Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako požiadať štát o príspevok na podporu udržania zamestnanosti? Postup a žiadosti.

príspevok na podporu udržania zamestnanosti
príspevok na podporu udržania zamestnanosti Foto: Getty Images
7. apríla 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Jedným z opatrení, ktoré štát zaviedol, aby podnikateľom a zamestnávateľom pomohol prekonať aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá má významný ekonomický dopad na celé Slovensko je   projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov. Cieľom tohto projektu je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie na zamestnanosť a trh práce prostredníctvom finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.

Podpora bude spočívať v poskytovaní finančného príspevku pre zamestnávateľov na úhradu časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti nemôžu prideľovať prácu, a taktiež v poskytovaní finančného príspevku pre SZČO na úhradu odvodových povinností do poistných fondov a čiastočnú kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky

O podporu môže požiadať zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Na základe tejto žiadosti získa zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur. Maximálny možný príspevok teda získa zamestnanec pri pôvodnej výške mzdy 1 375 eur.

Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby

O podporu môže požiadať:

 1. Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), na ktorého sa v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta,
 2. SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby,
 3. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta,

Príspevok na úhradu časti náhrady mzdy, alebo náhradu straty príjmu získa zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, alebo priamo SZČO (okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer). Pokles tržieb sa porovnáva s rovnakým obdobím v roku 2019 (alebo s priemerom za rok 2019). V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020.
Výška príspevku je určená:

pokles tržieb marec 2020
10 % – 19,99 % 110,- eur
20 % – 29,99 % 184,- eur
30 % – 39,99 % 257,- eur
40 a viac % 331- eur
pokles tržieb apríl 2020 a ďalšie mesiace počas mimoriadnej situácie
≥ 20 % 180,- eur
≥ 40 % 300,- eur
≥ 60 % 420,- eur
≥ 80 % 540,- eur

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 200 000 eur mesačne. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na obdobie realizácie projektu.

Všeobecné/spoločné podmienky

O podporu je možné žiadať odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok t.j. od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.
Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje
a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Za samostatne zárobkov činnú osobu sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je

 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou,
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,
 • že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Skutočnosti, ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (splnené daňové povinnosti, splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti, nemá voči úradu splatné finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu
 4. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
 5. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Všetky tieto skutočnosti preukazované čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol. Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnych zmlúv vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, max vo výške 880 Eur (zníženie stropu 1 100 eur o 20 %). Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, maximálne vo výške 1 100 eur.

Postup pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzky

1. Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku, stačí poslať vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

2. Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky, uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť

Vyplnenie žiadosti:

Údaje o žiadateľovi:

V prvej časti žiadosti vypĺňate svoje IČO,  IČZ, meno(FO) alebo názov (PO), adresu bydliska (FO), alebo sídlo (PO), právnu formu, dátum vzniku, IBAN, zápis v registri, Predmet prevažujúcej činnosti, Oblasť podnikania, Počet zamestnancov a počet tých zamestnancov, na ktorých žiadate príspevok, miesto a adresu prevádzky a veľkosť podniku.
Do položky IČZ sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa.

V položke  „Zapísaný v registri“ je potrebné napísať príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register.
V položke Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ je potrebné uviesť 5-miestny číselný kód zverejnený na stránke www.statistics.sk.
V položke Oblasť podnikania je na výber z možností :Odvetvie rybolovu a akvakultúry, Poľnohospodárska prvovýroba, Iné. Väčšina žiadateľov označí položku iné, pokiaľ sa jej netýkajú prvé dve položky. Ide len uplatnenie nariadenia Európskej Komisie.
V položke veľkosť podniku je potrebné uviesť veľkosť podľa počtu zamestnancov a obratu:

Mikropodnik – 1 až 9 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Malý podnik – 10 až 49 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR

Stredný podnik – 50 až 249 zamestnancov a  ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR

Veľký podnik – viac ako 250 zamestnancov

Údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby

V druhej časti je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi zamestnávateľa podľa toho kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu.

Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)

V tretej časti je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Povinná príloha k žiadosti

Táto časť iba odkazuje na prílohu, ktorú je potrebné k žiadosti doložiť. Netreba nič vypĺňať.
Čestné vyhlásenie

Túto časť nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.
Poučenie o ochrane osobných údajov a Poučenie

Ani tieto časti sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti.

Pozor

Žiadosť sa nepodpisuje!

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz

Prvá časť výkazu obsahuje identifikačné údaje žiadateľa.
Číslo dohody sa v čase podania žiadosti nevypĺňa. V prípade predloženia výkazu v druhom mesiaci a nasledujúcich mesiacoch, je potrebné do tejto položky vyplniť číslo dohody o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – toto číslo je identifikátorom na priraďovanie výkazov k príslušnej dohode.

Zoznam zamestnancov, na ktorých si žiadateľ uplatňuje preplatenie náhrady mzdy

Do výkazu je možné uviesť len zamestnancov, prijatých do pracovného pomeru najneskôr do 1. 3.2020. Nie je možné uvádzať do výkazu zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).
Výška poskytnutého finančného príspevku nesmie byť vyššia ako Vami vyplatená náhrada mzdy.

Je potrebné vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov zabezpečiť súhlas na poskytnutie osobných údajov zamestnancov pre tento účel. Za poskytnutie osobných údajov zamestnancov úradu práce preberáte plnú zodpovednosť.
V prípade, ak máte uzatvorenú kolektívnu zmluvu, v rámci ktorej máte určené iné percento náhrady mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa, ako je percento určené zákonníkom práce, je potrebné v položke „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou“ vybrať jednu z možností áno/nie
Pre účely výpočtu príspevku zamestnávateľ uvedie:
a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za každého zamestnanca,
b) za každého zamestnanca priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok,
c) počet hodín prekážky v práci podľa § 142, odst.3,4 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaná za daný mesiac,
d) skutočne vyplatenú náhradu mzdy v EUR menovite za každého zamestnanca.

3. Emailové adresy pre zasielanie žiadosti nájdete TU: Kontakty na UPSVR. V predmete je potrebné uviesť Opatrenie č.1 – názov žiadateľa – IČO žiadateľa.

Postup pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku.

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz

Zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom podáva žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta, alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok). K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

covid19koronavírusmimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznis

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody,Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X