchodného registra fyzické osoby. Z tohto dôvodu sa spresňuje ustanovenie, že zahraničné fyzické osoby a slovenské fyzické osoby sú účtovnou jednotkou len vtedy, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov s výnimkou tých, ktoré sa rozhodnú viesť daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov.

Zákon o účtovníctve sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami,

 1. ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť,
 2. ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23a ods. 10.

Rozširuje sa tak osobná pôsobnosť zákona o iné osoby ako sú účtovné jednotky (fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu účtovnej jednotky zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra), ak im vzniknú vybrané povinnosti ustanovené v zákone o účtovníctve.

Všeobecné ustanovenia

Na základe novely Obchodného zákonníka sa do obchodného registra už nebudú zapisovať fyzické osoby. Na základe tejto zmeny sa vypúšťa táto skupina účtovných jednotiek z ustanovenia o triedení do veľkostných skupín. Pre fyzické osoby, ktoré postupujú v sústave podvojného účtovníctva, sa z tohto titulu nemení ich zatriedenie do príslušnej veľkostnej skupiny.

Precizuje sa ustanovenie, podľa ktorého sú účtovníctvo povinné viesť iba fyzické osoby, ktoré sú účtovnou jednotkou. Podmienky, ktoré ustanovujú kedy je fyzická osoba účtovnou jednotkou, sú zadefinované v § 1 ods. 1 bod 3.

Slovo „forma“ sa v celom texte zákona zjednocuje na pojem „podoba“, ktorý vystihuje dve možnosti vedenia účtovných záznamov, a to elektronickú podobu alebo listinnú podobu.

Účtovné sústavy

Precizuje sa ustanovenie, podľa ktorého môžu účtovné jednotky účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Je potrebné prihliadať aj na osobitný právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť, ktorý môže požadovať, aby účtovná jednotka vždy postupovala v sústave podvojného účtovníctva.

V nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka sa do obchodného registra už nebudú zapisovať fyzické osoby. Z tohto dôvodu už bude pre účely účtovníctva iba jeden typ fyzickej osoby podnikateľa, ktorý je oprávnený účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, a preto sa písmeno a) vypúšťa ako nadbytočné.

Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať
 • fyzická osoba,
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Účtovný doklad

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať
 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).

V nadväznosti na nové podmienky zabezpečenia vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu, ktoré sú ustanovené v § 32 ods. 3 sa umožňuje, aby bol podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Ak účtovná jednotka neuskutočňuje výmenu účtovných záznamov prostredníctvom takýchto systémov, je povinná na účtovnom doklade uvádzať podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad. Podpis môže mať formu vlastnoručného podpisu alebo môže byť nahradený inou formou podpisu, ktorá je upravená v § 32 ods. 2 návrhu zákona.

Z náležitostí účtovného dokladu sa vypúšťa podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie ako aj povinnosť uvádzať na účtovnom doklade označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva bude mať naďalej povinnosť, na výzvu daňového úradu, poskytnúť pri kontrole prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované. Táto povinnosť sa presunula do § 31 ods. 8.

Overovanie účtovnej závierky audítorom

Precizuje sa ustanovenie ohľadom určenia, kedy má nezisková účtovná jednotka povinnosť auditu účtovnej závierky z dôvodu prijatia podielov zaplatenej dane. Dôležitým pre stanovenie tejto povinnosti je účtovné obdobie, v ktorom podiely zaplatenej dane prijala, so súčasným zachovaním povinnosti auditu účtovnej závierky za účtovné obdobia, kedy boli podiely použité.

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, ktorých suma prijatého podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie je vyššia ako 35 000 eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité, táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Výročná správa

Súčasná právna úprava ustanovuje obsah výročnej správy prioritne pre potreby podnikateľských subjektov. Zákon ustanovuje tiež obsah výročnej správy pre obce a subjekty verejnej správy. Väčšina neziskových organizácií má obsah výročnej správy ustanovený v príslušnom hmotnoprávnom predpise, podľa ktorého postupujú pri svojej činnosti (napríklad nadácie, neinvestičné fondy alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).

Neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2% vo výške viac ako 35 000 eur, sú povinné vypracovať aj výročnú správu. Ide o občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom.

V návrhu zákona sa ustanovuje obsah výročnej správy vhodný a náležitý pre túto skupinu účtovných jednotiek. Povinnosť vypracovať výročnú správu budú mať tak, ako doposiaľ iba tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky pre povinný audit. Obsah výročnej správy pre tieto účtovné jednotky je prispôsobený činnostiam, ktoré vykonávajú. Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka a správa audítora, ktoré sa však v registri ukladajú osobitne. Členenie podľa príjmov a výdavkov nadväzuje na skutočnosť, že tieto účtovné jednotky môžu postupovať aj v sústave jednoduchého účtovníctva, v ktorej sa nevykazujú výnosy a náklady.

Účtovné jednotky, ktoré postupujú v sústave podvojného účtovníctva, budú uplatňovať prehľad nákladov a výnosov podľa jednotlivých kategórií. Nezisková organizácia sa môže rozhodnúť podľa druhov svojej činnosti či bude uvádzať prehľad podľa činností, ktorú vykonáva alebo podľa projektov. Osobitne sa budú vyčíslovať náklady alebo výdavky súvisiace so správou účtovnej jednotky.

Výročná správa, ktorú vyhotovuje účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4, ak osobitný predpis neustanovuje inak, obsahuje najmä

 • účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • správu audítora k tejto účtovnej závierke,
 • prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
 • prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov,
 • prehľad nákladov (výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov, s osobitným vyčíslením nákladov (výdavkov) na správu,
 • návrh vysporiadania výsledku hospodárenia,
 • zmeny vykonané v zložení samosprávnych orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,
 • informáciu o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Register

V návrhu zákona sa rozširuje verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, čím budú všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra, zaradené do verejnej časti registra. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. V neverejnej časti registra po úprave budú fyzické osoby – podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.

V návrhu zákona sa v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných závierok.

Pri ukladaní účtovných dokumentov do registra v elektronickej podobe je možné ukladať účtovné dokumenty ako prílohu vyhotovenú v elektronickej podobe alebo vytvoriť pre účtovnú jednotku formulár na ukladanie účtovných závierok v štruktúrovanej formy. Po vytvorení formulára sa významne zníži chybovosť účtovných dokumentov a zvýši sa komfort pri ich ukladaní. Uvedený spôsob umožní automatizované spracovanie údajov týchto účtovných závierok analytickými jednotkami štátu, alebo inými užívateľmi.

Podľa štatistík Finančnej správy SR bolo za rok 2020 spracovaných celkovo 384 738 dokumentov, z toho 370 239 (96,24%) elektronických dokumentov a len 14 499 (3,76%) listinných dokumentov.

Ak bude vytvorený formulár pre štruktúrovanú formu účtovnej závierky alebo iného účtovného dokumentu, nebude možné už ukladať účtovný dokument ako prílohu podania. V tomto prípade nebude možné ukladať účtovné závierky ani ako súčasť výročnej správy.  Štruktúrovaná forma účtovnej závierky alebo iného účtovného dokumentu predstavuje elektronickú podobu podania, ktorá sa uplatňuje pri elektronickom doručovaní týchto dokumentov v rámci informačného systému Finančnej správy SR. Je vytvorená v intenciách opatrení MF SR, ktoré ustanovujú vzor účtovných závierok a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Rozsah povinnosti ukladať účtovné dokumenty do registra jednotlivými druhmi účtovných jednotiek ostáva rovnaký, keďže sa mení iba spôsob ukladania účtovných dokumentov.

Osobitne sa ustanovujú povinnosti pre účtovnú jednotku a osoby, ktoré sú zodpovedné za uloženie dokumentov pri ukončení činnosti účtovnej jednotky z dôvodu jej výmazu. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra je povinný uložiť  posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.

