Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Parlament schválil zmeny v zákone o odpadoch – dotknú sa aj podnikateľov?

zákon o odpadoch
zákon o odpadoch Foto: Getty Images
12. októbra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť
Parlament schválil novelu zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 14. 10. 2020. Mení sa tiež zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.
Novelou zákona sa predovšetkým upravia ustanovenia týkajúce sa triedeného zberu komunálnych odpadov. Zákonom č. 460/2019 bola podstatným spôsobom zmenená definícia komunálneho odpadu a v nadväznosti na to aj upravená zodpovednosť obcí a pôvodcov komunálnych odpadov a v konečnom dôsledku výrobcov vyhradených výrobkov prostredníctvom organizácii zodpovednosti výrobcov za komunálny odpad z iných zdrojov od 1. 7. 2020. Dotknuté subjekty vyjadrili obavy z nemožnosti plniť túto povinnosť a potrebu špecifikovať určité ustanovenia. Novela preto upravuje zodpovednosť za nakladanie s oddelene vyzbieraným odpadom z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov tak, aby bol zachovaný systém triedeného zberu týchto odpadov pred 1. 7. 2020, teda na pôvodcovi týchto odpadov.

Ciele novely

Cieľom novely je stabilizovať systém nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov odpadov z obalov a neobalových výrobkov tak, aby bol v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, napr. predísť opakovaniu situácie, ktorá nastala začiatkom roka 2020, kedy okolo 400 obcí z dôvodu vyhýbania sa plneniu zákonných povinností niektorých výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Ide o niekoľko opatrení, ako je stabilizovanie vzťahov, povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následného zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, posun zverejnenia údajov potrebných na stabilizovanie systému kolektívneho nakladania s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov.

Ekomodulácia

Zákonom č. 460/2019 Z. z. bola zavedená aj povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov upraviť svoje cenníky v súlade s tzv. ekomoduláciou, teda tak, aby bol zohľadnený environmentálny dopad výrobku na životné prostredie, keď sa z neho stane odpad. Touto zmenou mali byť zvýhodnení výrobcovia, ktorých výrobky z recyklovateľných materiálov, trvanlivejšie či ľahšie opraviteľné. Povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov bola pôvodne nastavená k 31. 12. 2020. Dodnes však pravidlá ekomodulácie na úrovni Európskej únie neboli harmonizované. Keďže nie je žiadúce vytvárať pravidlá ekomodulácie na národnej úrovni a neskôr ich meniť, odkladá sa povinnosť upraviť cenníky o jeden rok.

Povinnosť viesť elektronickú evidenciu odpadov

Novelou zákona sa z dôvodu krátkosti času na prípravu integrácie externých informačných systémov s informačným systémom odpadového hospodárstva v súvislosti so zavedenou povinnosťou elektronickej evidencie, ako i z dôvodu pandemického ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaci posun pripravenosti testovacích, integračných a produkčných prostredí pre pripojenie sa externých informačných systémov posúva termín povinnosti viesť elektronickú evidenciu odpadov prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Obaly a odpady z obalov
 • Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • Sankcie a pokuty
 • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
 • Zmeny v zákone č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

V nadväznosti na zmenu doby, na ktorú sa uzatvára zmluva o plnení vyhradených povinností medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom, najmenej na dobu dvoch kalendárnych rokov, sa upravuje aj ustanovenie týkajúce sa možnosti výpovede tejto zmluvy.
Vzhľadom na časté presuny výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a špekulatívne konanie v rámci uzatvárania zmlúv, aby plnili ustanovenia zákona o odpadoch na začiatok roka, resp. ku koncu I.Q kalendárneho roka, dochádzalo k výraznému nevyrovnanému systému. Preto boli obciam vypovedávané zmluvy od organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly a následne nebol v týchto obciach zabezpečený zber triedených zložiek komunálneho odpadu, v niektorých prípadoch do konca I.Q. Na zabezpečenie a hlavne pre stabilitu systému triedeného zberu v obciach sa zavádza povinnosť mať uzatvorené nové zmluvné vzťahy najneskôr do 31.októbra. Pri nesplnení uvedenej povinnosti sa nastavujú aj sankcie.
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4.

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinnosti okrem prípadov uvedených v odseku 8. Zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov. Doterajší systém bol nastavený na obdobie najmenej jedného roka. Aplikačná prax však ukázala, že zmluvy sa síce častokrát uzatvárali na dobú neurčitú, no vypovedali sa po prvom roku. Vzhľadom na to, že časté presuny výrobcov v rámci OZV naopak spôsobovali nestabilitu systému, zmluvy sa budú uzatvárať na obdobie najmenej 2 kalendárnych rokov, tak pre výrobcov ako i obce. Na základe tejto zmeny budú môcť aj OZV efektívnejšie plánovať svoje výdavky a obciam nebude hroziť každoročné vypovedanie zmlúv zo strán OZV pre nedostatok výrobcov.

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu registrovaných údajov. Akide o zmenu, ktorou je prechod na individuálne plnenie vyhradených povinností, výrobca vyhradeného výrobku je povinný podať žiadosť o udelenie autorizácie najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Termín pre podanie žiadosti sa stanovuje vzhľadom na proces správneho konania a zároveň z dôvodu zabezpečenia plnenia vyhradených povinností.

