Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako požiadať o pomoc v projekte prvá pomoc plus? Návod pre SZČO

prvá pomoc plus
prvá pomoc plus Foto: Getty Images
16. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila nový plán pomoci pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou – Prvá pomoc+. Nový plán je potrebný vzhľadom na aktuálne sa šíriacu druhú vlnu, s ktorou sú opäť spojené obmedzenia pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov. SZČO zasiahnuté koronakrízou môžu vďaka projektu Prvá pomoc plus požiadať o 2 typy príspevkov. Aké to sú a ako podať žiadosť sa dočítate ďalej.

Pomoc pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť (Opatrenie 2)

Nárok na túto pomoc má SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 %. Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 2. 9. 2020.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu), z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZP),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa zároveň je, že ide o SZČO, ktorá

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 alebo
 •  čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2020, resp. k 01.02.2021 alebo so začiatkom podnikania
  v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021.

Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou je SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

Podmienky poskytovania príspevku

Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Žiadosť si môžete stiahnuť TU. SZČO predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

K žiadosti predloží povinnú prílohu č. 2 – Výkaz pre priznanie príspevku.

V žiadosti je aj vyhlásenie SZČO, že:

 1. v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli tržby,
 2.  bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30.6.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 1.7.2020 alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 1.7.2020, resp. k 1. 2. 2021 alebo so začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 1. 7.2021,
 3. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 4. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 5. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020
 6. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Výška príspevku

Za oprávnený výdavok v mesiaci október 2020 a nasledujúcich mesiacoch sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019). V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020/september 2020, a to
nasledovne najviac vo výške:

Pokles tržieb Suma
20 % – 39,99% 270 €
40 % – 59,99% 450 €
60 % – 79,99% 630 €
nad 80 % 810 €

V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer, od výšky príspevku zodpovedajúcemu príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.

Sú 4 možnosti:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Ako vyplniť žiadosť pre priznanie príspevku?

Žiadosť o poskytnutie príspevku môže SZČO predložiť úradu práce nasledovne:
• prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
• elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:
• poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
• osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia). V prípade, že bude žiadosť neúplná alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh, vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Žiadateľ predkladá žiadosť počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku. Žiadosť za mesiac október 2020 je možné predložiť do konca januára 2021.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.
Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške
poskytnutého príspevku za daný mesiac prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá úradu práce už iba výkaz.

So žiadateľmi, ktorí majú uzatvorenú s úradom práce dohodu, bude uzatvorený Dodatok k tejto dohode.

Žiadosti a výkazy prijaté v mesiaci október alebo november 2020 za mesiac september 2020 sa posudzujú podľa podmienok platných do 30.09.2020. Na tieto žiadosti úrad uzatvára dohody podľa podmienok platných do 30. 9.2020. Následne úrad k tejto dohode vypracuje dodatok, v ktorom budú zapracované podmienky platné od 1.10.2020.

Žiadosť sa vypĺňa nasledovne:

1. Údaje o žiadateľovi – uvedú sa základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky:

 •  „Právna forma“ – uvedie sa právna forma žiadateľa, napr.: živnostník, slobodné povolanie, podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia, samostatne hospodáriaci roľník, a pod.
 • „IČZ – variabilný symbol“ – uvedie sa variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa
 • „Zapísaný v registri“ – uvedie sa príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o  advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č.  40/2015 Z. z. o audiovízii a pod)
 • „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ – uvedie sa 5-miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk
 • „Oblasť podnikania“ – vyberie sa jedna z možností „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“ alebo „Iné“ označením „x“. Pokiaľ nepodnikáte priamo v odvetví rybolovu, akvakultúry alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľte možnosť „iné“.

2. Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa) – uvedú sa základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
3. Miesto a adresa prevádzky alebo organizačnej jednotky – uvedú sa základné identifikačné údaje o prevádzkach alebo organizačných jednotkách žiadateľa.
4. Povinná príloha k žiadosti – nevypĺňa sa.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa – nevypĺňa sa, ale žiadateľ je povinný sa s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti „Čestné vyhlásenie“. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať.