V nadväznosti na skúsenosti z praxe sa umožňuje Ministerstvu financií SR ako správcovi registra na základe žiadosti presunúť dokument, ktorý nie je účtovným dokumentom, ktorý sa do registra povinne ukladá. Do registra boli v minulosti omylom uložené dokumenty napríklad daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane z príjmov alebo aj maturitné vysvedčenie.  Súčasne sa umožňuje, aby účtovný dokument, ktorý bol omylom uložený k inej účtovnej jednotke, bol presunutý k účtovnej jednotke, ktorej sa týka. Chýb sa často dopúšťajú osoby, ktoré sú poverené ukladaním dokumentov za viac účtovných jednotiek (napr. účtovníci) a zabudnú sa za každú účtovnú jednotku prihlásiť cez správne IČO/DIČ.

V súlade s § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z. pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) sa upravuje pojem „zaručený elektronický podpis“ na „kvalifikovaný elektronický podpis“.

Spôsoby oceňovania

V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva“. Ide o zosúladenie právnych predpisov týkajúcich sa zámennej zmluvy.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príjmom aj nepeňažné plnenie dosiahnuté zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby. Zároveň aj podľa § 611 Občianskeho zákonníka sa ustanovenia o kúpnej zmluve primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Pretože zámenná zmluva je uzavretá medzi podnikateľmi, podporne sa používajú ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, a to § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Podľa § 409 ods. 2 Obchodného zákonníka  v zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa § 448 Obchodného zákonníka. Podľa § 448 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak cena nie je v zmluve dohodnutá a nie je určený ani spôsob jej určenia a ak je zmluva platná s prihliadnutím na § 409 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže predávajúci požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy.

V nadväznosti na určenie ceny podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ak nie je cena v zámennej zmluve dohodnutá, zaradí účtovná jednotka „nový“ majetok do účtovníctva v cene, za ktorú by sa obvykle taký alebo porovnateľný majetok predával v čase uzavretia zmluvy. Uvedené ocenenie zodpovedá oceneniu podľa oceňovacieho modelu výdavkového prístupu, ktorý je definovaný v § 27 ods. 7 písm. b) zákona o účtovníctve a predstavuje reálnu hodnotu.

Účtovná jednotka, ktorá je spoločnosťou v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka dodrží povinnosť podľa § 8 ods. 2, ak nevráti plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje a ani o tom neúčtuje. Na účely posúdenia či je spoločnosť v kríze podľa tohto zákona sa rozumie

 • a) vlastným imaním suma položky vlastné imanie vykázaná v súvahe účtovnej závierky alebo suma, ktorá by bola vykázaná, ak by účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku,
 • b) záväzkami suma položky záväzkov vykázaná v súvahe účtovnej jednotky alebo suma záväzkov, ktorá by bola vykázaná, ak by účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku; mikro účtovná jednotka od sumy záväzkov odpočíta účty časového rozlíšenia na strane pasív súvahy.

Základným zdrojom informácií pre posúdenie inštitútu „spoločnosť v kríze“ je účtovníctvo obchodnej spoločnosti. V nadväznosti na § 67a až 67i Obchodného zákonníka, ak je obchodná spoločnosť v kríze, nesmie vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje a predmetom jej účtovníctva nesmú byť účtovné prípady, ktoré spĺňajú zákaz vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje.

V prípade, ak účtovná jednotka bude o týchto skutočnostiach účtovať, poruší podmienky Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve. Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť v kríze nebola, ale z dôvodu vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje by sa do krízy dostala. Uvedená skutočnosť je preukázateľná v účtovníctve a v účtovnej závierke, ak by ju účtovná jednotka zostavila. Pri stanovení hrozby úpadku sa vychádza z pomeru vlastného imania a záväzkov, ak je menší ako 8:100.

Časové rozlíšenie, najmä výnosy budúcich období majú špecifický obsah záväzku.  Na určenie pomeru pre stanovenie hrozby úpadku sa účty časového rozlíšenia nebudú započítavať do hodnoty záväzkov účtovnej jednotky. V účtovnej závierke malej a veľkej účtovnej jednotke sa účty časového rozlíšenia vykazujú  na osobitnom riadku na strane pasív súvahy účtovnej závierky.

