Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo môžete čakať od živnostenskej kontroly?

Čo môžete čakať od živnostenskej kontroly?
Fototobanka Pixmac
3. júla 2014 Zdroj Podnikam.SK, MV Tlačiť

Keď vám na dvere zaklope živnostenská kontrola, poznať jej priebeh, svoje práva a povinnosti je na nezaplatenie. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších informácií o živnostenskej kontrole.

Ako prebieha živnostenská kontrola

Účelom živnostenskej kontroly je preveriť dodržiavanie povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a iných predpisov vzťahujúcich sa na živnostenské podnikanie. Priebeh živnostenskej kontroly, ako aj práva a povinnosti kontrolórov a kontrolovaných subjektov sú upravené v § 61 a 62 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb.) a v druhej a tretej časti zákona o kontrole v štátnej správy (zákon č. 10/1996 Z. z.)

Živnostenská kontrola však nepreveruje len živnostníkov, ale aj osoby, ktoré vykonávajú neoprávnené podnikanie, zamestnancov živnostníka alebo iné osoby, ktorým vyplývajú povinnosti zo živnostenského zákona, napr. zodpovedný zástupca (ďalej aj „kontrolované subjekty“).

Práva a povinnosti kontrolórov

Kontrolu vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu, ktorí sú povinní preukázať sa preukazom kontrolóra. Ak tak neurobia automaticky, odporúčame vám požiadať ich o poskytnutie preukazov k nahliadnutiu. Na druhej strane, živnostník je na požiadanie kontrolóra povinný preukázať svoju totožnosť.

Kontrolóri sú povinní vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a dobu trvania kontroly. To však neplatí v prípadoch, ak by takýmto oznámením došlo k zmareniu účelu kontroly. V takej situácii sú kontrolóri povinní oznámiť uvedené informácie najneskôr pri jej začatí.

Kontrolóri majú právo vstupovať do všetkých objektov, zariadení, prevádzok ako aj na pozemky, prípadne do iných priestorov, ktoré súvisia s kontrolou.

Kontrola zo živnostenského úradu zväčša začína prezretím dokladov. Za týmto účelom sú kontrolóri oprávnení vyžadovať, aby im kontrolovaný subjekt na mieste alebo v stanovej lehote poskytol doklady, písomnosti, vyjadrenia alebo informácie. Pri výkone kontroly je potrebné predložiť najmä:

  • živnostenské oprávnenie k predmetu podnikania,
  • ohlásenie prevádzkarne,
  • obchodné dokumenty ako faktúry, pokladničné doklady, objednávky alebo iné dokumenty preukazujúce nadobudnutie tovaru alebo materiálu (dokument musí obsahovať špecifikáciu tovaru alebo materiálu a jeho množstvo, identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa a termín dodania),
  • reklamačný poriadok a evidenciu reklamácií,
  • doklady k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky a prevádzkový poriadok.

Kontrolórov taktiež môžu zaujímať výsledky kontrol iných štátnych orgánov ako inšpekcia práce, Slovenská obchodná inšpekcia, úrad verejného zdravotníctva, atď.

Z akýchkoľvek predložených dokumentov si kontrolóri môžu vyhotoviť fotokópie, prípadne môžu požiadať aj o technické nosiče údajov. V prípade, že kontrolóri odoberú originály dokumentov, sú povinní vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí originálov. Ponechať si ich môžu na čas nevyhnutný na vykonanie kontroly a potom ich musia kontrolovanému subjektu vrátiť. Na oplátku je kontrolovaný subjekt povinný vydať kontrolórom potvrdenie o prevzatí vrátených dokumentov.

Medzi právomoci kontrolórov patrí aj právo požadovať súčinnosť od kontrolovaných subjektov. Ak by kontrolovaný subjekt nespolupracoval pri výkone kontroly, prípadne by sa nedostavil na výzvu živnostenského úradu, živnostenský úrad mu môže aj opakovane uložiť pokutu do výšky 331 EUR.

Upozorňujeme, že kontrolóri sú povinní oznámiť polícii alebo prokuratúre skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, a to najmä trestný čin neoprávneného podnikania. Ak sa v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné alebo pracovné prostredie, spíšu kontrolóri o takýchto skutočnostiach záznam, ktorý doručia živnostníkovi a dotknutému orgánu štátnej správy.

Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu

Medzi základné povinnosti kontrolovaného subjektu patrí umožnenie vykonania kontroly a vytvorenie vhodných materiálnych a technických podmienok pre jej výkon. Taktiež je kontrolovaný subjekt povinný oboznámiť kontrolórov s osobitnými bezpečnostnými predpismi najneskôr v deň začatia kontroly.

Významným právom kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov je možnosť namietať predpojatosť kontrolórov, ak existujú pochybnosti o ich nepredpojatosti. Podanie takýchto námietok však nemá odkladný účinok, avšak namietaní kontrolóri sú oprávnení vykonať len také úkony, ktoré neznesú odklad.

Záznam a protokol o priebehu kontroly

V prípade, že kontrola nezistí žiadne porušenia, vypracuje sa iba záznam o kontrole. Záznam okrem kontrolórov podpisuje aj vedúci kontrolovaného subjektu, ktorý obdrží jeho vyhotovenie.

Ak boli pri kontrole zistené nedostatky, o kontrole sa vyhotoví protokol o výsledku kontroly. Kontrolóri sú povinní oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu so znením takéhoto protokolu ešte pre jeho prerokovaním, pričom kontrolóri môžu od neho žiadať, aby v stanovenej lehote predložil písomné vyjadrenie.

Upozorňujeme, že v čase od oboznámenia sa s protokolom o výsledku kontroly do termínu určeného kontrolórom je vedúci kontrolovaného subjektu oprávnený podať voči kontrolným zisteniam námietky. V prípade opodstatnenia námietok je k protokolu vypracovaný dodatok, v ktorom kontrolór zohľadní ich opodstatnenosť.

Protokol o výsledku kontroly, ako aj čiastkový alebo priebežný protokol a dodatok k protokolu musí byť vždy s vedúcim kontrolovaného subjektu prerokovaný. Za účelom prerokovania protokolu je vedúci kontrolovaného subjektu povinný dostaviť sa do sídla živnostenského úrad.

O prerokovaní protokolu sa spíše zápisnica, v ktorej môže byť vedúcemu kontrolovanému subjektu uložené, aby v určenej lehote:

  • prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť živnostenskému úradu,
  • určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
  • predložil živnostenskému úradu správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti,
  • uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Zápisnica o prerokovaní protokolu musí byť taktiež podpísaná kontrolórom a vedúcim kontrolovaného subjektu, ktorý obdrží vyhotovenie zápisnice, protokol a prípadný dodatok. Ak by sa vedúci kontrolovaného subjektu bezdôvodne na prerokovanie nedostavil alebo by odmietol podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu, protokol sa považuje za prerokovaný.

Autor: Danica Valentová (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X