Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odpisy v podvojnom účtovníctve v roku 2019

odpisy
odpisy Foto: Thinkstock
28. júna 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Odpisovanie predstavuje postupné zahrnovanie odpisov hmotného i nehmotného majetku do daňových výdavkov tzn. výdavkov, ktoré ovplyvňujú základ dane.

Podrobné postupy odpisovania majetku sú definované v § 22 až § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisujú na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobého hmotnému majetku.

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku,
e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Hmotným majetkom, podliehajúcim odpisovaniu je:

 • samostatná hnuteľná vec prípadne súbor hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, vstupná cena je viac ako 1700 eur, doba použiteľnosti viac ako 1 rok,
 • budova a iná stavba,
 • pestovateľský celok trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako 5 rokov,
 • iný majetok definovaný zákonom o dani z príjmu (napríklad technické zhodnotenie).

Nehmotný majetok

Nehmotným majetkom podliehajúcim odpisovaniu je:

 • nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je viac ako 2 400 eur a doba použiteľnosti je viac ako 1 rok

Vstupná cena hmotného i nehmotného majetku môže byť obstarávacia cena, suma vo výške vlastných nákladov, všeobecná cena pri majetku nadobudnutým bezodplatne, zostatková cena zistená u darcu, apod. Súčasťou vstupnej ceny je aj technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a teda zaradené do užívania.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Odpisovanie hmotného majetku
 • Technické zhodnotenie majetku
 • Účtovanie odpisov
 • Praktické príklady

Odpisovanie hmotného majetku

Odpisovanie hmotného majetku sa vykoná nasledovne:

 • v prvom roku sa hmotný majetok zaradí do príslušnej odpisovej skupiny na základe Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb (príloha č. 1 k zákonu o dani z príjmov),
 • podľa zaradenie do odpisovej skupiny si účtovná jednotka zvolí spôsob odpisovania (rovnomerne/zrýchlene),
 • účtovná jednotka si na základe odpisovej skupiny zostaví odpisový plán,
 • účtovná jednotka zaúčtuje odpisy v mesačnej výške
Doba odpisovania Odpisová skupina
4 roky 1
6 rokov 2
8 rokov 3
12 rokov 4
20 rokov 5
40 rokov 6

Hmotný majetok, ktorý nie je možné jednoznačne zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny sa zaradí do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

Metóda rovnomerného odpisovania
Odpisová skupina Výška ročného odpisu
1 1/4
2 1/6
3 1/8
4 1/12
5 1/20
6 1/40

Pri rovnomernej metóde odpisovania sa vstupná cena vydelí počtom rokov, vypočítaná suma predstavuje ročnú výšku odpisov, pričom v prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť z tejto výšky.

Príklad

Firma TRAK s.r.o. obstarala vo februári 2019 osobný automobil v sume 25 000 eur bez DPH, ktorý zaradila do 1 odpisovej skupiny, odpisový plán stanovila nasledovne:

Rok odpisovania Výpočet výšky ročného odpisu
2019 25 000/4/12*11 = 5730 eur
2020 25 000/4/ = 6 250 eur
2021 25 000/4/ = 6 250 eur
2022 25 000/4/ = 6 250 eur
2023 25000/4/12*1 = 520 eur
Kontrolný súčet 5 730+6 250+6 250+6 250+520= 25 000

V roku 2023 bude automobil úplne odpísaný. Mesačnú výšku odpisu dostaneme vydelením ročnej sadzby a 12tich mesiacov, v roku 2019 to bude 25000/4/12.

Účtovná jednotka si môže okrem rovnomernej metódy zvoliť aj zrýchlenú metódu odpisovania, ale len v prípade, že hmotný majetok je možné zaradiť do druhej alebo tretej odpisovej skupiny, pre ostatné skupiny nie je možné použiť metódu zrýchleného odpisovania.

 Metóda zrýchleného odpisovania
Odpisová skupina Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

V prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť z ročnej výšky odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie (vstupná cena/koeficient/počet mesiacov za ktoré sa uplatňuje odpis). V ďalších rokoch odpisovania sa výška odpisov vypočíta ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov počas ktorých sa už majetok odpisoval.

Príklad

Firma MIT s.r.o. obstarala v marci  2019 výrobnú linku na obrábanie kovov. Obstarávacia cena linky bola 50 000 eur bez DPH + 5 000 eur bez DPH za prepravu linky od dodávateľa. Stroj sa zaradí do druhej odpisovej skupiny,  bude sa odpisovať zrýchlenou metódou odpisovania a odpisový plán bude nasledovný:

Rok Výpočet uplatnenej časti odpisu Ročný odpis Uplatnená výška odpisu Neuplatnená výška odpisu Zostatková cena
2019 ((55000/6/12)*10 18 333,33 15 278 3055,33 36 666,67
2020 ((2×36 666,67)/7-1 12 222,22 12 223   24 444,45
2021 ((2×24 444,45)/7-2 9 777,78 9 778   14 666,67
2022 ((2×14 666,67)/7-3 7 333,33 7 334   7 333,33
2023 ((2×7 333,33)/7-4 4 888,89 4 889   2 444,44
2024 ((2×2 444,44)/7-5 2 444,44 2445   0
2025     3053    
SPOLU     50 000    

Stroj bude odpísaný v roku 2025. Doba odpisovania bude 6 rokov, oproti rovnomernej metóde odpisovania je pri zrýchlenom spôsobe výhoda v tom, že v prvých rokoch odpisovania sa do nákladov premietnu väčšie sumy a teda má toto odpisovanie v prvých rokoch väčší dopad na základ dane.

Technické zhodnotenie majetku

V rámci odpisovania hmotného i nehmotného majetku je dôležitým pojmom technické zhodnotenie majetku. Technické zhodnotenie majetku predstavuje určitú modernizáciu či rekonštrukciu majetku, ktoré zvyšuje jeho úžitok v rámci účtovnej jednotky. Technické zhodnotenie podlieha rovnako ako majetok odpisovaniu a v závislosti na jeho výške sa buď pripočíta k vstupnej cene majetku, zvýšenej zostatkovej cene majetku, zvýšenej vstupnej cene majetku alebo k obstarávacej cene.

Účtovanie odpisov

Účtovanie odpisov ustanovuje § 69 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Odpisy hmotného aj nehmotného majetku sa do nákladov účtujú na účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Na tento účet sa taktiež účtuje zostatková cena pri vyradení majetku z účtovníctva. Súvzťažným účtom pre účtovanie odpisov je príslušný účet oprávok z účtovnej osnovy a účtovných skupín 07 až 09.

Príklady účtovania odpisov MD D
Odpis dlhodobého nehmotného majetku
–          softvéru 551 073
–          aktivované náklady na vývoj 551 072
–          ostatný dlhodobý  nehmotný  majetok 551 079
Odpis dlhodobého hmotného majetku
–          stavby 551 081
–          stroja 551 082
–          pestovateľský celok 551 085
–          ostatný dlhodobý hmotný majetok 551 089
Zúčtovanie zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku pri jeho vyradení v dôsledku fyzického opotrebenia
–          stavby 551 081
–          stroja 551 082
–          pestovateľský celok 551 085
–          ostatný dlhodobý hmotný majetok 551 089
Zúčtovanie zostatkovej ceny dlhodobého nehmotného majetku pri jeho vyradení v dôsledku zastarania
–          softvéru 551 073
–          aktivované náklady na vývoj 551 072
–          ostatný dlhodobý  nehmotný  majetok 551 079

 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odpisodpisovanie hmotného majetkuPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X