Inventarizácia

Navrhuje sa rozšíriť možnosť inventarizácie zásob aj na nasledujúci mesiac po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obdobne ako je to umožnené pri inom hmotnom majetku.

Účtovný záznam

Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných podľa § 4 ods. 5.

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) listinným účtovným záznamom účtovný záznam vyhotovený na papieri a tiež vytlačený účtovný záznam vyhotovený pomocou softvéru, ktorý je zaslaný a prijatý ako listina, alebo vyhotovený na interné účely účtovnej jednotky ako listina,

b) elektronickým účtovným záznamom účtovný záznam vyhotovený

 • v elektronickom formáte a prijatý alebo sprístupnený v elektronickom formáte, pričom elektronické formáty určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na základe dohody s prijímateľom účtovného záznamu,
 • naskenovaním listiny (§ 33 ods. 3) zaslaný elektronicky; pri elektronickom zasielaní môže tvoriť prílohu elektronickej pošty,
 • v elektronickom formáte na interné účely účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu alebo od okamihu prijatia alebo sprístupnenia účtovného záznamu až do ukončenia doby ustanovenej v § 35 ods. 3, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na prenos účtovného záznamu inej osobe podľa odseku 7.

(Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu je zabezpečená, ak účtovná jednotka, ktorou je

 • a)  vyhotoviteľ, je schopná preukázať, že účtovný záznam naozaj vyhotovila,
 • b)  prijímateľ, je schopná preukázať, že prijatý účtovný záznam je od vyhotoviteľa.

Neporušenosť obsahu účtovného záznamu je zabezpečená, ak zaslaním alebo sprístupnením účtovného záznamu alebo transformáciou účtovného záznamu v účtovnej jednotke nenastala zmena obsahu skutočností, ktoré sa účtovným záznamom zaznamenávajú.

Čitateľnosť účtovného záznamu je zabezpečená, ak obsah účtovného záznamu je čitateľný ľudským okom. Účtovná jednotka je povinná pri zabezpečení čitateľnosti účtovného záznamu dodržať neporušenosť jeho obsahu.

Ak účtovná jednotka elektronický účtovný záznam zasiela alebo inak sprístupňuje inej osobe, použitie elektronického účtovného záznamu podlieha

 • a) písomnej dohode medzi zúčastnenými stranami o určení technických požiadaviek potrebných na prijímanie účtovných záznamov alebo
 • b) potvrdenému súhlasu prijímateľa účtovného záznamu; za potvrdený súhlas sa považuje informácia o akceptovaní účtovného záznamu, napríklad informácia o zaplatení požadovanej sumy.

Pre potreby overovania účtovnej závierky audítorom (§ 19) a pre potreby orgánov podľa § 38 je účtovná jednotka povinná na výzvu daňového úradu alebo na požiadanie oprávnených osôb umožniť im oboznámiť sa s obsahom nimi určených účtovných záznamov. Účtovná jednotka je povinná predložiť určené účtovné záznamy v podobe v akej ich vedie a uchováva. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, ktorá vedie účtovníctvo spôsobom využívajúcim programové vybavenie,  je povinná  oprávneným osobám umožniť  prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované. Tieto povinnosti má účtovná jednotka po dobu, počas ktorej je povinná viesť alebo uchovávať účtovné záznamy.

Preukázateľnosť účtovného záznamu

Na účely tohto zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam,

  1. ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť,
  2. ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov,
  3. ktorý pri zaznamenaní a spracovaní týchto skutočností spĺňa požiadavky podľa § 31 ods. 3.

Podpisovým záznamom sa rozumie vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila.

Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu účtovného záznamu možno zabezpečiť

 1. podpisovým záznamom zodpovednej osoby,
 2. elektronickou výmenou údajov alebo
 3. vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

Účtovná jednotka je povinná upraviť podrobnosti o oprávnení, povinnosti a zodpovednosti osôb v účtovnej jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie podpisového záznamu, a to takým spôsobom, aby bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené.

