Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Končím s podnikaním. Kedy mám nárok na podporu v nezamestnanosti? V akej výške?

Končím s podnikaním. Kedy mám nárok na podporu v nezamestnanosti? V akej výške?
Fotobanka Pixmac
1. augusta 2012 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť
Jednou z možností ako ukončiť živnosť je ukončenie na vlastnú žiadosť podnikateľa. V prípade, že sa rozhodnete ukončiť svoju živnosť, je potrebné, aby ste podali oznámenie o ukončení podnikania na príslušnom obvodnom úrade – odbore živnostenského podnikania. V tomto oznámení sa uvádza deň ukončenia živnosti. Ak v tomto oznámení nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ďalej je potrebné zaplatiť kolok vo výške 4 eurá. 
 
 

Kde všate treba ohlásiť ukončenie podnikania?

Podnikateľ ďalej oznamuje zánik živnostenského oprávnenia na daňovom úrade, v Sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni. Pri prerušení živnosti ohlasuje toto prerušenie na daňový úrad a zdravotnú poisťovňu živnostenský úrad elektronicky. Prerušenie oznamuje podnikateľ sám iba Sociálnej poisťovni. 
 

 

Čo je potrebné vybaviť na daňovom úrade? 

 • doba na doručenie kópie oznámenia o zrušení živnosti je 15 dní,
 • je potrebné oznámiť do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.
 • je potrebné vrátiť pridelené kartičky s identifikačnými číslami,
 • daňové priznanie k dani z príjmov podáva živnostník k 31. marcu nasledujúceho roka po roku, kedy živnosť zanikla.

 

Čo je potrebné vybaviť v Sociálnej poisťovni?

 • do 8 dní je potrebné doručiť kópiu oznámenia o zrušení živnosti,
 • je potrebné sa odhlásiť z povinného poistenia v Sociálnej poisťovni osobne alebo písomne vyplnením „ odhlášky“ na tlačive Registračný list FO
 • tlačivá a doklady odoslané faxom alebo elektronickou poštou je potrebné potvrdiť písomne najneskôr do 3 dní.
 

Čo je potrebné vybaviť v zdravotnej poisťovni?

 • je potrebné doručiť kópiu oznámenia o pozastavení živnosti do 8 dní,
 • ďalej sa musí živnostník odhlásiť  z povinného poistenia v zdravotnej poisťovni,
 • a následne sa prihlásiť  za samoplatiteľa, ak budete ďalej dobrovoľne nezamestnaný.
 
 

Prihlásenie sa na úrad práce a nárok na dávku v nezamestnanosti

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zaradená osoba, ktorá:
 • nie je zamestnanec;
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie, alebo cudzine;
 • vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 
Teda zrušenie alebo pozastavenie živnosti patrí taktiež pod pojem „neprevádzkovanie ani nevykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti“.  Pri prerušení živnosti alebo skončení živnosti teda vzniká národ na dávku v nezamestnanosti, ak sú splnené aj ostatné podmienky. 
 
Základná podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je, ak poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti.
 
Spôsob skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania.
 
Nárok na dávku v nezamestnanosti má osoba, ktorá bola povinne poistená v nezamestnanosti alebo dobrovoľne poistená v nezamestnanosti. Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti je osoba, ktorá sa dobrovoľne na toto poistenie prihlásila a platila si ho. 
 
Podnikateľ, ktorý ukončil živnosť si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
K žiadosti súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti. 
 

Ako sa vypočítava dávka v nezamestnanosti?

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). 
 
Dávka v nezamestnanosti v EUR = 50 % x DVZ x počet dní v mesiaci
 
Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti a počtu dní rozhodujúceho obdobia.
 
Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti.
 
Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.
 
Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. 
 
Denný vymeriavací základ (DVZ) = Suma vymeriavacích základov / počet dní rozhodujúceho obdobia
 
Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.
 
 
 
Vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5 je mesačne najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, a ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti s určením pripadajúcim na jeden deň podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
 
Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týždňov, výška dávky v nezamestnanosti sa určí podľa § 138 ods. 5.
 
Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy: 
 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov, resp. štyri mesiace),
 • dňom smrti fyzickej osoby,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.
 
Príklad:
Pán Ján ukončil svoju živnosť k 31.7.2012. Posledné tri roky bol povinne poistený v nezamestnanosti. Jeho mesačný príjem bol 1000 eur. Vymeriavací základ bude 1000 eur x 12 mesiacov, čo je 12 000 eur. Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel 12 000 / 365 dní, čo je 32,88 eur. Dávka v nezamestnanosti od augusta 2012 bude 32,88 eur * 50% * 31 dní, čo je 509,70 eur. 
 
 • dávku v nezamestnanosti bude dostávať maximálne 6 mesiacov v prípade, že bol poistený aspoň 1095 dní alebo 4 mesiace, ak bol poistený minimálne 730 dní.
 • maximálny denný vymeriavací základ sa počíta ako 3 násobok všeobecného denného vymeriavacieho základu z predchádzajúceho roku, ak sme v druhom polroku, alebo spred 2 rokov, ak sme v prvom polroku.  Od 1.1.2012 do 30.6.2012 je maximálny DVZ 75,846 eur. 
 

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Od 1. februára 2012 platia zmeny v dobrovoľnom sociálnom poistení. Podľa schválenej novely zákona o sociálnom poistení sú možné tri alternatívy dobrovoľného sociálneho poistenia, z toho každá obsahuje podmienky pre možnosť jej využitia: 

 1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti
 2. Dobrovoľné dôchodkové poistenie
 3. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

 

Samostatnú možnosť pripoistiť sa iba v nezamestnanosti môže využiť samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá:

 1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a 
 2. je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
  1. od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti alebo
  2. v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a

 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a

 4. nemá priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

 

Fyzická osoba, ktorá je dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si určuje vymeriavací základ na platenie poistného sama v rozpätí od minimálneho vymeriavacieho základu do maximálneho vymeriavacieho základu (vymeriavacím základom je ňou určená suma).

 

Za obdobie od 1. januára 2012 bude:

 • minimálny vymeriavací základ mesačne v sume 339,89 EUR
 • maximálny vymeriavací základ mesačne na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti v sume 3 076,00 EUR.

 

Táto fyzická osoba platí mesačne poistné na:

 • poistné na poistenie v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu.

 

Dobrovoľné poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľné poistenie zaniká aj odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre dobrovoľné poistenie.

Pre dobrovoľne poistenú osobu je poistné naďalej splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

 

Dobrovoľne sa pripoistiť v nezamestnanosti je výhodné pre živnostníka najmä vtedy, ak by dávka v nezamestnanosti, ktorú by dostal zo svojho vymeriavacieho základu bol nedostatočný, teda, ak chce mať dávku v nezamestnanosti vyššiu.  

Spracovala red: PH, použité informácie zo zdroja: Sociálna poisťovňa

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ukončenie podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X