Za splnenie týchto podmienok sa považuje aj ak

 • správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

6. Odoslaním tejto žiadosti – nevypĺňa sa, ale žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.
7. Poučenie o ochrane osobných údajov – nevypĺňa sa, ale žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti sa uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Ako vyplniť výkaz pre priznanie príspevku?

Výkaz sa vypĺňa nasledovne (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti):

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti.

V položke „Číslo dohody o poskytnutí príspevku“ žiadateľ uvedie číslo dohody, ak už táto bola uzatvorená.
V položke „Spôsob výpočtu poklesu tržieb“ – vyberie sa jedna zo 4 možností spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 – predchádzajúce je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

V položkách „Celková tržba za predchádzajúce obdobie“ a “Celková tržba za vykazované obdobie” žiadateľ vyplní príslušné sumy tržieb za príslušné obdobie. Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú do tržieb skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku.

Pokles tržieb zistíte z nasledujúcich dokladov, ktoré treba uchovať pre výkon kontroly:

 • pokiaľ ste prevádzka, ktorá na registráciu tržieb používa eKasu, pre porovnanie poklesu tržieb porovnávate závierky za príslušný mesiac a rok, mesiace február – marec – apríl – atď., prípadne za iné účtovné  obdobie;
 • pokiaľ ste SZČO a nepoužívate eKasu, máte viac možností, ktoré sú závislé od spôsobov, akú evidenciu príjmov či účtovníctvo si vediete:
  1. ak ste SZČO a uplatňujete si preukázateľné alebo paušálne výdavky, tak vychádzate z výpisu daňovej evidencie príjmov v časovom slede za určité obdobie, napr. marec 2019 – marec 2020, alebo
  2. ak vediete jednoduché účtovníctvo, tak vychádzate z príjmov z peňažného denníka za určité obdobie napr. marec 2019 – marec 2020
 • pokiaľ ste subjekt, ktorý vedie podvojné účtovníctvo (všetky právnické osoby majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo), tak vychádzate z podaného daňové priznania k DPH, ak ste platiteľom DPH, alebo z priebežnej účtovnej závierky za určité obdobie, ak nie ste platiteľom DPH (v prípade, ak výnos DPH priznaní nespĺňa definíciu tržby podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve, tento sa do poklesu tržieb nebude zahŕňať).

Pri posudzovaní tržieb za vykazovaný mesiac, nevstupuje do kategórie tržieb príspevok podľa Opatrenia 2, ktorý subjekt obdržal za predchádzajúci mesiac.

V položke „Čistý príjem z pracovného pomeru za žiadaný kalendárny mesiac“ žiadateľ vyplní len čistý príjem z pracovného pomeru (pracovných pomerov), ktorý mu bol vyplatený za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.
Výška žiadaného príspevku sa vypočíta odpočítaním sumy čistého príjmu z pracovného pomeru za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada, od sumy príspevku prislúchajúcej k percentuálnemu poklesu tržieb.

Príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem

Nárok na príspevok má SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny, alebo fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Podať túto žiadosť môže SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 1.10.2020 nemá žiaden iný príjem
(z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z

 • pracovného pomeru,
 • dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo
 • invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.
Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, výživné na dieťa/deti, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9.2020.

Za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur;
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 2. 9.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Na účely tohto opatrenia sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá žiadnych zamestnancov.

Výška príspevku

Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 eur za mesiac október 2020 a nasledujúce mesiace. Od výšky príspevku sa odpočíta suma príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.

Za príjem sa na tento účel považuje čistý príjem z pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo suma invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 % (čiastočný invalidný dôchodok).

Príspevok sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť/činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku za daný mesiac prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá úradu práce už iba výkaz.

Podmienky poskytovania príspevku

Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Žiadateľ predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

K žiadosti predloží povinnú prílohu č. 4A/4B Výkaz pre priznanie príspevku.

