Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je to cash flow (peňažné toky)?

cash flow
cash flow Foto: Getty Images
4. decembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Možno ste sa už pri podnikaní, alebo aj v bežnom živote stretli s pojmom cash flow, a preložili si ho ako tok peňazí, čo však tento pojem znamená v ekonomickom ponímaní si priblížime v článku.

Čo je to cash flow

Pojem cash flow sa najčastejšie využíva vo finančnej analýze podniku a znamená tok hotovosti spoločnosti. Určuje sa vždy za konkrétne obdobie, môže ísť o mesiac, kvartál, rok, alebo iné zvolené obdobie.

Cash flow predstavuje tok peňazí z a do spoločnosti. Ide teda o rozdiel medzi príjmami (inkaso pohľadávok) a výdavkami (úhrada záväzkov) spoločnosti. Sledovanie cash flow je pre firmu mimoriadne dôležité, aby sa nedostala do finančných problémov z dôvodu nedostatku hotovosti. Ukazovateľ cash flow napovie viac o likvidite a solventnosti firmy. Nie všetky výnosy spoločnosti v podvojnom účtovníctve sú totiž aj jej príjmami a nie všetky náklady výdavkami. Preto môže mať aj na prvý pohľad zisková problémy s hotovosťou.

V podvojnom účtovníctve totiž platí akruálny princíp – časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky. Účtuje sa teda v období, v ktorm výkon nastal, nie vtedy, keď došlo k jeho zaplateniu. Môže tak dôjsť k časovému, alebo vecnému nesúladu.

Časový nesúlad môže vzniknúť napríklad pri nájomnom platenom pozadu alebo vopred, predplatnom novín, alebo časopisov, či úhrade škôd od poisťovne. Vecný nesúlad vzniká napríklad pri odpisoch, úveroch, splátkach, tvorbe rezerv, či výrobe pre vlastnú potrebu. Práve preto je potrebné sledovať nielen hospodársky výsledok spoločnosti, ale aj jej cash flow.

Výkaz cash flow (Prehľad peňažných tokov)

Vo výkaze cash flow sú uvedené príjmy a výdavky, ako aj stav peňažných prostriedkov na začiatku a konci daného obdobia. Výkaz cash flow (prehľad peňažných tokov) je vyžadovaný v uzávierke účtovných jednotiek, ktoré podliehajú auditu. V prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o peňažných tokoch, ktorými sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov, pričom sa peňažné toky členia na:

 • peňažné toky z prevádzkovej činnosti, ktorou je činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky a ostatné činnosti, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky, okrem investičnej činnosti a finančnej činnosti,
 • peňažné toky z investičnej činnosti, ktorou je obstaranie a vyradenie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a tej časti dlhodobého finančného majetku, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov,
 • peňažné toky z finančnej činnosti, ktorou je činnosť, ktorej dôsledkom sú zmeny v hodnote a štruktúre vlastného imania a zmeny v záväzkoch z úverov a pôžičiek.

Za peňažné toky z prevádzkovej činnosti sa považujú najmä peňažné toky, ktoré súvisia s predmetom podnikania účtovnej jednotky a spôsobujú vznik zisku alebo straty, napríklad:

 • príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov,
 • príjmy z poplatkov za priemyselné práva a autorské práva, z provízií a ďalšie príjmy vzťahujúce sa k výnosom z hospodárskej a finančnej činnosti,
 • výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov,
 • výdavky na zamestnancov, napríklad mzdy a odmeny a výdavky platené v mene zamestnancov, napríklad na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a preddavky na daň z príjmov, odvádzané za zamestnancov,
 • výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem takýchto výdavkov za investičnú činnosť a finančnú činnosť,
 • príjmy a výdavky zo zmlúv, ktoré sú držané na účely predaja alebo obchodovania s nimi,
 • príjmy a výdavky z nákupu a predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie.

Peňažnými tokmi z investičnej činnosti sú napríklad:

 • výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
 • príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
 • výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie,
 • príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie,
 • výdavky na poskytnuté pôžičky,
 • príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek,
 • výdavky súvisiace s derivátmi; to neplatí, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti,
 • príjmy súvisiace s derivátmi; to neplatí, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti,
 • príjmy a výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje.

