Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pre koho platí povinnosť auditu od roku 2020?

audit
audit Foto: Getty Images
13. mája 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V roku 2020 pribudla niektorým ďalším podnikateľom povinnosť v súvislosti s výkonom auditu. Medzi subjekty, ktoré sú povinné vykonávať audit sa zaradili k už povinným subjektom aj ďalšie spoločnosti. V aktuálnom článku si priblížime aj niektoré ďalšie zmeny, ktoré boli prijaté v súvislosti veľkostnými kritériami, ktoré zakladajú subjektom povinnosť auditu.

Novelou z 15. októbra 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o účtovníctve“) ustanovila povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom aj pre komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti.

Overovanie účtovnej závierky audítorom

Problematiku auditu individuálnej účtovnej závierky rieši všeobecne § 19 zákona o účtovníctve. Povinnosť auditu sa však nevzťahuje na všetky druhy účtovných závierok. Účtovná jednotka musí mať v zmysle tohto ustanovenia overenú len riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Zákon o účtovníctve ďalej ustanovuje okruh subjektov, ktoré sú povinné overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, a to vtedy, ak spĺňajú zákonom ustanovené kritériá.

Audítora účtovnej jednotky schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Ak účtovná jednotka nemá predstavenstvo, valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu, postup schvaľovania a odvolávania audítora účtovnej jednotky ustanoví osobitný predpis

Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve alebo na použitie audítorských postupov nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.

Upozornenie:

Účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.

Okruh subjektov povinných overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti

Povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku majú do 31.12.2019 nasledujúce subjekty:

 • družstvá,
 • akciové spoločnosti,
 • jednoduché spoločnosti na akcie,
 • spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. Medzi takéto subjekty patria napríklad nadácie, rôzny profesijné komory, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neziskové organizácie za určitých podmienok, obce a iné,
 • účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a zákona o účtovníctve, pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov, má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a. Individuálnu účtovnú závierku v tomto prípade zostavuje účtovná jednotka, ktorou je:
 • banka, správcovská spoločnosť, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovňa, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov a účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom,
 • pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne.

Od 1. januára 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadne individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Uvedená povinnosť sa však týka len tých subjektov, ktoré spĺňajú zákonom ustanovené veľkostné kritériá. Povinnosť overiť audítorom riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku majú okrem nich aj družstvá, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak tiež len tie, ktoré rovnako spĺňajú ustanovené veľkostné kritériá.

Upozornenie:

Komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosť budú mať po prvý krát povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie začínajúce od 1.1.2020.

Veľkostné kritériá zakladajúce povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku od 1.1.2020

Uvedeným subjektom vzniká povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, ak splnili aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma ich majetku prevyšuje 1 000 000 eur,
 • čistý obrat spoločnosti je vyšší ako 2 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období je vyšší ako 30.

V účtovnom období ktoré sa začína 1. januára 2020 sa povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku rozširuje aj na verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti. Povinnosť vzniká subjektom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovné závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnili aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma ich majetku prevyšuje 2 000 000 eur,
 • čistý obrat spoločnosti je vyšší ako 4 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období je vyšší ako 30.

Zhrnutie a prehľad vyššie uvedených zmien v tabuľke. Povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku majú do 31.12.2019 a od 1.1.2020 nasledujúce subjekty, ak spĺňajú minimálne dve z ustanovených podmienok v sledovanom období.

     
  Povinnosti do 31.12.2019 Povinnosti od 1.1.2020
Veľkostné kritériá celková suma ich majetku prevyšuje 1 000 000 eur

celková suma ich majetku prevyšuje 2 000 000 eur

 

čistý obrat spoločnosti je vyšší ako 2 000 000 eur čistý obrat spoločnosti je vyšší ako 4 000 000 eur
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období je vyšší ako 30 priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období je vyšší ako 30
Povinné subjekty, ktoré spĺňajú aspoň dve z ustanovených zákonných podmienok družstvá družstvá
akciové spoločnosti akciové spoločnosti
jednoduché spoločnosti na jednoduché spoločnosti na
spoločnosť s ručením obmedzeným spoločnosť s ručením obmedzeným
obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. Medzi takéto subjekty patria napríklad nadácie, rôzny profesijné komory, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neziskové organizácie za určitých podmienok, obce a iné účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. Medzi takéto subjekty patria napríklad nadácie, rôzny profesijné komory, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neziskové organizácie za určitých podmienok, obce a iné
účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a zákona o účtovníctve účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a zákona o účtovníctve
verejné obchodné spoločnosti
komanditné spoločnosti

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

auditaudítorpovinnosť audituPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X