Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je to register účtovných závierok a aké dokumenty sa sem ukladajú v roku 2022?

register účtovných závierok
register účtovných závierok Foto: Getty Images
6. mája 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy. Jeho správcom ktorého je Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum. Jeho účelom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. Register účtovných závierok nájdete na adrese www.registeruz.sk. Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Dokumenty sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

Pomocou webovej stránky môžu používatelia:

 • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek,
 • prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri,
 • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri.

V registri sú povinne zverejnené účtovné závierky a výročné správy uložené v zbierke listín za účtovné obdobia od roku 2013. Nachádzajú sa tu aj neúplné účtovné závierky za obdobie 2009 až 2012, ktoré majú len informatívny charakter. Účtovné závierky za uvedené obdobie neobsahujú časť – poznámky, ani účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré sa nespracovávali do roku 2012.

Aké dokumenty sa ukladajú do registra účtovných závierok?

Do registra sa ukladajú nasledovné dokumenty:
 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok,
 • správy audítorov,
 • individuálne výročné správy,
 • konsolidované výročné správy,
 • ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,
 • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu. Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu, ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej osobitným predpisom.

Dokumenty sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú riadne konsolidované účtovné závierky, mimoriadne konsolidované účtovné závierky, súhrnné účtovné závierky verejnej správy, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok, správy audítorov, individuálne výročné správy, konsolidované výročné správy, ročné finančné správy podľa osobitného predpisu, ako aj dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku.

Riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe povinne ukladá účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3 zákona o účtovníctve, Garančný fond investícií, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa osobitného predpisu. Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť tieto dokumenty aj v listinnej podobe. Povinnosť uložiť dokumenty do registra sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu, alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.

Priebežná účtovná závierka sa do registra účtovných závierok neukladá. Doručuje sa len daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.

Povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Dokumenty ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka. Do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka.
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote na jej uloženie do registra, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uloží do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia.
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka:
 • ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
 1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur (od 1. 1. 2022 to bude suma 4 000 000),
 2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur (od 1. 1. 2022 to bude suma 8 000 000),
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 (od 1. 1. 2022 sa tento počet zvyšuje na 50),
 • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
 • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.
Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy do schválenia účtovnej závierky, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.
Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú. Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.
Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania audítorom, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli. Za uloženie dokumentov po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra zodpovedá posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.
Účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu. Daňový úrad účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowregister účtovných závierokrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

27máj8:30Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

27máj8:30Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

30máj8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X