Elektronickou výmenou údajov sa rozumie výmena štruktúrovaných správ medzi počítačmi alebo počítačovými aplikáciami, v rámci ktorej nastáva spracovanie rôznych elektronických formátov účtovných záznamov, ktoré prechádzajú procesom overovania, koordinácie, schvaľovania a zaúčtovania bez možnosti ľudského zásahu do obsahu účtovného záznamu.

Vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov sa rozumie určenie osôb zodpovedných za kontrolu procesu spracovania účtovných záznamov, pričom kontrola je dostatočná na preukázanie skutočnosti, ktorá je účtovným záznamom zaznamenaná. Spôsob kontroly určený účtovnou jednotkou je súčasťou účtovného záznamu na vedenie účtovníctva a spracovanie účtovných záznamov.

Transformácia účtovného záznamu

Na účely tohto zákona sa transformáciou účtovného záznamu rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo zmena elektronickej podoby účtovného záznamu na listinnú podobu účtovného záznamu.

Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, len ak účtovný záznam je preukázateľný. V súlade so zvoleným spôsobom uchovávania účtovných záznamov účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, ktorý ešte nebol predmetom transformácie, pričom je povinná uchovávať účtovný záznam v podobe, ktorá je výsledkom transformácie účtovného záznamu.

Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu z  listinnej podoby do elektronickej podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými predpismi alebo spôsobom podľa odseku 5.

Účtovná jednotka, ktorá neuchováva účtovné záznamy v elektronickej podobe, môže vykonať transformáciu účtovného záznamu z elektronickej podoby do listinnej podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými predpismi alebo spôsobom podľa odseku 6, ak účtovný záznam neobsahuje kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať.

Pri transformácii účtovného záznamu skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme účtovná jednotka zabezpečí

 1. úplnosť účtovného záznamu v pôvodnej podobe a v novej podobe,
 2. obsahovú zhodu a vizuálnu zhodu účtovného záznamu v novej podobe s jeho pôvodnou podobou,
 3. čitateľnosť celej plochy účtovného záznamu v novej podobe,
 4. neporušenosť obsahu účtovného záznamu podľa § 31 ods. 5.

Transformáciu účtovného záznamu, ktorý neobsahuje kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, z elektronickej podoby do listinnej podoby účtovná jednotka vykoná použitím výstupného zariadenia výpočtovej techniky, ktoré umožňuje jeho vytlačenie na papier spôsobom zaručujúcim neporušenosť a čitateľnosť obsahu účtovného záznamu.

Účtovný záznam, ktorého podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu podľa odsekov 2 až 6, sa považuje za preukázateľný, pričom sa nevyžaduje predloženie účtovného záznamu v pôvodnej podobe, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Účtovné záznamy, ktorými sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie, je účtovná jednotka povinná uchovávať tiež desať rokov.

V záujme dôslednejšieho zabezpečenia účtovných záznamov počas ich uchovávania, je účtovná jednotka povinná vypracovať účtovný záznam – interný predpis, ktorým sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie.

Dopĺňa sa ustanovenie o uchovávaní elektronických účtovných záznamov, ktoré predstavuje elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie uložením týchto záznamov na dátovom nosiči. Akú formu dátového nosiča si účtovná jednotka zvolí je na jej rozhodnutí. Môže to byť napríklad  optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, pevné disky, cloudové úložisko a podobne. Dôležitým zostáva povinnosť účtovnej jednotky zabezpečiť v prípade kontroly, aby účtovné záznamy bolo možné sprístupniť z elektronického dátového nosiča do podoby, ktorá je čitateľná ľudským okom.

Zanikajúca účtovná jednotka je povinná informovať daňový úrad o splnení svojej povinnosti tak, aby vedela preukázať napr. zmluvou, ktorá osoba bude zabezpečovať uchovanie jej účtovnej dokumentácie v súlade s ustanovenými požiadavkami, pričom vo všeobecnom podaní uvádza identifikačné údaje takejto inej účtovnej jednotky alebo osoby. Pri ukončení podnikania z dôvodu úmrtia fyzickej osoby budú mať oznamovaciu povinnosť dedičia. Ak neexistujú dedičia alebo dedičstvo pripadne štátu, má oznamovaciu povinnosť príslušná rozpočtová organizácia štátu.

