Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac október 2013

Legislatívne zmeny za mesiac október 2013
Fotobanka Pixmac
12. novembra 2013 Tlačiť

V októbri 2013 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté tieto legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH)

Asi najzásadnejšou zmenou v rámci úpravy zákona o dani z pridanej hodnoty je zavedenie tzv. kontrolných výkazov. Platitelia DPH budú mať po odsúhlasení novely povinnosť predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme. Ministerstvo financií očakáva, že prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly údajov bude následne finančná správa vedieť efektívne plánovať daňové kontroly. 
 
 
Aj keď niektoré veľké energetické a telekomunikačné spoločnosti požadovali od ministerstva financií posunutie termínu elektronického podávania kontrolných výkazov k DPH, rezort financií zatiaľ neustúpil a potvrdil, že elektronický kontrolný výkaz bude zavedený od nového roka. Po definitívnom schválení zmien tak prvýkrát budú musieť posielať platcovia DPH tento výkaz daniarom najneskôr do 25. februára 2014.
 
Ďalšie zmeny v novele zákona o DPH:
 • rozširuje sa vecná pôsobnosť už existujúcich opatrení, napr. v podobe povinnosti skladať zábezpeku aj u osôb, ktoré sa stanú platiteľmi dane zo zákona, alebo zmenia typ registrácie
 • rozširuje sa tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti, a to o vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody
 
 • Novelu už podpísal prezident, jej účinnosť je stanovená na 1. január 2014
 • Schválené znenie zákona nájdete tu.
 

Novela zákona o účtovníctve 

Nová úprava sa týka podnikov s objemom majetku do 350 tis. eur, čistým obratom menším ako 700 tis. eur a s menej ako desiatimi zamestnancami. Firmy budú musieť splniť aspoň dve z týchto podmienok. „Účtovná jednotka, ktorá je na hranici prekročenia alebo neprekročenia veľkostných podmienok prestane byť mikro účtovnou jednotkou, ak prekročí veľkostné podmienky dve po sebe idúce účtovné obdobia,“ konštatuje ministerstvo financií, ktoré novelu vypracovalo.
 
Mikro účtovné jednotky budú podľa novely poskytovať len informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za vykazovanú časť účtovného obdobia. Novela zákona však nemení podmienky pre vznik povinnosti nechať si overiť účtovnú závierku audítorom. 
 
Zámerom tejto novely je podľa ministerstva financií prijatie legislatívnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. 
 
Predmetom novely zákona je:
 • Zostavovanie účtovnej závierky v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné jednotky

» Účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Zjednodušuje sa rozsah účtovnej závierky. Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zostavuje v skrátenom rozsahu. Poznámky obsahujú len minimum údajov, ktoré smernica požaduje uvádzať. Obsah účtovnej závierky je vymedzený tak, aby obsahoval všetky základné údaje potrebné pre používateľa účtovnej závierky.

 • Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok 

» Na rozdiel od súčasnej úpravy, sa do registra budú ukladať aj výročné správy a zaniká povinnosť ukladania priebežných účtovných závierok.

 • Zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre mikro účtovné jednotky
» Ide o významné odbúranie oceňovania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vytvára sa priestor, aby mikro účtovné jednotky nemuseli vynakladať finančné prostriedky na získanie informácií o reálnej hodnote.
 
 • Tento zákon už podpísal prezident a nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem čl. I až čl. XVI, čl. XVII bodov 2 až 6 a čl. XVIII až čl. XLIV,  ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
 • Schválené znenie zákona nájdete tu.
 

 

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

Podnikatelia budú musieť od začiatku budúceho roka vo svojich prevádzkach zobrazovať pokladničný doklad z ich pokladnice a to tak, aby obsahoval všetky povinné údaje.
 
„Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak,“ píše sa v novele.
 
Podnikateľ má uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň, čo je spravidla päť rokov. V prípade ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov. Podnikateľom vyplýva z nového zákona aj povinnosť uchovať chronologicky usporiadané vybrané doklady po dobu piatich rokov. 
 
 
Mení sa aj doba a uchovanie dokladu označovaného ako vklad. Tá sa skracuje z jedného roka na lehotu jedného dňa a podnikateľ ho tak bude uchovávať len v priebehu dňa jeho vyhotovenia. Povinnosťou je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené.
 
