Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z nehnuteľností 2014

Daň z nehnuteľností 2014
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
22. januára 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností treba priznať do konca januára

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú môže ukladať mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daňovníci majú povinnosť podať daňové priznania k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2014.

 

Táto povinnosť sa  týka sa len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

 

Kto má povinnosť platiť daň z nehnuteľností

 • fyzická osoba (občan, podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá:

» vlastní,

» spravuje,

» má v prenájme alebo

» užíva

nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.  

 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní. 

 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. 
 • Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 
 • Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 
 • Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
 • V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. 
 • Daňové priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

 

Lehota na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2014 je do 31. 1. 2014 a podávajú ho tí daňovníci, ktorí v roku 2013 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2014 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v roku 2013 predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2014 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane.

 

Daňové priznanie

Daňovník je povinný vyplniť daňové priznanie, v ktorom uvádza všetky požadované údaje, ktoré sú dôležité na výpočet dane z nehnuteľností, napr.:
 
 • údaje o sebe (rodné číslo, IČO, meno, priezvisko, adresa,
 • telefonický kontakt, …)
 • údaje o pozemku, stavbe, byte, resp. nebytovom priestore, napr.:
 • katastrálne územie,
 • číslo parcely,
 • výmera pozemku/zastavanej plochy stavby/podlahovej plochy bytu,
 • druh pozemku/stavby
 • právny vzťah (vlastník, nájomník, správca, užívateľ)
 • spoluvlastníctvo (podielové, bezpodielové),
 • počet spoluvlastníkov,
 • dátum vzniku daňovej povinnosti,
 • dátum zániku daňovej povinnosti.
 
 
Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (nie daňovník), ktorý má povinnosť doručiť daňovníkovi *rozhodnutie *o vyrubenej dani najneskôr do 15. mája. Vyrubenú daň je daňovník povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

 

Daň z pozemkov

 

*/Pozn.: Upravuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

 

 

Správca dane (mesto, obec) môže všeobecne záväzným nariadením:

 

 

 • túto ročnú sadzbu dane z pozemkov znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
 • ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov, pričom ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení,
 • ak ročná sadzba dane z pozemkov presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov vo výške 0,25 %.

 

 

Daň zo stavieb

Predmet dane

 • stavby na území Slovenskej republiky v členení:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

 • stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

 

Pozn.: Na zaradenie stavby do jednotlivých skupín je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

 

Základ dane

 • je výmera zastavanej plochy v m2.

Pozn.: Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

Sadzba dane

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

Výpočet dane zo stavieb

 • Ak ide o jednopodlažnú stavbu slúžiacu na jeden účel

» Daň zo stavieb = základ dane x ročná sadzba dane zo stavieb

 

 • Ak ide o viacpodlažnú stavbu

» Daň zo stavieb = základ dane x ročná sadzba dane zo stavieb zvýšená o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie 

Pozn.:

         – Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

         – Príplatok za podlažie mesto/obec môže, no nemusí stanoviť.

        – Ak mesto/obec príplatok za podlažie nestanoví, daň zo stavieb sa nezvyšuje o súčin počtu podlaží a tohto príplatku.

         – Maximálna výška príplatku za podlažie je 0,33 € za každé ďalšie podlažie.

 

Správca dane (mesto, obec) môže všeobecne záväzným nariadením:

 • ročnú sadzbu dane zo stavieb znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
 • určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb, pričom takto určená ročná sadzba dane nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení,
 • pri viacpodlažných stavbách môže určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

             

 

Daň z bytov

Predmet dane

 • byty a nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby,
 •  
 • byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

 

 

Základ dane

– je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

 

Správca dane (mesto, obec) môže všeobecne záväzným nariadením:

 

 • ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
 • takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení,
 • ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome, pričom takto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení. 

 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X