Peňažnými tokmi z finančnej činnosti sú napríklad:

 • príjmy z emisie akcií, príjmy z upísaných obchodných podielov a príjmy z iného zvýšenia vlastného imania,
 • výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií alebo vlastných obchodných podielov a výdavky na iné zníženie vlastného imania,
 • príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania,
 • výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania,
 • príjmy z emisie dlhových cenných papierov,
 • výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov.

Ako čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti a finančnej činnosti sa môžu uvádzať:

 • príjmy a výdavky uskutočnené v mene tretích osôb, ak sa peňažné toky vzťahujú na činnosť tretích osôb, napríklad príjmy a výdavky uskutočnené na bežných bankových účtoch, nájomné vyberané v mene majiteľov nehnuteľností a zaplatené týmto majiteľom,
 • príjmy a výdavky na nákup a na predaj cenných papierov, na krátkodobé pôžičky, na preddavky alebo splátky prostredníctvom kreditných kariet, ktorých dohodnutá doba splatnosti je najviac tri mesiace.

Peňažné toky vyplývajúce z účtovných prípadov v cudzej mene sa vykazujú v eurách prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sa vykazujú oddelene od peňažných tokov z prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti a finančnej činnosti tak, aby sa zosúladil stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci bežného účtovného obdobia so stavom k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Kurzové rozdiely účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie sú peňažnými tokmi.

Peňažné toky pri úrokoch, dividendách a iných podieloch na zisku sú:

 • prijaté a zaplatené úroky, dividendy a iné podiely na zisku – ak sa zahŕňajú do výsledku hospodárenia za účtovné obdobie, uvádzajú sa ako peňažné toky z prevádzkovej činnosti,
 • prijaté úroky, prijaté dividendy a iné podiely na zisku; ak vyjadrujú spôsob návratnosti investícií, uvádzajú sa ako peňažné toky z investičnej činnosti,
 • zaplatené úroky, zaplatené dividendy a iné podiely na zisku – ak vyjadrujú výdavky na získanie finančných zdrojov, uvádzajú sa ako peňažné toky z finančnej činnosti.

Peňažné toky dane z príjmov sa uvádzajú ako samostatná položka podľa charakteru z prevádzkovej činnosti, finančnej činnosti alebo investičnej činnosti alebo, ak sa nedokáže priradiť k uvedeným činnostiam, vykáže sa v prevádzkovej činnosti.

Doplňujúcimi informáciami k prehľadu peňažných tokov sú:

 • použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti,
 • využitie možnosti vykázania čistých peňažných tokov a ich uvedenie,
 • štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami peňažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe,
 • použité zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v bežnom účtovnom období,
 • zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu,
 • skutočnosti, ktoré vznikli v účtovnom období v investičnej činnosti a finančnej činnosti a nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania,
 • ďalšie doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov, ak sú dôležité na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky.

Výpočet cash flow

Pri vykazovaní peňažných tokov sa môže použiť priama metóda alebo nepriama metóda.

Priamou metódou sa rozumie vykazovanie vhodne zvolených hlavných skupín hrubých príjmov a hrubých výdavkov a možno ju uplatniť ako čistú priamu metódu, pri ktorej sa vychádza z vhodne vytvorených analytických účtov k účtom peňažných prostriedkov alebo ako modifikovanú priamu metódu, pri ktorej sa vychádza z položiek výkazu ziskov a strát, pričom sa upravia tržby z predaja, náklady na obstaranie predaného tovaru a ďalšie položky výkazu ziskov a strát, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, o zmenu stavu zásob, pohľadávok z prevádzkovej činnosti a záväzkov z prevádzkovej činnosti, o ostatné nepeňažné položky a o ostatné položky, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti.

Nepriamou metódou sa rozumie vykazovanie peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia za účtovné obdobia pred zdanením daňou z príjmov. Tento sa upraví o vplyv nepeňažných položiek, napríklad odpisov dlhodobého majetku, rezerv, opravných položiek, zmien stavu zásob, pohľadávok z prevádzkovej činnosti a záväzkov z prevádzkovej činnosti, počas bežného účtovného obdobia a všetkých ostatných položiek, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

cash flowknow-howrok 2024rozdiel medzi prijímami a výdavkami firmytok peňazívýkaz cash flow

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financovanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X