Novelou sa ukladajú povinnosti: 
 • výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici,
 • podnikateľom umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom, na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predkladať kontrolné záznamy a sprístupniť pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu,
 • servisným organizáciám ukladať pri výmene fiskálnej pamäte údaje z nej na dátové médium 
 
Novelou by sa malo upraviť aj používanie pokladníc na trhových miestach. V záujme toho, aby predávajúci na trhových miestach používali elektronickú registračnú pokladnicu, sa navrhuje, aby pri vydávaní povolenia na takýchto miestach obec takéto povolenie vydala len v prípade, ak sa predávajúci preukáže tým, že má pridelený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, resp. predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu. 
 
 • Novelu už podpísal prezident, jej účinnosť je stanovená na 1. januára 2014
 • Schválené znenie zákona nájdete tu.

 

 

Novela zákona o daňových poradcoch

Novelou sa upravujú podmienky pre vykonávanie daňového poradenstva na Slovensku a vykonávajú sa legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocuje používaná terminológia. Pripravená zmena zákona napríklad zavádza definíciu daňového poradenstva a ustanovuje vzdelanie a prax ako jednu z podmienok na vykonávanie daňového poradenstva. 
 
 • Novelu už podpísal prezident, jej účinnosť je stanovená na 1. januára 2014
 • Schválené znenie zákona nájdete tu

Novela zákona o správnych poplatkoch 

Správne a súdne poplatky sa budú dať uhradiť aj priamo v štátnych úradoch prostredníctvom samoobslužného kiosku, ale aj u úradníkov v špeciálnej registračnej pokladni. Zákon o správnych poplatkoch totiž do praxe zavádza elektronické kolky. Za takzvané eKolky sa bude dať platiť platobnou kartou, platba vhotovosti bude obmedzená do 300 eur. Klasické papierové kolky bude možné využiť ešte do konca júna budúceho roka. 
 
Prvých zhruba 300 samoobslužných kioskov na zakúpenie takzvaných eKolkov pribudne na vybraných úradoch už začiatkom budúcoročného januára. Prvý mesiac po zavedení budú pri kioskoch pracovníci, ktorí budú ľuďom v prípade potreby pomáhať. Druhá fáza projektu sa začne začiatkom apríla budúceho roka, keď ministerstvo a pošta vyhodnotia pilotnú prevádzku. Rezort financií od eKolkov očakáva obmedzenie falšovania a podvodov, keďže každá platba a úkon budú zaregistrované v centrálnej evidencii. 
 
 
Podľa nových pravidiel bude možné poplatky možné platiť priamo na príslušnom orgáne (kiosk, špeciálna registračná pokladňa) alebo platobnou kartou (POS terminál). V prípade elektronickej komunikácie bude možné platiť poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu. 
 
 • Novelu už podpísal prezident, jej účinnosť je stanovená na 1. decembra 2013
 • Schválené znenie zákona nájdete tu.
 
Novela zákona o cenách
Novela Obchodného zákonníka 

Novela zákona o cenách

Novelou by sa mala znížiť administratívna záťaž podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien. Rezort financií ruší aj povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu s výnimkou tých, ktorí spĺňajú minimálne dve z nasledujúcich troch podmienok, a to celková suma ich majetku presahuje 350 000 eur, obrat presahuje 700 000 eur a ide o podnikateľov s počtom zamestnancov vyšším ako desať.
 
 • Novelu schválil parlament, jej účinnosť je od 1. januára 2014
 • Viac informácií tu.
 

 

Novela Obchodného zákonníka 

Novelou sa zavádza povinnosť zakladateľa spoločnosti s ručením obmedzeným splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Spomínané ustanovenie v novele rieši spôsob splácania peňažných vkladov alebo ich častí, tak že v súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné. 
 
 
 • Novelu už podpísal prezident, tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 
 • Schválené znenie zákona nájdete tu

 

Návrh novely zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji poslancov Otta Brixiho a Antona Martvoňa

Poslanci strany Smer-SD novelu pripravili v reakcii na tzv. „šmejdov“, ktorí v rámci predajných akcií spotrebiteľom prezentujú a ponúkajú tovary alebo služby. Novela upravuje osobitný režim predajnej akcie a jej notifikáciu Slovenskou obchodnou inšpekciou. Navrhovaná právna úprava vymedzuje náležitosti písomného oznámenia predajnej akcie, pričom ustanovuje ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k uzavretiu spotrebiteľských zmlúv. 
 
Spotrebitelia by mali mať po schválení novely možnosť tovar po odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu až potom, ako predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Návrh zároveň zavádza sankcie za používanie nekalých obchodných praktík. Ak predávajúci bude napriek uloženému zákazu používať nekalé obchodné praktiky, bude sa to po novom posudzovať ako osobitne závažné porušenie povinností, za ktoré hrozí zrušenie živnostenského oprávnenia.
 
 • Účinnosť novely je navrhnutá dňom vyhlásenia
 • Schválené znenie zákona nájdete tu.