Záverečné ustanovenia

V nadväznosti na zmenu v § 23a ods. 10 sa porušenie tohto ustanovenia osobitne určuje v § 38 ods. 3, ktorý umožňuje uložiť sankciu osobe za neuloženie účtovných dokumentov do registra pri výmaze účtovnej jednotky.

Vzhľadom na rozšírenie povinnosti pre účtovné jednotky v súvislosti s transformáciou účtovných záznamov, zabezpečením vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu účtovného záznamu sa dopĺňajú § 32 a § 33 medzi ustanovenia, za ktoré je v prípade ich porušenia možné účtovnú jednotku sankcionovať.

Ustanovuje sa sankcia za porušenie ustanovení, ktoré sú špecificky upravené pre obchodnú spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka.

Daňový úrad pri ukladaní pokút postupuje v súlade s daňovým poriadkom. Úhrnná pokuta sa stanovuje najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt. Preto je potrebné ustanoviť dolnú hranicu sadzby pri závažnom porušení zákona o účtovníctve, pri ktorom nebola v súčasnosti táto hranica ustanovená. Medzi závažné porušenia patrí nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, ako aj vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, vykonávanie zápisov o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, ďalej ide o zatajovanie a nezaúčtovanie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V nadväznosti na zmenu v ustanovení výšky sankcie za porušenie ustanovení § 35 sa upravuje písmeno c), z ktorého sa vypúšťa uvedený paragraf.

Ustanovuje sa výška sankcie v prípade, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra a daňový úrad nemá k dispozícii účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnoty majetku vyčísliť výšku sankcie.

Osobitne sa ustanovuje sankcia za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany  účtovnej dokumentácie.

Osobitne sa ustanovuje sankcia za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra (§ 23a ods. 10) a uchovávania účtovnej dokumentácie (§ 35 ods. 6). V nadväznosti na povinnosti ustanovené v § 35 ods. 6 pre účtovnú jednotku, ktorá ukončí svoju činnosť bez právneho nástupcu, skončí s podnikaním alebo inou zárobkovou činnosťou, sa umožňuje uloženie pokuty daňovým úradom aj osobe, ktorá bola poverená účtovnou jednotkou na splnenie povinností vyplývajúcich z uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie.

Rozšírením povinných osôb aj na iné osoby (§ 1 ods. 3), ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona o účtovníctve sa rozširuje pre daňový úrad oprávnenie vykonávať kontrolu aj u inej osoby ako je účtovná jednotka. Daňový úrad je oprávnený v súlade s daňovým poriadkom ukladať pokutu podľa miestnej príslušnosti. Kontrolór, ktorý vykonáva kontrolu dane a zistí aj porušenie zákona o účtovníctve, nie je vždy miestne príslušný k účtovnej jednotke, v ktorej vykonáva kontrolu. Je legitímne umožniť, aby pokutu ukladal ten daňový úrad, ktorý porušenie zistil, a preto sa dopĺňa, aby bol oprávnený uložiť pokutu ten daňový úrad, ktorý vykonal kontrolu a zistil porušenie zákona.

Ustanovenie nadväzuje na doplnenie odseku 4, ktorý ustanovuje uloženie pokuty osobe, ktorá porušila zákon o účtovníctve v oblasti ukladania účtovných dokumentov po výmaze obchodnej spoločnosti a zabezpečenia uchovania a účtovných záznamov pre účtovnú jednotku, ktorá zanikla alebo skončila podnikať.

Prechodné ustanovenia

Ustanovenie § 20 ods. 16 sa prvýkrát použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2022.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a účtovná závierka zostavená za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2021 sa ukladajú do registra len v elektronickej podobe.

Ustanovenia § 38 ods. 2 písm. a), e) a f),  ods. 4 a ods. 8 až 10 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2021.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2021rok 2022spravodajstvozákon o účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X