Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prekážky zamestnanca v práci, ktoré musí zamestnávateľ akceptovať

Žena v kostýme s odmietavým postojom
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
2. septembra 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Počas trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa môžu nastať situácie, kedy je zamestnávateľ povinný akceptovať neprítomnosť zamestnanca v práci.

Ide o prekážky v práci na strane zamestnanca.<

Čo je prekážka v práci?

Prekážkou v práci je dočasné prerušenie, resp. pozastavenie plnenia pracovných povinností zamestnanca voči zamestnávateľovi bez toho, aby došlo k skončeniu pracovného pomeru. Zamestnanec teda nie je povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a, zároveň, mu zaniká právo na mzdu.

V závislosti od charakteru prekážky v práci vzniká zamestnancovi právo na poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Zákonník práce rozoznáva niekoľko druhov prekážok v práci na strane zamestnanca, s ktorými spája rôzne dôsledky pre zamestnanca:

1. Prekážky z dôvodu všeobecného záujmu

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak právne predpisy alebo kolektívna zmluva neustanovujú inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom inak nedohodne.

Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej a odborovej funkcie. V takomto prípade mu náhrada mzdy od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, nepatrí. Zamestnávateľ tiež uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve a na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady po dohode so zamestnaneckou radou.

Verejná funkcia je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a je obsadzovaná na základe priamej voľby, nepriamej voľby alebo vymenovaním. Jedná sa, napríklad, o činnosť poslanca zákonodarného orgánu, člena vlády, starostu obce, primátora mesta, poslanca obecného alebo mestského zastupiteľstva a pod.

Pôsobenie zamestnanca v odborovej funkcii môže byť dlhodobé alebo krátkodobé. Možno ho tiež členiť na pôsobenie v odborovom orgáne pôsobiacom u zamestnávateľa (zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) alebo mimo zamestnávateľa (odborový zväz, ústredný odborový orgán).

V prípade dlhodobého uvoľnenia zamestnanca na výkon verejnej funkcie alebo na výkon odborovej funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom mimo zamestnávateľa, mu od zamestnávateľa nepatrí náhrada mzdy. Pri dlhodobom uvoľnení zamestnanca na výkon verejnej funkcie alebo funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u zamestnávateľa, mu zamestnávateľ mzdu uvoľní a poskytne.

Platí totiž, že činnosť zástupcu zamestnancov u zamestnávateľa sa považuje za výkon práce, za ktorý zamestnancovi prináleží mzda.

Plnenie občianskej povinnosti je ďalším druhom prekážky v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu.

Občianska povinnosť je najmä činnosť svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy. Patrí sem aj činnosť pri poskytnutí prvej pomoci, povinných lekárskych prehliadkach, opatreniach proti prenosným chorobám, iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti, izolácii z dôvodov veterinárno-ochranných opatrení, ako aj činnosť občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný vykonať mimoriadnu službu alebo v čase vojny a vojnového stavu alternatívnu službu, pri mimoriadnych udalostiach, v prípadoch, kedy je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc, pri povinnej účasti zamestnancov na rekondičných pobytoch.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch a na povinných lekárskych prehliadkach; v ostatných prípadoch zamestnancovi  náhrada mzdy nepatrí.
Výkon iných úkonov vo všeobecnom záujme
Inými úkonmi vo všeobecnom záujme sú najmä darovanie krvi a aferéza, darovanie ďalších biologických materiálov, výkon funkcie v odborovom orgáne, činnosť člena zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka, účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní, činnosť člena volebných komisií vo voľbách, ktoré vyhlasuje predseda NR SR a v referende a činnosť člena orgánov na ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, ako aj činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej účasti na záchrannej akcii.

Zaraďuje sa sem aj zaraďuje činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, prípadne zdravotníka v tábore pre deti a mládež, činnosť člena poradného orgánu vlády SR, činnosť člena rozkladovej komisie, činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, činnosť registrovaného kandidáta pri voľbe do NR SR, prezidenta SR a do orgánov územnej samosprávy a pod.

Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, či sa čas potrebný na jeho zotavenie predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný a nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci. Zamestnávateľ tiež poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.

2. Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

Na základe žiadosti zamestnanca mu môže zamestnávateľ poskytnúť pracovné voľno na výkon dobrovoľníckej činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v pracovnom čase. Za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí.

