Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Obstarávanie  dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve

dlhodobý majetok
dlhodobý majetok Foto: Getty Images
12. júla 2019 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s problematikou účtovania obstarávania dlhodobého majetku je predovšetkým potrebné poznamenať súvislosť s jeho uvedením do užívania. Pre účely účtovania je totiž za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok považovaný len taký majetok a technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v § 24 ods.2 zákona o dani z príjmov, ktoré sú uvedené do užívania. Uvedením do užívania treba pritom pre tieto účely chápať zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (napr. stavebných, bezpečnostných, požiarnych a pod.).

Za deň uvedenia majetku do užívania sa považuje aj deň, kedy bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, čo znamená, že aj takýto majetok sa môže zaúčtovať do účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok a odpisovať bez toho, aby sa k nemu tvorili opravné položky.

Príklad

Na novopostavenú budovu, na ktorej výstavbu spoločnosť ABC, s.r.o. zobrala bankový úver, jej bolo vydané v marci 2019 kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje predčasné užívanie stavby (nebolo dokončené vykurovanie). Na základe tohto rozhodnutia spoločnosť začala stavbu užívať v mesiaci marec 2019. V máji 2019 bolo vydané ďalšie kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Mohla spoločnosť stavbu zaradiť z účtu 042 na účet 021 už v mesiaci marec 2019 alebo až v máji 2019?

V zmysle § 83 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov môže stavebný úrad na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.

Preradenie z  účtu 042 na účet 021 bolo tak možné vykonať už po predčasnom povolení užívania stavby (t.j. už v mesiaci marec 2019) v zmysle spomínaného ustanovenia, podľa ktorého sa stala stavba dlhodobým hmotným majetkom jej uvedením do užívania. Pri tomto konštatovaní sa možno oprieť tiež o skutočnosť, že aj pri bežne prevádzkovanej stavbe sa vyskytnú situácie, že dočasne alebo čiastočne nevyhovujú všetkým právnym predpisom, a táto skutočnosť nie je dôvodom pre vyradenie takéhoto majetku z evidencie dlhodobého hmotného majetku. Uvedené tvrdenie je v plnej miere podporené aj § 33 ods.1 (posledná veta) Postupov účtovania v PÚ.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Dlhodobý majetok obstarávaný vo vlastnej réžii
 • Dlhodobý majetok obstarávaný bezodplatne
 • Účtovanie obstarávania dlhodobého nehmotného majetku
 • Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku
 • Praktické príklady

Dlhodobý majetok obstarávaný vo vlastnej réžii

V prípadoch, ak sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvára vo vlastnej réžii, jeho obstaranie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vo vlastných nákladoch v súlade s § 25 ods.1 písm. b) bodu 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“). Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť – náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením predmetného hmotného majetku.

Príklad

Účtovanie obstarania budovy vo vlastnej réžii

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Spotreba priameho materiálu na stavbu 501 112 40 000 
2. Stavebné práce vykonané vo vlastnej réžii (mzdy, soc. poistenie,…) 521, 524 331 22 000
3. Režijné náklady súvisiace so stavbou (energie, …) 5xx 3xx 8 650
4. Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej réžii do majetku na základe interného dokladu 042 624 70 650
5. Prevod dokončenej stavby do užívania vo výške skutočne vynaložených nákladov 021 042 70 650

 

Príklad

Výsledky vo vlastnej réžii vykonaných vývojových prác  v ocenení vyššom ako 1 700 eur predstavujú dlhodobý nehmotný majetok. Akému účtovnému režimu podliehajú?

Predovšetkým je nevyhnutné uviesť, že na základe ustanovenia § 37 ods.1 postupov účtovania v PÚ sa dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja aktivuje na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať

 1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
 2. zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
 3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
 4. spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
 5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
 6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Ďalej platí, že na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Tiež je potrebné si uvedomiť, že náklady na vývoj sa podľa postupov účtovania v PÚ aktivujú len vtedy, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov alebo procesov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj v zmysle vyššie citovaného § 37 ods.1 postupov účtovania, účtujú sa do nákladov účtovných období, v ktorých vznikli. Za predpokladu dodržania uvedených podmienok by teda účtovný režim mohol mať nasledujúcu podobu:

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Vynaložené rôzne náklady počas vývoja (napr. mzdy, spotrebovaný materiál, energia, služby, odpisy, rôzne režijné náklady atď.) 5xx 112, 211, 321, 3xx 7 000
2. Aktivácia nákladov 041 623 7 000
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku 012 041 7 000
4. Účtovný odpis dlhodobého nehmotného majetku 551 072 ……..
5. Odberateľská faktúra za predaj vývojovej úlohy 311 641 ……..

