Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo by nemal podnikateľ zabudnúť urobiť do konca roka

Čo by nemal podnikateľ zabudnúť urobiť do konca roka
Fotobanka Pixmac
12. decembra 2012 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

S príchodom konca roka prichádza čas účtovných uzávierok. Pred vytvorením záznamov potrebných k účtovnej závierke si skontrolujte všetky účtovné doklady, účtovné záznamy a účtovné knihy.

 

Potrebné je skontrolovať príjmy a výdavky a vykonať inventúru a inventarizáciu.
 

Kľúčová je kontrola dokladov

V rámci účtovných uzávierok je potrebné skontrolovať si všetky potrebné doklady, ktoré sme v účtovníctve použili. Potrebné je skontrolovať si správnosť zaúčtovania všetkých účtovných prípadov. V rámci účtovnej uzávierky sa vykonáva inventúra a inventarizácia. 
 
 
 
Pri účtovnej uzávierke sa ďalej kontrolujú všetky účtovné knihy /peňažný denník, hlavná kniha, pokladničná kniha, kniha pohľadávok a záväzkov, kniha dlhodobého majetku, kniha záväzkov v rámci pracovnoprávnych vzťahov a iné pomocné knihy/. Výsledkom účtovnej závierky je zostavenie a vyplnenie dokladov, ktoré sa prikladajú k účtovnej uzávierke. Účtovná závierka sa zostavuje pomocou údajov z uzatvorených účtovných kníh (peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh) a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. 
 
Uzávierkové účtovné operácie sa zaúčtujú tak, aby boli príjmy a výdavky zaúčtované v súlade s účtovnými a daňovými predpismi, následne sa vypočítajú súhrnné sumy príjmov a výdavkov v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka, ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa vypočíta výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Následne sa poznačí ukončenie účtovného obdobia a zistia sa súhrnné sumy v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocných knihách. 
 

Kontrola účtovníctva na konci roka

Pre efektívnu kontrolu účtovníctva by ste mali urobiť nasledovné:
 1. Overenie správnosti otvorenia účtovných kníh k 1. 1. 
 2. Kontrola účtovných dokladov
 3. Kontrola príjmov a výdavkov, kontrola hlavnej knihy a peňažného denníka  
 4. Kontrola knihy pohľadávok a knihy záväzkov 
 5. Kontrola jednotlivých zaúčtovaných prípadov
 6. Kontrola knihy dlhodobého majetku /správne označenie, oceňovanie, odpisovanie/
 7. Zaúčtovanie odpisov
 8. Kontrola záväzkov, pohľadávok, zásob a ostatných pomocných kníh
 9. Inventúra a inventarizácia
 10. Zostavenie účtovnej závierky  /Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz ziskov a strát, Súvaha/
 11. Uzavretie účtovných kníh k 31.12.
 
Pri kontrole účtovných dokladov sa kontroluje, či sú splnené všetky náležitosti účtovného dokladu:
 • a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • c) peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

 

 

Kontrola príjmov a výdavkov v rámci jednoduchého účtovníctva

Pri kontrole zdaniteľných príjmov sa:
 • a) skontroluje, či nie je medzi zdaniteľnými príjmami zaúčtovaná položka, ktorá nepodlieha dani z príjmov, ak zistí nesprávne zaúčtovanie, vykoná opravu účtovného záznamu na základe vyhotoveného účtovného dokladu, 
 • b) posúdi správnosť zaúčtovania prijatých preddavkov, a to tak z hľadiska dane z pridanej hodnoty (prijaté platby pred dodaním tovaru alebo služby sú predmetom dane), ako aj z hľadiska príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov, keďže prijaté preddavky od odberateľov na budúce dodávky sa zdaňujú daňou z príjmov až v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k dodávke, 
 • c) posúdi správnosť zaúčtovania zdaniteľných príjmov v členení na tovar, výrobky a služby a ostatné príjmy a vykoná opravu chybného účtovného záznamu, 
 • d) skontroluje, či boli zaúčtované všetky zdaniteľné príjmy alebo či sú príjmy zaúčtované v správnej výške porovnaním zaúčtovaných príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov s analytickou evidenciou v knihe pohľadávok, konkrétne s úhradami pohľadávok inkasovanými v účtovnom období a s evidenciou tržieb z registračnej pokladnice. 

 

 

Pri kontrole daňových výdavkov sa predovšetkým: 
 • a)    skontroluje, či medzi daňovými výdavkami nie sú zaúčtované výdavky, ktoré nemôžu byť uznané ako výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v súlade s ustanoveniami § 19 a § 21 zákona o dani z príjmov, 
 • b)    posúdi správnosť zaúčtovania poskytnutých záloh dodávateľom z hľadiska dane z príjmov, najmä to, či boli zálohy poskytnuté na prevádzkové účely (materiál, tovar, služby) alebo na nákup dlhodobého majetku či technického zhodnotenia dlhodobého majetku, 
 • c)    posúdi správnosť zaúčtovania daňových výdavkov v členení na nákup materiálu a nákup tovaru, vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním, 
 • d)    skontroluje, či v stĺpci mzdy boli v správnej výške zaúčtované mzdy zamestnancov, to znamená, 
 • e)    skontroluje, či v stĺpci platby poistného do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne boli správne zaúčtované odvody za zamestnancov platené zamestnávateľom a odvody do poistných fondov za podnikateľa, 
 • f)    skontroluje, či bola tvorba sociálneho fondu v súlade so zákonom o sociálnom fonde, a to podľa postupov účtovania, ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, účtuje sa tvorba sociálneho fondu v peňažnom denníku v priebehu roka, v ostatných prípadoch sa účtuje o tvorbe sociálneho fondu v rámci uzávierkových účtovných operácií, 
 • g)    vykoná dôkladnú kontrolu stĺpca prevádzková réžia, posúdi účel jednotlivých výdavkov už s prihliadnutím na správne určenie základu dane z príjmov, ak zistí nesprávne zaúčtovanie, vykoná opravu chybného účtovného záznamu na základe vyhotoveného účtovného dokladu v rámci uzávierkových účtovných operácií, 
 • h)    skontroluje, či boli v priebehu účtovného obdobia zaúčtované všetky úhrady.
 
V rámci kontroly ďalších účtovných kníh sa kontroluje, či boli zaúčtované všetky záväzky a pohľadávky. Skontroluje sa, či boli zaúčtované všetky pohyby v rámci zásob.
 
 

Vykonajte inventúru a inventarizáciu

Súčasťou účtovnej závierky je fyzická a dokladová kontrola majetku, zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti a na bankovom účte. Ďalej sa kontroluje konečný stav peňažných prostriedkov v pokladni a na bežnom účte. Konečný stav nemá byť mínusový. Je potrebné skontrolovať aj fyzicky stav peňažných prostriedkov v pokladni.
 
 
Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia sa zostavuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. 
 
Po vykonaní inventúry a inventarizácie sa vyhotoví Inventúrny súpis a Inventarizačný zápis. 
 

Zostava účtovnej závierky a prríprava podkladov pre vyplnenie daňového priznania

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje tieto súčasti:
 • súvahu
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky
 
Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje tieto súčasti:
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.
 
Z týchto dokladov si podnikateľ zistí svoj výsledok hospodárenia, vypočíta si svoj základ dane, z ktorého potom určí daňovú povinnosť. Nezabudnite si pred koncom roka našetriť finančné prostriedky na to, aby ste boli schopní zaplatiť svoju daň.
 
Tesne pred koncom roka ešte môžete porozmýšľať aj nad legálnymi možnosťami daňovej optimalizácie.
 
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X