Dobrovoľnícka činnosť sa spravuje zákonom č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, podľa ktorého dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

Ak dobrovoľnícku činnosť

  1. vykonáva mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, pracovnej zmluvy, služobnej zmluvy, študijného poriadku alebo z iného obdobného a pre neho záväzného dokumentu,
  2. nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
  3. vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

3. Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách

Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, ak je zamestnanec povinný dostaviť sa osobne na príslušný orgán vojenskej správy v súvislosti s plnením brannej povinnosti, na lekárske vyšetrenie, alebo na odbornú prípravu do určeného vojenského útvaru. V prípade, že cesta zamestnanca na odbornú prípravu trvá verejnou dopravou viac ako 6 hodín, má zamestnanec nárok na pracovné voľno aj za cestu na odbornú prípravu a späť.

Za čas pracovného voľna, ktorý je poskytnutý z dôvodu plnenia brannej povinnosti, úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách a za cestu na odbornú prípravu a späť, patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ má následne nárok na úhradu vyplatenej náhrady mzdy zo strany príslušnej vojenskej správy, resp. príslušného vojenského útvaru.

4. Prekážky v práci z dôvodu zvyšovania kvalifikácie

Účasť zamestnanca na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa.
Na účely zvýšenia kvalifikácie je možné medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzavrieť dohodu, ktorou sa na jednej strane zamestnávateľ zaväzuje poskytnúť zamestnancovi na účely zvýšenia kvalifikácie pracovné voľno, náhradu mzdy a úhradu ďalších nákladov spojených so štúdiom, a na strane druhej sa zamestnanec zaväzuje buď zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere, alebo uhradiť mu náklady vynaložené na štúdium.
Takáto dohoda musí byť uzavretá v písomnej forme a musí obsahovať maximálnu dobu zotrvania zamestnanca v pracovnom pomere. Ak zamestnávateľ súhlasí s tým, aby si zamestnanec zvyšoval svoju kvalifikáciu, je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno najmenej v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce.

5. Dôležité osobné prekážky v práci

Dôležité osobné prekážky zamestnanca je možné v podstate rozdeliť na dve skupiny – jednak ide o prekážky v práci z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca, jeho rodinných príslušníkov a starostlivosti zamestnanca o týchto rodinných príslušníkov (§ 141 ods. 1 Zákonníka práce) a jednak o prekážky, ktorých pôvod spočíva v uspokojovaní osobných potrieb zamestnanca a jeho rodiny, prípadne jeho iných záujmov, ktoré nie je možné vybaviť mimo pracovného času (§ 141 ods. 2 Zákonníka práce).
Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
Zamestnávateľ je tiež povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení, narodenia dieťaťa zamestnancovi, sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, úmrtia rodinného príslušníka, svadby, znemožnenia cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím, nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy, presťahovania zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie a vyhľadania nového miesta pred skončením pracovného pomeru. Zákonník práce ustanovuje, v akej dĺžke sa poskytuje pracovné voľné v jednotlivých konkrétnych prípadoch osobných prekážok zamestnanca a či sa poskytuje s náhradou mzdy alebo ako pracovné voľno bez náhrady mzdy.
Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť aj neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv; mzda, ani náhrada mzdy však zamestnancovi nepatrí.

Súčasná právna úprava ukladá zamestnávateľovi povinnosť akceptovať neprítomnosť zamestnanca v práci v mnohých prípadoch. Jedná sa však o prípady, ktoré sú zásadné buď z hľadiska všeobecného záujmu, vzdelávania zamestnanca alebo osobných dôvodov na strane zamestnanca. Dôkazné bremeno je vždy na zamestnancovi, ktorý musí prekážku v práci a dĺžku jej trvania zamestnávateľovi preukázať.

Takisto platí, že o akejkoľvek prekážke v práci by mal zamestnanec zamestnávateľa vopred informovať, aby neprítomnosť zamestnanca nemala zásadný vplyv na plnenie pracovných úloh ostatných zamestnancov a na činnosť zamestnávateľa.

Úplné znenie prekážok v práci nájdete v 5. časti Zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 Z.z.), ktorý bol novelizovaný pre rok 2014 a 2015.

Autor: JUDr. Barbara Meinl, NIELSEN MEINL, s.r.o.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X