Ak by sa však jednalo o výsledky vývojových prác, ktoré boli vytvorené na objednávku zákazníka, neúčtovali by sa na účte 012, ale vynaložené náklady počas riešenia by sa aktivovali v nedokončenej výrobe na účte 121. Po ukončení takejto zákazky by sa nedokončená výroba zúčtovala na ťarchu účtu 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby a súvzťažne v prospech účtu 121 – Nedokončená výroba.

Dlhodobý majetok obstarávaný bezodplatne

Ak sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobúda bezodplatným spôsobom, potom sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods.12 Postupov účtovania.

V prípadoch, ak ide o bezodplatné nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného (t.j. takého, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03), tento sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Ak by došlo k bezodplatnému nadobudnutiu dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, tento sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a súvzťažne v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy. Napokon treba poznamenať, že majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetku a v prospech účtu 411 – Základné imanie.

Keďže v sústave podvojného účtovníctva môžu účtovať aj fyzické osoby, je nevyhnutné uviesť spôsob účtovania obstarania dlhodobého majetku v prípade jeho preradenia z osobného úžívania podnikateľa do obchodného majetku. V takomto prípade spočíva účtovný režim v zaúčtovaní takto preradeného majetku na ťarchu účtu účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný a v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

Proces obstarávania dlhodobého majetku je častokrát spojený s použitím preddavkov na jeho obstaranie. Dlhodobé preddavky a krátkodobé preddavky poskytnuté na dlhodobý majetok je potrebné zaúčtovať na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok.

Príklad

Spoločnosť ABC, s.r.o. prevádzkuje realitnú kanceláriu. Nakupuje nehnuteľnosti, ktoré následne predáva. Pri niektorých nehnuteľnostiach objednáva externé služby stavebných firiem za účelom opravy resp. modernizácie týchto nehnuteľností, s cieľom vyššieho zisku pri ďalšom predaji. Je potrebné v týchto prípadoch účtovať ako o tovare  alebo dlhodobom majetku?

Pri odpovedi na predmetnú otázku je nevyhnutné vychádzať z § 17 ods.9 postupov účtovania v PÚ. V zmysle tohoto ustanovenia sa účtuje ako o tovare vždy v prípadoch, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa,  neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Je teda zrejmé, že o tých nehnuteľnostiach, ktoré spoločnosť ABC, s.r.o. nakúpila, nepoužíva ich pre svoje potreby a ani na nich nerealizovala technické zhodnotenie je potrebné účtovať ako o tovare. V prípade, ak by na kúpenej nehnuteľnosti realitná spoločnosť vykonala technické zhodnotenie, potom nebude možné o obstaranej nehnuteľnosti účtovať ako o tovare, ale je potrebné účtovať ako o obstaraní dlhodobého hmotného majetku.

Účtovný prípad MD D
Faktúra za nákup nehnuteľnosti       042 321
Technické zhodnotenie vykonané externou firmou 042 321
Zaradenie nehnuteľnosti do používania 021 042

 

Účtovanie obstarávania dlhodobého nehmotného majetku

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok sa do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním účtuje na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním však nie sú kurzové rozdiely. Úroky z úverov sa účtujú vo vecnej a časovej súvislosti do nákladov s výnimkou úrokov z úverov, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla do času uvedenia dlhodobého nehmotného majetku do užívania účtovať ako súčasť nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku.

V prípadoch, ak je súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, tieto sa sledujú na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšie práce nepotrebné, naloží sa s nimi podľa toho, či sa predajú, likvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti. Ak sa tieto predmety využijú vo vlastnej činnosti zaúčtujú sa na príslušný účet majetku.