 

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

Podmienkou pri rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) už nebude súhlas zamestnávateľa, na ktorého sa má záväznosť kolektívnej zmluvy rozšíriť. O návrhoch na rozšírenie záväznosti KZVS, ako aj o pripomienkach zaslaných zamestnávateľmi, bude rozhodovať tripartitná komisia.
 
Komisiu vymenuje a zriadi ministerstvo práce zo zástupcov ministerstva, zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a zástupcu Štatistického úradu SR. Z rozšírenia záväznosti KZVS sa vylúčia niektoré kategórie zamestnávateľov. Pôjde  napríkla d o zamestnávateľa, ktorý má do 20 zamestnancov, či zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň 10 % osôb so zdravotným postihnutím.

 

Záväznosť KZ sa tiež nebude rozširovať na zamestnávateľa, ktorý ku dňu účinnosti rozšírenia vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov a na zamestnávateľa, ktorého postihla mimoriadna udalosť, ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia trvajú. Výnimku tiež má dostane zamestnávateľ, ktorý je v úpadku, likvidácii, v ozdravnom režime alebo nútenej správe. 

 

 

 

Novela zákona o sociálnom poistení 

Od začiatku novembra sa tak zamestnávateľom znížili odvody pri zamestnaní osoby, ktorá je evidovaná na úrade práce viac ako jeden rok. Kým v súčasnosti platí zamestnávateľ odvody za zamestnanca vo výške 35,2 % z jeho hrubej mzdy, po novom bude zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného platiť počas jedného roka len sociálne odvody v sume 1,05 %. Pôvodne dlhodobo nezamestnaný však bude môcť dostávať v hrubom najviac 536 eur, čo je 67 % z priemernej mzdy na Slovensku.
 
Odvodová úľava sa nebude vzťahovať na pôvodne dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú pracovať na dohody. Ako uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí, jeho cieľom je podporovať zamestnávanie v klasickom pracovnom pomere. Úľava sa bude dať využiť len na pracovný vzťah dlhodobo nezamestnaného u toho zamestnávateľa, ktorý si uplatnil túto odvodovú úľavu ako prvý. Dlhodobo nezamestnaná nízkopríjmová osoba pritom môže mať aj iný pracovnoprávny vzťah, avšak na ten sa už odvodová úľava uplatňovať nemôže. Voči zamestnávateľovi, ktorý chce využiť pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného odvodovú úľavu, nesmie Sociálna poisťovňa ani príslušná zdravotná poisťovňa evidovať pohľadávky na poistnom.
 

 
Zamestnávateľ si bude môcť uplatniť odvodovú úľavu len vtedy, ak pre zamestnanie dlhodobo nezamestnaného neprepustil svojho doterajšieho zamestnanca. Príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni to bude zamestnávateľ preukazovať písomným alebo elektronickým vyhlásením. Pôvodne dlhodobo nezamestnanej osobe štát umožní doplatiť poistné na dôchodkové poistenie za obdobie odvodovej úľavy, aby jej toto obdobie mohlo byť zhodnotené pre budúce dôchodkové nároky. 
 

Súčasťou novely je aj opatrenie, podľa ktorého samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) už nebudú mať od roku 2015 prihlasovaciu a odhlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni pri platení povinných sociálnych odvodov. Vznik povinného poistenia, ako aj výšku poistného, dátum jeho splatnosti a údaje týkajúce sa platenia poistného SZČO oznámi Sociálna poisťovňa. V súčasnosti sa SZČO musia prihlásiť v poisťovni na povinné platenie odvodov, ak ich hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov za predchádzajúci rok presiahol 12- násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za minulý rok ide o sumu 4 716 eur. Odhlášku z povinného platenia odvodov si SZČO musia podať vtedy, ak ich hrubý príjem za rok 2012 klesol pod 4 716 eur. 
 
Zmeny nastanú aj pri určovaní vymeriavacieho základu SZČO. Základ dane SZČO sa už nebude deliť počtom mesiacov predošlého roka, v ktorých táto osoba dosahovala príjmy z podnikania, ale zohľadňovať sa budú všetky mesiace kalendárneho roka. Do vymeriavacieho základu SZČO sa nebudú zahŕňať príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou, napríklad poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, príjem osobného asistenta, ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. „Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa upraví o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby,“ uvádza ministerstvo práce. 

 
 • Túto novelu podpísal prezident aj platná od 1. novembra 2013 okrem vybraných bodov.
 • Schválené znenie zákona nájdete tu
 
Zdroj: Podnikam.SK, SITA, MS, PH, IT

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X