Koordinačné centrum

V nadväznosti na doplnenie novej povinnosti pre výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov je ustanovená povinnosť pre Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov rozdeliť náklady, ktoré je povinný výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov v prípade „náhradného plnenia“ iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov alebo inej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly tým subjektom, ktoré zabezpečili toto „náhradné plnenie“ vyhradených povinností.

Obaly a odpady z obalov

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra.

Povinnosti výrobcu obalov

Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca obalov
 • neuviedol obaly na trh v Slovenskej republike v nasledujúcom kalendárnom roku,
 • porušil povinnosť registrácie v Registri výrobcov obalov podľa § 30 ods. 1 alebo
 • bol vymazaný z Registra výrobcov obalov.

Cieľom tejto úpravy je v prípade odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zamedziť účelovému odôvodneniu zániku povinnosti výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov na plnenie vyhradených povinností za účelom vyhnutia sa plnenia týchto vyhradených povinností.

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je po novom povinná:
 • zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov,
 • uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom,
 • doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. októbra kalendárneho roka údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu v rozdelení na
 1. zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december,
 2. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh podľa prvého bodu,
 3. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených povinností s danou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nasledujúci kalendárny rok a údaje o ich množstvách výrobkov podľa prvého bodu.
Ide o zavedenie zodpovednosti plniť štandardy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá v danej obci zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Táto zmena vyplýva zo záverov analýzy „Ako pretriediť triedený zber“. Vzhľadom na to, že postupne sa zvyšuje cieľ zberu, za ktorý zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, mala by sa primerane zvyšovať aj potreba objemu zberných nádob pre zabezpečenie štandardov zberu.
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa sadzieb na tonu odpadu ustanovenej vo vykonávacom predpise. Ustanovuje sa tiež povinnosť OZV pre obaly zaslať ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje v termíne najneskôr do 31.októbra, nakoľko sa mení termín zverejňovania údajov potrebných pre výpočet ich trhových podielov. Týmto spôsobom dochádzať k uzatvoreniu zmluvných vzťahov s obcami najneskôr do konca roka.

Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky

Vzhľadom na poddimenzovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je nutné určiť minimálnu cenu za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktorú je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná zaplatiť zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva zber týchto odpadov v obci, s ktorou má organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly uzavretú zmluvu. Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky budú určené vo vykonávacom predpise.

Zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.
Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s obcou.
Uvedené ustanovenia sa zavádzajú najmä z dôvodu vzniknutej situácie zo začiatku roka 2020, kedy veľa obcí nemalo uzatvorené zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a následne nebolo zabezpečené financovanie zberu triedených zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
Ďalší dôvod na zavedenie uvedeného ustanovenia je skutočnosť, že náhradný zvoz v obciach bez zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorý zabezpečiť koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, nie je v rámci koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov nijakým spôsobom vyriešené.
Zvoz triedených zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov byť kontinuálny bez prerušenia.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

V nadväznosti na zmenu definície komunálneho odpadu v § 80 ods. 1 zákonom č. 460/2019 Z. z. sa zmenili princípy zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom. Úpravy v § 81 ods. 1 menia zodpovednosť za nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov z iných zdrojov z obce na pôvodcu týchto odpadov. Ide o návrat k pôvodne ustanovenej zodpovednosti pôvodcu týchto odpadov platnej pred 1. 7. 2020. Pôvodcovia odpadov z obalov z iných zdrojov a pôvodcovia odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov tak zachovajú doterajší zabehnutý systém nakladania s týmito odpadmi.
Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
 1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory
 3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.
Obec nie je zodpovedná za štandardy zberu, nakoľko za tie zodpovedá priamo OZV. Obec explicitne zakázané financovať triedený zber a plnenie štandardov zberu (teda dostupnosť infraštruktúry a frekvencie zberu).

Sankcie a pokuty

Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5 násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci, v ktorej nezabezpečila triedený zber týchto odpadov do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 13 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5 násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, v ktorej neuhradila náklady na triedený zber týchto odpadov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 52 ods. 34 pre kalendárny rok 2021 do 30. novembra 2020.
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 27 ods. 25 v roku 2020 do 20. novembra 2020.
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu podľa § 59 ods. 1 písm. h) za obdobie január september 2020 a za obdobie október až december 2019 do 20. novembra 2020.
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná zosúladiť zmluvy podľa § 59 ods. 2 a 4 s § 28 ods. 4 písm. b) a § 59 ods. 1 písm. f) a g) do 31. decembra 2020.

Zmeny v zákone č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov

Vzhľadom na neprimerane krátky čas na prípravu integrácie externých informačných systémov s informačným systémom odpadového hospodárstva v súvislosti so zavedenou povinnosťou elektronickej evidencie, ako i z dôvodu ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaceho posunu pripravenosti testovacích, integračných a produkčných prostredí pre pripojenie sa externých informačných systémov sa posúva účinnosť termínu povinnosti viesť evidenciu odpadov prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva o jeden rok. Zároveň sa posúva termín spustenia systému zálohovania jednorazových obalov na nápoje z 1. januára 2023 na 1. januára 2022.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahrok 2020spravodajstvozákon o odpadoch

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X