Ak sa v procese obstarávania dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou alternatívne (v praxi ide najčastejšie o tzv. alternatívne projekty), náklady na všetky alternatívne riešenia sú súčasťou ocenenia prislúchajúceho dlhodobého nehmotného majetku.

Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok ako aj jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania sa účtovne eviduje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Postupy účtovania v súvislosti s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku príkladmo ustanovujú posudzovanie najčastejších druhov nákladov, ktoré v procese obstarávania dlhodobého hmotného majetku vznikajú, pričom rozoznávajú ich dve kategórie:

 1. Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku, ktoré sú súčasťou ocenenia obstarávaného majetku a účtujú sa rovnako na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom ide najmä o:
  • náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,
  • náklady na prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,
  • náklady na zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
  • náklady na náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,
  • náklady na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,
  • náklady na skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
  • vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

Príklad

Ako je potrebné zaúčtovať poplatok za vklad pozemku do katastra nehnuteľností a náklady na vytýčenie hraníc pozemku?

Poplatok za vklad do katastra a vytýčenie hraníc pozemku sú náklady súvisiace s obstaraním týchto pozemkov a sú teda sú časťou obstarávacej ceny. Zaúčtujú sa na ťarchu účtu 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

 Príklad

Spoločnosť XYZ, s.r.o. je prevádzkovateľom skládok odpadov a má záujem sprevádzkovať novú skládku, ktorej výstavbu však bude realizovať externý dodávateľ. Ten si začatie výstavby podmienil technickou a biologickou rekultiváciou pozemku, na ktorom bude vybudovaná skládka odpadov. Realizáciu rekultivácie uskutoční spoločnosť XYZ, s.r.o. prostredníctvom ďalších špecializovaných externých spoločností. Jedna zrealizuje technickú rekultiváciu a druhá biologickú rekultiváciu.

V zmysle § 35 ods.1 písm. b) postupov účtovania v PÚ sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, okrem iného aj na technickú rekultiváciu. To znamená, že výdavky súvisiace s technickou rekultiváciou (cena dodávateľských prác od externej firmy) budú súčasťou vstupnej ceny skládky odpadov. Dodávateľskú faktúru za výkon technickej rekultivácie spoločnosť zaúčtuje účtovným zápisom MD 042 / DAL 321.

Na druhej strane v zmysle § 35 ods.2 písm. d) postupov účtovania v PÚ sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku neúčtujú, a súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú náklady na biologickú rekultiváciu. To znamená, že výdavky súvisiace s biologickou rekultiváciou (cena dodávateľských prác od externej firmy realizujúcej biologickú rekultiváciu) budú priamo súčasťou prevádzkových nákladov. Dodávateľskú faktúru za výkon biologickej rekultivácie spoločnosť zaúčtuje účtovným zápisom MD 518 / DAL 321.

Príklad

Spoločnosť ABC, s.r.o. si nechala na budovu sídla, vypracovať viacero architektonických plánov prestavby, ktoré boli zaúčtované na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že jedna z týchto štúdií bude realizovaná. Ako treba účtovne postupovať v súvislosti s ostatnými – neúspešnými variantmi riešenia? Ide o zmarenú investíciu?

V prípade, že vedenie spoločnosti rozhodlo o realizácii investície podľa jednej z  alternatív riešenia, ktoré si spoločnosť dala spracovať, pričom však nedošlo k zrušeniu pripravovanej investície, nepôjde v prípade ostatných (neúspešných) štúdií o zmarenú investíciu. Do obstarávacej ceny investície budú teda vstupovať náklady na vypracovanie všetkých štúdií.

 1. Náklady, ktoré vznikajú v procese obstarávania dlhodobého hmotného majetku avšak nie sú súčasťou obstarávacej ceny tohto majetku a teda neúčtujú sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom ide najmä o:
  • penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
  • náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,
  • náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
  • náklady na biologickú rekultiváciu,
  • náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli až po uvedení obstaraného hmotného majetku do užívania,
  • náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,
  • kurzové rozdiely,
  • úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Napokon je potrebné uviesť, že na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dlhodobý majetokPrémiový obsahúčtovanie hmotného majetkuúčtovanie nehmotného majetku

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X