V žiadosti č. 4A je aj vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré sa vzťahuje na SZČO, že:

 1. od 01.10.2020 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %,
 2. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 3. nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhového dôchodku,
 4. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020,
 5. mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,
 6. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť
 7. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

V žiadosti č. 4B je aj vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré sa vzťahuje na SZČO, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň jej konateľom, že

 1. je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9
  x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,
 2. je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom,
 3. nie je spoločníkom v inej s.r.o.,
 4. od 01.10.2020 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %,
 5. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 6. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhového dôchodku,

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Ako vyplniť žiadosť pre priznanie príspevku?

Žiadosť A pre vybranú skupinu SZČO nájdete tu: Žiadosť A

Žiadosť B pre vybranú skupinu SZČO, ktorá je konateľom jednoosobovej s.r.o. nájdete tu: Žiadosť B

Žiadosť o poskytnutie príspevku môže žiadateľ predložiť úradu práce nasledovne:

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje/prevádzkovala alebo vykonáva/vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť alebo

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
 • osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadateľ predkladá žiadosť počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku. Žiadosť/výkaz za mesiac október 2020 je možné predložiť do konca januára 2021.

Žiadosť A sa vypĺňa nasledovne:
1. Údaje o žiadateľovi – uvedú sa základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky:

 • „Právna forma“ – uvedie sa právna forma žiadateľa, napr.: živnostník, slobodné povolanie, podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia, samostatne hospodáriaci roľník, a pod.
 • „Zapísaný v registri“ – uvedie sa príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod);
 • „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ – uvedie sa 5-miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk
 • „Oblasť podnikania“ – vyberie sa jedna z možností „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“ alebo „Iné“ označením „x“. Pokiaľ nepodnikáte priamo v odvetví rybolovu, akvakultúry alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľte možnosť „iné“

2. Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa) – uvedú sa základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
3. Miesto a adresa prevádzky alebo organizačnej jednotky – uvedú sa základné identifikačné údaje o prevádzkach alebo organizačných jednotkách žiadateľa.
4. Povinná príloha k žiadosti – nevypĺňa sa.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa – nevypĺňa sa; žiadateľ je povinný sa s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať.
Za splnenie týchto podmienok sa považuje aj ak

 • správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

6. Odoslaním tejto žiadosti – nevypĺňa sa, ale žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.
7. Poučenie o ochrane osobných údajov – nevypĺňa sa, ale žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti sa uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Žiadosť B sa vypĺňa nasledovne:
1. Údaje o žiadateľovi – uvedú sa základné identifikačné údaje žiadateľa a identifikačné údaje s.r.o., v ktorej je žiadateľ konateľom, ktoré je potrebné vyplniť.

 • „Zapísaný v registri“ – uvedie sa príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod);

2. Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa) – uvedú sa základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
3. Povinná príloha k žiadosti – nevypĺňa sa.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa – nevypĺňa sa; žiadateľ je povinný sa s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať.

Za splnenie týchto podmienok sa považuje aj ak

 • správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

5. Odoslaním tejto žiadosti – nevypĺňa sa; žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.
6. Poučenie o ochrane osobných údajov – nevypĺňa sa; žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti sa uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť za opatrenie č. 4.

Ako vyplniť výkaz?

Výkaz k žiadosti A si môžete stiahnuť tu:Výkaz A

Výkaz k žiadosti B si môžete stiahnuť tu: Výkaz B

Výkaz sa vypĺňa nasledovne (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti):
Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti.
V položke „Číslo dohody o poskytnutí príspevku“ žiadateľ uvedie číslo dohody, ak už táto bola uzatvorená. V položke „Čistý príjem“ žiadateľ uvedie sumu

 • čistého príjmu z pracovného pomeru,
 • čistého príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), alebo
 • invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %,
  ktoré mu boli vyplatené za kalendárny mesiac, za ktorý žiada príspevok.

Ak má žiadateľ dva alebo všetky tri typy vyššie uvedených príjmov, uvedie ich celkovú sumu. Výška žiadaného príspevku sa vypočíta odpočítaním sumy čistého príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada od sumy 315 €.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

know-howknowhowprojekt prvá pomocprvá pomoc plusprvá pomoc pre podnikateľovPrvá pomoc+rok 2020

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

09mar8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

09mar8:30Komplexný kurz: Logistika8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

09mar8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X